Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

Parlamentul României adoptã prezenta lege. Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, adoptatã în temeiul art. 1 lit. K) pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 378/2001, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã: 1. La articolul 2, dupã litera c) se introduc literele c 1)-c 3) cu urmãtorul cuprins: “c 1) prin cercetãri arheologice sistematice se înteleg cercetãrile de întindere si duratã executate conform unui proiect de cercetare multianual; c 2) prin cercetãri arheologice de salvare se înteleg cercetãrile arheologice întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat, precum si cele care sunt determinate de lucrãrile de restaurare partialã sau totalã a monumentelor istorice, desfãsurate potrivit legislatiei în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice; c 3) prin cercetãri arheologice preventive se înteleg cercetãrile arheologice care sunt determinate de lucrãrile de construire, modificare, extindere sau reparare privind cãi de comunicatie, dotãri tehnico-edilitare, inclusiv subterane si subacvatice, excavãri, exploatãri de cariere, constructia de retele magistrale, amenajãri pentru îmbunãtãtiri funciare, retele de telecomunicatii, amplasarea de relee si antene de telecomunicatii, lucrãri de cercetare si de prospectare a terenurilor – foraje si excavãri -, necesare în vederea efectuãrii studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor si a sondelor de gaze si petrol, precum si alte lucrãri care afecteazã suprafata solului în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacã se executã în intravilanul sau extravilanul localitãtilor si indiferent de forma de proprietate a terenului;” 2. La articolul 2, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins: “(2) Cercetãrile arheologice preventive si de salvare sunt parte componentã a strategiilor de dezvoltare durabilã, economico-socialã, turisticã, urbanisticã si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.” 3. La articolul 5, dupã alineatul (3) se introduc alineatele (3 1) si (3 2) cu urmãtorul cuprins: ”(3 1) Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã este emis de Ministerul Culturii si Cultelor, în urma consultãrii Comisiei Nationale de Arheologie. (3 2) Prin derogare de la prevederile alin. (3 1), în cazul cercetãrilor arheologice preventive necesitate de constructia de locuinte private, Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã este emis de serviciile desconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu obligatia acestora de a înstiinta directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.” 4. La articolul 5, alineatul (6) va avea urmãtorul cuprins: “(6) Cercetãrile arheologice se efectueazã numai pe baza autorizatiei emise de Ministerul Culturii si Cultelor si în conformitate cu aceasta, în conditiile prezentei ordonante.” 5. La articolul 5, dupã alineatul (6) se introduc alineatele (6 1)-(6 3) cu urmãtorul cuprins: “(6 1) Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeazã detectoare de metale sunt obligate sã obtinã în prealabil autorizatia inspectoratului de politie al judetului respectiv, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, în a cãror razã teritorialã îsi au domiciliul sau, dupã caz, sediul, si sã se înregistreze la aceste autoritãti. (6 2) Prevederile alin. (6 1 ) nu se aplicã unitãtilor si formatiunilor Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Pazã. (6 3) În vederea detinerii detectoarelor de metale de cãtre personalul de specialitate atestat si înscris în Registrul arheologilor, acesta are obligatia ca, înainte de a obtine autorizatia prevãzutã la alin. (6 1 ), sã obtinã avizul prealabil emis de Ministerul Culturii si Cultelor.” 6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins: “Art. 6. – În cazul lucrãrilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c 3 ), persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, precum si ordonatorii principali de credite ai autoritãtilor si institutiilor publice au obligatia sã finanteze: a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investitiei si prin proiectul tehnic, a mãsurilor ce urmeazã sã fie detaliate si a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventivã sau de salvare, dupã caz, si protejarea patrimoniului arheologic sau, dupã caz, descãrcarea de sarcinã arheologicã a zonei afectate de lucrãri si aplicarea acestor mãsuri; b) activitatea de supraveghere arheologicã, pe întreaga duratã a lucrãrilor, având drept scop protejarea patrimoniului arheologic si a descoperirilor arheologice întâmplãtoare; c) orice modificãri ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice.” 7. La articolul 10, literele d), j) si k) vor avea urmãtorul cuprins: “d) elibereazã autorizatia de sãpãturã arheologicã, prin directia sa de specialitate, în urma consultãrii Comisiei Nationale de Arheologie; ……………………………… j) asigurã editarea si publicarea anualã de cãtre Comisia Nationalã de Arheologie a Cronicii cercetãrilor arheologice, precum si a altor publicatii de specialitate; k) organizeazã si finanteazã anual sesiunea nationalã de rapoarte arheologice.” 8. La articolul 10, dupã litera f) se introduce litera f 1 ) cu urmãtorul cuprins: “f 1 ) elaboreazã metodologia de planificare, executare si control privind sãpãturile preventive si de salvare, care se aprobã prin ordin al ministrului culturii si cultelor;” 9. La articolul 11, litera d) va avea urmãtorul cuprins: “d) emit Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã, în cazul cercetãrilor arheologice preventive necesitate de constructia de locuinte private, conform prevederilor prezentei ordonante;” 10. La articolul 11, dupã litera d) se introduce litera e) cu urmãtorul cuprins: “e) anuntã politia si jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplãtoare, asa cum este ea definitã în prezenta ordonantã, în vederea organizãrii pazei si/sau a supravegherii zonei respective.” 11. La articolul 12, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins: “(4) Comisia Nationalã de Arheologie are 21 de membri si functioneazã în conformitate cu regulamentul sãu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.” 12. La articolul 14, literele b) si e) vor avea urmãtorul cuprins: “b) avizeazã planul anual al cercetãrilor arheologice din România; .………………………… e) analizeazã solicitãrile cu privire la eliberarea autorizatiilor de sãpãturi arheologice, indiferent de sursa lor de finantare;” 13. La articolul 15, litera a) a alineatului (2) va avea urmãtorul cuprins: “a) zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat, zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat, precum si zonele al cãror potential arheologic devine cunoscut întâmplãtor sau ca urmare a cercetãrilor arheologice preventive sau de salvare;” 14. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins: “Art. 16. – Înscrierea monumentelor, ansamblurilor si siturilor arheologice în Repertoriul arheologic national se face în douã grupe, A si B, corespunzãtor grupei în care acestea au fost clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice.” 15. La articolul 17, literele d) si e) vor avea urmãtorul cuprins: “d) finanteazã cercetarea arheologicã în vederea descãrcãrii de sarcinã arheologicã a terenurilor pe care se efectueazã lucrãri publice pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevãzând distinct sumele necesare în acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonante; e) cuprind în programele de dezvoltare economico-socialã si urbanisticã, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;” 16. La articolul 17, dupã litera e) se introduce litera e 1) cu urmãtorul cuprins: “e 1) aprobã documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor, si elaboreazã sau modificã astfel de documentatii în scopul stabilirii de mãsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidentiat întâmplãtor sau ca urmare a cercetãrilor arheologice preventive si de salvare, potrivit legii;” 17. La articolul 18, litera b) va avea urmãtorul cuprins: “b) elibereazã autorizatia de construire sau de desfiintare, numai pe baza si în conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii si Cultelor, pentru lucrãrile din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum si pentru lucrãrile din zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat întâmplãtor;” 18. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins: “Infractiuni si contraventii” 19. Dupã articolul 23 se introduc articolele 23 1 -23 3 cu urmãtorul cuprins: “Art. 23 1 . – Efectuarea oricãror lucrãri care pot afecta siturile arheologice, înaintea obtinerii Certificatului de descãrcare de sarcinã arheologicã, se considerã distrugere a monumentelor istorice si se pedepseste potrivit prevederilor legii penale. Art. 23 2 . – (1) Accesul cu detectoare de metale si utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, fãrã autorizarea prealabilã prevãzutã la art. 5 alin. (7), constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la 1 la 5 ani si confiscarea detectoarelor. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 23 3 . – (1) Comercializarea detectoarelor de metale fãrã autorizatia prevãzutã la art. 5 alin. (6 1 ) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la 1 la 5 ani si confiscarea detectoarelor. (2) Tentativa se pedepseste.” Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins: “Art. 24. – (1) Constituie contraventii urmãtoarele fapte si se sanctioneazã dupã cum urmeazã: a) desfãsurarea, fãrã autorizatia emisã în conditiile prezentei ordonante, de cercetãri arheologice, precum si a oricãror alte activitãti care afecteazã integritatea sau pun în pericol conservarea patrimoniului arheologic, cu amendã de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei; b) neanuntarea descoperirilor arheologice prevãzute la art. 4 alin. (2) de cãtre titularul autorizatiei de cercetare, cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) neanuntarea, în termenul stabilit de prezenta ordonantã, a descoperirilor de cãtre persoanele prevãzute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice întâmplãtoare, cu amendã de la 20.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea bunurilor descoperite; neanuntarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrãrile de construire sau de desfiintare constituie circumstantã agravantã; d) încãlcarea prevederilor art. 6 lit. a) si b), cu amendã de la 250.000.000 lei la 750.000.000 lei; e) nerespectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau emiterea autorizãrii de construire în absenta acestui aviz pentru lucrãrile de construire sau de desfiintare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, cu amendã de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei; f) neîndeplinirea atributiilor prevãzute la art. 11 lit. a) si c), cu amendã de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei; g) detinerea de detectoare de metale fãrã autorizatia prevãzutã la art. 5 alin. (6 1 ), cu amendã de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea detectoarelor; h) detinerea de detectoare de metale fãrã avizul prevãzut la art. 5 alin. (6 3 ), cu amendã de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea detectoarelor; i) încãlcarea prevederilor art. 8 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1), cu amendã de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor prevãzute la alin. (1) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului.” 21. La articolul 25, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins: “(2) Contraventiile prevãzute la art. 24 alin. (1) lit. a), b) si i) se constatã, iar sanctiunea se aplicã de cãtre specialistii directiilor judetene pentru culturã, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, de cãtre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, sau de presedintele consiliului judetean, precum si de cãtre împuternicitii acestora.” 22. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins: “Art. 26. – Contraventiilor prevãzute la art. 24 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29.” Art. II. – (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Apãrãrii Nationale si Ministerul Economiei si Comertului vor emite, în comun, norme tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi ministrul culturii si cultelor va aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Arheologie. Art. III. – Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 378/2001, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare. Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VÃCÃROIU Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC Bucuresti, 12 noiembrie 2003. Nr. 462.

Lasă un răspuns