Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

Art. 1
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, emisa in temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 2, literele a), b), d), e), g), litera i) partea introductiva si punctul (i) vor avea urmatorul cuprins:
„a) regimul juridic general al descoperirilor si al cercetarii arheologice cuprinde ansamblul de masuri stiintifice, juridice, administrative, financiar-fiscale si tehnice menite sa asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, inventarierea, conservarea si restaurarea, asigurarea pazei, intretinerea si punerea in valoare a bunurilor arheologice, precum si a terenurilor in care se gasesc acestea, in vederea cercetarii sau, dupa caz, clasarii acestora ca bunuri culturale mobile sau ca monumente istorice;
b) patrimoniul arheologic reprezinta ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
(i) siturile arheologice clasate in Lista cuprinzand monumentele istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, constructii, grupuri de cladiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii;
(ii) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestarilor umane, impreuna cu terenul in care acestea au fost descoperite;
………………………………………………………………
d) prin descoperire arheologica se intelege evidentierea, prin intermediul sapaturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor si urmelor manifestarilor umane, care constituie marturii ale epocilor si civilizatiilor disparute;
e) prin descoperire arheologica intamplatoare se intelege evidentierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a actiunii factorilor naturali sau a actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata;
………………………………………………………………
g) prin sit arheologic declarat zona de interes national se intelege zona de interes arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a caror cercetare stiintifica, protejare si punere in valoare este de importanta exceptionala pentru istoria si cultura nationala prin marturiile materiale, bunurile mobile sau imobile, care fac parte sau sunt propuse sa faca parte din categoria Tezaur al patrimoniului cultural national mobil sau, dupa caz, din categoria monumentelor istorice aflate in Lista patrimoniului mondial.
Zonele de interes arheologic prioritar se instituie prin lege, in baza cercetarii stiintifice de specialitate si potrivit documentatiilor specifice de urbanism sau, dupa caz, de amenajare a teritoriului; prima lista cuprinzand zonele de interes arheologic prioritar va fi elaborata in cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante;
……………………………………………………………..
i) prin zona cu potential arheologic evidentiat intamplator se intelege terenul in care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat in mod neprevazut ca urmare a:
(i) actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata, cum ar fi: lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrari agricole, precum si alte tipuri de lucrari si cercetari efectuate subteran sau subacvatic;”
2. La articolul 4, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul clasarii in patrimoniul cultural national mobil, realizate ca urmare a cercetarilor arheologice, se anunta de catre titularul autorizatiei de cercetare directiilor pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conformitate cu Regulamentul sapaturilor arheologice.
(3) Descoperirile arheologice intamplatoare se anunta, in termen de cel mult 72 de ore, primarului localitatii de catre persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului in cauza.”
3. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5
(1) Prin protejarea bunurilor si terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite la art. 2 lit. h) si i) se intelege adoptarea masurilor stiintifice, administrative si tehnice care urmaresc pastrarea vestigiilor descoperite intamplator sau ca urmare a cercetarii arheologice pana la clasarea bunurilor respective sau pana la finalizarea cercetarii arheologice, prin instituirea de obligatii in sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care contin sau au continut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum si prin reglementarea sau interzicerea oricaror activitati umane, inclusiv a celor autorizate anterior.”
4. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
„(1^1) Descarcarea de sarcina arheologica este procedura prin care se confirma ca un teren in care a fost evidentiat patrimoniul arheologic poate fi redat activitatilor umane curente.”
5. La articolul 5, alineatele (2), (3), (5) – (7) si (10) vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica reprezinta actul administrativ emis in conditiile prezentei ordonante, prin care se anuleaza regimul de protectie instituit anterior asupra terenului in care a fost evidentiat patrimoniul arheologic.
(3) Regimul de protectie a zonelor cu potential arheologic cunoscut si cercetat este reglementat de legislatia in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice si a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national.
………………………………………………………………
(5) In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 lit. i) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare.
(6) Sapaturile arheologice si activitatile umane intreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectueaza numai pe baza si in conformitate cu autorizatia emisa de Ministerul Culturii si Cultelor, la propunerea Comisiei Nationale de Arheologie, in conditiile legii.
(7) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic prioritar si in zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor.
………………………………………………………………
(10) In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator, in conditiile prevederilor alin. (5), pana la descarcarea de sarcina arheologica autorizarea de construire se suspenda sau, dupa caz, primarul localitatii dispune intreruperea oricarei alte activitati, in conformitate cu avizul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se instituie regimul de supraveghere sau sapatura arheologica.”
6. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
„Art. 5^1
(1) Pentru efectuarea sapaturilor impuse de cercetarile arheologice se foloseste si personal necalificat, angajat prin conventie incheiata intre institutia angajatoare si lucratori, in conditiile prezentei ordonante.
(2) Conventiile prevazute la alin. (1) se pot incheia pentru o durata de cel mult 180 de zile, pentru desfasurarea unor activitati sezoniere cu program de lucru prelungit; conditiile si metodologia incheierii acestor conventii se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
(3) Institutiile organizatoare pot folosi si alti specialisti pentru efectuarea de cercetari, studii sau alte lucrari, care isi vor desfasura activitatea pe baza de contract incheiat in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; contractul va contine clauze cu privire la termenul de predare a raportului de sapatura, precum si la cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor stiintifice ale cercetarii, studiului sau lucrarii efectuate.
(4) Contravaloarea serviciilor si activitatilor prestate potrivit alin. (1) si (3) se stabileste prin negociere directa intre parti; pentru aceasta se calculeaza impozitul si contributia la asigurarile de sanatate, potrivit legii.”
7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6
In cazul lucrarilor de construire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare, inclusiv subterane si subacvatice, excavari, exploatari de cariere, investitorii persoane fizice sau juridice de drept privat sau ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantatoare, dupa caz, au obligatia sa finanteze:
a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate a investitiei si prin proiectul tehnic, a masurilor pentru cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic sau, dupa caz, descarcarea de sarcina arheologica a zonei afectate de lucrari si aplicarea acestor masuri;
b) activitatea de supraveghere arheologica, pe intreaga durata a lucrarilor, avand drept scop protectia patrimoniului arheologic si a descoperirilor arheologice intamplatoare;
c) orice modificari ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice.”
8. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7
(1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, oficiile din subordinea sa si, dupa caz, oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au obligatia sa includa zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Listei cuprinzand zonele cu patrimoniu arheologic reperat, in planurile cadastrale si in hartile topografice; lista cuprinzand aceste zone se preia de la directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”
9. La articolul 8, alineatele (1) – (3) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 8
(1) Proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor in care se afla situri arheologice si celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligatia de a permite accesul personalului autorizat, in conditiile prezentei ordonante, in vederea cercetarii si protejarii patrimoniului arheologic, precum si asigurarii masurilor de protectie si paza a bunurilor de patrimoniu.
(2) Proprietarii sau arendasii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt indreptatiti la plata unor despagubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sapaturilor arheologice pentru perioada in care se desfasoara acestea, in cuantumurile si in conditiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului.
(3) Despagubirea pentru venitul agricol nerealizat se plateste persoanei indreptatite de catre finantatorul sapaturii arheologice, in termen de 60 de zile de la data inceperii cercetarii.”
10. Dupa articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu urmatorul cuprins:
„Art. 8^1
Bunurile mobile rezultate in urma descoperirilor arheologice intamplatoare vor fi predate de catre descoperitor in termen de maximum 72 de ore directiilor pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”
11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9
Proprietarii terenurilor sunt scutiti de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafetele afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii acestora.”
12. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
„CAP. 3
Institutii si organisme de specialitate cu atributii in domeniul protejarii patrimoniului arheologic”
13. La articolul 10, partea introductiva si literele b), d) – f) si h) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 10
In domeniul protejarii patrimoniului arheologic Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste, direct sau prin institutiile sale subordonate, urmatoarele atributii:
………………………………………………………………
b) asigura indeplinirea angajamentelor referitoare la protectia patrimoniului arheologic la care Romania este parte, asumate prin conventiile internationale referitoare la protectia patrimoniului arheologic la care Romania este parte;
………………………………………………………………
d) elibereaza autorizatia de sapatura arheologica prin directia de specialitate, in baza deciziei Comisiei Nationale de Arheologie;
e) instituie si urmareste respectarea Regulamentului sapaturilor arheologice;
f) instituie si actualizeaza Lista cuprinzand zonele de patrimoniu arheologic reperat, elaboreaza si urmareste metodologia de avizare a lucrarilor din aceste zone;
………………………………………………………………
h) instituie Registrul arheologilor si asigura actualizarea acestuia;”
14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11
Directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc, in domeniul protejarii patrimoniului arheologic, urmatoarele atributii:
a) urmaresc respectarea autorizatiei de sapatura arheologica si a Regulamentului sapaturilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competenta;
b) avizeaza, pe baza referatelor de specialitate, lucrarile ce urmeaza sa fie efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator;
c) asigura supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare, declansand, dupa caz, procedurile de clasare prevazute de lege;
d) emit Certificatul de descarcare de sarcina arheologica, pe baza deciziei Comisiei Nationale de Arheologie, in cazul sapaturilor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere arheologica, in cazul descoperirilor intamplatoare.”
15. La articolul 12, alineatele (1), (2) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
(1) Se reorganizeaza Comisia Nationala de Arheologie, ca organism stiintific de specialitate, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul patrimoniului arheologic, pe langa Ministerul Culturii si Cultelor. Comisia Nationala de Arheologie functioneaza sub autoritatea stiintifica a Academiei Romane.
(2) Comisia Nationala de Arheologie este formata din specialisti in domeniu, care isi desfasoara activitatea in institutele de profil arheologic, muzee, precum si in alte institutii.
………………………………………………………………
(6) Directorul Directiei de arheologie din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor este de drept secretarul Comisiei Nationale de Arheologie.”
16. La articolul 13, alineatul (1), partea introductiva si litera c) ale alineatului (2) si alineatul (4) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 13
(1) Componenta nominala a Comisiei Nationale de Arheologie este aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor dintre specialistii in domeniu, propusi in conformitate cu prevederile prezentului articol. Membrii Comisiei Nationale de Arheologie au un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit consecutiv o singura data.
(2) Membrii Comisiei Nationale de Arheologie sunt propusi, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor, de catre:
………………………………………………………………
c) facultatile si institutele de cercetare de specialitate din domeniul invatamantului;
………………………………………………………………
(4) Presedintele Comisiei Nationale de Arheologie este propus ministrului culturii si cultelor de catre membrii acesteia prin vot secret si are, la data alegerii sale, un mandat de 4 ani.”
17. La articolul 14, partea introductiva si literele b), d), g), i) – k) si o) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 14
Comisia Nationala de Arheologie are urmatoarele atributii:
………………………………………………………………
b) avizeaza planul anual al cercetarilor arheologice din Romania; avizeaza cercetarile arheologice finantate sau cofinantate prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor;
………………………………………………………………
d) elaboreaza si actualizeaza Regulamentul sapaturilor arheologice;
………………………………………………………………
g) stabileste criteriile si avizeaza atestarea specialistilor si expertilor din domeniul cercetarii arheologice, inscrisi in Registrul arheologilor;
………………………………………………………………
i) avizeaza studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;
j) formuleaza prioritatile cercetarii arheologice in vederea alocarii sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor;
k) propune Ministerului Culturii si Cultelor sau autoritatilor administratiei publice locale achizitionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;
………………………………………………………………
o) avizeaza planul cercetarilor arheologice efectuate de misiunile arheologice romane pe teritoriul altor state, precum si protocoalele de colaborare cu parteneri straini privind cercetari arheologice din Romania;”
18. La articolul 14, dupa litera o) se introduce litera o^1) cu urmatorul cuprins:
„o^1) propune actualizarea Listei cuprinzand siturile arheologice de interes prioritar;”
19. La articolul 15, alineatul (1), precum si partea introductiva si literele a) si c) ale alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 15
(1) Se instituie Repertoriul arheologic national, administrat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
(2) Repertoriul arheologic national cuprinde date stiintifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum si orice alte informatii privitoare la:
a) zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat; zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat; zonele al caror potential arheologic devine cunoscut intamplator;
………………………………………………………………
c) informatii stiintifice privind bunurile mobile descoperite in zonele sau la monumentele istorice prevazute la lit. a) si b).”
20. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16
Monumentele, ansamblurile si siturile arheologice inregistrate in Repertoriul arheologic national se includ in Lista cuprinzand monumentele istorice.”
21. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
„CAP. 4
Atributiile autoritatilor administratiei publice locale in domeniul patrimoniului arheologic”
22. La articolul 17, partea introductiva si literele a), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 17
In vederea protejarii patrimoniului arheologic si a respectarii prevederilor legale in acest domeniu autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) coopereaza cu organismele si institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii patrimoniului arheologic pentru punerea in aplicare si respectarea masurilor si deciziilor acestora;
………………………………………………………………
e) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic; aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, in conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor; elaboreaza sau modifica astfel de documentatii in scopul stabilirii masurilor de protejare a patrimoniului arheologic evidentiat intamplator, potrivit legii;
f) colaboreaza cu directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, transmitand acestora informatii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire in zonele de patrimoniu arheologic reperat.”
23. La articolul 18, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
„a) dispune suspendarea autorizatiei de construire si oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare de constructii in situatia descoperirii de vestigii arheologice sau de alte bunuri pentru care s-a declansat procedura de clasare; anunta in cel mai scurt timp directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national si organizeaza paza descoperirilor arheologice intamplatoare;
………………………………………………………………
c) asigura paza si protectia descoperirilor arheologice aflate in proprietate publica, semnaland de urgenta directiei pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national orice nerespectare a legii.”
24. La articolul 19, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 19
(1) Dezvoltarea durabila a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes national; protejarea si punerea in valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, in conditiile legii, cauza de utilitate publica.
(2) Finantarea cercetarii arheologice, a conservarii, restaurarii si punerii in valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Culturii si Cultelor.”
25. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 20
(1) Autoritatile administratiei publice locale pe al caror teritoriu se gasesc zone de interes arheologic prioritar au obligatia de a prevedea masuri administrative si tehnice pentru protejarea patrimoniului arheologic si punerea sa in valoare prin integrarea acestuia in planurile de dezvoltare economica, sociala si teritoriala a localitatilor.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare pentru:
a) elaborarea si, dupa caz, modificarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, in vederea protejarii si punerii in valoare a patrimoniului arheologic;
b) elaborarea reglementarilor speciale de protectie in zona;
c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar si informarea publicului cu privire la regimul special de protectie a zonei;
(3) pentru indeplinirea atributiilor ce le revin si pentru elaborarea documentatiilor prevazute la alin. (2) autoritatile administratiei publice locale pot beneficia de transferuri cu destinatie speciala din bugetul de stat, in conditiile legii, precum si de cofinantare de la bugetul ministerelor implicate.
(4) Avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului pentru zonele de interes arheologic prioritar se face de catre Ministerul Culturii si Cultelor si de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”
26. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 21
La propunerea Ministerului de Interne, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Administratiei Publice Guvernul va aproba metodologia de organizare si asigurare a pazei speciale a siturilor de interes arheologic prioritar, precum si modul de finantare a acestor masuri.”
27. La articolul 22, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 22
(1) Proprietarii si titularii dreptului de administrare si ai altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligatia de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii si Cultelor in vederea cercetarii arheologice si protejarii patrimoniului arheologic si de a asigura masurile de protectie si paza a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii.
(2) Ca urmare a protectiei speciale a siturilor arheologice inscrise in Repertoriul arheologic national, in conditiile reglementarilor art. 20, proprietarii sau arendasii, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt indreptatiti la plata unor despagubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sapaturilor arheologice pentru perioada in care se desfasoara acestea, in cuantumurile si in conditiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului.”
28. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 24
Constituie contraventii, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte, care se sanctioneaza astfel:
a) desfasurarea fara autorizatia emisa in conditiile prezentei ordonante de cercetari arheologice, precum si orice alte activitati umane intreprinse asupra patrimoniului arheologic, care afecteaza integritatea sau pun in pericol conservarea acestuia, cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei;
b) neanuntarea descoperirilor arheologice in termenul prevazut la art. 4 alin. (2) de catre titularul autorizatiei de cercetare, cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, sau de catre persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice intamplatoare, cu aceeasi amenda si confiscarea bunurilor descoperite;
c) incalcarea prevederilor art. 6 lit. a) si b), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
d) nerespectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau emiterea autorizarii de construire in absenta acestuia pentru lucrarile de construire sau de desfiintare din zonele de patrimoniu arheologic reperat, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
e) eludarea masurilor prevazute la art. 11 lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
f) desfasurarea de activitati de cercetare arheologica de catre persoane neatestate, precum si folosirea detectoarelor de metale in alte conditii decat cele prevazute la art. 5 alin. (7), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si confiscarea bunurilor descoperite si a detectorului;
g) incalcarea prevederilor art. 8 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1), cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.”
29. La articolul 25, partea introductiva si literele a) si d) ale alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 25
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de catre:
a) specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
………………………………………………………………
d) organele de politie, care au si obligatia de a da curs oricaror solicitari in exercitarea atributiilor personalului prevazut la lit. a) – c).
(2) Contraventiile prevazute la art. 24 lit. a), b) si g) pot fi constatate si sanctionate si de catre primar sau de presedintele consiliului judetean si de imputernicitii acestora.”
30. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27
(1) Desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea siturilor arheologice care sunt monumente istorice se sanctioneaza conform legii penale.
(2) In cazul degradarii acestora se aplica si masura corelativa a obligarii faptuitorului la refacerea partilor de constructie degradate, pe baza avizului organismelor de specialitate prevazute in prezenta ordonanta.”
31. Anexa se abroga.
32. In tot cuprinsul ordonantei sintagmele Ministerul Culturii si ministrul culturii se inlocuiesc cu sintagmele Ministerul Culturii si Cultelor si, respectiv, ministrul culturii si cultelor.
Art. 2
Ordonanta Guvernului nr. 43/2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Lasă un răspuns