ORDIN Nr. 125 din 15 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

Având în vedere art. 28 şi 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 55 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin. Articol unic. – Instrucţiunile privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 2. – (1) Rocile utilizabile în construcţii, exploatabile şi pe bază de permis, sunt următoarele: nisipul, pietrişul, gresia, marna, argila, calcarul industrial şi de construcţie, tuful, travertinul, dolomitul, şisturile cristaline, gnaisul, pegmatitul, serpentinitul, amfibolitul, dacitul, micasistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul, perlitul, scoria bazaltică, rocile ornamentale. (2) Se poate solicita permis de exploatare şi pentru produse reziduale miniere care conţin exclusiv cel puţin una dintre substanţele minerale utile prevăzute la alin. (1).” 2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,b) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă care au fost cercetate, dar neînregistrate ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile în F.N.R./R., sau au fost înregistrate ca rezerve/resurse grupa «afară de bilanţ» şi care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;”. 3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 5. – Operatorii economici au obligaţia de a solicita verificarea perimetrului temporar (coordonate, suprafaţă, vecinătăţi etc.) compartimentului de inspecţie teritorială în competenţa căruia se află perimetrul respectiv, în baza transmiterii următoarelor: – scrisoarea-comandă pentru verificarea şi aprobarea perimetrului de exploatare (anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni); – fişa de localizare a perimetrului de exploatare, întocmită în sistemul de proiecţie «Stereografic 70» (anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni); – documentele emise de autorităţile competente privind amplasarea perimetrului de exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă.” 4. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „(4) Exploatarea rocilor ornamentale se realizează prin modalităţi de extracţie şi tehnologii specifice rocilor ornamentale, care asigură protecţia zăcămintelor împotriva degradării şi valorificarea maximală a resursei minerale pentru obţinerea de produse miniere ornamentale.” 5. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Permisul de exploatare se întocmeşte numai după prezentarea de către solicitant a documentelor care să ateste că pe terenurile aferente perimetrului de exploatare nu sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, emise de autorităţile competente în domeniile respective.” 6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 12. – (1) In cazul solicitantului care a mai executat activitate de exploatare pe bază de permise, acordate în alte perimetre de exploatare, întocmirea unui nou permis se face condiţionat de executarea integrală a lucrărilor de refacere a mediului afectat de activitatea anterioară. (2) Constatarea îndeplinirii obligaţiilor referitoare la executarea integrală a lucrărilor de refacere a mediului se face pe baza prezentării de către titularul permiselor la care activitatea a încetat a notelor de constatare emise de compartimentele de inspecţie teritorială aferente, precum şi a anexei nr. 6 la prezentele instrucţiuni, privind situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului, pentru fiecare perimetru de exploatare.” 7. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 17. – (1) Permisul de exploatare, însuşit de către solicitant şi însoţit de nota de constatare, de scrisoarea-comandă pentru acordarea permisului de exploatare, documentaţia tehnică şi dovada achitării taxei pentru activitatea de exploatare se înaintează Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în vederea aprobării de către conducătorul acesteia.” 8. La anexa nr. 1 „Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare”, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins: „B. Anexele scrise: 1. acte şi documente privind legalitatea funcţionării operatorului economic, inclusiv certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate; 2. act de reglementare pentru protecţia mediului sau un document, emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în care să se precizeze că proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului/evaluării adecvate; 3. documente emise de autorităţile competente privind amplasarea perimetrului de exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă; 4. aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor, după caz; 5. tabel cu valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5 la instrucţiuni), avizat de agenţia judeţeană de protecţie a mediului; 6. dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului; 7. tabel cu situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului (anexa nr. 6 la instrucţiuni), avizat de agenţia judeţeană de protecţie a mediului; 8. certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, valabil la data depunerii documentaţiei complete, din care să rezulte că solicitantul nu înregistrează obligaţii restante exigibile cu privire la redevenţa şi taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare sau exploatare, după caz, ori din care să rezulte valoarea obligaţiilor restante exigibile cu privire la redevenţa şi taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare sau exploatare, după caz, precum şi ordinul de plată şi extrasul de cont care atestă plata taxei şi redevenţei miniere restante exigibile; 9. acord de reabilitare, încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră şi clădirile adiacente din localităţile urbane sau rurale respective; 10. lista cuprinzând personalul de specialitate atestat implicat în managementul exploatării, cu prezentarea activităţii acestuia (CV.); 11. plan de refacere a mediului şi proiect tehnic de refacere a mediului.” Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Alexandru Pătruti

Lasă un răspuns