AVIZE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE/DESFIIINȚARE ÎN ZONE DE PROTECȚIE

  • Avize pentru lucrări de intervenție în zonele de protecție ale m.i. și în zone construite protejate. 

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 50/1991, O.G.43/2000, O.M.C. nr. 2797/2017.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ certificat de urbanism                                                                    □ cerere tip (la secretariat sau mai jos)

□ acte de proprietate                                                                          □ memoriu tehnic

□ extras de carte funciară / extras de plan cadastral                  □ studiu istoric (în cazul monumentelor)

□ plan de situație scara 1:200, 1:500, 1:1000                               □ expertiza tehnică

□ releveu existent scara 1:50, 1:100                                                □ planșe desfășurări stradale

□ proiect de arhitectură/ memoriu tehnic                                     □ montaj fotografic

□ plan de încadrare în zonă scara 1:500, 1:1000, 1:2000           □ extras din PUG-ul în vigoare

în care să fie marcată relația                                                             □ extras din PUZCP în vigoare

cu monumentele din zonă (în cazul zonei de protecție)                 (dacă a fost realizat)

□ declarația de conformitate a documentației tipărită

cu cea electronică (pentru proiectele analizate în CZMI) – O PUTEȚI DESCĂRCA DE MAI JOS

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata 2022

Declaratie-pe-proprie-răspundere-conformitate-documentatii

ATENȚIE!

Documentațiile privind intervențiile în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate vor fi obligatoriu semnate și ștampilate de arhitecți/ingineri. Documentațiile semnate de conductori arhitecți sau subingineri vor fi respinse.