HOTARARE Nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 314/2004, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. – Se aprobă Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 24 mai 2002. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul culturii şi cultelor, Adrian Iorgulescu Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian ANEXĂ NORME de clasare a bunurilor culturale mobile CAPITOLUL I Categorii şi domenii de aplicare Art. 1. – Patrimoniul cultural naţional mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală. Art. 2. – Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional mobil sunt cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL II Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile Art. 3. – Clasarea bunurilor culturale mobile se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentelor norme elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. Art. 4. – (1) Prin clasare se înţelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, fond şi tezaur, potrivit legii. (2) Clasarea se efectuează pe baza unui raport de expertiză întocmit de experţi acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, pentru domeniul din care face parte bunul cultural respectiv. Art. 5. – (1) Criteriul de clasare este un standard calitativ şi cantitativ pe baza căruia se evaluează semnificaţia sau importanţa culturală a bunurilor mobile şi se determină categoria juridică a patrimoniului cultural naţional din care fac parte aceste bunuri. (2) In vederea clasării în categoriile fond şi tezaur se vor lua în considerare cele două tipuri de criterii de clasificare, generale şi specifice, prevăzute în prezentele norme. Art. 6. – (1) Criteriile generale de clasare sunt standarde pe baza cărora se evaluează semnificaţia sau importanţa culturală a bunurilor mobile şi prin care se determină dacă acestea sunt susceptibile de a fi clasate. (2) Criteriile generale de clasare sunt: a) vechimea – criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural a fost realizat într-o perioadă mai îndepărtată, cel puţin cu 50 de ani înainte de data efectuării expertizei, şi se acordă puncte valorice într-un cuantum proporţional cu vechimea determinată; b) frecvenţa – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural aparţine unei serii de bunuri identice sau unui lot de bunuri din aceeaşi tipologie şi se determină prezenţa bunurilor în cauză pe teritoriul românesc; în raport cu semnificaţia artistică se analizează dacă acestea se înscriu într-o tipologie determinată care cuprinde opere cu tematică şi manieră de realizare artistică relativ similare şi dacă asemenea opere sunt prezente în colecţii publice sau private ori în circuitul civil; c) starea de conservare – criteriul în baza căruia se analizează gradul în care bunul cultural îşi păstrează integritatea şi caracteristicile iniţiale ori se află într-o stare care să permită reconstituirea sau restaurarea acestuia. (3) Pentru fiecare dintre cele 3 criterii generale prevăzute la alin. (2), punctajul valoric maxim care se poate acorda este de 100 de puncte. (4) Pentru bunurile reprezentând descoperiri arheologice terestre sau subacvatice se acordă punctajul maxim la criteriul vechime. (5) Pentru bunurile provenind din dezmembrarea unor monumente istorice se acordă punctajul maxim la criteriul frecvenţă. (6) Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se realizează în scopul de a se stabili dacă bunurile culturale mobile sunt susceptibile de a fi clasate. (7) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor generale este următoarea: a) punctajele valorice se acordă pentru fiecare criteriu general şi se însumează; b) dacă suma realizată este de până la 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat nu este susceptibil de a fi clasat; c) dacă suma realizată este egală cu sau mai mare de 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat este susceptibil de a fi clasat şi se procedează la expertizarea acestuia de către un expert acreditat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în funcţie de domeniul din care face parte bunul cultural în cauză; d) expertul validează sau invalidează punctajul acordat potrivit criteriilor generale şi expertizează bunul potrivit criteriilor de clasare specifice. Art. 7. – (1) Criteriile specifice de clasare sunt standarde specifice unui domeniu, pe baza cărora se evaluează semnificaţia sau importanţa arheologică, istoric-documentară, artistică, etnografică, ştiinţifică ori tehnică a bunurilor culturale şi prin intermediul cărora se determină valoarea culturală deosebită sau excepţională, stabilindu-se categoria juridică a patrimoniului cultural naţional din care acestea fac parte. (2) Criteriile specifice de clasare sunt: a) valoarea istorică şi documentară – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural serveşte la cunoaşterea unui fapt istoric de importanţă sau semnificaţie majoră, în sensul că este o mărturie istorică din perioada în care acel fapt s-a petrecut; b) valoarea memorială – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural a aparţinut unei personalităţi importante a istoriei, culturii şi civilizaţiei naţionale sau internaţionale ori constituie o mărturie directă şi semnificativă privind viaţa şi activitatea acelei personalităţi; c) autenticitatea – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural este o operă realizată în mod evident de un autor identificat sau este fabricat într-un atelier, într-o manufactură ori într-o fabrică precis determinată ca aparţinând unei epoci, unui anumit stil artistic, unei anumite culturi sau civilizaţii; d) autorul, atelierul sau şcoala – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural aparţine unui autor important sau a fost realizat în ateliere, manufacturi ori fabrici importante pentru o epocă istorică, un stil artistic, o cultură sau o civilizaţie; e) calitatea formală – criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural este o realizare artistică importantă, o piesă de o expresivitate plastică deosebită sau excepţională ori o piesă care se remarcă prin însuşirile ce decurg din tehnica de execuţie (inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea concepţiei, precum şi din creativitatea acesteia. (3) Punctajul valoric ce se poate acorda în urma expertizării potrivit criteriilor specifice de clasare este diferenţiat în funcţie de încadrarea bunului cultural mobil în unul dintre domeniile: arheologic şi istoric-documentar, artistic, etnografic, ştiinţific sau tehnic, după cum urmează Domeniul în care se încadrează bunul potrivit legii Punctaj valoric maxim în baza criteriilor specifice Valoarea istorică şi documentară Valoarea memorială Autenticitatea Autorul, atelierul sau şcoala Calitatea formală 1. Bunuri arheologice şi istoric-documentare 100 100 100 25 25 2. Bunuri cu semnificaţie artistică 25 25 100 100 100 3. Bunuri cu semnificaţie etnografică 50 50 100 100 50 4. Bunuri de importanţă ştiinţifică 100 25 100 25 100 5. Bunuri de importanţă tehnică 25 25 100 100 100 (4) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor specifice este următoarea: a) punctele valorice se acordă pentru fiecare criteriu specific şi se însumează; b) suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor specifice se adună cu suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor generale şi se obţine astfel suma finală a punctelor valorice; c) dacă suma finală a punctelor valorice este cuprinsă între 200 şi 350 de puncte valorice, bunul în cauză se clasează în categoria juridică fond a patrimoniului cultural naţional; d) dacă suma finală este de peste 350 de puncte valorice, bunul în cauză se clasează în categoria juridică tezaur a patrimoniului cultural naţional. (5) Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se realizează în scopul stabilirii categoriei juridice a patrimoniului cultural naţional în care se propune clasarea bunului cultural mobil respectiv, potrivit legii. (6) Contestarea raportului de expertiză se face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării expertului; soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 20 de zile de la data depunerii. CAPITOLUL III Procedura de clasare a bunurilor culturale Art. 8. – (1) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu sau la cerere. (2) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu în următoarele situaţii: a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi administrate de instituţii publice, regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale ori alte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar; b) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase; c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul vânzării publice prin licitaţie sau prin intermediul unui agent autorizat; d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv; e) pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice; f) pentru bunurile culturale mobile confiscate; g) pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal; h) pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României; i) pentru bunurile culturale mobile aflate în custodia instituţiilor publice, care urmează să fie restituite; j) pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi restaurate; k) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanşării unei cercetări penale. Art. 9. – (1) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) – g) şi k), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, care trebuie înştiinţate de către persoanele fizice şi juridice în măsură. (2) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către instituţiile publice care le administrează. (3) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către cultele religioase care le deţin. (4) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. h), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către direcţia de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, inclusiv în lipsa bunurilor culturale mobile respective. (5) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. i), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către instituţiile publice care le au în custodie. (6) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. j), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către proprietar, titularul altor drepturi reale sau al dreptului de administrare. Art. 10. – Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul unei cercetări penale, procurorul sau organul de poliţie judiciară va comunica în scris serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor competent existenţa dosarului penal, menţionând bunurile culturale ce fac obiectul cercetării penale şi încadrarea juridică a faptelor penale. Art. 11. – (1) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile, la cerere, se face la solicitarea persoanelor fizice şi a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv. (2) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil. Art. 12. – Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de clasare. Art. 13. – (1) Persoanele fizice sau juridice interesate în clasarea unui bun cultural mobil vor solicita unui expert acreditat sau unei instituţii specializate cu activitate în domeniu realizarea expertizei, conform criteriilor generale de clasare. (2) Declanşarea procedurii de clasare, din oficiu sau la cerere, se realizează numai pentru bunurile culturale mobile care, în urma expertizării potrivit criteriilor generale de clasare, au fost stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, conform raportului de expertiză prin care se propune clasarea. (3) In cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertiză cuprinzând datele de identificare a bunurilor se vor comunica de către expert persoanelor fizice sau juridice respective în termen de 30 de zile de la data finalizării expertizei. (4) Contestarea raportului de expertiză a bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării expertului. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia. (5) In cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Art. 14. – (1) In vederea declanşării procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), b), i) şi j), instituţiile publice respective vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente, după caz: a) cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deţinute, raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x12 cm), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b); b) cererea de clasare a bunurilor aflate în custodie, inventarul bunurilor, raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x12 cm), în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de restituire, depusă în formă autentică, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. i); c) cererea de clasare, inventarul bunurilor, în cazul bunurilor deţinute de instituţii publice şi de cultele religioase, fişa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi, potrivit legii, fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x12 cm), propunerea privind restaurarea, documentaţia din care să rezulte necesitatea restaurării, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. j). (2) In vederea declanşării procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c)-g) şi k), persoanele fizice sau juridice interesate vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor un dosar care să cuprindă următoarele documente, după caz: a) cererea de clasare; b) raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi, potrivit legii; c) fişa standard a obiectului/obiectelor; d) fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm); e) înştiinţarea privind oferta de vânzare sau de intermediere a vânzării unui bun cultural mobil susceptibil de a fi clasat, întocmită potrivit legii de către operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c); f) cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, întocmită potrivit dispoziţiilor legale, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d); g) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite întâmplător, întocmit de primarul localităţii în a cărei rază a fost făcută descoperirea, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. e), teza I; h) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. e) teza II; i) copie legalizată de pe actul prin care se face dovada confiscării, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) si k). (3) In vederea declanşării procedurii de clasare în privinţa bunurilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. h), Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, va transmite Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor cererea de clasare, rapoarte de expertiză întocmite de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, însoţite de fotografii ale bunurilor sau de alte date existente care pot fi utilizate în vederea expertizării. (4) Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanşării unei cercetări penale, dosarul de clasare va fi întocmit de către specialişti din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor din municipiul Bucureşti sau din judeţul în a cărui rază teritorială îşi are sediul organul de urmărire penală care a comunicat în scris despre existenţa dosarului penal privind bunurile culturale, sprijiniţi de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor. (5) Termenul pentru depunerea dosarului este următorul: a) 5 zile de la data ofertei de licitaţie publică, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c); b) 5 zile de la data cererii de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d); c) 10 zile de la data descoperirii bunului respectiv, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. e); d) 15 zile de la data intrării în proprietatea statului a bunurilor respective, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) şi k); e) 10 zile de la data înregistrării cererii de restituire, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. i). (6) In vederea declanşării procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile prevăzute la art. 10, persoanele interesate vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente: cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deţinute, fişa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertiză întocmit de experţi acreditaţi şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x12 cm). (7) Cererea de clasare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia cererii de clasare formulate de Ministerul Culturii şi Cultelor. (8) Fişa standard a obiectului/obiectelor se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (9) Raportul de expertiză se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Art. 15. – In situaţia în care, prin expertiza realizată în legătură cu un bun pentru care se solicită exportul definitiv sau temporar, s-a stabilit că acesta nu este un bun cultural susceptibil de a fi clasat, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor emite certificatul de export potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Art. 16. – (1) In termen de 5 zile de la data depunerii documentelor în vederea declanşării procedurii de clasare, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentele respective. (2) In termen de 5 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică proprietarului bunului respectiv înştiinţarea de declanşare a procedurii de clasare, întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4. (3) Pe perioada desfăşurării procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil acesta se află sub regimul de protecţie prevăzut, potrivit dispoziţiilor legii, pentru bunurile clasate în tezaur. (4) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privinţa cărora s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite examinarea bunurilor respective de către experţi acreditaţi. Art. 17. – (1) Dosarul cuprinzând documentele în vederea clasării se supune analizei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 30 de zile de la data depunerii la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) dosarele incomplete sau care conţin date eronate, acestea fiind returnate solicitantului de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data depunerii, cu excepţia situaţiei în care bunurile culturale mobile urmează să fie exportate, când termenul se reduce la 10 zile de la data depunerii. Solicitantul are obligaţia de a depune dosarul în forma cerută de prezentele norme, în termen de 10 zile de la primirea acestuia. Art. 18. – (1) In situaţia în care, în vederea întocmirii raportului de expertiză, se impune executarea de analize de laborator, respectivele bunuri sunt preluate de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu acordul proprietarilor bunurilor respective, în baza unui proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Analizele de laborator efectuate potrivit alin. (1) se vor realiza în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal şi se vor depune la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. Art. 19. – (1) Organismul ştiinţific competent să hotărască asupra propunerilor de clasare este Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. (2) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor analizează dosarul cuprinzând documentele în vederea clasării şi hotărăşte clasarea sau respingerea clasării bunului cultural mobil respectiv. (3) Hotărârile de clasare sau, după caz, de respingere a cererii de clasare se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. In caz de balotaj votul preşedintelui este decisiv. (4) Hotărârile privind clasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semnează de către preşedintele acesteia şi se transmit ministrului culturii şi cultelor, împreună cu proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de clasare, urmând ca acesta din urmă să fie aprobat în interiorul termenului prevăzut la art. 12. (5) In termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de clasare, o copie de pe acesta, împreună cu certificatul de clasare, fişa standard a obiectului/obiectelor şi un extras din concluziile raportului de expertiză, întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, se transmite proprietarului, titularului altor drepturi reale sau al dreptului de administrare, precum şi serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor competente; formularul certificatului de clasare este prevăzut în anexa nr. 6. (6) Ordinul de clasare poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare; contestaţia se soluţionează de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data depunerii. In cazul în care contestatarul este nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii. (7) Instituţiile care primesc documentele prevăzute la alin. (5) vor proceda după cum urmează: a) instituţiile publice specializate sunt obligate să opereze modificările ce se impun în evidenţa analitică şi sinoptică proprie; b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor le vor transmite proprietarilor sau titularilor de drepturi reale ori ai dreptului de administrare îndreptăţiţi, în termen de maximum 3 zile de la data primirii, şi vor introduce informaţiile cuprinse în acestea în baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile aflate în raza lor de competenţă teritorială. (8) Hotărârile privind respingerea cererii de clasare a bunurilor culturale mobile se comunică, prin Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, persoanelor fizice sau juridice care au declanşat procedura de clasare, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii. (9) Persoanele fizice sau juridice care primesc comunicările prevăzute la alin. (8) vor proceda după cum urmează: a) instituţiile publice specializate vor opera modificările ce se impun în evidenţele proprii; b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor transmite comunicările proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale ori ai dreptului de administrare, în termen de maximum 3 zile de la data primirii, vor consemna informaţiile privind procedura astfel finalizată în evidenţele proprii şi vor emite certificatele de export, după caz. Art. 20. – (1) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea de clasare a bunului cultural mobil poate fi contestată de către proprietar sau de către titularii de alte drepturi reale, în termen de 10 zile de la data comunicării respectivei hotărâri; contestaţia se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Soluţionarea contestaţiei se comunică persoanei respective în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia. (3) In cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Art. 21. – Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privinţa cărora a fost respinsă cererea de clasare vor putea iniţia o nouă procedură de clasare după curgerea unui termen de cel puţin 3 ani de la data adoptării hotărârii de respingere a cererii de clasare; în cazul în care au apărut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus prin hotărâre adoptată de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. Art. 22. – Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în cele două inventare, fond sau tezaur, după caz. CAPITOLUL IV Procedura de declasare a bunurilor culturale mobile Art. 23. – (1) Prin declasare se înţelege procedura de scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional a unui bun cultural mobil clasat şi de radiere a acestuia din inventarul fondului sau, după caz, al tezaurului patrimoniului cultural naţional. (2) Declasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de declasare. Art. 24. – (1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului de proprietate sau din oficiu, în următoarele cazuri: a) invalidarea expertizei; b) distrugere; c) deteriorare gravă care nu poate fi remediată prin operaţiuni de restaurare. (2) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai în urma sesizării formulate de către persoanele fizice sau juridice interesate, depusă la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. (3) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează de către experţi acreditaţi potrivit legii sau de către specialişti recunoscuţi de organismele internaţionale cu activitate în domeniu, special desemnaţi în acest sens prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (4) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează de către un expert acreditat şi de un conservator sau un restaurator acreditat potrivit legii, special desemnaţi în acest sens de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. (5) In vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), expertul sau specialistul desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertiză pe care îl va comunica Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 5 zile de la desemnarea sa; raportul de expertiză va fi întocmit în conformitate cu criteriile specifice de clasare prevăzute la art. 7 alin. (2). (6) In vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), conservatorul sau restauratorul desemnat în acest sens întocmeşte un act de constatare, iar expertul desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertiză, conform criteriilor specifice de clasare prevăzute la art. 7 alin. (2); actul de constatare şi raportul de expertiză se comunică Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 5 zile de la desemnare. Art. 25. – (1) Declanşarea din oficiu a procedurii de declasare se face de către: a) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice de drept privat sau pentru bunurile proprietate publică aflate în administrarea instituţiilor publice nespecializate, dacă aceste bunuri se află în evidenţele serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi dacă în cursul activităţilor de monitorizare desfăşurate în condiţiile art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 182/2000 s-a constatat că distrugerea sau deteriorarea lor gravă nu poate fi remediată prin operaţiuni de restaurare; b) instituţiile publice specializate, pentru bunurile culturale mobile pe care le administrează, dacă este întrunită una dintre condiţiile stabilite la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 182/2000; c) Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, conform legii. (2) In vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare. (3) In vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), instituţiile publice specializate vor depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare. (4) In vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), direcţia de specialitate va înainta Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor cererea de declasare împreună cu o fotocopie după fişa standard a bunului cultural respectiv. Art. 26. – (1) Declanşarea la cerere a procedurii de declasare se face la solicitarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile respective. (2) In vederea declanşării procedurii de declasare prevăzute la alin. (1), solicitanţii vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor în a căror evidentă se află bunul cultural mobil clasat cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare. (3) Serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentele prevăzute la alin. (2), în termen de 5 zile de la depunere. Art. 27. – Cererea de declasare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme. Art. 28. – Documentele depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, care sunt incomplete sau conţin date eronate, se restituie persoanei fizice ori juridice care le-a depus, în termen de 10 de zile de la data depunerii. Art. 29. – (1) Documentele depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se supun analizei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii. (2) In termen de 5 zile de la data depunerii documentelor la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor vor fi desemnaţi experţii sau specialiştii şi conservatorii ori restauratorii, după caz, conform art. 24 alin. (3) şi (4). Art. 30 – (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor analizează, în vederea declasării, documentele prevăzute la art. 25 alin. (2)-(4 ) şi la art. 26 alin. (2), precum şi documentele care au fost luate în considerare la clasarea respectivului bun şi raportul de expertiză şi actul de constatare, după caz, al experţilor sau specialiştilor şi conservatorilor sau restauratorilor, prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). (2) Hotărârile de declasare sau, după caz, de respingere a declasării se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. In caz de balotaj votul preşedintelui este decisiv. (3) Hotărârile privind declasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semnează de către preşedintele acesteia şi se transmit ministrului culturii şi cultelor, împreună cu proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de declasare, urmând ca acesta din urmă să fie aprobat în interiorul termenului prevăzut la art. 23 alin. (2). (4) Ordinul de declasare, împreună cu documentele prevăzute la art. 25 alin. (2)-(4) şi la art. 26 alin. (2), se comunică în scris proprietarului, titularului altor drepturi reale sau titularului dreptului de administrare, precum şi serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor competente de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 10 zile de la emitere. (5) Ordinul de declasare poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare; soluţionarea contestaţiei se face de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. In cazul în care contestatarul este nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii. (6) Ordinul de declasare este luat în evidenţa inventarului patrimoniului cultural naţional mobil în care figurează bunul respectiv, procedându-se la radierea acestuia din fond sau, după caz, din tezaur. (7) Hotărârile privind respingerea declasării se întocmesc de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, se semnează de către preşedintele acesteia şi se transmit, în termen de 30 de zile de la adoptare, persoanei fizice sau juridice care a declanşat procedura de declasare. (8) Instituţiile publice specializate care primesc ordinul de declasare sunt obligate să opereze modificările ce se impun în evidenţa analitică şi sinoptică proprie. Art. 31. – (1) Hotărârea privind respingerea declasării poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare. (2) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor va comunica răspunsul la contestaţie în termen de 20 de zile de la înregistrare. (3) In cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. CAPITOLUL V Procedura trecerii unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional Art. 32. – (1) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional se realizează cu respectarea procedurii prevăzute pentru clasare. (2) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional se realizează din oficiu sau la cerere. Art. 33. – Declanşarea din oficiu a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional se poate hotărî de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, după cum urmează: a) în urma soluţionării contestaţiilor privind ordinele de clasare; b) în urma soluţionării cererilor de declasare; c) în urma soluţionării contestaţiilor privind ordinele de declasare. Art. 34. – (1) Declanşarea la cerere a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional se realizează la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale unui bun cultural mobil clasat. (2) In vederea declanşării procedurii de trecere prevăzute la alin. (1), solicitanţii vor depune la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor în a cărui evidenţă se află bunul cultural mobil clasat cererea de trecere, însoţită de raportul de expertiză pe care se întemeiază. (3) Cererea de trecere se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (4) Procedura de trecere se declanşează, se derulează şi se finalizează potrivit procedurii de clasare reglementate prin prezentele norme. Art. 35. – In cazul în care un bun cultural mobil se declasează sau trece într-o altă categorie juridică, proprietarul, titularul dreptului de administrare sau titularul de alte drepturi reale asupra bunului cultural este obligat să depună certificatul de clasare corespunzător, în original, la direcţia de specialitate a Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării referitoare la declasare sau, după caz, la trecerea în altă categorie juridică. Art. 36. – (1) Ordinul de trecere dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia. (3) In cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul la contestaţia adresată Ministerului Culturii şi Cultelor, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Art. 37. – Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1 la norme CERERE Secţiunea I: Date de identificare a solicitantului 1. Cod solicitant (CNP sau cod fiscal, după caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 2. Numele……………….Prenumele…………………….. sau 3. Denumirea…………………………………………. 4. Adresa/Sediul social, după caz: localitatea…………………….., judeţul ……………………., str………………………….nr…….., cod poştal………., bl……., sc….., et….., ap….., sectorul…… 5. Calitatea: |_| Proprietar |_| Mandatar al unui proprietar |_| Administrator de bunuri proprietate publică |_| Autoritate publică Secţiunea a II-a: Date privind procedura solicitată 1.|_| Se solicită clasarea. (Indicaţi la rubrica „Observaţii” de la secţiunea a III-a pct.1.6 sau din coloana 1.6 din fişa standard prevăzută în anexa nr. 2 dacă anterior s-au mai formulat solicitări privind clasarea bunului/bunurilor în cauză.) 2.|_| Se solicită declasarea. (Indicaţi la rubrica „Observaţii” de la secţiunea a III-a pct.1.6 sau din coloana 1.6 din fişa standard prevăzută în anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodată, în fotocopie, la cerere.) 3.|_| Se solicită trecerea dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural naţional, respectiv: 3.1.|_| Din fond în tezaur 3.2.|_| Din tezaur în fond (Indicaţi la rubrica „Observaţii” de la secţiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fişa standard prevăzută în anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodată, în fotocopie, la cerere.) Secţiunea a III-a: Date privind bunul/bunurile la care se referă cererea 1. Descrierea bunului cultural 1.1. Denumirea bunului cultural ………………………… 1.2. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire (după caz) ………………………… 1.3. Titlul sau tema (dacă este cazul) ………………………… 1.4. Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) şi alţi parametri de identificare (după caz) ………………………… 1.5. Datare, anul fabricaţiei (după caz) ………………………… 1.6. Observaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor etc.) ………………………… 2. Descrierea colecţiei/lotului de bunuri diferite (se completează fişa standard prevăzută în anexa nr. 2) ………………………… Data: Semnătura, eventual ştampila solicitantului ANEXA Nr. 2 la norme FIŞĂ STANDARD a obiectului/obiectelor Nr. crt. Denumirea bunului cultural Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire (după caz) Titlul sau tema (dacă este cazul) Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) şi alţi parametri de identificare (după caz) Datare, anul fabricaţiei (după caz) Observaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor etc.) (0) (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) Data: Semnătura, eventual ştampila solicitantului ANEXA Nr. 3 la norme MINISTERUL CULTURII ŞL CULTELOR DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONALA ………………………. RAPORT DE EXPERTIZA A. Date despre expert*) 1. Numele şi prenumele 2. Numărul, tipul şi data eliberării autorizaţiei de expert 3. Locul de muncă, forma de angajare B. Date despre proprietarul bunului cultural expertizat 1. Numele şi prenumele sau denumirea societăţii comerciale/instituţiei 2. Adresa 3. Codul numeric personal sau codul fiscal C. Date despre bunul cultural 1. Indicarea criteriilor utilizate în procedura de clasare 2. Argumentarea notelor acordate pentru fiecare criteriu 3. Stabilirea rezultatului expertizei, menţionându-se şi valoarea materială şi ştiinţifică a bunului cultural expertizat D. Concluzia 1. Propunerea de clasare în fond/tezaur 2. Propunerea de neclasare Semnătura şi ştampila expertului autorizat……………….. *) In situaţia în care expertiza se realizează de către un alt expert decât cel din cadrul direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene sau a municipiului Bucureşti, formularul va avea înscris antetul acestuia. ANEXA Nr. 4 la norme ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL A………………….. ÎNŞTIINŢARE Către………………………………………………………………………………. (numele şi prenumele/denumirea şi adresa solicitantului) 1. Referitor la Cererea dumneavoastră nr………./……….., vă facem cunoscut că în urma expertizei efectuate s-a declanşat procedura de clasare în patrimoniul cultural naţional a bunului cultural identificat prin datele următoare: 1.1. Domeniul din care face parte (în sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare) …………………. 1.2. Denumirea bunului cultural ………………………. 1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire ………………………. 1.4. Titlul sau tema ………………………. 1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alţi parametri de identificare ………………………. 1.6. Datare, anul fabricaţiei ………………………. 1.7. Observaţii ………………………. 2. Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în timpul desfăşurării procedurii de clasare bunul cultural mobil la care se referă prezenta înştiinţare se află sub regimul de protecţie prevăzut pentru bunurile clasate în tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil şi vă revin obligaţiile prevăzute de acest act normativ privind măsurile de protejare a bunului respectiv. Director, Intocmit ANEXA Nr. 5 la norme ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL A…………………. PROCES-VERBAL încheiat între1)…………………………………………, în calitate de 2)…………………………., şi 3)…………………………………………, în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a……………………………………….., procedând primul la predarea şi al doilea la primirea 4)……………………………………… Pe timpul predării/primirii s-au constatat următoarele: 5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bunul cultural mobil descris mai sus se predă de către proprietar Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a……………………………..pentru efectuarea probelor de laborator în vederea clasării. Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a…………………………se obligă să înapoieze bunul cultural în starea în care se afla la luarea în primire, cel mai târziu la data de 6)………………….. Data……………. Am predat Semnătura proprietarului Am primit Semnătura şi ştampila reprezentantului Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a……………………….. 1) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale celui care predă. 2) Calitatea celui care predă (proprietar, administrator, împuternicit). 3) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale reprezentantului direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional. 4) Denumirea bunului cultural mobil şi principalele caracteristici. 5) Constatări privind starea de conservare, integritatea. 6) Cel mult 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal. ANEXA Nr. 6 la norme ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII, GARANŢII GUVERNAMENTALE Nr………….din…………….. CERTIFICAT DE CLASARE 1. In temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează prezentul certificat de clasare pentru bunul cultural care se identifică prin datele următoare: 1.1. Domeniul din care face parte (în sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare) …………………….. 1.2. Denumirea bunului cultural …………………….. 1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire …………………….. 1.4. Titlul sau tema …………………….. 1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alţi parametri de identificare …………………….. 1.6. Datare, anul fabricaţiei …………………….. 1.7. Observaţii …………………….. 2. Prezentul certificat atestă că bunul la care se referă face parte din patrimoniul cultural naţional al României, fiind clasat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr………./………………în categoria juridică…………………… 3. Prezentul certificat nu garantează legalitatea titlului de proprietate al deţinătorului său asupra bunului/bunurilor la care face referire. 4. Data eliberării……………………….. Director, Intocmit

Lasă un răspuns