AVIZE PENTRU PUG/PUZ/PUZCP/PUD

  • Avize pentru aprobare PUG, PUZ sau PUD

         Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 350/2001, LEGEA NR. 50/1991

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (la secretariat sau mai jos)

□ declarație pe proprie răspundere de conformitate a documentațiilor în format letric și electronic (la secretariat sau mai jos)

□ documentația faza PUG/ PUZ/ PUD întocmită conform conținutului-cadru prevăzut în: ORDINUL NR.                    562/2003, ORDINUL NR. 37/N/2000, ORDINUL NR. 13/N/1999 actualizate

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata 2022

Declaratie-pe-proprie-răspundere-conformitate-documentatii

  • Aviz pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent care au drept obiectiv introducerea terenuri situate în extravilanul municipiilor, orașelor, comunelor din județul Neamț, în intravilanul acestora

         Prevederi legislative: Legea nr. 350/2001, OMC nr. 3189/2020

Avizul se obține de la DJC Neamț dacă PUZ-urile nu reglementează teritorii asupra cărora s-a instituit regimul juridic de monument istoric clasat în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A. În cazul acestor teritorii, avizul va fi obținut direct de la Ministerul Culturii.

Conform prevederilor OMC nr. 3189/2020, documentația va fi analizată de CZMI nr. 7 Suceava și trebuie să cuprindă următoarele:

  • Cerere tip conform modelului de mai jos
  • Declarație pe proprie răspundere de conformitate a documentațiilor în format letric și electronic (la secretariat sau mai jos)
  • Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent
  • Avizul de oportunitate conform art. 37 din Legea nr. 350/2001
  • Plan de încadrare în Planul Urbanistic General al localității, în vigoare, cu marcarea amplasamentului și a monumentelor istorice, siturilor arheologice, zonelor de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice, a zonelor construite protejate, imobilelor cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, elementelor de peisaj protejat prin P.U.G. și prezentarea distanțelor până la acestea;
  • Punct de vedere de la un muzeu din județ privind existența cercetărilor arheologice pe amplasament și a rezultatelor acestora;
  • În cazul în care nu există PUG actualizat, în vigoare, se vor prezenta orice alte piese scrise sau desenate care să clarifice amplasamentul care face obiectul documentației PUZ în raport cu patrimoniul cultural al localității.

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata 2022

Declaratie-pe-proprie-răspundere-conformitate-documentatii