INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

TEMEI LEGAL: LEGEA NR. 544/2001

Numele și prenume funcționarului public responsabil cu difuzarea informațiilor de publice:

Informarea publică directă a persoanelor
Alina Elena Grigoriță, Inspector  – Comp. Financiar, Contabilitate, Salarizare, Administrativ, Achiziții Publice
Tel.: 0233.213945, 0727775992
E-mail:  patrimoniunt@gmail.com

PROCEDURA DE SOLICITARE ȘI COMUNICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se face în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public actualizată, precum și al Normelor de aplicare a legii aprobate prin H.G. nr. 123/2002, actualizată.

Informațiile de interes public gestionate la nivelul DJC Neamț pot fi comunicate din oficiu și la cerere.

CEREREA POATE FI DESCĂRCATĂ DE AICI:

Cerere informatii interes public DJC Neamt 2022

A.Informațiile de interes public comunicate din oficiu

Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe site.

Legea nr. 544/2001 – Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1) .

B. Informațiile de interes public comunicate la cerere

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, in condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Legea nr. 544/2001 – Art. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Modalități de adresare a solicitărilor:

a) verbal

Informarea publică directă a persoanelor la nr. de telefon: 0233.213945

b) pe suport de hârtie

la adresa: Bvd. Traian, nr. 17, bl. A4, et. 1, Mun. Piatra Neamț, jud. Neamț

c) pe suport electronic

Informarea publică directă a persoanelor și informarea presei la adresa de e-mail: patrimoniunt@gmail.com

Norme de aplicare a Legii nr. 544/2001 – Articolul 21
(1) După primirea și înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabilește dacă informația solicitată face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv se stabilește dacă este o informație comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.

(2) În situația în care, în urma evaluării primare, se stabilește că solicitarea nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, aceasta poate fi încadrată ca petiție, în sensul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, și se transmite compartimentului responsabil cu înregistrarea și rezolvarea petițiilor. Solicitantul este informat privind reîncadrarea cererii în termen de maximum 5 zile.

(3) În situația în care, în urma evaluării primare, se stabilește că informația solicitată nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și nu poate fi încadrată ca petiție, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrare informarea solicitantului despre acest lucru.

(4) În situația în care informația solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită. Atunci când sursa indicată este pagina de internet a autorității sau instituției publice, informarea va include adresa paginii respective, transmisă sub forma unei legături active sau a unui text editabil.

Articolul 22

(2) În cazul în care informația solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informație, se asigura, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru.

MAI JOS PUTEȚI CONSULTA LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC CARE POT FI SOLICITATE:

Lista cu documentele de interes public din cadrul DJC Neamt

PROCEDURA DE CONTESTARE A REFUZULUI DE COMUNICARE/NECOMUNICĂRII ÎN TERMEN A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Norme de aplicare a Legii nr. 544/2001

Articolul 32
În cazul în care o persoana considera că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Articolul 33
Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștința a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.

Articolul 34
(1) Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Articolul 36
(1) În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.

MODELELE RECLAMAȚILOR ADMINISTRATIVE PENTRU REFUZL COMUNICĂRII, RESPECTIV NECOMUNICAREA ÎN TERMEN A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC SE REGĂSESC MAI JOS:

Reclamatie administrativa necomunicare in termen a informatiilor de interes public (1)

Reclamatie administrativa refuz comunicare informatii de interes public (1)