ORDIN Nr. 2664 din 12 noiembrie 2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizarii lucrarilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) si (5) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile ulterioare, ministrul culturii si patrimoniului national emite urmatorul ordin: Art. 1. -Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare în vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate, sunt de: a) 1 leu/m2 suprafata desfasurata pentru cladiri cu destinatia de locuinta, sanatate, învatamânt sau cultura, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodaresti, cu exceptia acelor anexe care sunt folosite pentru activitati economice; b) 5 lei/m2 suprafata desfasurata pentru cladiri si/sau anexe gospodaresti în care se desfasoara activitati economice. Art. 2. -Veniturile obtinute din încasarea tarifelor prevazute la art. 1 se gestioneaza în regim extrabugetar, în conditiile legii, exclusiv pentru actiuni, proiecte si programe în domeniul monumentelor istorice. Art. 3. – La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitii contrare. Art. 4. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul culturii si patrimoniului national, Kelemen Hunor

Lasă un răspuns