ORDIN nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. g), ale art. 18-20, ale art. 33 lit. a) şi b), ale art. 34 alin. (2) lit. g), ale art. 37 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 41 alin. (1) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin: Articolul 1 Se aprobă Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul culturii şi cultelor, Adrian Iorgulescu Bucureşti, 5 februarie 2007. Nr. 2.057. Anexa CRITERIILE ŞI NORMELE de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezentele criterii şi norme de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, denumite în continuare norme, reglementează procedura de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice. Articolul 2 În înţelesul prezentelor norme, acreditarea reprezintă procedura specifică prin care se certifică faptul că muzeul sau colecţia publică pentru care se solicită acreditarea desfăşoară activităţile specifice îndeplinirii funcţiilor principale ale unui muzeu sau ale unei colecţii publice, după caz, la un nivel cel puţin minimal, potrivit Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată. Articolul 3 (1) Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, de proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora. (2) Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, care înfiinţează sau au înfiinţat muzee şi colecţii publice. Capitolul II Criterii de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice Articolul 4 Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se face în baza următoarelor criterii: a) administrarea unui patrimoniu cultural constituit şi dezvoltat pe baze ştiinţifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; b) existenţa personalului calificat, corespunzător funcţiilor de bază, în număr suficient pentru derularea activităţilor specifice, conform dispoziţiilor Legii nr. 311/2003, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; c) desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică a patrimoniului muzeal administrat, conform planificărilor anuale de cercetare; d) documentarea patrimoniului muzeal administrat şi menţinerea unui sistem actualizat de evidenţă a acestuia, inclusiv prin intermediul registrului informatizat; e) asigurarea conservării şi, după caz, a restaurării patrimoniului muzeal administrat; f) existenţa unor spaţii de depozitare şi expunere organizate ştiinţific şi dotate pentru a asigura conservarea bunurilor culturale, conform prevederilor legale în vigoare; g) punerea în valoare a patrimoniului muzeal sau al colecţiilor publice prin organizarea de expoziţii permanente şi temporare, organizarea de programe şi activităţi educative destinate publicului, precum şi prin activităţi de marketing cultural (editare de materiale de promovare etc.). Capitolul III Documentaţia necesară în vederea acreditării Articolul 5 (1) În vederea obţinerii acreditării muzeului sau a colecţiei publice, solicitantul va depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cazul muzeelor şi al colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi a altor autorităţi publice centrale, sau la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor în a cărui arie de competenţă îşi desfăşoară activitatea muzeul sau colecţia publică, în restul situaţiilor, următoarele documente: a) solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colecţiei publice, cu precizarea denumirii şi a formei de organizare ale muzeului sau ale colecţiei publice, în care să se menţioneze autoritatea ori instituţia tutelară sau, după caz, persoana juridică de drept privat ori persoana fizică în subordinea, respectiv în proprietatea căreia se află muzeul sau colecţia publică; b) descrierea şi un scurt istoric ale instituţiei muzeale, respectiv ale colecţiei publice; c) rapoarte de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la ultima acreditare, corelate prin indicatori de performanţă cu planurile de activitate corespunzătoare; d) raport privind starea de conservare a patrimoniului muzeal, întocmit de o comisie internă formată din specialişti în domeniul conservării şi restaurării, pe baza proceselor-verbale de constatare periodică, a fişelor de conservare actualizate şi a celor de restaurare, precum şi a altor documente relevante; e) planul de restaurare a bunurilor culturale pentru următorii 2 ani, structurat pe priorităţi; f) organigrama, statul de funcţii, alte documente relevante pentru organizarea şi funcţionarea muzeului sau ale colecţiei publice şi pentru calificarea personalului de specialitate în raport cu funcţia ocupată; g) planificarea strategică pe termen mediu a activităţii muzeului sau a colecţiei publice; h) planul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an, în cazul muzeelor; i) planul de valorificare expoziţională a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an calendaristic; j) alte documente relevante pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare. (2) Solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colecţiei publice, prevăzută la alin. (1) lit. a), cu excepţia persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat, se va depune într-un exemplar şi la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) lit. c) vor conţine obligatoriu următoarele informaţii: a) situaţia bunurilor culturale intrate în inventar, respectiv a achiziţiilor, donaţiilor şi obiectelor provenind din săpături arheologice; b) situaţia împrumuturilor, interne şi internaţionale, de bunuri culturale mobile, în vederea organizării expoziţiilor; c) numărul de fişe analitice de evidenţă, fişe de conservare şi fişe de restaurare întocmite; d) numărul de înregistrări efectuate în registrul informatizat raportat la numărul total de obiecte înscrise în inventar; e) numărul bunurilor culturale clasate; f) numărul bunurilor culturale pentru care s-a iniţiat procedura de clasare raportat la numărul obiectelor înregistrate în inventarul muzeului sau al colecţiei publice; g) numărul publicaţiilor elaborate: ghiduri, cataloage de expoziţii, volume cu caracter ştiinţific şi alte categorii de publicaţii; h) numărul expoziţiilor temporare, interne şi internaţionale, cu indicatorii de performanţă aferenţi; i) proiectele culturale asociate expoziţiei de bază; j) numărul programelor şi activităţilor educative; k) numărul de vizitatori; l) prezentarea activităţilor de marketing cultural: pagina de internet, materialele de promovare tipărite, campaniile publicitare şi alte modalităţi de promovare a muzeului sau a colecţiei publice; m) numărul obiectelor restaurate anual, prezentate sub forma unei liste detaliate pe suporturi materiale; n) lista dotărilor cu aparatura specifică măsurării şi înregistrării parametrilor microclimatici. Articolul 6 Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) se vor depune de către solicitant atât pe suport hârtie, purtând semnătura solicitantului şi a conducătorului muzeului sau al colecţiei publice, cât şi pe suport numeric. Capitolul IV Procedura de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice Articolul 7 Procedura de acreditare nu trebuie să depăşească 6 luni de la declanşarea ei. Articolul 8 (1) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, serviciul deconcentrat competent al Ministerului Culturii şi Cultelor verifică corectitudinea întocmirii documentaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de acreditare a muzeului sau a colecţiei publice. (2) În cazul în care se constată că documentaţia este incompletă sau conţine erori, aceasta va fi înapoiată solicitantului, în vederea completării şi retransmiterii acesteia autorităţii competente, în termen de maximum 35 de zile de la data transmiterii ei. Articolul 9 După constatarea corectitudinii întocmirii documentaţiei, un reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciului deconcentrat competent al Ministerului Culturii şi Cultelor va verifica, la faţa locului, îndeplinirea condiţiilor de acreditare. Articolul 10 Serviciul deconcentrat competent al Ministerului Culturii şi Cultelor înaintează direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentaţia depusă de solicitant în vederea acreditării, împreună cu o notă de constatare privitoare la îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de acreditare, întocmită în urma verificărilor la faţa locului, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării solicitării de acreditare. Articolul 11 (1) În toate situaţiile, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor întocmeşte un referat de oportunitate privind acreditarea muzeului sau a colecţiei publice şi înaintează documentaţia depusă în vederea acreditării, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. (2) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor analizează solicitarea de acreditare, precum şi documentaţia aferentă şi propune ministrului culturii şi cultelor acreditarea muzeului sau a colecţiei publice. Articolul 12 În baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, instituţia muzeală se acreditează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 13 (1) În anumite situaţii, temeinic motivate, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor poate propune acordarea unei acreditări temporare, cu precizarea unor condiţii sau recomandări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) În funcţie de natura acestor condiţii, acreditarea temporară se poate acorda o singură dată, pentru o perioadă de maximum 6 luni. Articolul 14 Persoana fizică, respectiv persoana juridică de drept public sau privat care a iniţiat procedura de acreditare obţinând o acreditare temporară are obligaţia de a relua procedura de acreditare imediat după expirarea acreditării temporare, completând dosarul de acreditare cu toate elementele ce pot justifica îndeplinirea condiţiilor sau recomandărilor. Articolul 15 Avizul nefavorabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor se comunică de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 15 zile de la data adoptării acestuia, serviciului deconcentrat competent al Ministerului Culturii şi Cultelor prin care s-a înaintat solicitarea de acreditare a muzeului sau a colecţiei publice ori, după caz, persoanei fizice sau persoanei juridice de drept public ori privat care a iniţiat procedura de acreditare. Articolul 16 (1) Solicitantul are dreptul să conteste avizul nefavorabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 30 de zile la comunicarea acestuia de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Contestaţiile se depun la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Articolul 17 (1) Contestaţia se analizează şi se soluţionează la nivel de ministru, în baza unui referat al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 20 zile de la depunerea acesteia, rezoluţia urmând a se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la data termenului de soluţionare a contestaţiei. (2) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Articolul 18 Reacreditarea este obligatorie o dată la 5 ani, dar nu poate fi iniţiată mai devreme de 3 ani de la ultima acreditare. Articolul 19 Pentru muzeele şi colecţiile publice nou-înfiinţate, procedura de acreditare se va iniţia la un an de la înfiinţarea lor, perioadele de evaluare menţionate în prezentele norme corelându-se corespunzător cu acest termen. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 20 Verificarea respectării condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice se face periodic de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în situaţia muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea administraţiei publice centrale, şi de către serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor în a cărui arie de competenţă îşi desfăşoară activitatea muzeul sau colecţia publică, în situaţia muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea administraţiei publice locale, a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat. Articolul 21 (1) Revocarea acreditării sau neacordarea acreditării muzeului ori a colecţiei publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau, după caz, a condiţiilor de acreditare. (2) Revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligaţi să respecte prevederile legale privind protejarea patrimoniului muzeal. Articolul 22 (1) Ordinul ministrului culturii şi cultelor de revocare a acreditării poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Contestaţia se analizează în cadrul unei comisii numite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare. Articolul 23 (1) În cazul muzeelor şi al colecţiilor de drept public cărora li s-a revocat sau nu li s-a acordat acreditarea, autorităţile în subordinea cărora acestea funcţionează au obligaţia reluării procedurii de acreditare în termen de 6 luni de la revocarea acreditării, respectiv de la data la care s-a stabilit neacordarea acreditării prin avizul nefavorabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. (2) În vederea reluării procedurii de acreditare, autorităţile publice au obligaţia de a lua măsurile necesare ca muzeul sau colecţia publică să poată îndeplini toate condiţiile de acreditare. Articolul 24 Dispoziţiile prezentelor norme se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul acreditării secţiilor şi filialelor muzeelor şi ale colecţiilor publice.

Lasă un răspuns