AVIZE/ACORDURI PENTRU INTERVENȚII ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE

 • AVIZ PENTRU INTERVENȚII ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 50/1991, O.G.43/2000, O.M.C. nr. 2797/2017.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ certificat de urbanism                                                                    □ cerere tip (la secretariat sau mai jos)

□ acte de proprietate                                                                          □ memoriu tehnic

□ extras de carte funciară / extras de plan cadastral                  □ studiu istoric

□ plan de situație scara 1:200, 1:500, 1:1000                               □ expertiza tehnică

□ releveu existent scara 1:50, 1:100                                                □ montaj fotografic

□ proiect de arhitectură/ memoriu tehnic                                    □ declaratie pe propria raspundere de conformitate a                                                                                                                         documentiei tiparite cu cea electronica (mai jos)

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata 2022

Declaratie-pe-proprie-răspundere-conformitate-documentatii

CONŢINUTUL CADRU al DOCUMENTAŢIEI
privind restaurarea monumentelor istorice
Conform Dispoziţiei Nr.4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţii în domeniul avizării, Anexa 1

În afara prevederilor Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, sau a altor reglementări legale în vigoare, conţinutul cadrul al documentaţiilor privind restaurarea monumentelor istorice, indiferent de grupa de clasare în Lista Monumentelor Istorice, este, după cum urmează:

Cap.I. FAZELE DE PROIECTARE
1. Fazele de proiectare ale documentaţiilor de restaurare a monumentelor istorice, reparaţii capitale/consolidare, după caz, sunt cele prevăzute în Secţiunea III, din Ordinul Comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.1013/06.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001.
Acestea sunt după cum urmează:
a) Studiul de Prefezabilitate care cuprinde şi Tema de proiectare, cu sau fără raport/expertiză tehnică preliminară;
b) Studiul de Fezabilitate care curpinde şi Tema de proiectare, cu sau fără Expertiza Tehnică;
c) Proiectul Tehnic şi Caietele de Sarcini pentru execuţia lucrărilor;
d) Detaliile de Execuţie.
2. Raportul/Expertiza Tehnică Preliminară, sau expertiza tehnică, pot fi părţi componente ale Studiului de Prefezabilitate sau ale Studiului de Fezabilitate, sau pot fi constituite în faze de elaborare distincte, după caz.

Cap.II. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI
3. Scrisoarea/adresa de înaintare:
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul,
cu orice titlu al imobilului monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în
care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul monumentului istoric şi poate face
dovada delegării.
4. Foaia de capăt:
a) denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi
adresa;
b) numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent
de regimul juridic al acestuia;
c) denumirea proiectului:
d) numărul proiectului/contractului/anul;
e) faza de proiectare.
5. Colectivul de elaborare:
a) numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
b) nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, elaboratori, consultanţi sau verificatori ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.
6. Documente incluse în documentaţii:
a) certificatul de urbanism;
b) copie după documente care atestă dreptul de proprietate, după caz;
c) cadastrul, după caz;
d) copii după avize ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii conexe;
e) alte documente necesare, după caz.
7. Conţinutul cadru pe faze de proiectare:
a) Conţinutul cadru general al documentaţiilor pe faze de proiectare este cel prevăzut în secţiunea III, din Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001.
8. Conţinutul cadru al expertizelor tehnice:
a) Conţinutul cadru al expertizelor tehnice este cel prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.1364/27.12.2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr.100/05.02.2002, pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/1994, privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente”;
b) Expertizele Tehnice, pentru imobilele monumente istorice, după caz, în funcţie de complexitatea gradului de avariere, vor fi precedate de studii şi/sau cercetări de specialitate efectuate pe baza unor “documentaţii tehnice pentru lucrări de cercetare preliminară pentru elaborarea expertizelor tehnice” avizate anterior.
c) În domeniul consolidării monumentelor istorice, colectivul de elaborare al Expertizelor Tehnice, este format din:
 expert tehnic în domeniul ingineriei, atestat de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului şi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
 expert în domeniul restaurării de arhitectură pentru monumente clasate în grupa “A” sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
 expert îndomeniul restaurării componentelor artistice, pentru monumente clasate în grupa “A” şi/sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
d) Concluziile Expertizelor Tehnice elaborate, vor dezvolta un concept unitar de intervenţie asupra monumentului istoric, vor cuprinde variante maximale şi minimale de intervenţie şi vor stabilii priorităţile lucrărilor.

Cap. III. PRECIZĂRI LA CONŢINUTUL CADRU
În afara conţinutului cadru general specificat la punctele 7 şi 8 în cadrul proiectelor de restaurare a monumentelor istorice, anumite componente vor cuprinde detalieri specifice după cum urmează:
9. Piese scrise:
a) Tema de proiectare, aprobată de beneficiarul de folosinţă, care va cuprinde date generale privind monumentul istoric, starea tehnică şi de conservare a acestuia, pentru componentele: arheologie, arhitectură, structură, componente artistice, caracteristici ale terenului precum şi propuneri privind studiile, cercetările, investigaţiile şi fazele de proiectare necesare;
b) Memoriul justificativ/general: va cuprinde referiri la tema de proiectare, detaliind pluridisciplinar, toate aspectele istorice, artistice, arhitecturale, inginereşti, ştiinţifice şi tehnice ale monumentului istoric; intervenţii anterioare conform cercetărilor documentare şi de arhivă sau a cărţii monumentului istoric/cărţii construcţiei, starea de conservare actuală, conceptul unitar şi propunerile de intervenţie, în variante maximale şi minimale, precum şi stabilirea priorităţilor de execuţie, după caz, în funcţie de faza proiectului;
c) Memoriile tehnice de specialitate;
d) Având în vedere faptul că în domeniul protejării monumentelor istorice documentaţiile se elaborează de colective pluridisciplinare, proiectele/documentaţiile vor cuprinde:
 Referatele de specialitate cu semnătura şi ştampilele experţilor/experţilor tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau de Ministerul Transporurilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectelor sau al studiilor şi cercetărilor;
 Referatele de specialitate, semnătura şi ştampila verificatorilor/verificatorilor de proiecte, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectului şi faza de elaborare;
 Referatele de specialitate ale unor specialişti sau experţi atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, în domenii conexe domeniului ce face obiectul proiectului, cum ar fi:domeniul arheologiei, arhitecturii, ingineriei sau al componentelor artistice, după caz.
10.Piese desenate:
a) plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000 sau 1:5000, după caz;
b) plan de situaţie la scara 1:200, 1:500 sau 1: 1.000, după caz;
c) relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea diferenţiată a tuturor tipurilor de degradări sau avarii, după caz;
d) planuri, secţiuni, faţade/planşe, la o scară convenabilă, specifică domeniului/fazei de elaborare a proiectului, cu marcarea propunerilor, de intervenţie în conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus.
11.Alte piese, în funcţie de domeniul proiectului:
a) studii istorice, de arhitectură/arhitectură comparată/iconografice/arheologice, urbansim istoric şi/sau altele, după caz;
b) documentar fotografic, explicativ/comentat;
c) studii de teren:topografice, geotehnice şi/sau altele, după caz;
d) investigaţii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, după caz.

NOTĂ:
Rămâne la aprecierea şefului de proiect şi a specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau din minister, verificator al conţinutului documentaţiei, sau al preşedintelui de şedinţă, pe proprie
răspundere, după caz, ca în funcţie de amploarea intervenţiilor asupra monumentului istoric, de necesitatea intervenţiei imediate sau de urgenţă, asupra monumentului, să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării
pieselor necesare prevăzute în prezentul conţinut cadru.

ATENȚIE:

Documentațiile privind intervenții asupra monumentelor istorice vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de specialiști/experți atestați de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Documentațiile care nu respectă această condiție vor fi amânate până la depunerea completărilor/ corecturilor solicitate.

PENTRU INTERVENȚIILE CE VIZEAZĂ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE MONUMENTE ISTORICE ȘI CLĂDIRILE CU VALOARE ARHITECTURALĂ ȘI ISTORICĂ STABILITE PRIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE, DOCUMENTAȚIA VA FI ÎNTOCMITĂ CU RESPECTAREA STRICTĂ A METODOLOGIEI APROBATĂ PRIN O.M.C. NR. 3568 DIN 2022. ACTUL NORMATIV POATE FI CONSULTAT LA RUBRICA ”LEGISLAȚIE – MONUMENTE ISTORICE” 

 • Acord scris pentru lucrări executate în condițiile prevăzute de art. 11, alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 actualizată

         Prevederi legislative: LEGEA NR. 50/1991, LEGEA NR. 422/2001, OMC NR. 3037/2020

Acordul scris se obține de la DJC Neamț în cazul intervențiilor prevăzute la art. 11, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 care se execută la monumente istorice și construcții cu valoare arhitecturală sau istorică stabilite prin documentații de urbanism aprobate

Conform prevederilor OMC nr. 3037/2020, documentația necesară obținerii acordului scris trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

 • Notificarea prealabilă conform modelului din Anexa nr. 1 la OMC nr. 3037/2020 sau de mai jos
 • Copie carte de identitate/buletin beneficiar
 • Împuternicire (în cazul în care notificarea nu e semnată de beneficiar)
 • Extras de carte funciară sau copii ale actelor de proprietate, după caz
 • Plan de amplasament al imobilului
 • Memoriu de prezentare a lucrărilor pentru care se solicită acordul scris
 • Documentar fotografic cu situația existentă
 • Montaj fotografic cu situația propusă
 • Alte documente, la solicitarea specialistului DJC Neamț

Notificare prealabila in vederea emiterii acordului scris al DJC Neamt

 • Aviz privind concepția artistică pentru amplasare monumente de for public

        Prevederi legislative: LEGEA NR. 120/2006, OMC nr. 2200/2015

Avizul se obține de la Comisia Națională a Monumentelor de For Public din cadrul Ministerului Culturii 

Conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015, documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public va cuprinde următoarele:

 • Adresă de înaintare a documentaţiei însoţită de un referat de oportunitate din partea Direcţiei Municipiului Bucureşti/Judeţene pentru Cultură, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public.
 • Declarație pe propria răspundere de conformitate a documentației tipărite cu cea electronică (mai jos)
 • Susţinere teoretică/motivaţie, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale).
 • Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrarii.
 • Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării.
 • Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000).
 • Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării.
 • Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc. Studiul de amplasament va fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură. Studiul va cuprinde:
 • plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (Alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat).
 • desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii).
 • perspective la nivelul ochiului, persepctive axonometrice.
 • fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii.
 • delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.
 • Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor.
 • Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).

*Documentaţia se va prezenta într-un dosar cu şină, într-un singur exemplar, precum şi în format digitabil needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.

Declaratie-pe-proprie-răspundere-conformitate-documentatii