ORDONANTA Nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii

Art. 1
(1) Institutiile publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea acestora, vor incasa, vor administra, vor contabiliza si vor raporta veniturile realizate din actiunile culturale si din orice alte surse, in conditiile prevazute de normele privind finantele publice. Veniturile realizate se vor retine integral de catre fiecare institutie publica pentru finantarea activitatii proprii, iar cele din valorificarea bunurilor in conditiile legii se vor folosi pentru investitii.
(2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului institutiilor publice prevazute la alin. (1) se reporteaza in anul urmator, cu exceptia alocatiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, aferente obligatiilor ori programelor minimale stabilite prin contract si nerealizate, care se vireaza la bugetele mentionate.
(3) Alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea institutiilor publice prevazute la alin. (1), se prevad, in suma globala, in bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare si se repartizeaza de catre acestia pe institutiile din subordine, in raport cu obligatiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii publice.
(4) In bugetele de venituri si cheltuieli institutiile publice prevazute la alin. (1) vor evidentia distinct sumele destinate acordarii drepturilor salariale pentru personalul incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata si, respectiv, cele pentru plata colaboratorilor, stabilite in limitele prevazute de dispozitiile legale.
(5) Bugetele de venituri si cheltuieli elaborate de institutiile publice prevazute la alin. (1) se aproba de catre ordonatorul principal de credite bugetare.
Art. 2
(1) Ordonatorii principali de credite bugetare, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile prevazute la art. 1 alin. (1), stabilesc, prin contract incheiat cu conducerea fiecarei institutii publice, si obligatiile ori programele minimale ce urmeaza a fi realizate de catre acestea.
(2) In situatiile in care obligatiile ori programele minimale stabilite potrivit alin. (1) nu sunt realizate, ordonatorul principal de credite bugetare poate diminua alocatia bugetara stabilita initial. Sumele ramase astfel disponibile pot fi redistribuite altor institutii publice care se angajeaza sa realizeze actiuni sau programe suplimentare de aceeasi natura ori asemanatoare, modificand in mod corespunzator bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, precum si contractele incheiate.
(3) Prin institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1) pot fi realizate actiuni si programe culturale, altele decat cele stabilite ca obligatii ori programe minimale, la solicitarea ordonatorilor principali de credite bugetare care au astfel de atributii in domeniul culturii si prevederi bugetare cu aceasta destinatie. Obligatiile reciproce se stabilesc prin contracte incheiate intre parti.
Art. 3
(1) Salariile de baza ale personalului din institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1) se majoreaza, fata de cele stabilite potrivit reglementarilor in vigoare, cu 30% pentru functiile de specialitate prevazute in anexa nr. V/5 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, precum si pentru categoriile de personal tehnic si de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfasurare a spectacolelor, concertelor sau manifestarilor artistice, si cu 15% pentru restul personalului.
(2) Categoriile de personal tehnic si de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfasurare a spectacolelor, concertelor sau manifestarilor artistice se stabilesc de catre Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
Art. 4
(1) Din soldul anual determinat in conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanta, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, o cota de pana la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului incadrat cu contract de munca, in raport cu performantele si responsabilitatile in activitate.
(2) Persoanele care beneficiaza de premii, potrivit alin. (1), si cuantumul acestora se stabilesc de catre conducerea fiecarei institutii publice, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pe baza criteriilor stabilite de catre Ministerul Culturii. Pentru conducatorii institutiilor publice, premiile se aproba de catre ordonatorul principal de credite bugetare.
Art. 5
In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Culturii va emite norme metodologice, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
Art. 6
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu luna ianuarie 1996.
Art. 7
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante orice dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Viorel Marginean

Ministru de stat,
ministrul muncii si
protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Lasă un răspuns