Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

Art. 1
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, emisa in temeiul art. 1 lit. K pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4
In conditiile legii lucrarile de reparatie, intretinere curenta, punere in valoare, cercetare, restaurare, consolidare si conservare a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial sunt in sarcina proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale, dupa caz.”
2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5
(1) Finantarea lucrarilor de cercetare, conservare, consolidare si restaurare a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
(2) Finantarea lucrarilor de reparatie, intretinere curenta si a celor de punere in valoare a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial se poate face si din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in limita sumelor prevazute in bugetele anuale ale ordonatorilor principali de credite, dupa caz.”
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6
(1) Activitatile si lucrarile prevazute la art. 4, pentru monumentele istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, se realizeaza in conformitate cu Programul de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial.
(2) Programul de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial se elaboreaza pentru perioade de 5 ani de catre Ministerul Culturii si Cultelor, se avizeaza de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) Programul de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial cuprinde masuri cu caracter administrativ si masuri cu caracter tehnic cu privire la aceste monumente si la zona lor de protectie.
(4) Realizarea Programului de protectie si gestiune se detaliaza prin planuri anuale de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial.
(5) Planurile anuale de protectie si gestiune sunt elaborate de consiliul judetean pe teritoriul caruia se afla monumentul istoric inscris in Lista patrimoniului mondial, cu consultarea proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor in cauza, precum si a consiliului local respectiv, si sunt avizate de Ministerul Culturii si Cultelor si de autoritatile administratiei publice centrale cu atributii in domeniu.
(6) Monumentele istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial sunt obiective speciale, iar paza acestora se asigura, fara plata, de catre Ministerul de Interne.
(7) Imobilele care sunt monumente istorice sau perimetrul ori imprejmuirile siturilor inscrise in Lista patrimoniului mondial sunt marcate, prin grija primarului localitatii, cu sigla <<Monument istoric inscris in Lista patrimoniului mondial>>, prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.”
4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7
(1) Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial si zonele lor de protectie se elaboreaza sau se actualizeaza prin includerea prevederilor si reglementarilor de urbanism si amenajare a teritoriului din programele de protectie si gestiune, in termen de 12 luni de la aprobarea acestora.
(2) Finantarea elaborarii sau actualizarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Planurile zonale de amenajare a teritoriului si, dupa caz, planurile urbanistice generale sau zonale pentru localitatile, respectiv zonele care cuprind monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial si zonele lor de protectie, se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) Interventiile asupra monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, asupra imobilelor din zonele lor de protectie si asupra acestor zone sunt avizate, in conditiile legii, de Ministerul Culturii si Cultelor si, dupa caz, de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei; acestea sunt comunicate Comitetului patrimoniului mondial, in conformitate cu reglementarile Conventiei UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial natural si cultural, prin grija Ministerului Culturii si Cultelor.”
5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8
(1) Se instituie titlul <<Localitate cu monument istoric inscris in Lista patrimoniului mondial>>, care se acorda unitatilor administrativ-teritoriale pe al caror teritoriu se afla monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial.
(2) Prin grija primarului localitatii titlul se inscrie pe panouri aflate la intrarile in localitate, de dimensiunea celor cu denumirea localitatii, cu litere albe pe fond maro, si este insotit de sigla patrimoniului mondial.
(3) Pentru sederea pe o durata mai mare de 48 de ore in unitatile administrativ-teritoriale declarate <<Localitate cu monument istoric inscris in Lista patrimoniului mondial>> autoritatile administratiei publice locale pot stabili o taxa care va fi incasata de persoanele fizice sau juridice care asigura servicii de cazare turistica; sumele reprezentand aceste taxe se fac venit la bugetul local.
(4) Sumele realizate prin aplicarea taxei prevazute la alin. (3) vor fi folosite exclusiv pentru finantarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la monumentele istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial.”
6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9
Pentru protejarea monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial si pentru respectarea prevederilor legale in acest domeniu, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) coopereaza cu organismele si institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, pentru punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;
b) colaboreaza cu proprietarii, administratorii sau titularii altor drepturi reale asupra monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, pentru aplicarea planurilor anuale de protectie si gestiune;
c) participa, in conditiile legii, la cofinantarea din bugetele proprii, precum si din venituri extrabugetare a lucrarilor prevazute la art. 5 alin. (2);
d) includ obiectivele specifice prevazute in Programul de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial in programele si planurile de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, si in autorizatiile pe care le emit, potrivit legii;
e) iau masurile tehnice si administrative necesare pentru prevenirea degradarii monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, in colaborare cu directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, judetene si a municipiului Bucuresti;
f) monitorizeaza si controleaza aplicarea reglementarilor legale cu privire la protejarea monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, a programelor si planurilor de protectie si gestiune;
g) infiinteaza in structura aparatului propriu compartimente specializate sau posturi ori, dupa caz, stabilesc sarcini de serviciu precise in domeniul protejarii monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial;
h) emit autorizatia de construire, in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, in vederea executarii lucrarilor provizorii urgente de consolidare temporara si punere in siguranta a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial;
i) asigura, impreuna cu directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, judetene si a municipiului Bucuresti, aplicarea siglei <<Monument istoric inscris in Lista patrimoniului mondial>> si controleaza intretinerea acesteia de catre proprietar;
j) urmaresc aplicarea masurilor de paza si protectie a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, semnaland de urgenta orice nerespectare a legii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, judetene si a municipiului Bucuresti.”
7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10
Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.”
8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11
Desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial se sanctioneaza potrivit legii.”
9. La articolul 12, alineatul (1) partea introductiva, literele a) si b) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) autorizarea lucrarilor de construire sau de desfiintare a imobilelor cu regim de monumente istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, fara avizele prevazute in prezenta ordonanta;
b) realizarea, modificarea sau desfiintarea de constructii in zonele de protectie a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor si, dupa caz, al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
………………………………………………………………
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 150.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. d) si e), cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei.”
10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13
Contraventiile se constata si amenzile se aplica de catre:
a) specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, judetene si a municipiului Bucuresti, pentru contraventiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) si d);
b) inspectorii teritoriali ai Inspectiei de Stat in Constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, pentru contraventiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b) si e).”
11. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
„(2) Sumele provenite din amenzile prevazute la art. 12 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat si vor fi repartizate Ministerului Culturii si Cultelor care le va utiliza exclusiv pentru protejarea monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial.”
12. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15
Masurile speciale de protectie a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial se vor aplica si monumentelor istorice pentru care Romania a depus la Comitetul patrimoniului mondial de pe langa UNESCO dosarul pentru includerea acestora in Lista patrimoniului mondial.”
13. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Metodologia de elaborare si continutul-cadru al planurilor de protectie si gestiune se stabilesc de Ministerul Culturii si Cultelor, in conformitate cu reglementarile UNESCO din domeniu, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.”
14. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18
Indrumarea metodologica in vederea aplicarii prezentei ordonante se realizeaza, potrivit competentelor specifice si in conformitate cu reglementarile UNESCO, de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”
Art. 2
Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Lasă un răspuns