ISTORIC FUNCȚIONARE, BAZĂ LEGALĂ ȘI ATRIBUȚII

DATE PRIVIND EVOLUȚIA ISTORICĂ A INSTITUȚIEI

I.Anul înființării instituției1968

II.Prima denumire oficialăComitetul de Cultură și Artă

III.Alte denumiri oficiale (până la cea actuală – DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ)

Comitetul de Cultură și Educație Socialistă (1971 – 1989)
Inspectoratul pentru Cultură (Decretul Consiliului Frontului Salvării Naționale nr. 101/7 februarie 1990)
Inspectoratul pentru Cultură și Culte (H.G. 28/11 ianuarie 2001)

Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național (H.G. 742/3 iulie 2003)

IV.Actele normative în baza cărora funcționează instituția în structura și competențele sale actuale

H.G. 90/2010 privind Organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, actualizată 2016
Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2540 din 28.02.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Neamț

Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2080 din 27.02.2012 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Cultural Național, respectiv a Municipiului București

ATRIBUTIILE INSTITUȚIEI

 • Direcția Județeană pentru Cultură Neamț este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale care funcționează în baza următoarelor acte normative:
 1. H. G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național actualizată;
 2. O.M.C. nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului București.
 • Obiectul de activitate al DJC Neamț îl constituie, conform prevederilor art. 7, alin. 1  din O.M.C. nr. 2080/2012, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al județului Neamț, verificarea respectării legislației specifice domeniului său de activitate, promovarea și dezvoltarea creației contemporane.
 • Atribuții principale ale DJC Neamț conform art. 17, alin. 1 din H.G. nr. 90/2010: 
 1. Îndeplinește atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
 2. Colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
 3. Participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 4. Solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin;
 5. Controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
 6. Îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.                                                                  Atribuții pe compartimente de specialitate:                                                                     A. Compartimentul monumente istorice și arheologie cf. art. 16 din O.M.C. nr. 2080/2012:             a) în domeniul protejării monumentelor istorice:
 1. colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul monumentelor istorice;
 2. realizează inventarierea monumentelor istorice și comunică lunar la Institutul National al Patrimoniului informațiile și datele necesare realizării și actualizării Listei Monumentelor Istorice;
 3. declanșează procedura de clasare, clasare de urgentă, declasare sau schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, și a normelor metodologice în vigoare;
 4. îndeplinește măsurile legale cu privire la declanșarea procedurii excepționale de clasare de urgentă;
 5. comunică neîntârziat declanșarea procedurii de clasare sau, respectiv, de declasare, după caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză, în baza propunerii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice;
 6. întocmește și comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligația privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau exploatare și întreținere a bunurilor mobile clasate monument istorice;
 7. emite avize privind intervențiile asupra monumentelor istorice, precum și asupra imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice sau din Zonele Construite Protejate, potrivit competentelor stabilite prin regulamente și instrucțiuni emise de Ministerul Culturii;
 8. controlează intervențiile care se fac asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise; în cazul realizării de lucrări neautorizate sau care încalcă avizele emise, întrerupe, prin personalul de inspecție abilitat, lucrările, până la intrarea în legalitate, aplică sancțiuni și, după caz, dispune revenirea la situația inițială sau sesizează organele de cercetare penală;
 9. poate formula propuneri privind obiectivele susceptibile de a fi cuprinse în PNR și informează conducerea ministerului cu privire la stadiul lucrărilor prevăzute în PNR, pentru județul de competentă;
 10. emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competentelor         stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și     prin reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic și controlează modul în care instituțiile   organizatoare ale cercetărilor și responsabilii științifici ai lucrărilor respectă standardele și procedurile în vigoare;
 11. înregistrează angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moștenire sau donație un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuință sau pentru activități necomerciale, privind intenția de a executa, în termen de 12 luni, lucrări de consolidare și restaurare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată potrivit legii și avizează, în situații justificate, prelungirea cu încă 12 luni a termenului asumat prin angajament; urmărește realizarea lucrărilor respective în condițiile și la termenele stabilite și comunică Direcției Generale județene a Finanțelor Publice constatările sale în scopul recuperării taxei de timbru, atunci când lucrările nu respectă condițiile și termenele stabilite sau când bunul este înstrăinat înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare;
 12. avizează documentații de urbanism sau documentații tehnice pentru lucrările finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural;
 13. colaborează cu autoritățile administrației publice locale din județul de competentă, solicitându-le toate informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum și adoptarea măsurilor de interzicere a circulației vehiculelor grele și transportul de materiale explozive în zona de protecție a monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive și a siglelor de monumente istorice, de control a întreținerii acestor însemne și sigle de către proprietar, de asigurare a pazei și protecției monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, precum și a măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desființare în situația descoperirii de vestigii arheologice și de organizare a pazei acestora;
 14. înștiințează, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din județul de competență despre obligațiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile în cauză;
 15. exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B;
 16. exercită orice alte atribuții stabilite conform normelor legale în vigoare privind protejarea monumentelor istorice și a patrimoniului arheologic;
 17. constată contravenții și aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 18. asigură consultantă de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a monumentelor istorice (intervenții de orice fel și condiții de exploatare) și posibilități de acces la sprijin financiar (din partea autorităților locale, centrale sau prin diverse programe de finanțare);
 19. formulează și înaintează periodic conducerii ministerului propuneri ce vizează îmbunătățirea cadrului legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural național                                                                                                               b) în domeniul protejării patrimoniului arheologic:
 1. identifică siturile arheologice prin repere și coordonate și asigură delimitarea și marcarea limitelor lor pe hartă în coordonate ST70;
 2. asigură marcarea limitelor siturilor arheologice prin coordonate ST70 în toate documentațiile de urbanism primite de Direcție;
 3. urmărește respectarea autorizației de săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice, precum și a standardelor și procedurilor arheologice în raza teritorială a județului de competentă;
 4. întocmesc referatele de specialitate pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător;
 5. asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
 6. emite Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și standardele și procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii;
 7. primește bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate de descoperitor în termen de maximum 72 de ore și procedează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 8. constată contravenții și aplică sancțiuni prin personalul împuternicit, potrivit legislației în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic.
 9. anunță politia și jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, în vederea organizării pazei și/sau a supravegherii zonei respective.                                                                                                                B. Compartimentul Patrimoniul Cultural Național Mobil și Imaterial, cf. art. 17 din O.M.C. nr. 2080/2012:
 1. colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul patrimoniului cultural național mobil și imaterial;
 2. întocmește potrivit standardelor naționale baza de date privind evidenta bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritorială a județului de competență;
 3. înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deținute de instituții nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum și de persoane fizice;
 4. verifică la societățile comerciale în curs de privatizare, cu sediul în județul de competență, bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate și declanșează procedura de clasare, în termen de 10 zile de la înregistrarea comunicării privind înscrierea pe lista de privatizare;
 5. declanșează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite întâmplător și decide, în baza propunerii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, cu privire la instituția publică specializată căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective;
 6. înregistrează și soluționează înștiințările primarilor din județul de competentă privind bunurile arheologice descoperite întâmplător de persoanele fizice și predate de acestea, preia bunurile predate, stabilește prin experți acreditați valoarea bunurilor respective precum și instituția publică specializată în administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză;
 7. efectuează expertiza necesară și întocmește documentația prevăzută în vederea clasării bunurilor culturale mobile;
 8. înaintează direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii propunerile de clasare a bunurilor culturale mobile, în vederea supunerii analizei Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;
 9. înregistrează, centralizează, verifică și gestionează înștiințările de schimbare a proprietarului sau deținătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidentă;
 10. înregistrează, centralizează, verifică și gestionează comunicările proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deținătorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parțială a acestor bunuri și anunță imediat, în scris, organele de poliție competente teritorial;
 11. controlează periodic și/sau la sesizări starea de conservare și de securitate a bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidentă, acordând consultantă de specialitate ori de câte ori este necesar și/sau la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
 12. face propuneri de includere în prioritățile de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate în tezaur aflate la instituțiile nespecializate sau la alte persoane juridice decât instituțiile publice specializate, precum și la persoanele fizice din județul de competentă;
 13. organizează, realizează și actualizează evidenta registrelor agenților economici din județul de competentă autorizați să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
 14. verifică respectarea obligațiilor ce le revin agenților economici autorizați, în condițiile legii, să comercializeze bunuri culturale mobile;
 15. înregistrează înștiințările agenților economici autorizați cu privire la punerea în vânzare a unor bunuri culturale mobile clasate în tezaur și verifică documentația aferentă exercitării dreptului de preemțiune al statului, pe care o transmit conducerii ministerului;
 16. verifică documentațiile depuse de titularii dreptului de administrare asupra bunurilor culturale mobile aflate în proprietate publică, privind exportul temporar al acestor bunuri și eliberează certificatul de export potrivit legislației în vigoare;
 17. constată contravenții și aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 18. colaborează și stabilește, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Administrației și Internelor, după caz, măsurile de protecție a bunurilor culturale mobile și imobile, în caz de conflict armat sau de calamități naturale;
 19. inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și meșteșugurilor tradiționale;
 20. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin normele emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.