AVIZAREA LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMT

 • CONFORM INSTRUCȚIUNII NR. 1/2020 EMISĂ DE MINISTERUL CULTURII, TOATE DOCUMENTAȚIILE DEPUSE PENTRU AVIZARE LA DIRECȚIILE JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ VOR FI TRANSMISE ATÂT ÎN FORMAT LETRIC, CÂT ȘI ÎN FORMAT ELECTRONIC.
 • CELE DOUĂ FORME TREBUIE SĂ FIE IDENTICE DIN PUNCT DE VEDERE AL CONȚINUTULUI, DOAR LIPSA ȘTAMPILELOR ȘI SEMNĂTURILOR FIIND ACCEPTATĂ LA VARIANTA ELECTRONICĂ. ÎN ACEST SENS, SOLICITANTUL DE AVIZ ANEXEAZĂ LA CERERE ȘI O DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE, SUB SANCȚIUNEA CODULUI PENAL, PRIVIND CONCORDANȚA CELOR DOUĂ DOCUMENTAȚII. 
 • PENTRU PROIECTELE DEPUSE LA AVIZARE LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ, FORMA LETRICĂ SE DEPUNE/TRANSMITE ÎN DUBLU EXEMPLAR PRIN POȘTĂ/CURIER PE ADRESA INSTITUȚIEI: PIATRA NEAMȚ, BVD. TRAIAN. NR. 17, BL. A4, ET. 1, JUD. NEAMȚ IAR FORMA ELECTRONICĂ SE TRANSMITE PE ADRESA OFICIALĂ DE E-MAIL: patrimoniunt@gmail.com  
 • DACĂ FORMA ELECTRONICĂ NU COINCIDE CU FORMA LETRICĂ, DOCUMENTAȚIA NU VA PUTEA FI ANALIZATĂ ÎN COMISIA DE SPECIALITATE, URMÂND A FI AMÂNATĂ PÂNĂ LA DATA RESPECTĂRII ACESTEI CONDIȚII OBLIGATORII.

 

Directia Județeană pentru Cultură Neamț eliberează următoarele documente, în baza legislației publicată pe site-ul instituției:

A. COMPARTIMENT MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

 • Avize pentru lucrări de intervenție asupra monumentelor istorice, în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate.  

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 50/1991, O.G.43/2000, O.M.C. nr. 2797/2017.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ certificat de urbanism                                                                    □ cerere tip (la secretariat sau mai jos)

□ acte de proprietate                                                                          □ memoriu tehnic

□ extras de carte funciară / extras de plan cadastral                  □ studiu istoric (în cazul monumentelor)

□ plan de situație scara 1:200, 1:500, 1:1000                               □ expertiza tehnică

□ releveu existent scara 1:50, 1:100                                                □ planșe desfășurări stradale

□ proiect de arhitectură/ memoriu tehnic                                     □ montaj fotografic

□ plan de încadrare în zonă scara 1:500, 1:1000, 1:2000           □ extras din PUG-ul în vigoare

în care să fie marcată relația                                                             □ extras din PUZCP în vigoare

cu monumentele din zonă (în cazul zonei de protecție)                 (dacă a fost realizat)

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata noua tarifare 2018

CONŢINUTUL CADRU al DOCUMENTAŢIEI
privind restaurarea monumentelor istorice
Conform Dispoziţiei Nr.4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţii în domeniul avizării, Anexa 1

În afara prevederilor Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, sau a altor reglementări legale în vigoare, conţinutul cadrul al documentaţiilor privind restaurarea monumentelor istorice, indiferent de grupa de clasare în Lista Monumentelor Istorice, este, după cum urmează:

Cap.I. FAZELE DE PROIECTARE
1. Fazele de proiectare ale documentaţiilor de restaurare a monumentelor istorice, reparaţii capitale/consolidare, după caz, sunt cele prevăzute în Secţiunea III, din Ordinul Comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.1013/06.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001.
Acestea sunt după cum urmează:
a) Studiul de Prefezabilitate care cuprinde şi Tema de proiectare, cu sau fără raport/expertiză tehnică preliminară;
b) Studiul de Fezabilitate care curpinde şi Tema de proiectare, cu sau fără Expertiza Tehnică;
c) Proiectul Tehnic şi Caietele de Sarcini pentru execuţia lucrărilor;
d) Detaliile de Execuţie.
2. Raportul/Expertiza Tehnică Preliminară, sau expertiza tehnică, pot fi părţi componente ale Studiului de Prefezabilitate sau ale Studiului de Fezabilitate, sau pot fi constituite în faze de elaborare distincte, după caz.

Cap.II. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI
3. Scrisoarea/adresa de înaintare:
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul,
cu orice titlu al imobilului monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în
care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul monumentului istoric şi poate face
dovada delegării.
4. Foaia de capăt:
a) denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi
adresa;
b) numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent
de regimul juridic al acestuia;
c) denumirea proiectului:
d) numărul proiectului/contractului/anul;
e) faza de proiectare.
5. Colectivul de elaborare:
a) numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
b) nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, elaboratori, consultanţi sau verificatori ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.
6. Documente incluse în documentaţii:
a) certificatul de urbanism;
b) copie după documente care atestă dreptul de proprietate, după caz;
c) cadastrul, după caz;
d) copii după avize ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii conexe;
e) alte documente necesare, după caz.
7. Conţinutul cadru pe faze de proiectare:
a) Conţinutul cadru general al documentaţiilor pe faze de proiectare este cel prevăzut în secţiunea III, din Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001.
8. Conţinutul cadru al expertizelor tehnice:
a) Conţinutul cadru al expertizelor tehnice este cel prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.1364/27.12.2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr.100/05.02.2002, pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/1994, privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente”;
b) Expertizele Tehnice, pentru imobilele monumente istorice, după caz, în funcţie de complexitatea gradului de avariere, vor fi precedate de studii şi/sau cercetări de specialitate efectuate pe baza unor “documentaţii tehnice pentru lucrări de cercetare preliminară pentru elaborarea expertizelor tehnice” avizate anterior.
c) În domeniul consolidării monumentelor istorice, colectivul de elaborare al Expertizelor Tehnice, este format din:
 expert tehnic în domeniul ingineriei, atestat de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului şi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
 expert în domeniul restaurării de arhitectură pentru monumente clasate în grupa “A” sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
 expert îndomeniul restaurării componentelor artistice, pentru monumente clasate în grupa “A” şi/sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor;
d) Concluziile Expertizelor Tehnice elaborate, vor dezvolta un concept unitar de intervenţie asupra monumentului istoric, vor cuprinde variante maximale şi minimale de intervenţie şi vor stabilii priorităţile lucrărilor.

Cap. III. PRECIZĂRI LA CONŢINUTUL CADRU
În afara conţinutului cadru general specificat la punctele 7 şi 8 în cadrul proiectelor de restaurare a monumentelor istorice, anumite componente vor cuprinde detalieri specifice după cum urmează:
9. Piese scrise:
a) Tema de proiectare, aprobată de beneficiarul de folosinţă, care va cuprinde date generale privind monumentul istoric, starea tehnică şi de conservare a acestuia, pentru componentele: arheologie, arhitectură, structură, componente artistice, caracteristici ale terenului precum şi propuneri privind studiile, cercetările, investigaţiile şi fazele de proiectare necesare;
b) Memoriul justificativ/general: va cuprinde referiri la tema de proiectare, detaliind pluridisciplinar, toate aspectele istorice, artistice, arhitecturale, inginereşti, ştiinţifice şi tehnice ale monumentului istoric; intervenţii anterioare conform cercetărilor documentare şi de arhivă sau a cărţii monumentului istoric/cărţii construcţiei, starea de conservare actuală, conceptul unitar şi propunerile de intervenţie, în variante maximale şi minimale, precum şi stabilirea priorităţilor de execuţie, după caz, în funcţie de faza proiectului;
c) Memoriile tehnice de specialitate;
d) Având în vedere faptul că în domeniul protejării monumentelor istorice documentaţiile se elaborează de colective pluridisciplinare, proiectele/documentaţiile vor cuprinde:
 Referatele de specialitate cu semnătura şi ştampilele experţilor/experţilor tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau de Ministerul Transporurilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectelor sau al studiilor şi cercetărilor;
 Referatele de specialitate, semnătura şi ştampila verificatorilor/verificatorilor de proiecte, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor şi/sau de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectului şi faza de elaborare;
 Referatele de specialitate ale unor specialişti sau experţi atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, în domenii conexe domeniului ce face obiectul proiectului, cum ar fi:domeniul arheologiei, arhitecturii, ingineriei sau al componentelor artistice, după caz.
10.Piese desenate:
a) plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000 sau 1:5000, după caz;
b) plan de situaţie la scara 1:200, 1:500 sau 1: 1.000, după caz;
c) relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea diferenţiată a tuturor tipurilor de degradări sau avarii, după caz;
d) planuri, secţiuni, faţade/planşe, la o scară convenabilă, specifică domeniului/fazei de elaborare a proiectului, cu marcarea propunerilor, de intervenţie în conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus.
11.Alte piese, în funcţie de domeniul proiectului:
a) studii istorice, de arhitectură/arhitectură comparată/iconografice/arheologice, urbansim istoric şi/sau altele, după caz;
b) documentar fotografic, explicativ/comentat;
c) studii de teren:topografice, geotehnice şi/sau altele, după caz;
d) investigaţii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, după caz.

NOTĂ:
Rămâne la aprecierea şefului de proiect şi a specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau din minister, verificator al conţinutului documentaţiei, sau al preşedintelui de şedinţă, pe proprie
răspundere, după caz, ca în funcţie de amploarea intervenţiilor asupra monumentului istoric, de necesitatea intervenţiei imediate sau de urgenţă, asupra monumentului, să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării
pieselor necesare prevăzute în prezentul conţinut cadru.

ATENȚIE:

Documentațiile privind intervenții asupra monumentelor istorice vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de specialiști/experți atestați de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Documentațiile care nu respectă această condiție vor fi amânate până la depunerea completărilor/ corecturilor solicitate.

Documentațiile privind intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de arhitecți/ingineri.

 Registrele pot fi consultate aici:

http://neamtdjc.ro/patrimoniul-cultural-al-judetului/patrimoniu-imobil/liste-de-expertispecialisti-si-firme-atestate-mc-pentru-monumente-istorice/

 •  Avize pentru aprobare PUG, PUZ sau PUD

         Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 350/2001, LEGEA NR. 50/1991

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (la secretariat sau mai jos)

□ documentația faza PUG/ PUZ/ PUD întocmită conform conținutului-cadru prevăzut în: ORDINUL NR.                    562/2003, ORDINUL NR. 37/N/2000, ORDINUL NR. 13/N/1999 actualizate

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata noua tarifare 2018

 • Acord scris pentru lucrări executate în condițiile prevăzute de art. 11, alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 actualizată

         Prevederi legislative: LEGEA NR. 50/1991, LEGEA NR. 422/2001, OMC NR. 3037/2020

Acordul scris se obține de la DJC Neamț în cazul intervențiilor prevăzute la art. 11, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 care se execută la monumente istorice și construcții cu valoare arhitecturală sau istorică stabilite prin documentații de urbanism aprobate

Conform prevederilor OMC nr. 3037/2020, documentația necesară obținerii acordului scris trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

 • Notificarea prealabilă conform modelului din Anexa nr. 1 la OMC nr. 3037/2020 sau de mai jos
 • Copie carte de identitate/buletin beneficiar
 • Împuternicire (în cazul în care notificarea nu e semnată de beneficiar)
 • Extras de carte funciară sau copii ale actelor de proprietate, după caz
 • Plan de amplasament al imobilului
 • Memoriu de prezentare a lucrărilor pentru care se solicită acordul scris
 • Documentar fotografic cu situația existentă
 • Montaj fotografic cu situația propusă
 • Alte documente, la solicitarea specialistului DJC Neamț

Notificare prealabila in vederea emiterii acordului scris al DJC Neamt

 • Aviz privind concepția artistică pentru amplasare monumente de for public

        Prevederi legislative: LEGEA NR. 120/2006, OMC nr. 2200/2015

Avizul se obține de la Comisia Națională a Monumentelor de For Public din cadrul Ministerului Culturii 

Conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015, documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public va cuprinde următoarele:

 • Adresă de înaintare a documentaţiei însoţită de un referat de oportunitate din partea Direcţiei Municipiului Bucureşti/Judeţene pentru Cultură, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public.
 • Susţinere teoretică/motivaţie, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale).
 • Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrarii.
 • Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării.
 • Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000).
 • Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării.
 • Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc. Studiul de amplasament va fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură. Studiul va cuprinde:
 • plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (Alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat).
 • desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii).
 • perspective la nivelul ochiului, persepctive axonometrice.
 • fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii.
 • delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.
 • Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor.
 • Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).

*Documentaţia se va prezenta într-un dosar cu şină, într-un singur exemplar, precum şi în format digitabil needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.

 • Avize pentru obținerea permisului de exploatare a nisipurilor sau pietrișurilor pentru balastiere și cariere de piatră.

Prevederi legislative: ORDIN 125/2011, O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006,OMCC 2043/2002.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ certificat de urbanism

□ împuternicire (dacă este cazul)

□ Contract de concesiune a suprafeței de exploatare

□ fișa de localizarea a perimetrului de exploatare, scara 1:5.000

□ plan de situație a perimetrului de exploatare, scara 1:10.000

□ memoriu de prezentare cuprinzând și coordonatele în sistem Stereo 70 ale perimetrului de exploatare

(pentru eficientizarea prelucrarii coordonatelor transmise, acestea vor fi transmise si in format editabil word sau excel, pe e-mail-ul oficial al institutiei: patrimoniunt@gmail.com)

ATENȚIE!!!

MEMORIILE TEHNICE PENTRU PROIECTELE DEPUSE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI PENTRU PERMISUL DE EXPLOATARE VOR FI OBLIGATORIU ÎNTOCMITE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CU DIACRITICE (Ă,Â,Î,Ș,Ț). ÎN CAZUL ÎN CARE MEMORIUL NU RESPECTĂ ACEASTĂ REGULĂ, DOCUMENTAȚIA VA FI RESPINSĂ.

Cerere eliberare aviz pentru exploatare actualizata 2021

 • Reînnoire aviz pentru obținerea permisului de exploatare pentru un perimetru avizat anterior  

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copia după Autorizația de construire

□ plan de amplasament al perimetrului vizat, scara 1:5000

□ copia avizului inițial emis de DJC Neamț

Cerere reinnoire aviz exploatare actualizata iunie 2018

 • Avize specifice pentru vânzări terenuri persoane fizice/persoane juridice

Prevederi legislative: LEGEA NR. 17/2014

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copie a actului de identitate BI/CI/pașaport al vânzătorului  (pt. persoane fizice)

□ copie a certificatului de înregistrare (pt. persoane juridice)

□ copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului sau copie simplă și actul original pentru certificare

□ extras de carte funciară și plan cadastral al terenului supus vânzării, în sistem STEREO 70, emise cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii

□ procura notarială/împuternicirea persoanei care depune documentația și copia actului de identitate a acesteia (în cazul în care este necesar)

□ alte documente doveditoare (dacă se impune)

Cerere elib. aviz vanzare teren pers. fizice actualizata iunie 2018

Cerere elib aviz vanzare teren pers. juridice actualizata iunie 2018

 • Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării monumentelor istorice din grupa B

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copie legalizată act de proprietate sau copie simplă însoțită de actul original pentru certificare

□ cadastrul imobiliar

□ planuri ale imobilului monument istoric, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării

□ documentar fotografic

□ copie după actul de împuternicire al persoanei care depune solicitarea (dacă este necesar)

Model instiintare vanzare imobil actualizata iunie 2018

 • EMITERE CERTIFICATE DE DESCARCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

Reglementări legale: O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006, OMC 2518/2007, ORDIN 2562/2010

□ Certificatele de descărcare de sarcină arheologică se emit doar în baza acordului favorabil al Comisiei Naționale de Arheologie, care analizează Rapoartele de cercetare arheologică întocmite de specialiștii arheologi și înaintate comisiei pentru analiză.

B. COMPARTIMENT PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL

 • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate aflate în proprietate publică sau privată

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ Cerere tip (de la secretariat sau de mai jos);

□ Expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale;

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export.

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2018

Aici puteți consulta registrul expertilor pe bunuri culturale mobile atestati de MCIN:

http://neamtdjc.ro/patrimoniul-cultural-al-judetului/patrimoniu-mobil/registrul-expertilor-pe-bunuri-culturale-mobile-atestati-mcin/

 • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile clasate aflate în proprietate publică – conform legii, aceste bunuri pot fi exportate doar cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

În vederea obținerii avizului de principiu al forului din cadrul MCIN, cu cel puțin 60 de zile înainte de data exportului vor fi transmise CNMC prin DJC Neamț următoarele documente:

□ adresa de susţinere;

□ scrisoarea de intenţie a organizatorului sau a partenerului extern şi proiectul tematic al expoziţiei;

□ nota de oportunitate privind operaţiunile de investigaţii, restaurare sau expertizare, după caz;

□ lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar;

□ propuneri pentru valorile de asigurare;

□ nominalizarea comisarului expoziţiei sau a curierului care însoţeşte bunurile, cu motivaţia propunerii.

După obținerea avizului de principiu al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, dosarul va fi completat cu (primele două documente vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul instituţiei sau autorităţii administraţiei publice în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea titularul dreptului de administrare):

□ contractul de împrumut ori contractul de prestări de servicii pentru investigaţii, restaurare sau expertizare, încheiat în formă autentică în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (dacă este cazul) – cf. Anexei nr. 1 la H.G. nr. 518/2004;

□ contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul „perete la perete” şi va fi încheiat cu o societate de asigurare cu sediul în România;

□ fişele de evidenţă a bunurilor;

□ fişele de conservare a bunurilor, semnate de conservator şi restaurator, după caz;

□ fotografii ale bunurilor: faţă, lateral, spate, detalii semnificative;

□ declaraţia din partea titularului dreptului de administrare că bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu;

□ mandatul comisarului expoziţiei sau al curierului care însoţeşte bunurile, cu menţionarea expresă a obligaţiilor acestuia – cf. Anexei nr. 2 la H.G. nr. 518/2004.

Dacă se obține avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, se va elibera Certificatul de export de către DJC Neamț. Documente necesare:

□ Cerere tip (de la secretariat sau de mai jos);

□ Expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale;

□ Copia contractului de asigurare;

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export.

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2018

 • Eliberare adeverințe pentru exportul bunurilor culturale mobile realizate de autori în viață conform prevederilor art. 100 din Legea nr. 182/2000

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

DOCUMENTE NECESARE:

□ Cerere de eliberare adeverință export (de la secretariat sau de mai jos);

□ Tabel cu descrierea bunurilor pentru care se solicită adeverința (de la secretariat sau de mai jos);

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export;

□ declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor înstrăinate fără intermedierea unui comerciant (de la secretariat sau de mai jos);

□ adeverinţă emisă de agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale – cf. Anexei nr. 5 la H.G. nr. 518/2004;

Sau, după caz:

□ adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exportă pentru organizarea de expoziţii, manifestări promoţionale, schimburi culturale şi altele asemenea;

□ adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activităţilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creaţie organizate de emitent;

□ adeverinţă emisă de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzită şi altele asemenea, realizate în baza unor schiţe sau proiecte ale unor autori în viaţă – cf. Anexei nr. 5 la H.G. nr. 518/2004.

CERERE – ADEVERINȚĂ BUNURI MOBILE actualizata 2021

Tabel bunuri pentru care se solicita adeverinta export

Declaratie propria raspundere actualizata iunie 2018

 • Autorizarea agenților economici pentru comercializarea de bunuri culturale mobile    

Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata poate fi efectuată numai de către agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor în baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionata de angajarea unui consilier de specialitate si de îndeplinirea conditiilor necesare conservarii, în conditiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate. Prin consilier de specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, având ca atributii principale evaluarea si autentificarea obiectelor supuse comercializarii.

În vederea obținerii acestui document, agentul economic va înainta DJC Neamț un dosar care trebuie să cuprindă, conform legii următoarele:

□ cerere tip de la secretariat sau anexat mai jos;

□ documentarul sintetic al activitatii, cu principalii indicatori înregistrati la data înfiintarii agentului economic, de la secretariat sau anexat mai jos;

□ copie legalizata de pe actul constitutiv;

□ copie de pe încheierea pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului privind înregistrarea agentului economic solicitant;

□ copie legalizata de pe certificatul de înregistrare;

□ copie legalizata de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;

□ cazierul judiciar al consilierului de specialitate si al asociatilor agentului economic.

Cerere autorizare agent economic pt. comert bunuri culturale

Documentar sintetic autorizare agenti economici pt. comert bunuri culturale

 • Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării bunurilor culturale mobile clasate în tezaur

Reglementări legale: Legea nr. 182/2000, H.G. nr. 1420/2003

Răspunsul este emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, după analizarea documentelor pe care DJC Neamț este obligată să le transmită în termen de 3 zile de la data înregistrării înștiințării despre vânzarea bunului/bunurilor culturale clasate.

DOCUMENTE NECESARE:

□ înregistrarea privind punerea în vânzare a unui/unor bun/bunuri cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;

□ oferta agentului economic autorizat privind bunul/bunurile cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;

□ documentatia privind achizitionarea bunului/bunurilor respectiv/e, elaborata conform dispozițiilor legale în vigoare privind achizitiile publice;

□ fotografii color ale bunului/bunurilor, ansamblu si detalii;

□ raportul/rapoartele de expertiza efectuate în momentul clasarii bunului/bunurilor respectiv/e.

 

1. În atenția solicitanților avizelor de specialitate emise de Direcția Județeană pentru Cultură Neamț 

Pentru facilitarea evaluării potențialului arheologic al terenurilor pe care urmează să se realizeze intervențiile, vă rugăm să transmiteți dosarele atât în format analog (pe suport hârtie), cât și în format electronic de tip text (.doc, .docx) sau arhivă. Delimitările perimetrelor supuse exploatării trebuie să fie transmise în format analog (pe suport hârtie) și în fișiere electronice specifice Microsoft Excel (.xls). Delimitările perimetrelor de lucru vor fi exprimate în coordonate geografice de tip Proiecția Stereografică 1970 (Stereo 70).

Documentația în format analog va fi depusă  la sediul instituției iar formatul electronic va fi expediat la adresa oficială de email patrimoniunt@gmail.com

 

2. VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 AUGUST 2018, A INTRAT ÎN VIGOARE UN NOU SISTEM DE TARIFARE A DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE SPECIALITATE AL MINISTERULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE, CONFORM OMC NR. 2515/2018, CARE ÎNLOCUIEȘTE OMC NR. 2664/2010 ȘI ESTE POSTAT INTEGRAL PE SITE-UL NOSTRU, LA RUBRICA ”LEGISLAȚIE – MONUMENTE ISTORICE”.

 • PENTRU RESPECTAREA PROCEDURII INSTITUITĂ PRIN ACEST ACT NORMATIV, PRECUM ȘI A INSTRUCȚIUNILOR EMISE DE MCIN, SOLICITĂM TUTUROR BENEFICIARILOR DE AVIZE/PROIECTANȚILOR DE SPECIALITATE SĂ ȚINĂ CONT DE URMĂTOARELE ASPECTE:

1.TOATE DOCUMENTAȚIILE CARE ȚIN DE COMPETENȚA COMISIEI NAȚIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE VOR FI ÎNAINTATE MINISTERULUI DOAR PRIN INTERMEDIUL DJC NEAMȚ. ÎN CAZ CONTRAR, ELE NU VOR FI INTRODUSE PE CIRCUITUL DE AVIZARE.

2. DEPUNEREA LA DJC NEAMȚ A DOCUMENTAȚIILOR SUPUSE AVIZĂRII (ÎN COMISIA NAȚIONALĂ) SE FACE OBLIGATORIU ÎN TREI EXEMPLARE, IAR ÎN CAZUL CELOR CARE SE AVIZEAZĂ LOCAL, ÎN DOUĂ EXEMPLARE. 

3. AVIZELE EMISE PENTRU LUCRĂRILE AFERENTE JUDEȚULUI NEAMȚ (INDIFERENT CĂ SUNT ANALIZATE DE CZMI SUCEAVA SAU DE COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE), VOR FI ÎNTOCMITE DE DJC NEAMȚ ȘI VOR FI TARIFATE LA CASIERIA INSTITUȚIEI. ÎN LIPSA DOVEZII ACHITĂRII TARIFULUI, AVIZELE NU SE TRANSMIT CĂTRE BENEFICIAR/PROIECTANT. 

4. PENTRU FACILITAREA EMITERII AVIZELOR DE SPECIALITATE, VĂ RUGĂM CA, PE CEREREA DEPUSĂ, SĂ MENȚIONAȚI CORECT SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ A LUCRĂRII, ÎN M.P, CARE SE VA ÎNMULȚI CU TARIFUL ÎN VIGOARE, DE 3 LEI/MP.

ÎN ACEST SENS, ANEXĂM MAI JOS MODELUL DE CERERE CARE TREBUIE COMPLETAT:

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata tarifarea din 17 august 2018

 

MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!