Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitatilor cultului mozaic

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania asupra lacasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitatilor cultului mozaic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 2, literele a), b), c) si f) vor avea urmatorul cuprins:
„a) lacasul de cult – templul, sinagoga, casa de rugaciuni sau orice alta constructie destinata oficierilor religioase ale Cultului Mozaic, inclusiv terenul de incinta aferent acestor constructii;
b) cimitirul confesional – spatiul destinat inhumarii potrivit delimitarilor legale existente, chiar daca monumentele funerare initiale nu mai sunt la locul lor si indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi ori nu deschis unor inhumari;
c) ritualul – ceremonialul religios desfasurat conform normelor si regulilor proprii comunitatii evreiesti, respectiv Cultului Mozaic;
…………………………………………………………………
f) obiect de cult – orice obiect destinat practicarii ritualului religios.”
2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5
(1) Bunurile prevazute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vandute, concesionate sau inchiriate, conform dispozitiilor legale, numai cu avizul reprezentantilor legali sau autorizati ai Cultului Mozaic si in conditiile respectarii normelor si regulilor proprii acestei religii, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Fac exceptie cimitirele care nu pot fi vandute sau stramutate – chiar daca nu mai sunt deschise unor noi inhumari – in afara de terenurile unde nu au fost niciodata inhumari, in toate cazurile, cu respectarea traditiilor specifice Cultului Mozaic. Stabilirea terenurilor fara morminte supuse instrainarii va fi facuta de o comisie alcatuita din experti rabinici.”
3. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6
(1) Bunurile prevazute la art. 2 pot fi grevate de servituti de utilitate publica, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentantilor legali sau autorizati ai Cultului Mozaic.”
4. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9
(1) Construirea, amenajarea, restaurarea si repararea lacasurilor de cult, a bailor si a abatoarelor rituale, precum si a altor imobile destinate activitatii Cultului Mozaic se realizeaza numai cu avizul reprezentantilor legali sau autorizati ai acestui cult si cu respectarea traditiilor si regulilor proprii acestei religii si a dispozitiilor legale.”
5. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) folosirea bunurilor prevazute la art. 2 in alt scop decat acela pentru care au fost destinate in momentul realizarii si consacrarii lor;
b) efectuarea de lucrari agricole sau a unor acte ori fapte de comert in interiorul lacasurilor de cult, al cimitirelor, al bailor si abatoarelor rituale fara avizul reprezentantilor legali sau autorizati ai Cultului Mozaic;
c) construirea, restaurarea, repararea si imprejmuirea lacasurilor de cult si a celorlalte imobile destinate activitatilor Cultului Mozaic fara avizul reprezentantilor legali sau autorizati ai acestui cult religios.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.”
6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14
Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.”
7. In cuprinsul ordonantei de urgenta denumirea „cultul mozaic” se va inlocui cu denumirea „Cultul Mozaic”.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Lasă un răspuns