AVIZAREA LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMT

 

Directia Județeană pentru Cultură Neamț eliberează următoarele documente, în baza legislației publicată pe site-ul instituției:

A. COMPARTIMENT MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

 •  Avize pentru aprobare PUG, PUZ sau PUD

         Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 350/2001, LEGEA NR. 50/1991

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (la secretariat sau mai jos)

□ documentația faza PUG/ PUZ/ PUD întocmită conform conținutului-cadru prevăzut în: ORDINUL NR.                    562/2003, ORDINUL NR. 37/N/2000, ORDINUL NR. 13/N/1999 actualizate

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata 2022

 • Aviz pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent care au drept obiectiv introducerea terenuri situate în extravilanul municipiilor, orașelor, comunelor din județul Neamț, în intravilanul acestora

         Prevederi legislative: Legea nr. 350/2001, OMC nr. 3189/2020

Avizul se obține de la DJC Neamț dacă PUZ-urile nu reglementează teritorii asupra cărora s-a instituit regimul juridic de monument istoric clasat în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A. În cazul acestor teritorii, avizul va fi obținut direct de la Ministerul Culturii.

Conform prevederilor OMC nr. 3189/2020, documentația va fi analizată de CZMI nr. 7 Suceava și trebuie să cuprindă următoarele:

 • Cerere tip conform modelului de mai jos
 • Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent
 • Avizul de oportunitate conform art. 37 din Legea nr. 350/2001
 • Plan de încadrare în Planul Urbanistic General al localității, în vigoare, cu marcarea amplasamentului și a monumentelor istorice, siturilor arheologice, zonelor de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice, a zonelor construite protejate, imobilelor cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, elementelor de peisaj protejat prin P.U.G. și prezentarea distanțelor până la acestea;
 • Punct de vedere de la un muzeu din județ privind existența cercetărilor arheologice pe amplasament și a rezultatelor acestora;
 • În cazul în care nu există PUG actualizat, în vigoare, se vor prezenta orice alte piese scrise sau desenate care să clarifice amplasamentul care face obiectul documentației PUZ în raport cu patrimoniul cultural al localității.

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata 2022

Notificare prealabila in vederea emiterii acordului scris al DJC Neamt

 

 • Avize pentru obținerea permisului de exploatare a nisipurilor sau pietrișurilor pentru balastiere și cariere de piatră.

Prevederi legislative: ORDIN 125/2011, O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006,OMCC 2043/2002.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ certificat de urbanism

□ împuternicire (dacă este cazul)

□ Contract de concesiune a suprafeței de exploatare

□ fișa de localizarea a perimetrului de exploatare, scara 1:5.000

□ plan de situație a perimetrului de exploatare, scara 1:10.000

□ memoriu de prezentare cuprinzând și coordonatele în sistem Stereo 70 ale perimetrului de exploatare

(pentru eficientizarea prelucrarii coordonatelor transmise, acestea vor fi transmise si in format editabil word sau excel, pe e-mail-ul oficial al institutiei: patrimoniunt@gmail.com)

ATENȚIE!!!

MEMORIILE TEHNICE PENTRU PROIECTELE DEPUSE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI PENTRU PERMISUL DE EXPLOATARE VOR FI OBLIGATORIU ÎNTOCMITE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CU DIACRITICE (Ă,Â,Î,Ș,Ț). ÎN CAZUL ÎN CARE MEMORIUL NU RESPECTĂ ACEASTĂ REGULĂ, DOCUMENTAȚIA VA FI RESPINSĂ.

Cerere eliberare aviz pentru exploatare actualizată 2022

 • Reînnoire aviz pentru obținerea permisului de exploatare pentru un perimetru avizat anterior  

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copia după Autorizația de construire

□ plan de amplasament al perimetrului vizat, scara 1:5000

□ copia avizului inițial emis de DJC Neamț

Cerere reinnoire aviz exploatare actualizata iunie 2018

 • Avize specifice pentru vânzări terenuri persoane fizice/persoane juridice

Prevederi legislative: LEGEA NR. 17/2014

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copie a actului de identitate BI/CI/pașaport al vânzătorului  (pt. persoane fizice)

□ copie a certificatului de înregistrare (pt. persoane juridice)

□ copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului sau copie simplă și actul original pentru certificare

□ extras de carte funciară și plan cadastral al terenului supus vânzării, în sistem STEREO 70, emise cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii

□ procura notarială/împuternicirea persoanei care depune documentația și copia actului de identitate a acesteia (în cazul în care este necesar)

□ alte documente doveditoare (dacă se impune)

Cerere elib. aviz vanzare teren pers. fizice actualizata iunie 2018

Cerere elib aviz vanzare teren pers. juridice actualizata iunie 2018

 • Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării monumentelor istorice din grupa B

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copie legalizată act de proprietate sau copie simplă însoțită de actul original pentru certificare

□ cadastrul imobiliar

□ planuri ale imobilului monument istoric, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării

□ documentar fotografic

□ copie după actul de împuternicire al persoanei care depune solicitarea (dacă este necesar)

Model instiintare vanzare imobil actualizata 2022

 • EMITERE CERTIFICATE DE DESCARCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

Reglementări legale: O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006, OMC 2518/2007, ORDIN 2562/2010

□ Certificatele de descărcare de sarcină arheologică se emit doar în baza acordului favorabil al Comisiei Naționale de Arheologie, care analizează Rapoartele de cercetare arheologică întocmite de specialiștii arheologi și înaintate comisiei pentru analiză.

B. COMPARTIMENT PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL

 • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate aflate în proprietate publică sau privată

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ Cerere tip (de la secretariat sau de mai jos);

□ Expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale;

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export.

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2018

Aici puteți consulta registrul expertilor pe bunuri culturale mobile atestati de MCIN:

http://neamtdjc.ro/patrimoniul-cultural-al-judetului/patrimoniu-mobil/registrul-expertilor-pe-bunuri-culturale-mobile-atestati-mcin/

 • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile clasate aflate în proprietate publică – conform legii, aceste bunuri pot fi exportate doar cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

În vederea obținerii avizului de principiu al forului din cadrul MCIN, cu cel puțin 60 de zile înainte de data exportului vor fi transmise CNMC prin DJC Neamț următoarele documente:

□ adresa de susţinere;

□ scrisoarea de intenţie a organizatorului sau a partenerului extern şi proiectul tematic al expoziţiei;

□ nota de oportunitate privind operaţiunile de investigaţii, restaurare sau expertizare, după caz;

□ lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar;

□ propuneri pentru valorile de asigurare;

□ nominalizarea comisarului expoziţiei sau a curierului care însoţeşte bunurile, cu motivaţia propunerii.

După obținerea avizului de principiu al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, dosarul va fi completat cu (primele două documente vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul instituţiei sau autorităţii administraţiei publice în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea titularul dreptului de administrare):

□ contractul de împrumut ori contractul de prestări de servicii pentru investigaţii, restaurare sau expertizare, încheiat în formă autentică în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (dacă este cazul) – cf. Anexei nr. 1 la H.G. nr. 518/2004;

□ contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul „perete la perete” şi va fi încheiat cu o societate de asigurare cu sediul în România;

□ fişele de evidenţă a bunurilor;

□ fişele de conservare a bunurilor, semnate de conservator şi restaurator, după caz;

□ fotografii ale bunurilor: faţă, lateral, spate, detalii semnificative;

□ declaraţia din partea titularului dreptului de administrare că bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu;

□ mandatul comisarului expoziţiei sau al curierului care însoţeşte bunurile, cu menţionarea expresă a obligaţiilor acestuia – cf. Anexei nr. 2 la H.G. nr. 518/2004.

Dacă se obține avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, se va elibera Certificatul de export de către DJC Neamț. Documente necesare:

□ Cerere tip (de la secretariat sau de mai jos);

□ Expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale;

□ Copia contractului de asigurare;

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export.

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2018

 • Eliberare adeverințe pentru exportul bunurilor culturale mobile realizate de autori în viață conform prevederilor art. 100 din Legea nr. 182/2000

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

DOCUMENTE NECESARE:

□ Cerere de eliberare adeverință export (de la secretariat sau de mai jos);

□ Tabel cu descrierea bunurilor pentru care se solicită adeverința (de la secretariat sau de mai jos);

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export;

□ declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor înstrăinate fără intermedierea unui comerciant (de la secretariat sau de mai jos);

□ adeverinţă emisă de agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale – cf. Anexei nr. 5 la H.G. nr. 518/2004;

Sau, după caz:

□ adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exportă pentru organizarea de expoziţii, manifestări promoţionale, schimburi culturale şi altele asemenea;

□ adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activităţilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creaţie organizate de emitent;

□ adeverinţă emisă de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzită şi altele asemenea, realizate în baza unor schiţe sau proiecte ale unor autori în viaţă – cf. Anexei nr. 5 la H.G. nr. 518/2004.

CERERE – ADEVERINȚĂ BUNURI MOBILE actualizata 2021

Tabel bunuri pentru care se solicita adeverinta export

Declaratie propria raspundere actualizata iunie 2018

 • Autorizarea agenților economici pentru comercializarea de bunuri culturale mobile    

Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata poate fi efectuată numai de către agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor în baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionata de angajarea unui consilier de specialitate si de îndeplinirea conditiilor necesare conservarii, în conditiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate. Prin consilier de specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, având ca atributii principale evaluarea si autentificarea obiectelor supuse comercializarii.

În vederea obținerii acestui document, agentul economic va înainta DJC Neamț un dosar care trebuie să cuprindă, conform legii următoarele:

□ cerere tip de la secretariat sau anexat mai jos;

□ documentarul sintetic al activitatii, cu principalii indicatori înregistrati la data înfiintarii agentului economic, de la secretariat sau anexat mai jos;

□ copie legalizata de pe actul constitutiv;

□ copie de pe încheierea pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului privind înregistrarea agentului economic solicitant;

□ copie legalizata de pe certificatul de înregistrare;

□ copie legalizata de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;

□ cazierul judiciar al consilierului de specialitate si al asociatilor agentului economic.

Cerere autorizare agent economic pt. comert bunuri culturale

Documentar sintetic autorizare agenti economici pt. comert bunuri culturale

 • Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării bunurilor culturale mobile clasate în tezaur

Reglementări legale: Legea nr. 182/2000, H.G. nr. 1420/2003

Răspunsul este emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, după analizarea documentelor pe care DJC Neamț este obligată să le transmită în termen de 3 zile de la data înregistrării înștiințării despre vânzarea bunului/bunurilor culturale clasate.

DOCUMENTE NECESARE:

□ înregistrarea privind punerea în vânzare a unui/unor bun/bunuri cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;

□ oferta agentului economic autorizat privind bunul/bunurile cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;

□ documentatia privind achizitionarea bunului/bunurilor respectiv/e, elaborata conform dispozițiilor legale în vigoare privind achizitiile publice;

□ fotografii color ale bunului/bunurilor, ansamblu si detalii;

□ raportul/rapoartele de expertiza efectuate în momentul clasarii bunului/bunurilor respectiv/e.

 

1. În atenția solicitanților avizelor de specialitate emise de Direcția Județeană pentru Cultură Neamț 

Pentru facilitarea evaluării potențialului arheologic al terenurilor pe care urmează să se realizeze intervențiile, vă rugăm să transmiteți dosarele atât în format analog (pe suport hârtie), cât și în format electronic de tip text (.doc, .docx) sau arhivă. Delimitările perimetrelor supuse exploatării trebuie să fie transmise în format analog (pe suport hârtie) și în fișiere electronice specifice Microsoft Excel (.xls). Delimitările perimetrelor de lucru vor fi exprimate în coordonate geografice de tip Proiecția Stereografică 1970 (Stereo 70).

Documentația în format analog va fi depusă  la sediul instituției iar formatul electronic va fi expediat la adresa oficială de email patrimoniunt@gmail.com

 

2. VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 AUGUST 2018, A INTRAT ÎN VIGOARE UN NOU SISTEM DE TARIFARE A DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE SPECIALITATE AL MINISTERULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE, CONFORM OMC NR. 2515/2018, CARE ÎNLOCUIEȘTE OMC NR. 2664/2010 ȘI ESTE POSTAT INTEGRAL PE SITE-UL NOSTRU, LA RUBRICA ”LEGISLAȚIE – MONUMENTE ISTORICE”.

 • PENTRU RESPECTAREA PROCEDURII INSTITUITĂ PRIN ACEST ACT NORMATIV, PRECUM ȘI A INSTRUCȚIUNILOR EMISE DE MCIN, SOLICITĂM TUTUROR BENEFICIARILOR DE AVIZE/PROIECTANȚILOR DE SPECIALITATE SĂ ȚINĂ CONT DE URMĂTOARELE ASPECTE:

1.TOATE DOCUMENTAȚIILE CARE ȚIN DE COMPETENȚA COMISIEI NAȚIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE VOR FI ÎNAINTATE MINISTERULUI DOAR PRIN INTERMEDIUL DJC NEAMȚ. ÎN CAZ CONTRAR, ELE NU VOR FI INTRODUSE PE CIRCUITUL DE AVIZARE.

2. DEPUNEREA LA DJC NEAMȚ A DOCUMENTAȚIILOR SUPUSE AVIZĂRII (ÎN COMISIA NAȚIONALĂ) SE FACE OBLIGATORIU ÎN TREI EXEMPLARE, IAR ÎN CAZUL CELOR CARE SE AVIZEAZĂ LOCAL, ÎN DOUĂ EXEMPLARE. 

3. AVIZELE EMISE PENTRU LUCRĂRILE AFERENTE JUDEȚULUI NEAMȚ (INDIFERENT CĂ SUNT ANALIZATE DE CZMI SUCEAVA SAU DE COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE), VOR FI ÎNTOCMITE DE DJC NEAMȚ ȘI VOR FI TARIFATE LA CASIERIA INSTITUȚIEI. ÎN LIPSA DOVEZII ACHITĂRII TARIFULUI, AVIZELE NU SE TRANSMIT CĂTRE BENEFICIAR/PROIECTANT. 

4. PENTRU FACILITAREA EMITERII AVIZELOR DE SPECIALITATE, VĂ RUGĂM CA, PE CEREREA DEPUSĂ, SĂ MENȚIONAȚI CORECT SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ A LUCRĂRII, ÎN M.P, CARE SE VA ÎNMULȚI CU TARIFUL ÎN VIGOARE, DE 3 LEI/MP.

ÎN ACEST SENS, ANEXĂM MAI JOS MODELUL DE CERERE CARE TREBUIE COMPLETAT:

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata tarifarea din 17 august 2018

 

MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!