Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

Art. 1
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, emisa in temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2
(1) Programele si proiectele culturale finantate de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale se aproba de ordonatorii principali de credite pentru activitatile proprii si pentru cele organizate de institutiile din subordinea acestora, altele decat obligatiile ori programele minimale care urmeaza sa fie realizate anual.”
2. Dupa articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu urmatorul cuprins:
„Art. 2^1
(1) Asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, precum si alte organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, pot primi subventii alocate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate in exclusivitate pentru acoperirea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente programelor si proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subventiilor.
(2) Criteriile de acordare a fondurilor pentru organizatiile neguvernamentale mentionate la alin. (1) vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
(3) Nivelul subventiilor alocate se aproba de ordonatorii principali de credite bugetare, dupa caz.
(4) Dobanzile aferente sumelor alocate potrivit alin. (1) vor fi utilizate numai pentru finantarea cheltuielilor aferente programelor si proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subventiilor.
(5) Modul de utilizare a subventiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor in vigoare.
(6) Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, celelalte organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care au primit subventii, precum si cuantumul acestora se face publica, in mod oficial, prin grija ordonatorilor de credite care au acordat subventia.”
3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4
In cadrul devizului general al programelor sau proiectelor culturale se pot prevedea si finantarea cheltuielilor de cazare, transport si masa pentru participanti, precum si cheltuieli specifice acestor manifestari, pentru inchirieri de spatii si aparatura, actiuni promotionale si de publicitate, tiparituri, remuneratii, onorarii.”
4. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) In situatiile in care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicita plata in avans a unor sume stabilite in contract ordonatorul principal de credite poate aproba depasirea cotei de 30% prevazute de dispozitiile legale in vigoare, dar nu mai mare de 50%, cu conditia stabilirii unor clauze asiguratorii in contractele incheiate.”
5. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7
(1) Colaboratorii angajati in conditiile legii de catre ordonatorii principali de credite pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale pot primi o remuneratie de pana la nivelul salariului mediu de baza maxim prevazut pentru functiile de executie din cadrul institutiei publice organizatoare.”
Art. 2
Ordonanta Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Lasă un răspuns