HOTARARE Nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. Art. 1 Se aproba Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. Art. 2 Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Ordinul ministrului culturii nr. 2.033/1999 privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999. Anexa: NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2004 privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Scoaterea peste frontiera a bunurilor culturale mobile constituie operatiune de export, care poate fi temporar sau definitiv. Art. 2 În întelesul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni reprezinta: a) bunuri culturale mobile – bunuri mobile create de om sau de natura, care au semnificatie ori importanta arheologica si istoric-documentara, artistica, etnografica, stiintifica sau tehnica si care nu se pot exporta decât pe baza certificatului de export; b) export – operatiunea de scoatere peste frontiera a bunurilor culturale mobile; c) certificat de export – documentul care atesta ca unul sau mai multe bunuri culturale mobile se pot exporta si care poate fi utilizat în acest sens în relatie cu autoritatile vamale, de politie si jandarmerie; d) bunuri culturale mobile clasate în „tezaur”, denumite în continuare bunuri culturale mobile clasate – bunuri care în urma desfasurarii si finalizarii HG 518/2004 2/22 procedurilor de clasare au fost incluse în categoria juridica „tezaur” al patrimoniului cultural national, în conditiile legii; e) bunuri culturale mobile neclasate în „tezaur”, denumite în continuare bunuri culturale mobile neclasate – bunuri pentru care, pâna la data depunerii unei cereri de eliberare a certificatului de export, nu s-a solicitat clasarea sau bunuri respinse la clasare; f) expertizare – operatiune care se declanseaza în baza cererii de emitere a unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate si care are drept scop stabilirea, în baza normelor de clasare în vigoare, a faptului ca bunurile în cauza sunt bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate sau nu; g) contract de asigurare de tip „perete la perete” – contractul prin care un bun cultural împrumutat este asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe toata perioada în care se afla împrumutat pâna la revenirea la institutia detinatoare; h) comisarul expozitiei – persoana desemnata de institutia detinatoare a bunului cultural, în baza unui contract de mandat, sa actioneze în numele mandantului în ceea ce priveste protectia operei de arta pâna la revenirea la institutia detinatoare. CAPITOLUL II: Procedura de eliberare si utilizare a certificatului de export Art. 3 (1) Potrivit art. 37 alin. (2) si (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, exportul temporar sau definitiv ai bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectueaza numai pe baza certificatului de export emis de directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti. (2) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se pot exporta numai temporar, pentru organizarea de expozitii în strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare si expertizare. (3) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pot exporta numai temporar. Exportul definitiv al acestor bunuri se realizeaza numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, în conditiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare. (4) Bunurile culturale mobile neclasate se pot exporta definitiv sau temporar, indiferent de proprietar, numai dupa expertizarea acestora de catre experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor. SECTIUNEA 1: Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat Art. 4 (1) În cazul bunurilor culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, certificatul de export se emite la cererea scrisa a HG 518/2004 3/22 titularului dreptului de proprietate ori a mandatarului acestuia de catre directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, în a caror raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul acestuia. (2) Cererea de eliberare a certificatului de export se completeaza potrivit formularului prevazut în anexa nr. 3, este însotita de Lista bunurilor culturale pentru care se solicita eliberarea certificatului de export, completata potrivit formularului prevazut în anexa nr. 3A, si se depune la directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, în a carei raza teritoriala se afla domiciliul, sediul social, punctul de lucru sau sediul administrativ al persoanelor fizice sau juridice interesate, dupa caz. (3) În cererile depuse potrivit alin. (2) solicitantii sunt obligati sa mentioneze, sub sanctiunea nulitatii acestora, urmatoarele: a) daca unul sau mai multe dintre bunurile mobile pentru care se solicita eliberarea certificatului de export se afla în patrimoniul cultural national si în evidenta proprie a unei directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti; b) daca pentru unul sau mai multe dintre bunurile mobile la care se refera au solicitat anterior clasarea sau emiterea certificatului de export unei alte directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, indicând modul în care a fost solutionata cererea anterioara. (4) La cererile depuse potrivit alin. (2) se pot atasa rapoarte de expertiza întocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, acte prin care trebuie sa se arate ca unul sau mai multe dintre bunurile la care se refera cererile depuse au fost expertizate potrivit criteriilor aprobate prin normele în vigoare si sa se mentioneze daca bunurile mobile pentru care se solicita emiterea certificatului de export sunt bunuri clasate. (5) La cererile depuse potrivit alin. (2) se ataseaza doua fotografii de dimensiuni 9 x 12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu si detalii semnificative pentru fiecare obiect, cu exceptia cartilor, publicatiilor, marcilor si cartilor postale de mare frecventa si tiraj si a unor bunuri de serie mare si care se pot identifica precis prin înscrisuri, marci sau alte detalii prezentate în cuprinsul cererilor; stabilirea bunurilor pentru care nu este necesara atasarea de fotografii este de competenta specialistilor si expertilor din cadrul directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti. Art. 5 (1) În termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererilor de eliberare a certificatelor de export prevazute la art. 4 alin. (2), directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica exactitatea datelor cuprinse în cererile depuse si întreprind urmatoarele demersuri, dupa caz: 1. pentru bunurile culturale mobile clasate: a) emit certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si cu aprobarea ministrului culturii si cultelor; b) emit certificatul de export definitiv pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, în cazul schimburilor de bunuri culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a HG 518/2004 4/22 Muzeelor si Colectiilor; 2. pentru bunurile culturale mobile neclasate: a) procedeaza la expertizarea bunurilor pentru care nu s-au depus o data cu cererile rapoarte de expertiza întocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si stabilesc, în conditiile legii, daca aceste bunuri sunt bunuri culturale susceptibile de a fi clasate; b) emit, pentru bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate, certificatul de export; c) declanseaza procedura de clasare pentru bunurile stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, în conditiile legii. (2) Certificatul de export definitiv se întocmeste în 4 exemplare, în conformitate cu formularul prevazut în anexa nr. 4, însotit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export definitiv, în conformitate cu formularul prevazut în anexa nr. 4A. Certificatul de export temporar se întocmeste în 4 exemplare, în conformitate cu formularul prevazut în anexa nr. 6, însotit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export temporar, în conformitate cu formularul prevazut în anexa nr. 4A. (3) Pentru operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, operele cu caracter etnografic si ale mestesugarilor populari, precum si pentru alte opere create de autori în viata, care pot fi exportate definitiv sau temporar fara nici o restrictie, nu se întocmesc dosare de export si nici nu se emit certificate de export. SECTIUNEA 2: Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea publica Art. 6 (1) În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicata, bunurile culturale mobile aflate în proprietate publica se exporta numai temporar, pentru organizarea unor expozitii în strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare sau expertizare. (2) Titularul dreptului de administrare asupra unui bun cultural mobil care urmeaza sa fie exportat temporar va obtine avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si aprobarea ministrului culturii si cultelor, în vederea eliberarii certificatului de export, numai dupa prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în conditiile legii. (3) În vederea obtinerii avizului si aprobarii, potrivit alin. (2), titularul dreptului de administrare interesat va solicita, în prealabil, avizul de principiu cu privire la oportunitatea exportului temporar. Art. 7 (1) Pentru obtinerea avizului de principiu, institutiile interesate vor depune, cu cel putin 60 de zile înainte de data estimata pentru scoaterea din tara a bunurilor culturale mobile, la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor un dosar care va cuprinde urmatoarele documente: HG 518/2004 5/22 a) adresa de sustinere; b) scrisoarea de intentie a organizatorului sau a partenerului extern si proiectul tematic al expozitiei; c) nota de oportunitate privind operatiunile de investigatii, restaurare sau expertizare, dupa caz; d) lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar; e) propuneri pentru valorile de asigurare; f) nominalizarea comisarului expozitiei sau a curierului care însoteste bunurile, cu motivatia propunerii. (2) În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va acorda sau va respinge solicitarea de acordare a avizului de principiu, hotarârea urmând a se comunica institutiei interesate si Inspectoratului General al Politiei Române, prin directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Art. 8 (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de data estimata pentru scoaterea din tara a bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare care a obtinut avizul de principiu prevazut la art. 7 alin. (2) va depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, în completarea dosarului existent, urmatoarele documente: a) contractul de împrumut ori contractul de prestari de servicii pentru investigatii, restaurare sau expertizare, încheiat în forma autentica în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, conform formularului de contract-cadru prevazut în anexa nr. 1; b) contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar, care va fi de tipul «perete la perete». c) fisele de evidenta a bunurilor; d) fisele de conservare a bunurilor, semnate de conservator si restaurator, dupa caz; e) fotografii ale bunurilor: fata, lateral, spate, detalii semnificative; f) declaratia din partea titularului dreptului de administrare ca bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu; g) mandatul comisarului expozitiei sau al curierului care însoteste bunurile, cu mentionarea expresa a obligatiilor acestuia, conform formularului prevazut în anexa nr. 2. (11) Contractul de asigurare prevazut la alin. (1) lit. b) se încheie cu o societate de asigurare cu sediul în România. (12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), în cazuri temeinic justificate, la propunerea titularului dreptului de administrare asupra bunurilor propuse pentru exportul temporar si cu aprobarea ministrului culturii si cultelor, contractul de asigurare se încheie cu o societate de asigurare cu sediul în strainatate. (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul institutiei sau autoritatii administratiei publice în subordinea careia îsi desfasoara activitatea titularul dreptului de administrare, dupa HG 518/2004 6/22 caz. (3) În baza documentelor prezentate potrivit alin. (1), Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor avizeaza exportul temporar al bunurilor în cauza, care se aproba de ministrul culturii si cultelor. (4) Aprobarea ministrului culturii si cultelor, emisa potrivit alin. (3), se comunica titularului dreptului de administrare si directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, competente, prin intermediul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Art. 9 (1) Dupa aprobarea ministrului culturii si cultelor privind exportul temporar al bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare va depune la directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, competente, cererile de eliberare a certificatelor de export, completate conform dispozitiilor art. 4 alin. (2) -(5), si copia contractului de asigurare. (2) Certificatul de export se va elibera de catre directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, numai pentru perioada pentru care este valabil contractul de asigurare. Art. 10 Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de export temporar se realizeaza pe o perioada de maximum 150 de zile, la cererea motivata a titularului dreptului de proprietate sau, dupa caz, a titularului dreptului de administrare, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice în ceea ce priveste asigurarea bunurilor în cauza, avizarea si aprobarea exportului temporar. SECTIUNEA 3: Utilizarea certificatului de export Art. 11 (1) Certificatele de export se prezinta birourilor vamale de control si vamuire din interiorul tarii sau de frontiera de catre cei interesati, proprietari, mandatari, transportatori, delegati ai persoanelor juridice, în cadrul procedurilor de declarare în scris a bunurilor culturale mobile care se exporta, declarare care este obligatorie potrivit reglementarilor vamale în vigoare. (2) În relatie cu birourile vamale, certificatele de export prezentate potrivit alin. (1) atesta faptul ca bunul sau bunurile în cauza urmeaza regimul de circulatie instituit potrivit art. 37-40 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, si ca se pot exporta temporar sau definitiv, dupa caz, în conditiile stabilite prin fiecare act în parte. Art. 12 Nerevenirea în interiorul frontierelor românesti a bunurilor culturale neclasate exportate temporar, ia termenul stabilit prin certificatul de export sau la termenul stabilit potrivit prevederilor art. 10, constituie operatiune de export definitiv, autoritatile vamale fiind abilitate sa aplice dispozitiile legale în vigoare. HG 518/2004 7/22 Art. 13 (1) Bunurile culturale mobile se identifica, de regula, pe baza datelor prezentate în certificatele de export sau în listele anexate certificatelor de export, a fotografiilor atasate certificatelor de export si a stampilei de identificare aplicate pe acele suprafete sau componente ale bunurilor care nu îsi pierd din calitate sau din valoare prin marcarea cu aceasta stampila. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu este necesara atasarea de fotografii la certificatele de export emise pentru carti, publicatii, marci si carti postale de frecventa si serie mare sau pentru unele bunuri de serie mare care se pot identifica precis prin înscrisuri, marci sau alte caracteristici ale obiectelor respective. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci când nu este posibila aplicarea stampilei de identificare, bunurile de mici dimensiuni se introduc în colete sau plicuri sigilate pe care se aplica stampila de identificare si care se prezinta ca atare autoritatilor vamale, iar bunurile de mari dimensiuni se identifica exclusiv pe baza datelor din certificatele de export sau din listele anexate certificatelor de export si a fotografiilor atasate, atunci când este necesar. (4) În cazurile prevazute la alin. (2) si (3), în certificatele de export, la rubrica „Observatii”, sau în listele anexate certificatelor de export, la coloana „Observatii”, se vor înscrie mentiunile „fara foto” sau „fara stampila”, dupa caz. Art. 14 (1) Certificatele de export si listele anexate certificatelor de export se vor marca întotdeauna cu stampila directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, emitente, stampila de identificare a functionarului care a întocmit documentele si cu timbrul sec al directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, emitente, aplicat în coltul din dreapta sus al certificatului de export si al fiecarei file din lista anexata. (2) Pentru bunurile culturale aflate în administrarea institutiilor publice se va aplica stampila directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. (3) Fotografiile atasate certificatului de export vor fi stampilate pe verso cu stampila de identificare a functionarului directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, care a întocmit certificatul de export, iar pentru bunurile culturale aflate în administrarea institutiilor publice se va aplica stampila directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. (4) Modelul stampilei de identificare se elaboreaza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, se avizeaza de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, se aproba de ministrul culturii si cultelor si se comunica Autoritatii Nationale a Vamilor si Inspectoratului General al Politiei Române. Modelul se poate schimba periodic, comunicându-se aceasta schimbare directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si Autoritatii Nationale a Vamilor cu cel putin 30 de zile înainte de data modificarii. HG 518/2004 8/22 CAPITOLUL III: Regimul de circulatie a bunurilor culturale creatie contemporana Art. 15 (1) Conform art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, urmatoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export, ele circulând fara restrictie: a) operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, precum si orice alte opere create de autori în viata (artisti plastici, artisti liberprofesionisti, artisti amatori, mesteri, artizani, elevi, studenti sau copii si altii) în urma unor activitati desfasurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creatie, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unitatilor de productie de pe lânga persoanele juridice de drept public sau privat; b) operele cu caracter etnografic ale mestesugarilor populari în viata. (2) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. a) se pot exporta definitiv sau temporar în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, fara certificat de export, urmând sa se ateste în fata autoritatilor vamale faptul ca aceste bunuri sunt opere create de autori în viata. Dovada ca bunurile prevazute la alin. (1) lit. a) pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export se realizeaza cu urmatoarele documente, dupa caz: a) declaratia creatorului, în forma autentica, în cazul obiectelor înstrainate fara intermedierea unui comerciant; b) declaratia creatorului, în forma autentica, în cazul obiectelor exportate de catre acesta sau de catre mandatari; c) adeverinta emisa de agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale, conform anexei nr. 5; d) adeverinta emisa de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exporta pentru organizarea de expozitii, manifestari promotionale, schimburi culturale si altele asemenea; e) adeverinta emisa de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activitatilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creatie organizate de emitent; f) adeverinta emisa de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzita si altele asemenea, realizate în baza unor schite sau proiecte ale unor autori în viata, conform anexei nr. 5. (3) Documentele prevazute la alin. (2) vor contine datele necesare identificarii bunurilor la care se refera, date prezentate individual sau în liste anexate. (4) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. b) se pot exporta în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, fara certificat de export. Art. 16 Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice. HG 518/2004 9/22 ANEXA nr. 1: CONTRACT DE ÎMPRUMUT Încheiat între: I. Muzeul (sau alta institutie) ……………………………………….., cu sediul în ……………………………………………(se înscrie adresa completa), reprezentat prin domnul/doamna …………………………………….., director, si domnul/doamna ………………………………….., contabil-sef, în calitate de institutie care da cu împrumut, numita în acest contract muzeul, si II. (Institutia din strainatate) …………………………………., cu sediul în …………………………………………………(se înscrie adresa completa), reprezentata prin domnul/doamna ……………………………………, director (sau alta functie care poate angaja institutia), în calitate de institutie care ia cu împrumut, numita în acest contract organizatorii. Art. 1: Obiectul contractului 1.1. Muzeul împrumuta organizatorilor obiectele prevazute în anexa nr. ………………. 1.2. Obiectele se împrumuta pentru a face parte din expozitia ……………………… …………………. Expozitia va fi deschisa la ……………………(localitatea), ………………………………………..(sediu), în perioada …………………………..(vor fi înscrise zilele limita). Art. 2: Durata împrumutului 2.1. Durata împrumutului începe în momentul plecarii obiectelor din muzeu de la ………………………. (localitatea) si se termina în momentul restituirii lor la ………………………. (localitatea). Perioada împrumutului include perioada expozitiei, a transportului de la si catre muzeu, precum si cea necesara ambalarii, dezambalarii si expunerii obiectelor, începând cu data plecarii ………………………….pâna la reîntoarcerea obiectelor în muzeu. Art. 3: Transportul 3.1. Transportul obiectului (obiectelor) se va face atât la dus, cât si la întors cu …………………………..(mijlocul de transport) pe ruta …………………………. 3.2. Obiectele vor ajunge la ………………….(localitatea) înainte de ……………………(data) si vor trebui sa revina la muzeu cel mai târziu la data de ……………….. 3.3. Pe toata perioada transportului obiectele vor fi însotite de un specialist al muzeului. HG 518/2004 10/22 3.4.Toate cheltuielile de transport dus-întors vor fi suportate de catre organizatori. Art. 4: Asigurare 4.1. Obiectele vor fi asigurate pe toata durata împrumutului plus ……………(minimum 5 zile) dupa întoarcerea la ………………(sediul muzeului), în sistemul „de la perete la perete”, împotriva tuturor riscurilor, prin intermediul companiei ………………………………….Polita de asigurare va acoperi întreaga perioada a împrumutului. 4.2. Asigurarea va fi facuta pentru valoarea de ……………………….(polita trebuie sa aiba anexata lista obiectelor). 4.3. Organizatorii se obliga sa transmita muzeului polita si certificatul de asigurare în original, cu 5 (cinci) saptamâni înainte de plecarea obiectului (obiectelor) din ………………., astfel încât muzeul sa poata îndeplini formalitatile de export temporar în timp util. Nerespectarea acestui termen poate duce la imposibilitatea de a obtine aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor (Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor), absolut necesara pentru a întocmi, în timp util, formalitatile de export temporar al obiectului (obiectelor). 4.4. În caz de furt, de pierdere sau de deteriorare partiala ori totala a unui obiect, suma platita de asigurator pentru a despagubi muzeul nu aduce atingere dreptului de proprietate al muzeului asupra obiectului, acesta putând sa-si recupereze obiectul furat, pierdut sau deteriorat partial ori total, oriunde s-ar gasi el si în orice moment. Muzeul se obliga sa ramburseze suma încasata de la asigurator daca obiectul este gasit, în momentul restituirii obiectului la muzeu. 4.5. Organizatorii ramân raspunzatori fata de muzeu de valoarea integrala a obiectelor furate, pierdute, distruse total sau partial, daca muzeul, fara culpa din partea sa, nu va putea încasa polita de asigurare. 4.6. În caz de stricaciune, o comisie în care vor fi reprezentati atât muzeul, cât si organizatorii va evalua pagubele suferite de obiect. Suma care va reprezenta contravaloarea pagubelor suferite va acoperi costul restaurarii plus valoarea deprecierii ce ramâne dupa restaurare. Art. 5: Ambalare si însotire 5.1. Obiectele vor fi ambalate de catre muzeu, iar la ………………, la întoarcere, de catre organizatori. 5.2. Un specialist al muzeului va însoti obiectele la dus si va asista la dezambalarea si montarea lor în expozitie la ………La închiderea expozitiei la ……….., specialistul muzeului va asista la demontarea obiectelor din expozitie si la ambalarea lor, însotind obiectele la întoarcere, la ……. 5.3. Organizatorii vor suporta toate cheltuielile de deplasare a specialistului desemnat de muzeu (transport, cazare, diurna, asigurari de transport si sanatate, taxe consulare). HG 518/2004 11/22 Art. 6: Conservare si securitate 6.1. Obiectele vor fi expuse pe toata durata expozitiei în conformitate cu normele muzeologice standard privind microclimatul (umiditatea relativa a aerului si temperatura) si iluminatul. 6.2. Obiectele vor fi însotite de fise de conservare, întocmite de catre conservatorul muzeului. Specialistul desemnat de catre organizatori si conservatorul muzeului vor certifica autenticitatea a ceea ce este consemnat în fise, de fiecare data, la sosirea si la plecarea obiectelor. Obiectele vor fi restituite muzeului în aceeasi stare de conservare ca la plecare. Ultima verificare a starii de conservare va fi facuta la sosirea obiectelor la …………de catre conservatorul muzeului. 6.3. Organizatorii vor lua toate masurile necesare pentru securitatea obiectelor pe toata durata împrumutului, spatiile de depozitare si salile de expunere vor fi dotate cu sisteme de control al microclimatului si cu instalatii antifurt si antiincendiu. 6.4. Orice incident sau accident privind obiectele împrumutate va fi imediat semnalat muzeului, care va stabili de comun acord cu organizatorii masurile ce se impun. Art. 7 7.1. Muzeul autorizeaza organizatorii sa reproduca obiectele împrumutate în scopuri promotionale si pedagogice numai pe durata expozitiei. Drepturile de reproducere sunt cedate numai pe perioada expozitiei. Orice reproducere va purta urmatoarea mentiune: Muzeul ……………………………………………….. 7.2. Organizatorii vor oferi gratuit muzeului un numar de ……exemplare ale catalogului expozitiei si câte ……exemplare din fiecare tip de reproducere imprimata. 7.3. În cazul în care se vor realiza filme, casete video sau alte materiale publicitare audiovizuale si multimedia care includ obiecte împrumutate, organizatorii vor oferi gratuit muzeului câte o copie dupa fiecare material. 7.4. La închidere, muzeul va primi un exemplar complet al dosarului de presa al expozitiei, cuprinzând toate cronicile, articolele, studiile ce vor fi publicate în presa. Art. 8: Invitatii (daca este cazul) Directorul muzeului va fi invitat la vernisaj de catre organizatori. Cheltuielile de deplasare, transport, cazare, diurna, asigurari de transport si sanatate, taxe consulare vor fi suportate de organizatori. Art. 9: Contractul 9.1. Muzeul si organizatorii se vor consulta cu privire la orice aspect care nu este prevazut în prezentul contract, de fiecare data când va fi necesar. 9.2. Orice litigiu s-ar ivi cu privire la executarea prezentului contract si referitor la obiectele împrumutate se va regla conform legislatiei române, de catre o instanta HG 518/2004 12/22 româna competenta, dar aceasta numai dupa ce, în prealabil, au fost epuizate toate caile de reconciliere. 9.3. Orice reclamatie din partea muzeului va trebui înaintata în interval de 5 (cinci) zile de la întoarcerea obiectului la ………. 9.4. Prezentul contract este redactat în limbile româna si ……, în 4 (patru) exemplare, ambele versiuni având aceeasi putere juridica. Fiecare parte va pastra câte un exemplar din fiecare versiune. 9.5. Prezentul contract intra în vigoare o data cu semnarea si stampilarea lui de catre ambele parti, pe fiecare pagina. 9.6. Contractul este valabil numai însotit de polita de asigurare în original, care face parte integranta din prezentul contract. Art. 10: Forta majora 10.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile în cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se întelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa încheierea contractului si care împiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. 10.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. 10.3. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de camera de comert si industrie sau de alt organism abilitat de legea statului care o invoca. 10.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 10.5. Daca aceste împrejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligatiile pâna la aceasta data. Art. 11: Încetarea contractului 11.1. Contractul înceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti, în urmatoarele cazuri: • când oricare dintre parti nu îsi executa una dintre obligatiile esentiale pentru acest contract; • când oricare dintre parti este declarata în stare de incapacitate de plata; • când oricare dintre parti a fost pusa sub interdictie judecatoreasca; • când oricare dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; • când oricare dintre parti îsi încalca din nou obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua încalcare a obligatiilor sale duce la rezilierea contractului; • în maximum ……zile de la data când oricare dintre parti a fost notificata ca si-a HG 518/2004 13/22 încalcat obligatiile asumate, ca nu executa sau ca executa în mod necorespunzator respectiva obligatie. 11.2. Partea care invoca încetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de încetare în minimum ……zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca efectele. 11.3. Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente între parti. 11.4. Prevederile acestui articol nu înlatura raspunderea partii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului. Art. 12: Solutionarea litigiilor 12.1. Orice litigiu decurgând din sau în legatura cu acest contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente. 12.2. Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt suportate de ……. 12.3. Prezentul contract s-a încheiat pe data de ……în ……exemplare. Semnaturi …………………….. Semnaturi …………………… NOTA: Mentiunile din paranteze au rol ajutator. HG 518/2004 14/22 ANEXA nr. 2: MANDAT Domnul/Doamna ………………………………………………. este desemnat/desemnata în calitate de curier al expozitiei ………………………………………. solicitata de ……………………………………. pentru a fi organizata la ……………………………………………….. în perioada …………………………………….. Deplasarea se va efectua în perioada …………………………………………………………………………. Curierul are autoritatea de a actiona în numele detinatorului în ceea ce priveste protectia operei de arta pâna în momentul în care aceasta este oficial predata muzeului împrumutator. El trebuie sa fie fizic prezent în toate momentele transportului. Orice restrictie legala care interzice curierului (anumite zone aeroportuare) trebuie anuntata detinatorului. Curierul are urmatoarele îndatoriri: • supravegheaza transportul, manipularea si instalarea operei de arta, asigurându-se de conditiile optime de conservare si securitate ale acesteia; • cunoaste ruta si destinatia; • are obligatia sa cunoasca fisa de conservare a operei de arta, sa o semneze si sa o prezinte spre cunostinta si contrasemnare reprezentantului autorizat de la muzeul împrumutator. O copie a acestei fise trebuie sa parvina detinatorului; • anunta imediat telefonic sau prin fax (conducerea muzeului sau, dupa caz, Ambasada României din tara respectiva) orice fel de problema care contravine integritatii, securitatii operei de arta sau contractului de împrumut. Director, …………………….. Curier, ……………………… HG 518/2004 15/22 ANEXA nr. 3: CERERE pentru eliberarea unui certificat de export ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR I. Datele de identificare a solicitantului 1. Codul solicitantului (CNP sau cod fiscal, dupa caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 2.1. Numele: ………………………………. Prenumele: ……………………………………… sau 2.2.Denumirea: …………………………………………………………….. 3.Adresa/Sediul social, dupa caz: Localitatea: ……………………………… Judetul: ………………………. Str. Nr. Cod postal B.I. Sc. Et. Ap. Sectorul 4. Calitatea: Proprietar Mandatar al unui proprietar Administrator de bunuri proprietate publica II. Datele privind operatiunea de export pentru care se solicita certificatul de export 1. Se solicita exportul definitiv Se solicita exportul temporar, data revenirii în teritoriul frontierei românesti fiind ……………. 2. Bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se refera prezenta cerere fac parte din patrimoniul cultural national? Nu Da Daca da, indicati la rubrica „Observatii de la sectiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexata documentele de referinta (ordinul de clasare, certificatul de clasare). 3. Ati solicitat anterior clasarea bunului/bunurilor/unora dintre bunurile la care se HG 518/2004 16/22 refera prezenta cerere? Nu Da Daca da, indicati la rubrica „Observatii” de la sectiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexata carei institutii ati solicitat clasarea, data solicitarii si raspunsul acesteia. 4. Ati solicitat anterior emiterea unui certificat de export pentru bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se refera prezenta cerere? Nu Da Daca da, indicati la rubrica „Observatii” de la sectiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexata carei institutii ati solicitat acest fapt, data solicitarii si raspunsul primit. III. Datele privind bunul/bunurile pentru care se solicita certificatul de export 1. Descrierea bunului cultural (Se completeaza în situatia în care se solicita exportul unui singur bun sau al unui tiraj/lot de bunuri identice) 1.1. Denumirea bunului cultural ……………………………………………………………… 1.2. Autor/autori, atelier, marca, scoala, atribuire (dupa caz) ………….. …………… ……………………………… 1.3. Titlul sau tema (daca este cazul) ………………………………………………………. 1.4. Material, tehnica, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) si alti parametri de identificare (dupa caz) ………………………………………………….. 1.5. Datare, anul fabricatiei (dupa caz) ……………………………………………………….. 1.6. Observatii (documente de referinta, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezenta semnaturilor, inscriptionarilor, marcilor etc.) ……………………………………………………… 2. Descrierea colectiei/lotului de bunuri diferite (Se completeaza lista anexata cererii) …………………………………………………….. Data …………………. Semnatura/stampila solicitantului ……………………………… HG 518/2004 17/22 ANEXA nr. 3A: LISTA bunurilor culturale pentru care se solicita certificat de export ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR Nr. crt. Denumirea bunului cultural Autor/autori, atelier, marca, scoala, atribuire Titlul sau tema Material, tehnica, dimensiuni (dimensiunile suportului) si alti parametri de identificare Datare, anul fabricatiei Observatii (documente de referinta, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezenta semnaturilor, inscriptionarilor, marcilor etc.) (1) (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) Data …………………. Semnatura/stampila solicitantului …………………………… HG 518/2004 18/22 ANEXA nr. 4: CERTIFICAT DE EXPORT DEFINITIV ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL ……………………………………………….. CERTIFICAT DE EXPORT DEFINITIV Nr. …………..din ………………….. În temeiul prevederilor art. 37 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile ulterioare, se emite urmatorul certificat de export definitiv pentru bunul/bunurile care se identifica prin: 1. datele din lista anexa (obligatorie pentru colectii sau loturi de obiecte diferite): ……………………………………………………………………………… 2. datele urmatoare (în cazul unui singur obiect, al unui tiraj sau lot de obiecte identice): ……………………………………………………………………. 2.1. domeniul din care face parte (a se vedea art. 3 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare) ……………………………………………………; 2.2. denumirea bunului cultural …………………………………………….. …………………………………………. ; 2.3. autor/autori, atelier, marca, scoala, atribuire …………………………. ……………………… ; 2.4. titlul sau tema ………………………………………………………………………………; 2.5. material, tehnica, dimensiuni, alti parametri de identificare …………….. …………………………. ; 2.6. datare …………………………………………………………………………………………; 2.7.observatii ………………………………………………………………………………………. 3.1. Prezentul certificat însoteste bunul/bunurile la care face referire, fiind obligatorie prezentarea acestuia la punctele vamale de control si vamuire din interiorul tarii sau de frontiera, precum si altor autoritati competente. HG 518/2004 19/22 3.2. Prezentul certificat nu garanteaza valoarea si autenticitatea bunului/bunurilor la care face referire si nici legitimitatea titlului de proprietate al detinatorului sau asupra bunului/bunurilor în cauza. Director, …………………. HG 518/2004 20/22 ANEXA nr. 4A: LISTA bunurilor culturale pentru care s-a emis certificat de export definitiv/temporar nr. ………… din …………………. ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL …………………………………………….. Nr. crt. Domeniul din care face parte (în sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000) Denumirea bunului cultural Autor/autori, atelier, marca, scoala, atribuire Titlul sau tema Material, tehnica, dimensiuni, suport (dimensiuni) si alti parametri de identificare Datare, anul fabricatiei Observatii (1) (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) Director, ……………………… HG 518/2004 21/22 ANEXA nr. 5: ADEVERINTA ………………………………………………….. (Denumirea persoanei juridice de drept public sau privat) Codul unic de înregistrare …………………………. Adresa ……………………………………………………… Telefon …………………….., fax ……………………… Prin prezenta se adevereste ca bunurile culturale mobile din tabelul de mai jos au fost create de artisti (mesteri) în viata si potrivit prevederilor art. 81 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile ulterioare, nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate fara certificat de export. Nr. crt. Denumirea bunului cultural mobil Autorul Observatii …………………………………………………….. (Persoana autorizata – numele, prenumele, semnatura, stampila) HG 518/2004 22/22 ANEXA nr. 6: CERTIFICAT DE EXPORT TEMPORAR ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL …………………………………………………………………………….. CERTIFICAT DE EXPORT TEMPORAR Nr. ………………din ……………….. În temeiul art. 37 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile ulterioare, se emite urmatorul certificat de export temporar pentru bunul/bunurile care sunt cuprinse în tabelul care face parte integranta din prezentul certificat: Date despre exportator – persoana fizica: Numele ……………………., prenumele ……………………., domiciliat în localitatea ……………………., str. ……………………..nr. ….., bl ……, sc. ……, et. ….., ap ….., sectorul ….., codul postal …………, judetul ……………………., posesor al B.I./C.I. seria …….nr. …………, eliberat de …………………….la data de ……………………. Date despre exportator – persoana juridica: Denumirea ……………………………………………………………………………… Adresa: str. ……………………..nr. ……, bl ……, et. ……, ap ….., sectorul ….., codul postal …………………., localitatea ……………………., judetul ……………………., codul de înregistrare fiscala …………………………………………. Tara de destinatie a exportului ……………………. Data preconizata pentru revenirea bunurilor culturale în România: Ziua …………..luna ………………..anul ……… Director, …………………….. Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 370 din data de 28 aprilie 2004.

Lasă un răspuns