Lege privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

Parlamentul României adopta prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Mormintele si operele comemorative de razboi românesti, precum si cele straine situate pe teritoriul României sunt considerate asezaminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege. Art. 2 (1)În sensul prezentei legi, mormintele de razboi sunt locurile de înhumare a persoanelor care au decedat în timpul si din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai caror cetateni au fost, precum si alte locuri în care se pastreaza ramasitele pamântesti ale acestora. (2)Mormintele de razboi pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee. (3)Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de catre comenduirile de garnizoana, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare. Art. 3 Sunt asimilate mormintelor de razboi: a)Mormântul Ostasului Necunoscut; b)mormintele cetatenilor români prizonieri, internati civili de razboi sau deportati; c)mormintele membrilor formatiunilor de Cruce Rosie si ale corespondentilor de razboi, decedati în timpul si din cauza conflictelor armate, îndeplinind o misiune; d)mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetateni români, care au murit în timp de pace îndeplinind un serviciu comandat în domeniile apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale; e)mormintele persoanelor decedate în alte situatii prevazute de lege. Art. 4 (1)Mormintele de razboi straine situate pe teritoriul României au acelasi regim ca si mormintele de razboi românesti. (2)Sunt asimilate mormintelor prevazute la alin. (1) si cele ale prizonierilor si internatilor civili de razboi, cetateni straini. Art. 5 Sunt considerate opere comemorative de razboi edificiile, monumentele de arta, placile si altarele comemorative, troitele, crucile, cenotafurile sau orice alte constructii ori lucrari realizate în memoria celor prevazuti la art. 2-4. Art. 6 Mormintele si operele comemorative de razboi care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare, precum si dispozitiilor prezentei legi. Art. 7 (1)Activitatile si masurile de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi se realizeaza în interes public si pot constitui cauza de utilitate publica, în conditiile legii. (2)În sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi se întelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, marcarea, inclusiv paza si întretinerea, restaurarea, stramutarea si punerea în valoare a acestora. (3)Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi se pot aplica servituti de utilitate publica, instituite conform legii. Art. 8 (1)Mormintele si operele comemorative de razboi apartin fie domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice. (2)Mormintele si operele comemorative de razboi proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. Acestea pot fi date în administrarea institutiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în conditiile legii, cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor. Art. 9 (1)Mormintele si operele comemorative de razboi apartinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fara a li se schimba destinatia, în conditiile stabilite de prezenta lege. (2)Imobilele pe care sunt amplasate mormintele si operele comemorative de razboi, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vândute numai în conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, prin Oficiul National pentru Cultul Eroilor, sub sanctiunea nulitatii absolute a vânzarii. Fac exceptie imobilele cu destinatie de locuinta pe care sunt amplasate placi comemorative. (3)Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intentioneaza sa vânda imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de razboi vor înstiinta în scris consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale în a carui raza se afla imobilul în cauza. (4)Consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului National pentru Cultul Eroilor înstiintarea prevazuta la alin. (3), în termen de 7 zile de la primirea acesteia. (5)Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de 30 de zile de la data înregistrarii înstiintarii prevazute la alin. (3) la Oficiul National pentru Cultul Eroilor. (6)În cazul în care Oficiul National pentru Cultul Eroilor nu îsi exercita dreptul de preemtiune în termenul prevazut la alin. (5), acest drept se transfera autoritatilor administratiei publice locale, care îl pot exercita într-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevazut la alin. (5). Art. 10 În cazul în care imobilul pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi nu are proprietar cunoscut, obligatiile ce decurg din prezenta lege revin autoritatilor administratiei publice locale sau centrale, dupa caz, din unitatea administrativ-teritoriala pe al carei teritoriu este situat imobilul. Art. 11 Pentru înfiintarea sau protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la propunerea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, în conditiile legii. CAPITOLUL II: Înfiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi Art. 12 Înfiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte românesti se face, în conditiile legii, cu aprobarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor. Art. 13 Înfiintarea pe teritoriul României a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte straine se face în conformitate cu prevederile tratatelor internationale în domeniu la care România este parte, iar în lipsa acestora, prin hotarâre a Guvernului. Art. 14 (1)Operele comemorative de razboi se realizeaza cu respectarea legislatiei în domeniul autorizarii constructiilor si cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor. (2)Constructia operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul României se face cu aprobarea Guvernului. Art. 15 Modificarea sau stramutarea mormintelor ori a operelor comemorative de razboi se face cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor. Art. 16 Modificarea suprafetelor pe care sunt amplasate, stramutarea sau reamenajarea mormintelor de razboi straine, precum si orice interventie asupra operelor comemorative de razboi straine aflate pe teritoriul României se fac numai cu aprobarea Guvernului si sub supravegherea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, în conformitate cu tratatele internationale, iar în lipsa acestora, prin hotarâre a Guvernului, dupa ce a fost înstiintat statul interesat si s-au stabilit pe cale diplomatica detaliile unor asemenea interventii. Art. 17 Ramasitele pamântesti ale persoanelor decedate în conditiile prevazute la art. 2-4 se înhumeaza în mod individual, cu exceptia cazurilor de forta majora care impun un mormânt comun. La fiecare mormânt se aseaza un însemn de capatâi pe care sunt înscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Însemnul de capatâi este specific religiei celui înhumat si are forma si dimensiunile precizate în normele tehnice prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor. Art. 18 (1)În scopul asigurarii unei protejari adecvate a mormintelor de razboi se poate proceda la stramutarea acestora. (2)La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor. (3)Este interzisa înhumarea în cimitirele sau în parcelele de onoare a altor persoane decedate decât cele prevazute la art. 2-4. Art. 19 Toate mormintele de razboi vor avea asigurata o zona de protectie. În zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism apro-bate si avizate conform legii. Art. 20 (1)Evidenta generala a mormintelor si operelor comemorative de razboi se tine de catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor. (2)Institutiile publice si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa tina propria evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate în administrarea sau în proprietatea lor, dupa caz. (3)Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, organizeaza, pastreaza si actualizeaza permanent evidenta mormintelor si operelor comemorative de razboi românesti din strainatate. Art. 21 Evidenta, inventarierea, marcarea, întretinerea, conservarea si restaurarea mormintelor si operelor comemorative de razboi se realizeaza în conformitate cu normele tehnice prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor. Art. 22 Finantarea activitatilor de înfiintare si protejare a mormintelor si a operelor comemorative de razboi românesti se face astfel: a)pentru cele din strainatate, prin bugetul Oficiului National pentru Cultul Eroilor si potrivit tratatelor internationale la care România este parte; b)pentru cele dispuse pe teritoriul national si care apartin domeniului public sau privat al statului, din bugetele institutiilor publice în a caror administrare se afla, iar pentru cele care apartin domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, din bugetele acestora. Art. 23 Întretinerea si marcarea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine, aflate pe teritoriul României, se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice, potrivit legii si în conformitate cu tratatele internationale la care România este parte. Art. 24 În functie de importanta si de amploarea lucrarilor de înfiintare sau de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi românesti si straine, aflate pe teritoriul national, Oficiul National pentru Cultul Eroilor poate sustine finantarea sau cofinantarea acestora din bugetul propriu. CAPITOLUL III: Oficiul National pentru Cultul Eroilor Art. 25 (1)Se înfiinteaza Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, în subordinea Secretariatului General al Guvernului. (2)Organizarea si functionarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare aprobat prin hotarâre a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului si de Ministerul Apararii Nationale. (3)Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în conformitate cu dispozitiile legale. (4)Numarul maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotarâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (5)Oficiul National pentru Cultul Eroilor îsi întocmeste proiect de buget propriu care se prevede distinct în bugetul Secretariatului General al Guvernului. Art. 26 Oficiul National pentru Cultul Eroilor are urmatoarele atributii: a)organizeaza sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, românesti si straine, aflate pe teritoriul României, si a celor românesti din strainatate si actioneaza pentru cautarea, descoperirea si identificarea acestora; b)tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi, românesti si straine, aflate pe teritoriul României, si a celor românesti din strainatate, precum si a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumarilor; c)colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cultele religioase recunoscute de lege în aplicarea prezentei legi, precum si cu cele din strainatate care au obiect de activitate similar; d)ia masurile necesare pentru înfiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi românesti în strainatate; e)propune Secretariatului General al Guvernului initierea proiectelor de hotarâri ale Guvernului pentru înfiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul României; f)initiaza, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi; g)valorifica toate datele si informatiile existente si actioneaza pentru cautarea, descoperirea, identificarea si luarea în evidenta a mormintelor de razboi; h)hotaraste modalitatile de regrupare a osemintelor mortilor de razboi si însemnele comemorative pentru locurile de înhumare comune atunci când nu pot fi amenajate morminte individuale; i)pune la dispozitie celor interesati, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de înhumare a persoanelor decedate, în conditiile prevazute la art. 2-4; j)colaboreaza cu reprezentantele diplomatice straine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state înhumati pe teritoriul României; k)elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, împreuna cu institutiile de aparare si ordine publica, programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor si de alte evenimente; l)avizeaza sau aproba, dupa caz, modificarea ori stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi românesti aflate pe teritoriul national; m)initiaza, împreuna cu institutiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilitatii publice si exproprierea, în conditiile legii, a imobilelor pe care se afla amplasate sau se vor construi morminte si opere comemorative de razboi; n)propune Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice mormintele si operele comemorative de razboi de pe teritoriul României care sa fie cuprinse în Lista monumentelor istorice; o)sesizeaza Ministerul Culturii si Cultelor, atunci când detine informatii, cu privire la interventii neautorizate asupra operelor comemorative de razboi cuprinse în Lista monumentelor istorice sau când este încalcata zona de protectie a acestora; p)promoveaza programe si participa la valorificarea în plan educativ a memoriei celor cazuti pentru tara; q)editeaza publicatii si produse media pentru educarea patriotica a cetatenilor; r)organizeaza, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, tabere pentru tineret, în scopul îngrijirii mormintelor si operelor comemorative de razboi, pe care le poate sustine financiar; s)elaboreaza proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unitatilor administrativ-teritoriale a mormintelor si operelor comemorative de razboi de interes national; s)reprezinta Guvernul României la activitatile internationale care au ca obiect mormintele si operele comemorative de razboi; t)colaboreaza cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale din strainatate care au obiect de activitate similar; t)controleaza respectarea regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi, aplica sanctiuni sau sesizeaza, dupa caz, autoritatile abilitate de lege, atunci când regimul acestora este încalcat; u)întocmeste proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli; v)propune trecerea unor morminte si opere comemorative de razboi în patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale; w)initiaza proiecte de hotarâri privind înfiintarea, modificarea sau protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la propunerea institutiilor de aparare si ordine publica; x)initiaza, împreuna cu Ministerul Culturii si Cultelor si cu alte institutii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea si executarea de monumente de natura mormintelor si operelor comemorative de razboi, astfel cum sunt definite la art. 5, precum si de biserici aferente cimitirelor în care se afla mormintele de razboi, selecteaza proiectele si urmareste finalizarea acestora; y)formuleaza propuneri în vederea editarii de timbre omagiale si comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor; z)alte atributii prevazute de lege. Art. 27 (1)Oficiul National pentru Cultul Eroilor are în administrare, potrivit legii, bunuri mobile si imobile apartinând domeniului public sau privat al statului. (2)Oficiul National pentru Cultul Eroilor poate folosi pentru desfasurarea activitatii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare. Art. 28 Bunurile de orice fel, importate de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, folosite pentru constructia, întretinerea sau decorarea mormintelor de razboi si cimitirelor militare sau a operelor comemorative de razboi, sunt scutite de la plata taxelor cuvenite bugetului. Actiunile în justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor sunt scutite de taxa de timbru. Art. 29 În timp de razboi Oficiul National pentru Cultul Eroilor trece în subordinea Ministerului Apararii Nationale. CAPITOLUL IV: Responsabilitatile autoritatilor administratiei publice centrale si locale si ale proprietarilor de imobile pe care se afla amplasate morminte sau opere comemorative de razboi Art. 30 Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii: a)avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru amplasarea si realizarea de opere comemorative de razboi; b)avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru interventiile asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi înscrise în Lista monumentelor istorice; c)asigura, prin directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene si a municipiului Bucuresti, inspectia si controlul propriu la mormintele si operele comemorative de razboi înscrise în Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise; d)sustine programe si proiecte de punere în valoare a mormintelor si operelor comemorative de razboi înscrise în Lista monumentelor istorice, cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de acestea; e)colaboreaza cu Oficiul National pentru Cultul Eroilor pentru organizarea si desfasurarea manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor; f)solicita cultelor religioase recunoscute de lege participarea la desfasurarea serviciului religios organizat la mormintele si operele comemorative de razboi, cu prilejul manifestarilor oficiale de comemorare a eroilor; g)alte atributii prevazute de lege. Art. 31 Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele atributii: a)negociaza, împreuna cu reprezentantii Oficiului National pentru Cultul Eroilor si ai altor institutii, dupa caz, acordurile interguvernamentale având ca obiect regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi; b)tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi românesti din strainatate; reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate pastreaza si actualizeaza permanent evidenta mormintelor si operelor comemorative de razboi românesti aflate pe teritoriul statului unde îsi desfasoara activitatea; c)organizeaza, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, activitati de cinstire a memoriei militarilor români cazuti pe teritoriul statelor straine; d)sprijina actiunile pe plan extern, organizate si desfasurate de catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor; e)alte atributii prevazute de lege. Art. 32 Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii: a)tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor si îsi prevede fondurile necesare în acest scop; b)stabileste regulile de desfasurare a ceremonialelor la mormintele si operele comemorative de razboi; c)asigura paza la Mormântul Ostasului Necunoscut si stabileste reguli privind organizarea vizitelor si solemnitatilor în acest loc; d)participa la ceremonialele organizate la mormintele si operele comemorative de razboi; e)pune la dispozitie institutiilor si persoanelor interesate, la cerere, informatiile de care dispune privind mormintele si operele comemorative de razboi; f)asigura participarea militarilor la programele care vizeaza valorificarea în plan educativ a memoriei eroilor; g)participa la pregatirea si negocierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi; h)sprijina Oficiul National pentru Cultul Eroilor în îndeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege. Art. 33 Ministerul Administratiei si Internelor are urmatoarele atributii: a)tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor si îsi prevede fondurile necesare în acest scop; b)pune la dispozitie institutiilor si persoanelor interesate, la cerere, informatiile de care dispune privind mormintele si operele comemorative de razboi; c)asigura, potrivit legii, ordinea publica la locul de desfasurare a activitatilor comemorative; d)la cererea autoritatilor administratiei publice poate asigura paza si ceremonialele la unele morminte si opere comemorative de razboi; e)organizeaza ceremoniale militare si religioase la locurile unde se afla cimitire si opere comemorative de razboi, de interes national sau proprii, cu ocazia sarbatorilor legale; f)initiaza programe speciale pentru comemorarea Zilei Eroilor; g)poate organiza actiuni de strângere de fonduri sau activitati cu caracter filantropic pentru construirea sau întretinerea unor monumente proprii; h)colaboreaza cu Oficiul National pentru Cultul Eroilor în vederea protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi din tara; i)participa la negocierea si punerea în aplicare a acordurilor interguvernamentale în domeniu. Art. 34 Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului emite, în conformitate cu dispozitiile legale, avize de specialitate pentru mormintele si operele comemorative de razboi nou-înfiintate. Art. 35 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului are urmatoarele atributii: a)initiaza programe de promovare a cultului eroilor în rândurile tinerei generatii; b)asigura participarea tinerilor la îngrijirea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la taberele organizate si finantate de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, precum si la alte activitati similare. Art. 36 Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii: a)tin evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz; b)îsi prevad în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate în proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale sau în administrarea lor; c)colaboreaza cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi; d)iau masurile legale atunci când constata încalcari ale regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi. Art. 37 Consiliile locale ale comunelor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii: a)tin evidenta detaliata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe raza lor teritoriala si asigura protejarea lor, prevazându-si în bugete fondurile necesare în acest scop; b)colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor si a operelor comemorative de razboi. Art. 38 În scopul protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi, proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt obligati: a)sa foloseasca si sa întretina, în conditiile legii, imobilele pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi, astfel încât acestea din urma sa nu fie afectate; b)sa înstiinteze în scris Oficiul National pentru Cultul Eroilor, precum si consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale de care apartin despre orice modificare sau degradare fizica a mormintelor si operelor comemorative de razboi; c)sa asigure, în conditiile legii, accesul specialistilor în vederea constatarii starii de conservare si pentru operatiuni de expertizare si de evidenta; d)sa obtina avizele cerute de lege pentru toate interventiile efectuate asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi; e)sa permita efectuarea lucrarilor de interventie, conservare, consolidare, restaurare, precum si a altor lucrari, în situatia în care acestea sunt initiate si finantate de persoane fizice sau juridice abilitate în conditiile legii; f)sa asigure, în conditiile legii, conditii de vizitare, fotografiere si filmare; g)sa comunice, în termen de 30 de zile, Oficiului National pentru Cultul Eroilor sau, dupa caz, primarului localitatii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare ori al altor drepturi reale, dupa caz, asupra imobilelor pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi; h)sa înstiinteze în scris consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale despre intentia de a înstraina imobilele pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi, în vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului, conform art. 9. CAPITOLUL V: Comemorarea eroilor neamului Art. 39 Se proclama Ziua Eroilor, sarbatoare nationala a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Înaltarii Domnului Isus Hristos, potrivit traditiei românesti. Art. 40 În capitala României se pastreaza Mormântul Ostasului Necunoscut, care aminteste de eroii anonimi cazuti pentru binele patriei. Art. 41 Mormântul Ostasului Necunoscut este administrat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Art. 42 (1)La Mormântul Ostasului Necunoscut se depun flori, jerbe sau coroane de flori. (2)Flacara de candela arde în permanenta si nu poate fi stinsa sau reaprinsa decât cu aprobarea Guvernului României. Art. 43 (1)La Mormântul Ostasului Necunoscut Guvernul organizeaza ceremonii oficiale de Ziua Nationala a României, Ziua Eroilor si Ziua Armatei. În aceste zile orice alte activitati comemorative sunt permise numai dupa terminarea ceremoniei oficiale. (2)Institutiile statului pot organiza ceremonii oficiale la Mormântul Ostasului Necunoscut cu prilejul altor date importante pentru istoria nationala, cu ocazia unor vizite ale unor delegatii straine si a altor actiuni oficiale, cu înstiintarea Comenduirii Garnizoanei Bucuresti. Art. 44 (1)Cetatenii români decedati în conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) si la art. 3 se comemoreaza fara nici un fel de discriminare. (2)Fiecare dintre cei decedati trebuie comemorat individual, dupa nume, fie pe însemnul de capatâi, fie printr-o inscriptie pe un însemn memorial comun. Art. 45 (1)Festivitatile din tara si din strainatate, dedicate memoriei eroilor României, se desfasoara pe baza unui program elaborat de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu toate institutiile statului care pot contribui la asigurarea caracterului solemn al activitatilor din Ziua Eroilor si la buna lor desfasurare. (2)Personalitatile din conducerea statului vor fi prezente la locurile reprezentative si cu mare încarcatura simbolica pentru sacrificiul facut de cetatenii tarii pentru dobândirea si pastrarea independentei nationale, a unitatii statale, pentru apararea suveranitatii nationale, mentinerea ordinii de drept si sigurantei nationale. (3)Autoritatile administratiei publice locale vor organiza programe proprii de comemorare cu sprijinul si cu participarea reprezentantilor autoritatilor centrale si ai cultelor religioase din teritoriu. (4)Festivitatile de comemorare vor fi programate sa înceapa dupa oficierea serviciului religios în lacasurile de cult. (5)Activitatile pentru comemorarea eroilor României în strainatate sunt organizate de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale României care îsi desfasoara activitatea în statele respective, în colaborare cu alte institutii sau organizatii interesate, dupa caz. Art. 46 Finantarea activitatilor de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului National pentru Cultul Eroilor, pentru activitatile organizate de acesta, din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, pentru activitatile organizate de acestea, sau din resursele proprii ale altor categorii de organizatori, dupa caz. CAPITOLUL VI: Sanctiuni Art. 47 Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala. Art. 48 Constituie contraventii la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi: a)exhumarea ramasitelor pamântesti ale celor morti în razboaie, fara aprobarile legale si fara luarea masurilor de reînhumare cu cinstea cuvenita acestora, în conditiile prezentei legi, care se sanctioneaza cu amenda de la 70.000.000 lei la 100.000.000 lei; când contravenientul este o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, acestuia i se retrage si dreptul de a mai desfasura astfel de activitati; b)stramutarea operelor comemorative de razboi fara aprobarile legale, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; c)construirea, modificarea sau restaurarea operelor comemorative de razboi fara aprobarile si avizele prevazute de prezenta lege, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; d)neîndeplinirea atributiilor legate de executarea lucrarilor de îngrijire si conservare a mormintelor si operelor comemorative de razboi, de îndata ce s-a constatat necesitatea acestor lucrari, precum si împiedicarea executarii lor, care se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; e)efectuarea neautorizata de inscriptii, înscrisuri, desene sau orice alte actiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a înfatisarii operelor comemorative de razboi, care se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si obligarea la suportarea cheltuielilor facute pentru aducerea operelor comemorative de razboi la starea lor initiala; f)stingerea sau reaprinderea flacarii candelei de la Mormântul Ostasului Necunoscut fara aprobarea Guvernului României, care se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei; g)introducerea în cimitirele de razboi a animalelor, pentru pascut sau adapost, care se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; h)organizarea de activitati comemorative la Mormântul Ostasului Necunoscut în Ziua Nationala, Ziua Eroilor si în Ziua Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fara autorizarile prevazute de lege, care se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei; i)depunerea la Mormântul Ostasului Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane sau jerbe de flori, care se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. Art. 49 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primar si împuternicitii acestuia, precum si de catre reprezentantii Oficiului National pentru Cultul Eroilor. Art. 50 Contraventiilor prevazute la art. 49 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale Art. 51 Organizatiile neguvernamentale cu personalitate juridica de drept privat fara scop lucrativ care au ca obiect de activitate protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi vor continua sa functioneze cu respectarea dispozitiilor prezentei legi. Art. 52 Oficiul National pentru Cultul Eroilor va prelua de la Muzeul Militar National în administrare Arhiva „Cultul Eroilor”, în termen de 90 de zile de la înfiintarea sa. Art. 53 În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotarâre, Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor. Art. 54 (1)Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2)Pe aceeasi data se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 111 din 30 octombrie 1975, Legea nr. 48/1995 privind proclamarea Zilei Eroilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, precum si orice alte dispozitii contrare. -****- Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României. p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILA Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 700 din data de 7 octombrie 2003

Lasă un răspuns