ORDIN privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Avand in vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare, art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, cu modificarile ulterioare, si art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrul apararii nationale si viceprim-ministrul, ministrul culturii, emit urmatorul ordin: Art. 1. – Se aproba normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, prevazute in anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. – (1) Norme metodologice prevazute la art. 1 se aplica transferului dreptului de proprietate realizat in baza unui contract de vanzare-cumparare autentificat de notarul public, precum si in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, daca antecontractul este incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei in materie. (2) Transferul dreptului de proprietate, realizat in modalitatile prevazute la alin. (1), poate avea ca obiect atat intregul teren, cat si o cota-parte din dreptul asupra acestuia. (3) Normele metodologice nu se aplica contractelor de vanzare-cumparare care au la baza antecontracte si pacte de optiune autentificate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare. (4) Conditiile de dobandire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate in extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, sunt cumulative. Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Dumitru Daniel Botanoiu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul apararii nationale, Mircea Dusa Viceprim-ministru, ministrul culturii, Kelemen Hunor ANEXA Nr. 1 NORME METODOLOGICE privind exercitarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a atributiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii- cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Art. 1. – Prezentele norme metodologice reglementeaza procedurile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan referitoare la ofertele de vanzare, exercitarea dreptului de preemptiune, controlul aplicarii procedurii dreptului de preemptiune, procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor, organizarea si gestionarea bazei de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan. Art. 2. – In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a)structura centrala – directia tehnica de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; b)structuri teritoriale – directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; lista cuprinzand datele de contact ale acestora este postata pe siteul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; c)conditii mai avantajoase de vanzare – modificarea de catre vanzator a ofertei de vanzare in favoarea cumparatorului; d)lege – Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare; e)preemptor – titularul dreptului de preemptiune care poate sa cumpere cu prioritate un teren agricol situat in extravilan, fata de care detine calitatea de coproprietar, arendas, proprietar vecin sau statul roman prin Agentia Domeniilor Statului, in ordinea stabilita de lege; f)preemptori de acelasi rang – preemptori care apartin numai aceleiasi categorii stabilite de lege dintre: coproprietari, arendasi sau proprietari vecini; g)preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior – preemptori care detin o pozitie superioara sau inferioara in ordinea categoriilor de preemptori stabiliti de lege, pozitie care le ofera un drept de exercitare a dreptului de preemptiune cu respectarea acestei ordini, incepand cu rangul superior pana la ultimul; h)proprietar vecin – proprietarul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat in extravilan care face obiectul ofertei de vanzare; i)aviz final – act administrativ emis de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin structura centrala sau structurile teritoriale, care atesta respectarea procedurii prevazute de lege privind exercitarea dreptului de preemptiune. Art. 3. – Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primariile au urmatoarele atributii: a)inregistreaza cererea vanzatorului, insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (1) din prezenta anexa; b)infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic, care sa cuprinda cel putin informatii privind datele de identificare ale vanzatorului, suprafata de teren agricol situata in extravilan oferita spre vanzare, categoria de folosinta a acestora, pretul de vanzare, amplasamentul identificat prin tarla si parcela sau, dupa caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta caruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale incheiate pentru fiecare etapa a procedurii, adeverintele eliberate in vederea vanzarii libere a terenurilor, precum si orice corespondenta referitoare la realizarea procedurii; c)afiseaza oferta de vanzare la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege; d)pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare, transmit lista preemptorilor la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz. Lista preemptorilor se afiseaza la sediul primariei, dupa caz, si pe site-ul propriu; e)transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, dosarul tuturor actelor prevazute la lit. a); f)in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, inregistreaza si afiseaza la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare alti preemptori necuprinsi in lista si care dovedesc ulterior intocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare in cauza; g)transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, in copie, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexa; h)adopta masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea la sediul primariei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune si de alegere a potentialului cumparator, cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 7 din lege; i)incheie procesul-verbal de constatare a derularii fiecarei etape procedurale prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate; j)dupa comunicarea si inregistrarea deciziei privind alegerea de catre vanzator a preemptorului potential cumparator, transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, numele si datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i); k)in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea terenului este libera in conditiile legii, elibereaza vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare si pentru suprafata mentionata in actele de proprietate sau suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i), este transmisa structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz; l)transmite vanzatorului adeverinta insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare. O copie a adeverintei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz. Art. 4. – (1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atributii in aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice numit prin decizie a directorului executiv, au urmatoarele atributii principale: a)inregistreaza si verifica documentele transmise de catre primarii, prevazute la art. 3 lit. d) si e) din prezenta anexa; b)publica pe site-ul institutiei oferta de vanzare a terenului; c)infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul judetean de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic; d)inregistreaza si verifica dosarul transmis de catre primarii cuprinzand numele si datele de identificare ale preemptorului ales de catre vanzator ca potential cumparator al acestuia, lista preemptorilor, precum si copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecarei etape procedurale de selectie prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate; e)emit avizul final necesar instrainarii terenului, respectiv avizul negativ, care se semneaza de catre directorul executiv si se transmite vanzatorului prin posta cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului ori persoanei imputernicite in acest sens; o copie a avizului se transmite primariei la care a fost inregistrata oferta de vanzare, prin posta, cu confirmare de primire; f)publica pe site-ul institutiei avizele finale/avizele negative, in termen de doua zile de la emiterea acestora; g)infiinteaza, organizeaza si gestioneaza baza de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan, la nivelul judetului; h)inregistreaza in baza de date prevazuta la lit. g) avizele finale necesare instrainarii terenului, respectiv avizele negative emise de catre structura centrala, precum si adeverintele emise de catre primarii in cazul vanzarii libere a terenului; i)transmit avizul final/avizul negativ emis de catre structura centrala si primit de la aceasta, vanzatorului, prin posta, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens; o copie a avizului se transmite primariei la care a fost inregistrata oferta de vanzare, prin posta, cu confirmare de primire; j)asigura schimbul de informatii privind vanzarea-cumpararea, in conditiile legii, a terenurilor agricole situate in extravilan cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conditiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; k)transmit saptamanal Agentiei Domeniilor Statului informatii privind ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan depuse de vanzatori la primarii. (2) Structura centrala are urmatoarele atributii principale: a)inregistreaza si verifica dosarele transmise de catre primarii, prevazute la art. 3 lit. d) si e) din prezenta anexa; b)publica pe site-ul institutiei oferta de vanzare a terenului; c)infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul national de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic; d)inregistreaza si verifica dosarul transmis de catre primarii cuprinzand numele si datele de identificare ale preemptorului ales de catre vanzator ca potential cumparator, precum si copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecarei etape procedurale de selectie prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate; e)emite avizul final/avizul negativ, care se semneaza de catre conducerea structurii centrale, si il transmite structurii teritoriale implicate pentru a fi remis vanzatorului prin posta sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens; f)publica pe site-ul institutiei avizele finale/avizele negative, in termen de doua zile de la emiterea acestora; g)infiinteaza, organizeaza si gestioneaza baza de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan la nivel national in conformitate cu informatiile cuprinse in bazele de date organizate la nivelul structurii centrale si al structurilor teritoriale, precum si cu informatiile cuprinse in adeverintele emise de catre primarii; h)asigura schimbul de informatii privind vanzarea-cumpararea in conditiile legii a terenurilor agricole situate in extravilan cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conditiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; i)transmite saptamanal Agentiei Domeniilor Statului informatii privind ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan depuse de vanzatori la primarii. Art. 5. – (1) In vederea instrainarii terenului, vanzatorul depune la primarie cererea privind afisarea ofertei de vanzare, insotita de aceasta si de urmatoarele documente: a)o copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; b)o copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); c)extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate „Stereografic 1970“, in conditiile in care terenul este intabulat; d)o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica; e)in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; f)hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica; g)certificat de atestare fiscala emis de catre primarie; h)alte documente doveditoare, dupa caz. (2) Modelul cererii privind afisarea ofertei de vanzare este prevazut in anexa nr. 1A. (3) Modelul ofertei de vanzare este prevazut in anexa nr. 1B. (4) Primaria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, dosarul tuturor actelor prevazute la art. 3 lit. a) din prezenta anexa, precum si lista preemptorilor, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. (5) Lista preemptorilor comunicata de catre primarii se poate completa ulterior transmiterii catre structura centrala, respectiv catre structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc aceasta calitate si depun la primarii comunicari de acceptare a ofertei vanzatorului in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege. In acest caz, primariile comunica cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, lista actualizata cu noii preemptori. (6) Modelul listei preemptorilor este prevazut in anexa nr. 1C. Art. 6. – (1) In termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de vanzare la primarie, sub sanctiunea decaderii, oricare dintre titularii dreptului de preemptiune care doreste sa isi exercite acest drept inregistreaza la primarie comunicarea acceptarii ofertei de vanzare transmisa vanzatorului, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1D. (2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente care certifica calitatea de preemptor: a)o copie a BI/CI a preemptorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru preemptorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate ori, dupa caz, a imputernicirii/procurii notariale/delegatiei si o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru reprezentantul legal persoana fizica cu domiciliul in strainatate; b)o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul preemptorului persoana juridica; c)copii legalizate de pe documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si incadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea. (3) In cazul in care titularul dreptului de preemptiune inregistreaza la primarie acceptarea ofertei de vanzare prin intermediul unui imputernicit, acesta din urma completeaza acceptarea ofertei de vanzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preemptiune si prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit. Art. 7. – (1) Vanzatorul alege preemptorul potential cumparator in conformitate cu procedurile prevazute la art. 7 din lege si comunica primariei numele acestuia. (2) Primaria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de identificare ale preemptorului potential cumparator ales de catre vanzator, impreuna cu documentele prevazute la art. 6 din prezenta anexa. (3) In cazul in care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de cumparare, in termenul legal, vanzarea este libera. In aceasta situatie, primaria elibereaza vanzatorului o adeverinta in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1E, insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare, urmand ca acesta sa aleaga un cumparator cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (7) din lege. (4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca in oferta nu este prevazuta nicio conditie, terenul se poate vinde in orice conditii, cu exceptia diminuarii pretului. (5) Nu reprezinta conditii mai avantajoase de vanzare, in sensul art. 7 alin. (7) din lege, situatia in care suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este diferita de cea mentionata in actele de proprietate. Art. 8. – (1) Structura centrala cu atributii in domeniu, respectiv structurile teritoriale asigura publicarea ofertelor de vanzare a terenurilor pe site-ul institutiei centrale, respectiv ale structurilor teritoriale. (2) Pe baza documentatiei depuse de catre vanzator, precum si a celei transmise de primarii cu privire la exercitarea dreptului de preemptiune, structura centrala, respectiv structurile teritoriale exercita controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corecta a etapelor de exercitare a dreptului de preemptiune de catre vanzator si preemptorii potentiali cumparatori, in conformitate cu prevederile art. 7 din lege. (3) Ca urmare a verificarilor prevazute la alin. (2), structura centrala, respectiv structurile teritoriale emit avizul final/avizul negativ, care se transmite vanzatorului prin posta, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens. (4) Avizul final/Avizul negativ intocmit de catre structura centrala se comunica structurilor teritoriale in vederea transmiterii catre vanzator prin posta cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens. Art. 9. – (1) Avizul final/Avizul negativ se emite in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1F. (2) Avizul final este valabil 6 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul este valabil si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis. Art. 10. – (1) In conditiile in care, in urma verificarilor prevazute la art. 8 alin. (2) din prezenta anexa, nu reiese respectarea procedurii prevazute de lege privind exercitarea dreptului de preemptiune, se va emite un aviz negativ. (2) Avizul negativ prevazut la alin. (1) se transmite de catre structura centrala sau teritoriala emitenta biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, in original, in vederea notarii acestuia in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului. (3) Avizul negativ se radiaza in baza unui aviz final pozitiv ulterior, a adeverintei emise in vederea vanzarii libere sau a unei hotarari judecatoresti definitive. Art. 11. – (1) In indeplinirea dispozitiilor prevazute de lege, la incheierea contractului de vanzare-cumparare a terenului agricol situat in extravilan, notarul public solicita si urmatoarele acte, dupa caz: a)avizul specific emis de catre Ministerul Apararii Nationale in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 2 la ordin, daca aceasta situatie este mentionata in cartea funciara la data solicitarii extrasului de carte funciara pentru autentificare, in original sau copie legalizata; in situatia in care avizul nu este comunicat in termenul de 20 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii, acesta se considera ca fiind favorabil, situatie confirmata prin dovada inregistrarii cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de catre minister si declaratia pe propria raspundere a proprietarului ca avizul nu a fost comunicat in termenul sus-mentionat; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerul Apararii Nationale nu se solicita in cazul in care contractul de vanzare-cumparare se incheie cu un preemptor; b)adresa emisa de primarie, prin care se comunica daca este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, dupa caz, avizul specific emis de catre acest minister, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (4) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 3 la ordin, daca aceasta situatie este notata in cartea funciara la data solicitarii extrasului de carte funciara pentru autentificare, in original sau copie legalizata; in situatia in care avizul nu este comunicat in termenul de 20 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii, acesta se considera ca fiind favorabil, situatie confirmata prin dovada inregistrarii cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de catre minister si declaratia pe propria raspundere a proprietarului ca avizul nu a fost comunicat in termenul sus-mentionat; c)avizul final prevazut la art. 9 din lege, emis de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin structura centrala, respectiv structurile teritoriale, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 1 la ordin; d)adeverinta emisa de catre primarii in cazul in care vanzarea terenului este libera, insotita de copia ofertei de vanzare certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei. (2) Cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare-cumparare sau in baza unui contract de vanzare-cumparare autentificat de notarul public va fi insotita de copia legalizata a urmatoarelor inscrisuri: a)avizul specific emis de catre Ministerul Apararii Nationale in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 2 la ordin, dupa caz; b)adresa emisa de primarie, prin care se comunica daca este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, dupa caz, avizul specific emis de catre acest minister, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (4) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 3 la ordin; c)avizul final prevazut la art. 9 din lege, emis de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin structura centrala, respectiv structurile teritoriale, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 1 la ordin, dupa caz; d)antecontractul incheiat anterior pronuntarii hotararii judecatoresti; e)declaratia autentica pe propria raspundere a proprietarului ca avizul specific al Ministerului Apararii Nationale si/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat in termenul de 20 de zile lucratoare prevazut de lege; f)adeverinta in original emisa de catre primarii in cazul in care vanzarea terenului este libera, insotita de copia ofertei de vanzare certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei. (3) In cazul in care inscrisurile prevazute la alin. (2) sunt mentionate in cuprinsul hotararii judecatoresti care tine loc de contract de vanzare-cumparare sau in cuprinsul contractului de vanzare-cumparare autentificat de notarul public, nu este necesara atasarea acestora la cererea de inscriere. (4) Neprezentarea inscrisurilor prevazute la alin. (2), in cazul in care acestea nu sunt prevazute in cuprinsul inscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de inscriere. Art. 12. – (1) Structura centrala si structurile teritoriale infiinteaza baza de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan, la nivel central, respectiv la nivel judetean, dupa caz, utilizand informatiile cuprinse in avizele emise, informatiile comunicate de catre structurile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si informatiile cuprinse in adeverintele emise de catre primarii. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara incheie un protocol care va cuprinde categoriile de informatii care se comunica, natura informatiilor, regimul de procesare, prelucrare si acces in spatiul public a acestor informatii, avand in vedere prevederile legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. (3) Bazele de date a circulatiei terenurilor vor cuprinde cel putin informatii privind suprafata de teren agricol situata in extravilan vanduta-cumparata la nivel judetean, respectiv national, amplasamentul terenurilor, categoria de folosinta a acestora, balanta terenurilor pe categorii de folosinta, pretul de vanzare. Art. 13. – Structura centrala si structurile teritoriale elaboreaza periodic buletine informative privind piata funciara si circulatia terenurilor agricole situate in extravilan, care se supun informarii publice prin afisare pe site-ul propriu. Art. 14. – Anexele nr. 1A-1F fac parte integranta din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1A la normele metodologice – Model – – Formular pentru persoane fizice – CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului Judetul/localitatea (*) Nr. unic de inregistrare al ofertei de vanzare din Registrul de evidenta Nr. ………… din ……./……./…… (zi/luna/an) (*) Primaria (*) Numele si prenumele functionarului primariei care primeste cererea (*) Semnatura functionarului care primeste oferta de vanzare (*) Stimata doamna primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………, CNP ……………………………….., in calitate de proprietar, identificat/identificata cu …… seria ……. nr. ……………….., eliberat(a) de ……………….., data si locul nasterii ………………., localitatea ……………………, judetul/tara …………………………, 2. (**) cu domiciliul in: localitatea ……………………………………., str. ……………………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., judetul/sectorul ……………, codul postal …………., tara …………….., telefon ………………., fax …………………, email …………………., cetatenia ………….., starea civila …………………………………, 3. (**) resedinta in Romania (daca este cazul): localitatea ………………….., str. ………………….. nr. ………, bl. ……….., sc. ………., et. ……., ap. ….., judetul/sectorul ……………, codul postal ……….., telefon ……………, fax …………, e-mail ……………….. 4. (***) Prin ………………………………, CNP/CIF …………………….., (numele si prenumele) in calitate de ………………….., conform ………………., localitatea ………………………………, str. ……………………………… nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ….., ap. ….., judetul/sectorul …………….., codul postal ……….., telefon ………, fax ………, e-mail ………………, avand in vedere dispozitiile Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afisarea ofertei de vanzare anexata, in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare. Am cunostinta despre existenta urmatorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preemptiune asupra ofertei mele de vanzare: 1. Din categoria „coproprietari“ …………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. Din categoria „arendasi“ ……………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 3. Din categoria „proprietari vecini“ ………………………………………. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului. Declar ca sunt proprietar al terenului in suprafata de ……… ha situat in extravilanul localitatii …………., identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii ……………….. care face obiectul ofertei de vanzare. Declar ca: – terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da □ ; Nu □; – terenul este grevat de sarcini: Da □ Nu □; – am cunostinta si am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu privire la instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate. In sustinerea cererii, depun urmatoarele acte doveditoare1 1. ……………………………………………………………………..; 2. ……………………………………………………………………..; 3. ……………………………………………………………………..; ………………………………………………………………………. . Sunt de acord ca datele din cererea pentru afisarea ofertei de vanzare, din oferta de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/Imputernicit, ………………………. (numele si prenumele in clar) Semnatura …………………… Data ………………. NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene. – Campurile notate cu (*) se completeaza de catre proprietar. – Campurile notate cu (***) se completeaza de catre imputernicit. In acest caz, prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit. __________ 1 – copie a BI/CI al/a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; – copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); – extras de carte funciara de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate Stereografic 1970, daca este cazul; – in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegatiei, precum si o copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; – alte documente doveditoare, dupa caz. – Model – – Formular pentru persoane juridice si entitati fara personalitate juridica ce se inregistreaza in registrul comertului – CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului Judetul/localitatea (*) Nr. unic de inregistrare al ofertei de vanzare din Registrul de evidenta Nr. ………… din ……./……./…… (zi/luna/an) (*) Primaria (*) Numele si prenumele functionarului primariei care primeste cererea (*) Semnatura functionarului care primeste oferta de vanzare (*) Stimata doamna primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………….., domiciliat/domiciliata in ……………….., str. ………………….. nr. ……, bl. …….., sc. ……., ap. ……, judetul/sectorul ………, telefon …………., posesor/posesoare act identitate ……. seria …………. nr. ……….., eliberat de ………….. la data ………….., CNP/CIF/CUI ……………………, in calitate de(1) …………………….. prin …………………, conform ……………………………………… 2. (*) pentru(2): ………………………………, avand numar de ordine in (**) ……………………………….., CIF/CUI ………………………., 3. (*) cu sediul in localitatea ……………….., str. …………………. nr. …….., bl. …….., sc. ….., et. …, ap. …, judetul/sectorul ………, codul postal ………….., telefon ………………, fax ………………, e-mail ………………, site ……………………………….., avand in vedere dispozitiile Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afisarea ofertei de vanzare anexata, in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare. Am cunostinta despre existenta urmatorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preemptiune asupra ofertei mele de vanzare: 1. Din categoria „coproprietari“ …………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. Din categoria „arendasi“ ……………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 3. Din categoria „proprietari vecini“ ………………………………………. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului. Declar ca terenul in suprafata de ……… ha situat in extravilanul localitatii …………., identificat cu numar cadastral ……………, inscris in cartea funciara nr. …… a localitatii ……………….., care face obiectul ofertei de vanzare apartine ……………………………….. . Declar ca: – terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silita: Da □ Nu □; – terenul este grevat de sarcini: Da □ Nu □; – am cunostinta si am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu privire la instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate. In sustinerea cererii, depun urmatoarele acte doveditoare1: 1. ……………………………………………………………………..; 2. ……………………………………………………………………..; 3. ……………………………………………………………………..; ………………………………………………………………………. . Sunt de acord ca datele din cererea pentru afisarea ofertei de vanzare, din oferta de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/Imputernicit, ……………………… (numele si prenumele in clar) Semnatura L.S. ………………… Data ……………. NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din Registrul asociatiilor si fundatiilor. – (1) Se completeaza de catre: asociat, administrator, imputernicit, intreprinzator titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale etc. – (2) Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate comerciala (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativa de credit/societate cooperativa/cooperativa agricola/grup european de interes economic/societate europeana/societate cooperativa europeana sucursala/persoana fizica autorizata/intreprindere familiala/intreprindere individuala etc. ____________ 1 – copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare–primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); – o copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor; – procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate, dupa caz; – hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului; – extras de carte funciara de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate Stereografic 1970, daca este cazul; – alte documente doveditoare, dupa caz. ANEXA Nr. 1B la normele metodologice – Model – – Formular pentru persoane fizice – OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/Subsemnata1), …………………………………………, CNP …………………….., avand adresa de comunicare in: localitatea ………………………………., str. ………………………. nr. ……………….. , bl. ………….. , sc. ………, et. ……….., ap. ……., judetul/sectorul …………………., codul postal …………………….. e-mail …………………., tel. ………………………………… vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de …………………. (ha), la pretul de ………………………… (lei)2) Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Date privind identificarea terenului Specificare Informatii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinta3) (**) Obs. Orasul/ Comuna/ Judetul (*) Suprafata (ha) (*) Numar cadastral (**) Numar de carte funciara (**) Numar tarla/lot (**) Numar parcela (**) Se completeaza de catre vanzator Verificat primarie4) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/Imputernicit, ………………………… (numele si prenumele in clar) Semnatura ………………… L.S. Data ………………….. NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. _________ 1)Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 2) Se va completa in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4) Se completeaza cu „X“ rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. – Model – – Formular pentru persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care se inregistreaza in registrul comertului – OFERTA DE VANZARE TEREN Subscrisa1) ……………………………, CIF/CUI …………………., avand adresa de comunicare in localitatea ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bl. ……., sc. ….., et. ….., ap. …., judetul/sectorul …………., codul postal ………….., e-mail …………………., vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de …………………. (ha), la pretul de ………………………… (lei)2) Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Date privind identificarea terenului Specificare Informatii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinta3) (**) Obs. Orasul/ Comuna/ Judetul (*) Suprafata (ha) (*) Numar cadastral (**) Numar de carte funciara (**) Numar tarla/lot (**) Numar parcela (**) Se completeaza de catre vanzator. Verificat primarie4) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/Imputernicit, ………………………………… (numele si prenumele in clar) Semnatura ………………….. L.S. Data ………………….. NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. ____________ 1) Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale, proprietar al terenului: societate comerciala (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativa de credit/societate cooperativa/cooperativa agricola/grup european de interes economic/societate europeana/societate cooperativa europeana sucursala/persoana fizica autorizata/intreprindere familiala/intreprindere individuala etc. 2) Se va completa in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4) Se completeaza cu „X“ rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. ANEXA Nr. 1C la normele metodologice – Model – Judetul (*) Registrul de evidenta Nr. ……………… din …………………… (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) LISTA preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta Ca urmare a inregistrarii ofertei de vanzare depuse de …………………………………………… in calitate de vanzator, pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare au fost identificati urmatorii preemptori: 1. Coproprietari ai terenului a carui oferta de vanzare a fost inregistrata Nr. crt. Nume si prenume persoana fizica/Denumire persoana/persoane juridica/juridice, asociatii si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoane juridice care nu se inregistreaza in registrul comertului Adresa domiciliu/resedinta/sediu 1. 2. …… 2. Arendas al terenului a carui oferta de vanzare a fost inregistrata Nume si prenume arendas Domiciliul/sediul 3. Proprietari vecini ai terenului a carui oferta de vanzare-cumparare a fost inregistrata Nume si prenume/denumire vecin 1. ………………………………………………………… 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. 4. Statul roman, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului Primar, …………………………………. L.S. (numele si prenumele/semnatura) Secretar primarie, ……………………………………. (numele si prenumele/semnatura) NOTA: Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. ANEXA Nr. 1D la normele metodologice – Model – – Formular pentru persoane fizice – COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vanzare Judetul/localitatea (*) Nr. unic de inregistrare a comunicarii de acceptare din Registrul de evidenta ………… din ……./……./…… (zi/luna/an) (*) Primaria (*) Numele si prenumele functionarului primariei care primeste cererea (*) Semnatura functionarului care primeste oferta de vanzare (*) Stimata doamna primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ………………………., CNP …………………….., in calitate de …………………, identificat/identificata cu …….. seria ………. nr. ………….., data si locul nasterii …………………….., localitatea ……………………., judetul/tara ………………….. . 2. (*) cu domiciliul in: localitatea ………………………….., str. ………………….. nr. …, bl. ….., sc. …., et. ……., ap. …., judetul/sectorul ………………, codul postal …………, tara …………………, telefon …………………., fax ……….., e-mail ………………………, cetatenia ……………., starea civila ………………….., 3. (**) resedinta in Romania (daca este cazul): localitatea ………………………………., str. ………………… nr ……., bl. …….., sc. ……., et. ……, ap. ….., judetul/sectorul ………………., codul postal ……….., telefon ……………, fax ……………………… , e-mail ………………………… 4. (***) prin ………………………………………………….., (numele si prenumele) CNP/CIF …………………., in calitate de ……………………., conform …………………,localitatea ……………, str. ……………….. nr. ………………………., bl. ………….., sc. ………, et. ……….., ap. ……., judetul/sectorul ……….., codul postal ………………, telefon ………………., fax ………………………….., e-mail………………, prin prezenta imi exprim intentia ferma de cumparare si accept oferta de vanzare pentru terenul agricol extravilan in suprafata de …….. ha, identificat cu numar cadastral ……………, inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii ……………….., si afisata in data de …………….. la sediul Primariei ………………………………. . Pretul oferit pentru cumparare este de ……………….. lei. (Pretul se va scrie in cifre si litere.) In sustinerea comunicarii de acceptare si a calitatii de preemptor, depun urmatoarele acte doveditoare1: 1. ……………………………………………………………………; 2. ……………………………………………………………………; 3. ……………………………………………………………………; ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Preemptor potential cumparator/imputernicit, …………………………………….. (numele si prenumele in clar) Semnatura …………………… Data ………………….. NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene. – Campurile notate cu (***) se completeaza daca este cazul.1 – copie a BI/CI al/a preemptorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru preemptorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; – copii legalizate dupa documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si incadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea. – Model – – Formular pentru persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care se inregistreaza in registrul comertului – COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vanzare Judetul/localitatea (*) Nr. unic de inregistrare a comunicarii de acceptare din Registrul de evidenta ………… din ……./……./…… (zi/luna/an) (*) Primaria (*) Numele si prenumele functionarului primariei care primeste cererea (*) Semnatura functionarului care primeste oferta de vanzare (*) Stimata doamna primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………., domiciliat/domiciliata in str. ……………………………….. nr. ………, bl. ……., sc. ….., ap. ……., judetul/sectorul ………………., telefon ……………………, act de identitate …….. seria ……. nr. ……………….., eliberat de …………… la data ………………….., CNP/CIF/CUI ……………………………, in calitate de ………………….., prin …………………… conform ……………………………………….. …………………………………………………………………………… 2. (*) pentru: …………………………………………………………. avand numar de ordine in registrul comertului ………………………., cod unic de inregistrare …………………… 3. (*) cu sediul in: localitatea ………………………., str. ………………….. nr. ….., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……, judetul/sectorul …………………….., codul postal ………………, telefon ……………………, fax ………………., e-mail ……………….., website ……………………….., prin prezenta imi exprim intentia de cumparare si accept oferta de vanzare pentru terenul agricol in suprafata de …….. ha, identificat cu numar cadastral …………………………, inscris in cartea funciara nr. ………….. a localitatii ………………………., facuta de …………………………… si afisata in data de ………….. la sediul Primariei …………………………. Pretul oferit pentru cumparare este de ……………….. lei. (Pretul se va scrie in cifre si litere.) In sustinerea comunicarii de acceptare si a calitatii de preemptor, depun urmatoarele acte doveditoare1 1. …………………………………………………………………….; 2. …………………………………………………………………….; 3. …………………………………………………………………….; ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………. . Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Preemptor potential cumparator/imputernicit, …………………………………….. (numele si prenumele in clar) Semnatura L.S. …………………… Data ………………. NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate comerciala (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie nationala/societate nationala/regie autonoma/cooperativa de credit/casa centrala/societate cooperativa/cooperativa agricola/institut national de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeana/societate cooperativa europeana sucursala/persoana fizica autorizata/intreprinzator titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale. _________ 1 – copii legalizate dupa documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si incadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea; – o copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor; – procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate etc., dupa caz. ANEXA Nr. 1E la normele metodologice – Model – Judetul (*) Registrul de evidenta Nr. ……………… din …………………… (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) Primar (*) Numele si prenumele (*) Secretar primarie (*) Numele si prenumele (*) ADEVERINTA In temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, prin prezenta se certifica parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune privind oferta de vanzare depusa de ……………………, CNP …………………………, domiciliat in ………………………, str. ……………………… nr. ……, bl. ……., sc. ……, ap. …………, judetul/sectorul ……………….., act de identitate ….. seria ………. nr. ……………., eliberat de …………… la data ……………, telefon ……………………., in calitate de vanzator, si inregistrata la primarie cu nr. ……….. din ………………….., ca urmare a faptului ca in termenul legal nu a fost depusa nicio comunicare de acceptare a ofertei de vanzare din partea unui preemptor, terenul in suprafata de …………….. ha, identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii ………………, cuprins in oferta, este liber la vanzare, in conditiile din oferta de vanzare si la un pret care nu poate fi mai mic decat cel solicitat de vanzator in aceeasi oferta. Se anexeaza, in copie, oferta de vanzare nr. …………. din Registrul de evidenta. Primar, Secretar, …………….. ………………. L.S. NOTA: Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. ANEXA Nr. 1F la normele metodologice – Model – MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Structura centrala/Structura teritoriala AVIZ FINAL Nr. ……. din ……… In temeiul art. 9 si 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, avand in vedere oferta de vanzare depusa de ……………………………, CNP ………………….., domiciliat in …………………………., str. ………………… nr. ……, bl. …….., sc. ……, ap. ……, judetul/sectorul ………., telefon ………., act de identitate ……. seria ………. nr. ……………, eliberat de …………. la data ……………., in calitate de vanzator si inregistrata la primarie cu nr. ……….. din …………., ca urmare a verificarii modului de respectare a procedurii prevazute de lege privind exercitarea dreptului de preemptiune, se emite AVIZ FINAL in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine locul contractului de vanzare, pentru ………………………, in calitate de preemptor ………………, CNP ………………, domiciliat in ………………., str. ………………………. nr. …., bl. …….., sc. ……, ap. …………….., judetul/sectorul ………………., telefon …………………, act de identitate ……….. seria ……. nr. …………….., eliberat de ……….. la data ………………., ales de vanzator in calitate de potential cumparator al terenului agricol situat in extravilanul localitatii …………, tarlaua ……, parcela ………………, judetul ……………., identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii ………………., in urmatoarele conditii: – suprafata de teren agricol care face obiectul vanzarii – ………….. hectare; – pretul de vanzare ……………… lei. Director/Director executiv Numele si prenumele ……….. Semnatura ……….. L.S. MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Structura centrala/Structura teritoriala AVIZ NEGATIV Nr. ……….din …………. In temeiul art. 9 si 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii–cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, avand in vedere oferta de vanzare depusa de …………………………….., CNP ………………, domiciliat in …………………….., str. ……………………….. nr. …., bl. …., sc. …, ap. …., judetul/sectorul …………, telefon ………………, act de identitate ……… seria ………. nr. ………………… eliberat de …………… la data ……………, in calitate de vanzator si inregistrata la primarie cu nr. …….. din ………….., ca urmare a verificarii modului de respectare a procedurii prevazute de lege privind exercitarea dreptului de preemptiune, s-au constatat urmatoarele: in fapt …………………………………………………………………….. in drept ……………………………………………………………………. se emite AVIZ NEGATIV incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine locul contractului de vanzare, pentru …………………….., in calitate de preemptor ………………, CNP …………….., domiciliat in ……………, str. ……………………. nr. …….., bl. …….., sc. ……., ap. ……., judetul/sectorul ……………….., telefon ……………, act de identitate …….. seria ………. nr. ………………… eliberat de …………. la data ……………, ales de vanzator in calitate de potential cumparator al terenului agricol situat in extravilanul localitatii ……………………, tarlaua ……, parcela ………………, judetul ………………., identificat cu numar cadastral ………………., inscris in cartea funciara nr. ………… a localitatii ………………., facuta de ……………………………….. Prezentul aviz poate fi contestat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Director/Director executiv Numele si prenumele ………………. Semnatura ………………. L.S. ANEXA Nr. 2 NORME METODOLOGICE pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale Art. 1. – (1) Avizul specific al Ministerului Apararii Nationale se elibereaza prin Statul Major General, exclusiv in cazul vanzarii libere a terenurilor agricole extravilane, in baza solicitarii formulate de vanzatorul acestora, potrivit modelului de aviz specific, favorabil sau negativ, prevazut in anexele nr. 2A, respectiv nr. 2B. (2) Avizul specific este valabil 12 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul specific este valabil si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis. Art. 2. – (1) Avizul specific se elibereaza in urma consultarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, a structurilor proprii, precum si a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza. (2) Modalitatea de consultare de catre Ministerul Apararii Nationale a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza, precum si termenele sau alte elemente care tin de eliberarea avizului specific, se stabilesc prin protocol comun. Art. 3. – (1) In scopul identificarii situatiilor in care este necesar a se solicita avizul specific, Ministerul Apararii Nationale, pe baza datelor puse la dispozitie de structurile mentionate la art. 2 alin. (1), comunica Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara zonele cu acoperire de 2.400 m in jurul obiectivelor speciale, in vederea integrarii acestora in baza de date a oficiilor teritoriale de cadastru si publicitate imobiliara. (2) Pe baza datelor furnizate, se va proceda, din oficiu, la notarea mentiunii „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“ in cartea funciara a imobilelor situate in zona prevazuta la alin. (1), inscrise in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara. (3) Pentru terenurile agricole din extravilan situate in unitati administrativ-teritoriale amplasate partial pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si de tarmul Marii Negre, catre interior, identificate conform anexei nr. 2E, se va proceda, din oficiu, la notarea mentiunii „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“ in cartea funciara a imobilelor inscrise in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara. (4) La prima inregistrare, pe baza unei documentatii cadastrale, a terenurilor agricole din extravilan identificate pe baza datelor furnizate ca fiind situate in zona prevazuta la alin. (1), precum si a celor mentionate la alin. (3), in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara, se va proceda din oficiu la efectuarea notarii mentiunii „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“. (5) Vanzatorul terenurilor agricole extravilane pentru care cartea funciara contine mentiunea prevazuta la alin. (2)-(4) are obligatia obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale. (6) Pentru terenurile agricole din extravilan, situate in unitati administrativ-teritoriale amplasate in intregime pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si de tarmul Marii Negre, catre interior, identificate conform anexei nr. 2F, este obligatorie solicitarea avizului specific. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara procedeaza din oficiu la efectuarea mentiunii „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“ in titlul cartii funciare. Art. 4. – (1) In vederea obtinerii avizului specific vanzatorul depune o solicitare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2C, respectiv in anexa nr. 2D. (2) Solicitarea vanzatorului de eliberare a avizului specific trebuie insotita de urmatoarele documente: a)cerere care contine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenta si datele de identificare ale potentialului cumparator, daca acesta este cunoscut la data depunerii cererii; modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2C – pentru vanzatorul persoana fizica, respectiv in anexa nr. 2D – pentru vanzatorul persoana juridica; b)actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare–primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), in copie legalizata de notarul public ori de instanta de judecata, dupa caz, sau certificat pentru conformitate de catre functionarii primariei; c)extras de carte funciara de informare, in original, si plan de amplasament si delimitare a imobilului, in sistemul national de proiectie „Stereografic 1970“, receptionat, insotit de inventarul de coordonate daca acesta nu se regaseste in plan, in copie; d)adeverinta privind vanzarea libera, in original, prevazuta la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniului Statului, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege; e)oferta de vanzare, in copie; f)in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; g)certificatul constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica, in copie; h)hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in copie, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica; i)alte documente pe care vanzatorul le considera relevante. (3) Documentele prevazute la alin. (2) se depun la registratura sau se pot transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. (4) La eliberarea avizului specific se au in vedere, in principal, urmatoarele elemente: a)amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie „Stereografic 1970“, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru terenul agricol situat in extravilan in privinta caruia s-a solicitat avizul specific, insotit de inventarul de coordonate daca acesta nu se regaseste in plan; b)implicatiile asupra apararii si securitatii nationale; c)destinatia si functionalitatea obiectivelor speciale. (5) Prin obiectiv special se intelege terenul, cu sau fara constructii, aflat in patrimoniul institutiilor prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata. Art. 5. – (1) In situatia in care documentele de la art. 4 alin. (3) nu sunt lizibile sau sunt incomplete ori intervin situatii justificate de natura tehnica referitoare la documentele mentionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-h), Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, va emite un aviz specific negativ motivat. (2) Avizul specific negativ se transmite de catre Ministerul Apararii Nationale prin Statul Major General, in original, biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent in vederea notarii in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului. (3) In avizul specific negativ se mentioneaza, in mod obligatoriu, numarul cadastral si numarul de carte funciara ale imobilului. (4) In vederea emiterii unui nou aviz specific, vanzatorul va depune o noua cerere in acest sens, urmand ca termenul de 20 de zile lucratoare sa curga de la data inregistrarii noilor documente. (5) Avizul specific negativ se radiaza din cartea funciara in baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vanzatorului sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive. Art. 6. – (1) Termenul de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 3 alin. (3) din lege se socoteste, dupa caz: a)de la data alocarii numarului de inregistrare pe cerere, in cazul in care aceasta este depusa direct la registratura; b)de la data semnarii recipisei care atesta primirea cererii de catre persoana desemnata cu receptionarea corespondentei din cadrul institutiei, in cazul in care cererea este trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. (2) Transmiterea avizului specific se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin ridicare de la registratura. (3) Dupa emitere, un exemplar al avizului specific se publica pe site-ul Ministerului Apararii Nationale in termen de doua zile de la emiterea acestuia. Art. 7. – Anexele nr. 2A-2F fac parte integranta din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 2A la normele metodologice – Model – MINISTERUL APARARII NATIONALE Unitatea Militara ……………….. AVIZ Nr. ………. din …………. In temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, avand in vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusa de …………………………….., CNP ……………………….., domiciliat in str. ……………………………….. nr. ………, bl. ……….., sc. ………., ap. ………., judetul/sectorul ………………………………., telefon: ………………………, act de identitate ………………….. seria ………. nr. …………………, eliberat de ……. la data de ……………………, in calitate de vanzator(1), si inregistrata la UM ……….. cu nr. ……………. din ………………………, ca urmare a verificarii elementelor prevazute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale, prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului apararii nationale si al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, se emite AVIZUL FAVORABIL in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine locul contractului de vanzare. Prin emiterea prezentului aviz specific isi inceteaza efectele Avizul negativ(2) nr. ……. din …………. . Seful Unitatii Militare ……… Bucuresti Numele si prenumele ……………………… Semnatura ………………….. L.S. _________ (1) Datele de identificare se mentioneaza, in mod corespunzator, si pentru persoanele juridice. (2) Mentiunea se inscrie in aviz numai in cazul existentei unui un aviz specific negativ. ANEXA Nr. 2B la normele metodologice – Model – MINISTERUL APARARII NATIONALE Unitatea Militara ……………. AVIZ Nr. …….. din …………. In temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, avand in vedere cererea depusa de …………………, CNP …………, domiciliat in …………………, str. ……………………………….. nr. ……, bl. …….., sc. ……., nr. ……., judetul/sectorul ………………., telefon: ……………., act de identitate ………………….. seria ………. nr. ……….., eliberat de ……….. la data de ………….. in calitate de vanzator(1), si inregistrata la primarie cu nr. ………… din ……………., ca urmare a verificarii elementelor prevazute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale, prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului apararii nationale si al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, in fapt, ……………………….., in drept(2), …………………., se emite AVIZ NEGATIV incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine locul contractului de vanzare, pentru terenul agricol situat in extravilanul localitatii ……………….., tarlaua ……, parcela ………………., judetul……………., identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii …………….., facuta de ……………………………….. . Prezentul aviz poate fi contestat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Seful Unitatii Militare ……… Bucuresti Numele si prenumele ……………………… Semnatura ……………………. L.S. _______ (1) Datele de identificare se mentioneaza, in mod corespunzator, pentru persoanele juridice. (2) In situatia prevazuta la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale, prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului apararii nationale si al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, se mentioneaza documentele si cauzele care afecteaza emiterea avizului specific. ANEXA Nr. 2C la normele metodologice – Formular pentru persoane fizice – CERERE pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apararii Nationale Catre Ministerul Apararii Nationale Unitatea Militara …………………… 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………., CNP ……………………….., in calitate de proprietar identificat cu …… seria …… nr. ………., eliberat de ……………………, data si locul nasterii: ……………………….., localitatea ……………………………….., judetul/tara: …………………………………, 2. (**) cu domiciliul in: localitatea …………………………………….., str. ………………………….. nr. ….., bloc ……, sc. ….., et. ….., ap. ……, judetul/sectorul ………….., cod postal ………………., tara …………………, telefon:………….., fax: …………………, email: ……………….., cetatenia ………….., starea civila …………………………………, 3. (**) resedinta din Romania (daca este cazul): localitatea …………………………………, str. ……………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ….., ap. ……, judetul/sectorul ………….., cod postal ……….., telefon: ……………., fax: ……………………..,. e-mail: ……………………, 4. (***) prin …………………………………………………., (numele si prenumele) CNP/CIF …………………………, in calitate de …………………….., conform …………………………., localitatea ………………………., str. …………………………… nr. ….., bl. ……, sc. ….., et. ….., ap. ….., judetul/sectorul …………., cod postal …………, telefon: …………….., fax: …………., e-mail: ………………, declar ca sunt proprietar al terenului in suprafata de ……… ha situat in extravilanul localitatii …………., identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …………… a localitatii …………………………, care urmeaza sa faca obiectul vanzarii catre ……………………………………… . (Se inscrie numele cumparatorului, daca acesta este cunoscut la data depunerii cererii.) Declar ca: – terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silita: Da □ Nu □; – terenul este grevat de sarcini: Da □ Nu □; – Avand in vedere dispozitiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apararii Nationale, in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare. In sustinerea cererii depun urmatoarele acte doveditoare1 1. ………………………………………………………………….; 2. ………………………………………………………………….; 3. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………… . Sunt de acord ca datele din cerere si documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/Imputernicit, ………………………………… (numele si prenumele in clar) Semnatura …………………… Data …………………. NOTA: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene. – Campurile notate cu (*) se completeaza de catre proprietar. – Campurile notate cu (***) se completeaza de catre imputernicit. In acest caz, prezinta documentele doveditoare ale calitatii de imputernicit. __________ 1 – actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), in copie legalizata de notarul public ori de instanta de judecata, dupa caz, sau certificat pentru conformitate de catre functionarii primariei; – extras de carte funciara de informare, in original, si plan de amplasament si delimitare a imobilului, in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, receptionat, in copie; – adeverinta emisa de catre primarii, in original, in cazul in care vanzarea terenului este libera, insotita de copia ofertei de vanzare certificata de primar pentru conformitatea cu originalul; – in caz de reprezentare procura notariala in original, precum si copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; – alte documente pe care vanzatorul le considera relevante. ANEXA Nr. 2D la normele metodologice – Formular pentru persoane juridice si entitati fara personalitate juridica ce se inregistreaza in registrul comertului – CERERE pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apararii Nationale Catre Ministerul Apararii Nationale Unitatea Militara …………………… 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………., domiciliat in ………………………., str. ………………… nr. ………, bl. …….., sc. ….., ap. …., judetul/sectorul …………, telefon: ……….., posesor/posesoare al/a actului de identitate ………… seria ……….. nr. ………., eliberat de ………………………… la data de ……………, CNP/CIF/CUI ………………, in calitate de(1)……………………………., ………………………., prin ……………………………, conform ………………………………….., 2. (*) pentru(2) ……………………….., avand numar de ordine in (**) ……………………………………, CIF/CUI ………………………., 3. (*) cu sediul in localitatea …………………., str. …………………., nr. …….., bl. ……., sc. ….., et. …., ap. ……, judetul/sectorul ………………, cod postal …………., telefon: ……………….. fax: ……………….. e-mail: ……………………, declar ca terenul in suprafata de ……… ha situat in extravilanul localitatii …………., identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. ……………. a localitatii …………………………….., apartine ……………………… si urmeaza sa faca obiectul vanzarii catre ……………………………………………………………….. . (Se inscrie numele cumparatorului daca acesta este cunoscut la data depunerii cererii.) Declar ca: – terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da □ Nu □; – terenul este grevat de sarcini: Da □ Nu □; Avand in vedere dispozitiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apararii Nationale, in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014 , cu modificarile ulterioare. In sustinerea solicitarii depun urmatoarele acte doveditoare1: 1. ……………………………………………………………………; 2. ……………………………………………………………………; 3. ……………………………………………………………………; ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………… . Sunt de acord ca datele din cererea pentru afisarea ofertei de vanzare, din oferta de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/Imputernicit, ………………………………… (numele si prenumele in clar) Semnatura …………………… L.S. Data …………………. NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau numarul din registrul asociatiilor si fundatiilor. – (1) Se completeaza de catre: asociat, administrator, imputernicit, intreprinzator titular al intreprinderii individuale/ reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale etc. – (2) Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate comerciala (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativa de credit/societate cooperativa/cooperativa agricola/grup european de interes economic/societate europeana/societate cooperativa europeana sucursala/persoana fizica autorizata/intreprindere familiala/intreprindere individuala etc. ________ 1 – actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), in copie legalizata de notarul public ori de instanta de judecata, dupa caz, sau certificat pentru conformitate de catre functionarii primariei; – certificatul de inregistrare la registrul comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor, in copie; – procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si copie al/a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate, dupa caz; – hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in copie, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului; – extras de carte funciara de informare, in original, si plan de amplasament si delimitare a imobilului, in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, receptionat, in copie; – alte documente doveditoare, dupa caz. ANEXA Nr. 2E la normele metodologice LISTA unitatilor administrativ-teritoriale amplasate partial pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si de tarmul Marii Negre, catre interior Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 1 ARAD 9574 LIPOVA oras 2 ARAD 9654 PANCOTA oras 3 ARAD 10373 CERMEI comuna 4 ARAD 10514 COVASINT comuna 5 ARAD 10532 CRAIVA comuna 6 ARAD 9280 FANTANELE comuna 7 ARAD 12920 FRUMUSENI comuna 8 ARAD 10872 GHIOROC comuna 9 ARAD 11539 PAULIS comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 10 ARAD 12144 SAGU comuna 11 ARAD 11995 SELEUS comuna 12 ARAD 12242 SICULA comuna 13 ARAD 12368 SIRIA comuna 14 ARAD 12643 VINGA comuna 15 ARAD 9397 VLADIMIRESCU comuna 16 BIHOR 26877 MARGHITA municipiu, altul decat resedinta de judet 17 BIHOR 27070 ABRAM comuna 18 BIHOR 27506 BOIANU MARE comuna 19 BIHOR 27757 BRUSTURI comuna 20 BIHOR 28816 COPACEL comuna 21 BIHOR 29038 DERNA comuna 22 BIHOR 29341 DRAGESTI comuna 23 BIHOR 29519 HIDISELU DE SUS comuna 24 BIHOR 29662 HUSASAU DE TINCA comuna 25 BIHOR 29813 LAZARENI comuna 26 BIHOR 30229 OLCEA comuna 27 BIHOR 30568 POPESTI comuna 28 BIHOR 30871 SACADAT comuna 29 BIHOR 31654 TAUTEU comuna 30 BIHOR 31716 TILEAGD comuna 31 BIHOR 31789 TINCA comuna 32 BIHOR 32045 VIISOARA comuna 33 BISTRITA-NASAUD 32599 SANGEORZ-BAI oras 34 BISTRITA-NASAUD 33621 MAIERU comuna 35 BISTRITA-NASAUD 34280 REBRISOARA comuna 36 BISTRITA-NASAUD 34333 RODNA comuna 37 BISTRITA-NASAUD 34360 ROMULI comuna 38 BISTRITA-NASAUD 34618 SANT comuna 39 BISTRITA-NASAUD 35054 TELCIU comuna 40 BOTOSANI 36453 BUCECEA oras 41 BOTOSANI 37280 FLAMANZI oras 42 BOTOSANI 36300 BALUSENI comuna 43 BOTOSANI 39983 BLANDESTI comuna 44 BOTOSANI 36373 BRAESTI comuna 45 BOTOSANI 36569 COPALAU comuna 46 BOTOSANI 36676 CORLATENI comuna 47 BOTOSANI 39959 DIMACHENI comuna 48 BOTOSANI 37324 FRUMUSICA comuna 49 BOTOSANI 37459 GORBANESTI comuna 50 BOTOSANI 37850 LEORDA comuna 51 BOTOSANI 38580 PRAJENI comuna 52 BOTOSANI 38811 ROMA comuna 53 BOTOSANI 39051 SULITA comuna 54 BOTOSANI 39417 UNGURENI comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 55 BOTOSANI 39532 UNTENI comuna 56 BOTOSANI 39836 VORNICENI comuna 57 BRAILA 42682 BRAILA municipiu resedinta de judet 58 BRAILA 44560 CAZASU comuna 59 BRAILA 43117 FRECATEI comuna 60 BRAILA 43493 MARASU comuna 61 BRAILA 43992 SILISTEA comuna 62 BRAILA 44391 VADENI comuna 63 CALARASI 93888 LEHLIU-GARA oras 64 CALARASI 92961 BORCEA comuna 65 CALARASI 93281 CUZA VODA comuna 66 CALARASI 93370 DOR MARUNT comuna 67 CALARASI 93487 DRAGALINA comuna 68 CALARASI 102945 FRUMUSANI comuna 69 CALARASI 179962 GALBINASI comuna 70 CALARASI 103568 GURBANESTI comuna 71 CALARASI 93815 JEGALIA comuna 72 CALARASI 93931 LUPSANU comuna 73 CALARASI 104323 NANA comuna 74 CALARASI 94223 PERISORU comuna 75 CALARASI 104635 PLATARESTI comuna 76 CALARASI 105222 SOHATU comuna 77 CALARASI 94580 STEFAN VODA comuna 78 CALARASI 94651 UNIREA comuna 79 CALARASI 94731 VALCELELE comuna 80 CALARASI 105712 VALEA ARGOVEI comuna 81 CALARASI 105829 VASILATI comuna 82 CALARASI 94768 VLAD TEPES comuna 83 CARAS-SEVERIN 50790 RESITA municipiu resedinta de judet 84 CARAS-SEVERIN 50889 ANINA oras 85 CARAS-SEVERIN 50969 BOCSA oras 86 CARAS-SEVERIN 51305 BANIA comuna 87 CARAS-SEVERIN 51500 BERZOVIA comuna 88 CARAS-SEVERIN 51573 BOZOVICI comuna 89 CARAS-SEVERIN 51804 CARASOVA comuna 90 CARAS-SEVERIN 52115 CORNEA comuna 91 CARAS-SEVERIN 52160 CORNEREVA comuna 92 CARAS-SEVERIN 53700 EFTIMIE MURGU comuna 93 CARAS-SEVERIN 53023 IABLANITA comuna 94 CARAS-SEVERIN 53103 LAPUSNICU MARE comuna 95 CARAS-SEVERIN 53247 MAURENI comuna 96 CARAS-SEVERIN 53274 MEHADIA comuna 97 CARAS-SEVERIN 50987 OCNA DE FIER comuna 98 CARAS-SEVERIN 53577 PRIGOR comuna 99 CARAS-SEVERIN 53639 RAMNA comuna 100 CONSTANTA 60847 MEDGIDIA municipiu, altul decat resedinta de judet Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 101 CONSTANTA 61283 CIOCARLIA comuna 102 CONSTANTA 61372 COGEALAC comuna 103 CONSTANTA 63334 FANTANELE comuna 104 CONSTANTA 63326 GRADINA comuna 105 CONSTANTA 62280 MIRCEA VODA comuna 106 CONSTANTA 62440 NICOLAE BALCESCU comuna 107 CONSTANTA 62609 PANTELIMON comuna 108 CONSTANTA 62707 PESTERA comuna 109 CONSTANTA 62798 RASOVA comuna 110 CONSTANTA 62985 TARGUSOR comuna 111 CONSTANTA 63189 TORTOMAN comuna 112 DOLJ 70502 SEGARCEA oras 113 DOLJ 70637 AMARASTII DE JOS comuna 114 DOLJ 70673 AMARASTII DE SUS comuna 115 DOLJ 71536 CARPEN comuna 116 DOLJ 71634 CELARU comuna 117 DOLJ 71698 CERAT comuna 118 DOLJ 71812 CIOROIASI comuna 119 DOLJ 74883 DOBROTESTI comuna 120 DOLJ 72221 DRANIC comuna 121 DOLJ 72506 GIUBEGA comuna 122 DOLJ 74923 INTORSURA comuna 123 DOLJ 72953 LIPOVU comuna 124 DOLJ 73317 MARSANI comuna 125 DOLJ 73503 ORODEL comuna 126 DOLJ 73594 PERISOR comuna 127 DOLJ 74949 ROJISTE comuna 128 DOLJ 74732 VARTOP comuna 129 DOLJ 74616 VELA comuna 130 GALATI 75542 BALABANESTI comuna 131 GALATI 75613 BALASESTI comuna 132 GALATI 75711 BRANISTEA comuna 133 GALATI 76004 CORNI comuna 134 GALATI 76111 COSTACHE NEGRI comuna 135 GALATI 76157 CUDALBI comuna 136 GALATI 76175 DRAGUSENI comuna 137 GALATI 76585 INDEPENDENTA comuna 138 GALATI 76969 PECHEA comuna 139 GALATI 76996 PISCU comuna 140 GALATI 77180 SLOBOZIA CONACHI comuna 141 GALATI 77260 SMULTI comuna 142 GALATI 77475 VALEA MARULUI comuna 143 GIURGIU 100781 ADUNATII-COPACENI comuna 144 GIURGIU 103238 GHIMPATI comuna 145 GIURGIU 103899 IZVOARELE comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 146 GIURGIU 104788 RASUCENI comuna 147 GIURGIU 104975 SCHITU comuna 148 GIURGIU 105106 SINGURENI comuna 149 GIURGIU 105348 STOENESTI comuna 150 GIURGIU 154709 TOPORU comuna 151 GORJ 78141 MOTRU municipiu, altul decat resedinta de judet 152 GORJ 79585 CATUNELE comuna 153 GORJ 81656 SAMARINESTI comuna 154 GORJ 82779 VAGIULESTI comuna 155 IASI 98373 PODU ILOAIEI oras 156 IASI 95792 BALTATI comuna 157 IASI 95872 BELCESTI comuna 158 IASI 96334 COARNELE CAPREI comuna 159 IASI 96815 DELENI comuna 160 IASI 96940 DUMESTI comuna 161 IASI 97009 ERBICENI comuna 162 IASI 97063 FOCURI comuna 163 IASI 97517 HORLESTI comuna 164 IASI 97875 MIRONEASA comuna 165 IASI 98113 MOGOSESTI comuna 166 IASI 98435 POPESTI comuna 167 IASI 98916 SCANTEIA comuna 168 IASI 99290 SCHEIA comuna 169 IASI 98998 SCOBINTI comuna 170 IASI 100219 VOINESTI comuna 171 ILFOV 179533 POPESTI-LEORDENI oras 172 ILFOV 101145 BERCENI comuna 173 ILFOV 179588 COPACENI comuna 174 ILFOV 105936 VIDRA comuna 175 MARAMURES 106318 BAIA MARE municipiu resedinta de judet 176 MARAMURES 106684 BAIA SPRIE oras 177 MARAMURES 106782 CAVNIC oras 178 MARAMURES 108017 DRAGOMIRESTI oras 179 MARAMURES 108892 SALISTEA DE SUS oras 180 MARAMURES 108963 SEINI oras 181 MARAMURES 106461 TAUTII MAGHERAUS oras 182 MARAMURES 107154 BAIUT comuna 183 MARAMURES 107485 BOTIZA comuna 184 MARAMURES 107519 BUDESTI comuna 185 MARAMURES 107662 CICARLAU comuna 186 MARAMURES 108204 IEUD comuna 187 MARAMURES 108348 MOISEI comuna 188 MARAMURES 108874 SACEL comuna 189 MARAMURES 109096 SISESTI comuna 190 MEHEDINTI 110116 STREHAIA oras Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 191 MEHEDINTI 110571 BACLES comuna 192 MEHEDINTI 110296 BALA comuna 193 MEHEDINTI 110535 BALACITA comuna 194 MEHEDINTI 110456 BALTA comuna 195 MEHEDINTI 110740 BREZNITA-MOTRU comuna 196 MEHEDINTI 111275 CORCOVA comuna 197 MEHEDINTI 111587 DUMBRAVA comuna 198 MEHEDINTI 111685 FLORESTI comuna 199 MEHEDINTI 111916 GRECI comuna 200 MEHEDINTI 112370 ISVERNA comuna 201 MEHEDINTI 112806 PADINA comuna 202 MEHEDINTI 113698 SOVARNA comuna 203 MEHEDINTI 113929 VLADAIA comuna 204 MEHEDINTI 113974 VOLOIAC comuna 205 OLT 125659 BABICIU comuna 206 OLT 126647 DEVESELU comuna 207 OLT 127144 GOSTAVATU comuna 208 OLT 128524 REDEA comuna 209 OLT 128560 ROTUNDA comuna 210 OLT 129040 SPRANCENATA comuna 211 OLT 129567 TRAIAN comuna 212 OLT 130026 VLADILA comuna 213 SATU MARE 136848 ARDUD oras 214 SATU MARE 136642 TASNAD oras 215 SATU MARE 136713 ACAS comuna 216 SATU MARE 136802 APA comuna 217 SATU MARE 136964 BELTIUG comuna 218 SATU MARE 137540 CULCIU comuna 219 SATU MARE 137899 HOMOROADE comuna 220 SATU MARE 138770 SACASENI comuna 221 SATU MARE 138805 SAUCA comuna 222 SATU MARE 138869 SOCOND comuna 223 SATU MARE 139287 VALEA VINULUI comuna 224 SATU MARE 139394 VIILE SATU MARE comuna 225 SUCEAVA 147633 CAJVANA oras 226 SUCEAVA 146799 ADANCATA comuna 227 SUCEAVA 147161 BOTOSANA comuna 228 SUCEAVA 147526 CACICA comuna 229 SUCEAVA 151451 CIOCANESTI comuna 230 SUCEAVA 151497 COSNA comuna 231 SUCEAVA 147937 DARMANESTI comuna 232 SUCEAVA 148729 FRUMOSU comuna 233 SUCEAVA 148765 FUNDU MOLDOVEI comuna 234 SUCEAVA 151512 HANTESTI comuna 235 SUCEAVA 149370 MANASTIREA HUMORULUI comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 236 SUCEAVA 146325 MITOCU DRAGOMIRNEI comuna 237 SUCEAVA 149833 PATRAUTI comuna 238 SUCEAVA 151585 POIENI-SOLCA comuna 239 SUCEAVA 150178 SADOVA comuna 240 SUCEAVA 150524 TODIRESTI comuna 241 SUCEAVA 150980 VATRA MOLDOVITEI comuna 242 TELEORMAN 151790 ALEXANDRIA municipiu resedinta de judet 243 TELEORMAN 151870 ROSIORI DE VEDE municipiu, altul decat resedinta de judet 244 TELEORMAN 155083 BECIU comuna 245 TELEORMAN 152332 BUZESCU comuna 246 TELEORMAN 152412 CALMATUIU comuna 247 TELEORMAN 152617 CRANGENI comuna 248 TELEORMAN 153339 MARZANESTI comuna 249 TELEORMAN 151816 NANOV comuna 250 TELEORMAN 154996 NENCIULESTI comuna 251 TELEORMAN 153543 PERETU comuna 252 TELEORMAN 153623 PLOPII-SLAVITESTI comuna 253 TELEORMAN 153605 PLOSCA comuna 254 TELEORMAN 151834 POROSCHIA comuna 255 TELEORMAN 153909 RASMIRESTI comuna 256 TELEORMAN 153936 SALCIA comuna 257 TELEORMAN 154497 STOROBANEASA comuna 258 TELEORMAN 154834 TIGANESTI comuna 259 TELEORMAN 154790 TROIANUL comuna 260 TIMIS 155243 TIMISOARA municipiu resedinta de judet 261 TIMIS 155261 DUMBRAVITA comuna 262 TIMIS 155314 GIROC comuna 263 TIMIS 157497 LIEBLING comuna 264 TIMIS 158010 ORTISOARA comuna 265 TIMIS 159446 PADURENI comuna 266 TIMIS 158779 SAG comuna 267 TIMIS 158653 SANANDREI comuna 268 TIMIS 158528 SATCHINEZ comuna 269 TIMIS 159035 TORMAC comuna 270 TULCEA 159650 BABADAG oras 271 TULCEA 159785 BAIA comuna 272 TULCEA 159847 BEIDAUD comuna 273 TULCEA 160127 CERNA comuna 274 TULCEA 160225 CIUCUROVA comuna 275 TULCEA 160831 MIHAI BRAVU comuna 276 TULCEA 160911 MURIGHIOL comuna 277 TULCEA 160993 NALBANT comuna 278 TULCEA 161179 SARICHIOI comuna 279 TULCEA 161464 TURCOAIA comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 280 VASLUI 161945 VASLUI municipiu resedinta de judet 281 VASLUI 162014 ALBESTI comuna 282 VASLUI 162194 BANCA comuna 283 VASLUI 162693 BOGDANESTI comuna 284 VASLUI 163137 COSTESTI comuna 285 VASLUI 163253 DANESTI comuna 286 VASLUI 167295 FERESTI comuna 287 VASLUI 167231 FRUNTISENI comuna 288 VASLUI 164133 GRIVITA comuna 289 VASLUI 164936 MUNTENII DE JOS comuna 290 VASLUI 167302 MUNTENII DE SUS comuna 291 VASLUI 165719 REBRICEA comuna 292 VASLUI 165817 ROSIESTI comuna 293 VASLUI 166182 TANACU comuna 294 VASLUI 166636 VALENI comuna 295 VASLUI 167179 ZORLENI comuna ANEXA Nr. 2F la normele metodologice LISTA unitatilor administrativ-teritoriale amplasate in intregime pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si de tarmul Marii Negre, catre interior Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 1 ARAD 9262 ARAD municipiu resedinta de judet 2 ARAD 9459 CHISINEU-CRIS oras 3 ARAD 9495 CURTICI oras 4 ARAD 9627 NADLAC oras 5 ARAD 11584 PECICA oras 6 ARAD 12091 SANTANA oras 7 ARAD 9798 APATEU comuna 8 ARAD 12912 DOROBANTI comuna 9 ARAD 10827 FELNAC comuna 10 ARAD 10916 GRANICERI comuna 11 ARAD 11352 IRATOSU comuna 12 ARAD 9333 LIVADA comuna 13 ARAD 11398 MACEA comuna 14 ARAD 11423 MISCA comuna 15 ARAD 11502 OLARI comuna 16 ARAD 11637 PEREGU MARE comuna 17 ARAD 11735 PILU comuna 18 ARAD 11940 SECUSIGIU comuna 19 ARAD 12206 SEITIN comuna 20 ARAD 12037 SEMLAC comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 21 ARAD 12224 SEPREUS comuna 22 ARAD 12340 SIMAND comuna 23 ARAD 12055 SINTEA MARE comuna 24 ARAD 12126 SOCODOR comuna 25 ARAD 9360 SOFRONEA comuna 26 ARAD 12938 ZADARENI comuna 27 ARAD 12812 ZARAND comuna 28 ARAD 12849 ZERIND comuna 29 ARAD 12876 ZIMANDU NOU comuna 30 BIHOR 26564 ORADEA municipiu resedinta de judet 31 BIHOR 26975 SALONTA municipiu, altul decat resedinta de judet 32 BIHOR 30915 SACUENI oras 33 BIHOR 32027 VALEA LUI MIHAI oras 34 BIHOR 27169 ABRAMUT comuna 35 BIHOR 27285 AVRAM IANCU comuna 36 BIHOR 27383 BATAR comuna 37 BIHOR 27436 BIHARIA comuna 38 BIHOR 27631 BORS comuna 39 BIHOR 27908 BUDUSLAU comuna 40 BIHOR 28246 CEFA comuna 41 BIHOR 28415 CETARIU comuna 42 BIHOR 28497 CHERECHIU comuna 43 BIHOR 28530 CHISLAZ comuna 44 BIHOR 28665 CIUMEGHIU comuna 45 BIHOR 29001 CURTUISENI comuna 46 BIHOR 29092 DIOSIG comuna 47 BIHOR 32195 GEPIU comuna 48 BIHOR 29467 GIRISU DE CRIS comuna 49 BIHOR 29724 INEU comuna 50 BIHOR 30014 MADARAS comuna 51 BIHOR 30149 NOJORID comuna 52 BIHOR 30274 OSORHEI comuna 53 BIHOR 32161 PALEU comuna 54 BIHOR 32187 ROSIORI comuna 55 BIHOR 30988 SALACEA comuna 56 BIHOR 31011 SALARD comuna 57 BIHOR 28610 SANIOB comuna 58 BIHOR 26582 SANMARTIN comuna 59 BIHOR 32179 SANNICOLAU ROMAN comuna 60 BIHOR 26653 SANTANDREI comuna 61 BIHOR 31128 SARBI comuna 62 BIHOR 31333 SIMIAN comuna 63 BIHOR 31208 SPINUS comuna 64 BIHOR 32153 TAMASEU comuna 65 BIHOR 31565 TARCEA comuna 66 BIHOR 32201 TOBOLIU comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 67 BIHOR 31841 TULCA comuna 68 BOTOSANI 36006 DOROHOI municipiu, altul decat resedinta de judet 69 BOTOSANI 35946 DARABANI oras 70 BOTOSANI 36060 SAVENI oras 71 BOTOSANI 39168 STEFANESTI oras 72 BOTOSANI 40035 ADASENI comuna 73 BOTOSANI 36131 ALBESTI comuna 74 BOTOSANI 36202 AVRAMENI comuna 75 BOTOSANI 36426 BROSCAUTI comuna 76 BOTOSANI 36499 CALARASI comuna 77 BOTOSANI 39967 CANDESTI comuna 78 BOTOSANI 36532 CONCESTI comuna 79 BOTOSANI 36649 CORDARENI comuna 80 BOTOSANI 36809 COTUSCA comuna 81 BOTOSANI 36952 CRISTINESTI comuna 82 BOTOSANI 37057 DANGENI comuna 83 BOTOSANI 37011 DERSCA comuna 84 BOTOSANI 37100 DOBARCENI comuna 85 BOTOSANI 37173 DRAGUSENI comuna 86 BOTOSANI 37217 DURNESTI comuna 87 BOTOSANI 37397 GEORGE ENESCU comuna 88 BOTOSANI 37618 HANESTI comuna 89 BOTOSANI 37547 HAVARNA comuna 90 BOTOSANI 37672 HILISEU-HORIA comuna 91 BOTOSANI 37734 HLIPICENI comuna 92 BOTOSANI 37770 HUDESTI comuna 93 BOTOSANI 37823 IBANESTI comuna 94 BOTOSANI 39942 LOZNA comuna 95 BOTOSANI 37912 LUNCA comuna 96 BOTOSANI 37958 MANOLEASA comuna 97 BOTOSANI 38161 MIHAILENI comuna 98 BOTOSANI 38241 MIHALASENI comuna 99 BOTOSANI 38321 MILEANCA comuna 100 BOTOSANI 38376 MITOC comuna 101 BOTOSANI 38492 PALTINIS comuna 102 BOTOSANI 38544 POMARLA comuna 103 BOTOSANI 38633 RADAUTI-PRUT comuna 104 BOTOSANI 38679 RAUSENI comuna 105 BOTOSANI 38731 RIPICENI comuna 106 BOTOSANI 38848 ROMANESTI comuna 107 BOTOSANI 38893 SANTA MARE comuna 108 BOTOSANI 39122 SENDRICENI comuna 109 BOTOSANI 39220 STIUBIENI comuna 110 BOTOSANI 38982 SUHARAU comuna 111 BOTOSANI 39266 TODIRENI comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 112 BOTOSANI 39328 TRUSESTI comuna 113 BOTOSANI 39612 VACULESTI comuna 114 BOTOSANI 39694 VARFU CAMPULUI comuna 115 BOTOSANI 39658 VIISOARA comuna 116 BOTOSANI 39792 VLASINESTI comuna 117 CALARASI 92569 CALARASI municipiu resedinta de judet 118 CALARASI 100610 OLTENITA municipiu, altul decat resedinta de judet 119 CALARASI 101458 BUDESTI oras 120 CALARASI 94125 ALEXANDRU ODOBESCU comuna 121 CALARASI 101724 CASCIOARELE comuna 122 CALARASI 101804 CHIRNOGI comuna 123 CALARASI 101822 CHISELET comuna 124 CALARASI 93085 CIOCANESTI comuna 125 CALARASI 180055 CRIVAT comuna 126 CALARASI 102419 CURCANI comuna 127 CALARASI 93325 DICHISENI comuna 128 CALARASI 93441 DOROBANTU comuna 129 CALARASI 102838 FRASINET comuna 130 CALARASI 93664 GRADISTEA comuna 131 CALARASI 93771 INDEPENDENTA comuna 132 CALARASI 104083 LUICA comuna 133 CALARASI 104181 MANASTIREA comuna 134 CALARASI 100638 MITRENI comuna 135 CALARASI 92587 MODELU comuna 136 CALARASI 104751 RADOVANU comuna 137 CALARASI 94312 ROSETI comuna 138 CALARASI 105384 SOLDANU comuna 139 CALARASI 105259 SPANTOV comuna 140 CALARASI 105605 ULMENI comuna 141 CALARASI 94606 ULMU comuna 142 CARAS-SEVERIN 50923 BAILE HERCULANE oras 143 CARAS-SEVERIN 51056 MOLDOVA NOUA oras 144 CARAS-SEVERIN 51118 ORAVITA oras 145 CARAS-SEVERIN 51387 BERLISTE comuna 146 CARAS-SEVERIN 51449 BERZASCA comuna 147 CARAS-SEVERIN 51840 CARBUNARI comuna 148 CARAS-SEVERIN 51948 CICLOVA ROMANA comuna 149 CARAS-SEVERIN 51984 CIUCHICI comuna 150 CARAS-SEVERIN 52035 CIUDANOVITA comuna 151 CARAS-SEVERIN 53489 CORONINI comuna 152 CARAS-SEVERIN 52570 DALBOSET comuna 153 CARAS-SEVERIN 52650 DOCLIN comuna 154 CARAS-SEVERIN 52696 DOGNECEA comuna 155 CARAS-SEVERIN 52856 FOROTIC comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 156 CARAS-SEVERIN 52909 GARNIC comuna 157 CARAS-SEVERIN 52954 GORUIA comuna 158 CARAS-SEVERIN 52990 GRADINARI comuna 159 CARAS-SEVERIN 53167 LUPAC comuna 160 CARAS-SEVERIN 53345 NAIDAS comuna 161 CARAS-SEVERIN 53513 POJEJENA comuna 162 CARAS-SEVERIN 53675 RACASDIA comuna 163 CARAS-SEVERIN 53791 SASCA MONTANA comuna 164 CARAS-SEVERIN 53853 SICHEVITA comuna 165 CARAS-SEVERIN 54109 SOCOL comuna 166 CARAS-SEVERIN 54163 SOPOTU NOU comuna 167 CARAS-SEVERIN 54305 TICVANIU MARE comuna 168 CARAS-SEVERIN 54387 TOPLET comuna 169 CARAS-SEVERIN 54500 VARADIA comuna 170 CARAS-SEVERIN 54573 VRANI comuna 171 CONSTANTA 60419 CONSTANTA municipiu resedinta de judet 172 CONSTANTA 60482 MANGALIA municipiu, altul decat resedinta de judet 173 CONSTANTA 61069 BANEASA oras 174 CONSTANTA 60455 EFORIE oras 175 CONSTANTA 62360 MURFATLAR oras 176 CONSTANTA 60507 NAVODARI oras 177 CONSTANTA 62397 NEGRU VODA oras 178 CONSTANTA 60687 OVIDIU oras 179 CONSTANTA 60534 TECHIRGHIOL oras 180 CONSTANTA 60598 23 AUGUST comuna 181 CONSTANTA 60883 ADAMCLISI comuna 182 CONSTANTA 60570 AGIGEA comuna 183 CONSTANTA 60945 ALBESTI comuna 184 CONSTANTA 61005 ALIMAN comuna 185 CONSTANTA 63198 AMZACEA comuna 186 CONSTANTA 63294 BARAGANU comuna 187 CONSTANTA 61121 CASTELU comuna 188 CONSTANTA 61167 CERCHEZU comuna 189 CONSTANTA 61210 CHIRNOGENI comuna 190 CONSTANTA 61318 COBADIN comuna 191 CONSTANTA 61452 COMANA comuna 192 CONSTANTA 61513 CORBU comuna 193 CONSTANTA 63286 COSTINESTI comuna 194 CONSTANTA 61620 CUMPANA comuna 195 CONSTANTA 63300 CUZA VODA comuna 196 CONSTANTA 61675 DELENI comuna 197 CONSTANTA 61737 DOBROMIR comuna 198 CONSTANTA 63161 DUMBRAVENI comuna 199 CONSTANTA 61871 INDEPENDENTA comuna 200 CONSTANTA 61951 ION CORVIN comuna 201 CONSTANTA 62020 ISTRIA comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 202 CONSTANTA 60632 LIMANU comuna 203 CONSTANTA 62057 LIPNITA comuna 204 CONSTANTA 63152 LUMINA comuna 205 CONSTANTA 62137 MERENI comuna 206 CONSTANTA 62253 MIHAI VITEAZU comuna 207 CONSTANTA 62191 MIHAIL KOGALNICEANU comuna 208 CONSTANTA 62486 OLTINA comuna 209 CONSTANTA 62538 OSTROV comuna 210 CONSTANTA 62672 PECINEAGA comuna 211 CONSTANTA 62761 POARTA ALBA comuna 212 CONSTANTA 62878 SACELE comuna 213 CONSTANTA 63072 TOPRAISAR comuna 214 CONSTANTA 60721 TUZLA comuna 215 CONSTANTA 63125 VALU LUI TRAIAN comuna 216 DOLJ 70316 BAILESTI municipiu, altul decat resedinta de judet 217 DOLJ 70352 CALAFAT municipiu, altul decat resedinta de judet 218 DOLJ 70879 BECHET oras 219 DOLJ 72007 DABULENI oras 220 DOLJ 70520 AFUMATI comuna 221 DOLJ 70940 BARCA comuna 222 DOLJ 70897 BISTRET comuna 223 DOLJ 71607 CALARASI comuna 224 DOLJ 71518 CARAULA comuna 225 DOLJ 74867 CARNA comuna 226 DOLJ 74842 CATANE comuna 227 DOLJ 71787 CETATE comuna 228 DOLJ 71858 CIUPERCENII NOI comuna 229 DOLJ 71956 DANETI comuna 230 DOLJ 72034 DESA comuna 231 DOLJ 72098 DOBRESTI comuna 232 DOLJ 72383 GALICEA MARE comuna 233 DOLJ 74891 GALICIUICA comuna 234 DOLJ 72579 GANGIOVA comuna 235 DOLJ 74907 GHIDICI comuna 236 DOLJ 72463 GIGHERA comuna 237 DOLJ 72533 GIURGITA comuna 238 DOLJ 72640 GOICEA comuna 239 DOLJ 72882 IZVOARE comuna 240 DOLJ 72980 MACESU DE JOS comuna 241 DOLJ 73013 MACESU DE SUS comuna 242 DOLJ 73031 MAGLAVIT comuna 243 DOLJ 73335 MOTATEI comuna 244 DOLJ 73460 NEGOI comuna 245 DOLJ 73567 OSTROVENI comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 246 DOLJ 73665 PISCU VECHI comuna 247 DOLJ 73709 PLENITA comuna 248 DOLJ 73736 POIANA MARE comuna 249 DOLJ 73905 RAST comuna 250 DOLJ 73996 SADOVA comuna 251 DOLJ 74108 SEACA DE CAMP comuna 252 DOLJ 74224 SILISTEA CRUCII comuna 253 DOLJ 74536 UNIREA comuna 254 DOLJ 74554 URZICUTA comuna 255 DOLJ 74581 VALEA STANCIULUI comuna 256 DOLJ 74705 VERBITA comuna 257 GALATI 75098 GALATI municipiu resedinta de judet 258 GALATI 75338 BERESTI oras 259 GALATI 75472 TARGU BUJOR oras 260 GALATI 75668 BALENI comuna 261 GALATI 75686 BANEASA comuna 262 GALATI 75356 BERESTI-MERIA comuna 263 GALATI 75864 CAVADINESTI comuna 264 GALATI 76139 CUCA comuna 265 GALATI 76255 FARTANESTI comuna 266 GALATI 76282 FOLTESTI comuna 267 GALATI 76317 FRUMUSITA comuna 268 GALATI 76638 JORASTI comuna 269 GALATI 76718 MASTACANI comuna 270 GALATI 76932 OANCEA comuna 271 GALATI 77561 RADESTI comuna 272 GALATI 77082 REDIU comuna 273 GALATI 77126 SCANTEIESTI comuna 274 GALATI 77153 SCHELA comuna 275 GALATI 75114 SENDRENI comuna 276 GALATI 77288 SUCEVENI comuna 277 GALATI 77601 SUHURLUI comuna 278 GALATI 77331 TULUCESTI comuna 279 GALATI 75150 VANATORI comuna 280 GALATI 77509 VARLEZI comuna 281 GALATI 77536 VLADESTI comuna 282 GALATI 77595 CUZA VODA comuna 283 GALATI 77224 SMARDAN comuna 284 GIURGIU 100521 GIURGIU municipiu resedinta de judet 285 GIURGIU 101001 BANEASA comuna 286 GIURGIU 101662 CALUGARENI comuna 287 GIURGIU 102071 COLIBASI comuna 288 GIURGIU 102106 COMANA comuna 289 GIURGIU 102446 DAIA comuna 290 GIURGIU 102909 FRATESTI comuna 291 GIURGIU 103194 GAUJANI comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 292 GIURGIU 103309 GOGOSARI comuna 293 GIURGIU 103372 GOSTINARI comuna 294 GIURGIU 103354 GOSTINU comuna 295 GIURGIU 103470 GREACA comuna 296 GIURGIU 179757 HERASTI comuna 297 GIURGIU 103639 HOTARELE comuna 298 GIURGIU 179766 ISVOARELE comuna 299 GIURGIU 179739 MALU comuna 300 GIURGIU 104118 MIHAI BRAVU comuna 301 GIURGIU 104519 OINACU comuna 302 GIURGIU 104680 PRUNDU comuna 303 GIURGIU 104715 PUTINEIU comuna 304 GIURGIU 100549 SLOBOZIA comuna 305 GIURGIU 105295 STANESTI comuna 306 GIURGIU 105776 VALEA DRAGULUI comuna 307 GIURGIU 105874 VARASTI comuna 308 GIURGIU 105909 VEDEA comuna 309 IASI 95060 IASI municipiu resedinta de judet 310 IASI 95667 ANDRIESENI comuna 311 IASI 95747 ARONEANU comuna 312 IASI 95088 BARNOVA comuna 313 IASI 95943 BIVOLARI comuna 314 IASI 96192 CIORTESTI comuna 315 IASI 96254 CIUREA comuna 316 IASI 96370 COMARNA comuna 317 IASI 96423 COSTULENI comuna 318 IASI 96593 COZMESTI comuna 319 IASI 96888 DOBROVAT comuna 320 IASI 96904 DOLHESTI comuna 321 IASI 100317 FANTANELE comuna 322 IASI 97090 GOLAIESTI comuna 323 IASI 97189 GORBAN comuna 324 IASI 97241 GRAJDURI comuna 325 IASI 97321 GROPNITA comuna 326 IASI 97394 GROZESTI comuna 327 IASI 95159 HOLBOCA comuna 328 IASI 97679 LETCANI comuna 329 IASI 97919 MIROSLAVA comuna 330 IASI 98202 MOSNA comuna 331 IASI 98257 MOVILENI comuna 332 IASI 98337 PLUGARI comuna 333 IASI 98505 POPRICANI comuna 334 IASI 98603 PRISACANI comuna 335 IASI 98649 PROBOTA comuna 336 IASI 98685 RADUCANENI comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 337 IASI 95239 REDIU comuna 338 IASI 98738 ROMANESTI comuna 339 IASI 100344 ROSCANI comuna 340 IASI 98827 SCHITU DUCA comuna 341 IASI 99370 SIPOTE comuna 342 IASI 99879 TIGANASI comuna 343 IASI 95293 TOMESTI comuna 344 IASI 99600 TRIFESTI comuna 345 IASI 99922 TUTORA comuna 346 IASI 96003 UNGHENI comuna 347 IASI 100353 VALEA LUPULUI comuna 348 IASI 100004 VICTORIA comuna 349 IASI 100148 VLADENI comuna 350 MARAMURES 106559 SIGHETU MARMATIEI municipiu, altul decat resedinta de judet 351 MARAMURES 106746 BORSA oras 352 MARAMURES 106979 VISEU DE SUS oras 353 MARAMURES 107314 BARSANA comuna 354 MARAMURES 107270 BISTRA comuna 355 MARAMURES 107350 BOCICOIU MARE comuna 356 MARAMURES 107403 BOGDAN VODA comuna 357 MARAMURES 107546 CALINESTI comuna 358 MARAMURES 107715 CAMPULUNG LA TISA comuna 359 MARAMURES 107975 DESESTI comuna 360 MARAMURES 108151 GIULESTI comuna 361 MARAMURES 108240 LEORDINA comuna 362 MARAMURES 108400 OCNA SUGATAG comuna 363 MARAMURES 179864 ONCESTI comuna 364 MARAMURES 108455 PETROVA comuna 365 MARAMURES 108473 POIENILE DE SUB MUNTE comuna 366 MARAMURES 179604 POIENILE IZEI comuna 367 MARAMURES 108552 REMETI comuna 368 MARAMURES 108598 REPEDEA comuna 369 MARAMURES 108614 RONA DE JOS comuna 370 MARAMURES 108632 RONA DE SUS comuna 371 MARAMURES 108669 ROZAVLEA comuna 372 MARAMURES 108696 RUSCOVA comuna 373 MARAMURES 108945 SAPANTA comuna 374 MARAMURES 106620 SARASAU comuna 375 MARAMURES 179613 SIEU comuna 376 MARAMURES 109005 STRAMTURA comuna 377 MARAMURES 106648 VADU IZEI comuna 378 MARAMURES 109504 VISEU DE JOS comuna 379 MEHEDINTI 109773 DROBETA-TURNU SEVERIN municipiu resedinta de judet Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 380 MEHEDINTI 110063 ORSOVA municipiu, altul decat resedinta de judet 381 MEHEDINTI 110232 VANJU MARE oras 382 MEHEDINTI 110688 BALVANESTI comuna 383 MEHEDINTI 114060 BRANISTEA comuna 384 MEHEDINTI 110820 BREZNITA-OCOL comuna 385 MEHEDINTI 110875 BROSTENI comuna 386 MEHEDINTI 110946 BURILA MARE comuna 387 MEHEDINTI 111097 CAZANESTI comuna 388 MEHEDINTI 111220 CIRESU comuna 389 MEHEDINTI 111417 CORLATEL comuna 390 MEHEDINTI 111444 CUJMIR comuna 391 MEHEDINTI 111550 DARVARI comuna 392 MEHEDINTI 111480 DEVESEL comuna 393 MEHEDINTI 112904 DUBOVA comuna 394 MEHEDINTI 112245 ESELNITA comuna 395 MEHEDINTI 111783 GARLA MARE comuna 396 MEHEDINTI 111818 GODEANU comuna 397 MEHEDINTI 111863 GOGOSU comuna 398 MEHEDINTI 112030 GRUIA comuna 399 MEHEDINTI 112076 HINOVA comuna 400 MEHEDINTI 112129 HUSNICIOARA comuna 401 MEHEDINTI 112263 ILOVAT comuna 402 MEHEDINTI 112334 ILOVITA comuna 403 MEHEDINTI 112469 IZVORU BARZII comuna 404 MEHEDINTI 112548 JIANA comuna 405 MEHEDINTI 112600 LIVEZILE comuna 406 MEHEDINTI 112664 MALOVAT comuna 407 MEHEDINTI 112744 OBARSIA DE CAMP comuna 408 MEHEDINTI 112771 OPRISOR comuna 409 MEHEDINTI 112879 PATULELE comuna 410 MEHEDINTI 112959 PODENI comuna 411 MEHEDINTI 113153 POROINA MARE comuna 412 MEHEDINTI 113206 PRISTOL comuna 413 MEHEDINTI 113233 PRUNISOR comuna 414 MEHEDINTI 113395 PUNGHINA comuna 415 MEHEDINTI 113466 ROGOVA comuna 416 MEHEDINTI 113493 SALCIA comuna 417 MEHEDINTI 109826 SIMIAN comuna 418 MEHEDINTI 113625 SISESTI comuna 419 MEHEDINTI 113607 SVINITA comuna 420 MEHEDINTI 113732 TAMNA comuna 421 MEHEDINTI 113849 VANATORI comuna 422 MEHEDINTI 113894 VANJULET comuna 423 MEHEDINTI 114079 VRATA comuna 424 OLT 125542 CORABIA oras Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 425 OLT 125962 BRASTAVATU comuna 426 OLT 126077 BUCINISU comuna 427 OLT 126148 CILIENI comuna 428 OLT 125588 GARCOV comuna 429 OLT 127126 GIUVARASTI comuna 430 OLT 130320 GRADINILE comuna 431 OLT 127224 GROJDIBODU comuna 432 OLT 130339 GURA PADINII comuna 433 OLT 127251 IANCA comuna 434 OLT 127368 IZBICENI comuna 435 OLT 127750 OBARSIA comuna 436 OLT 127938 ORLEA comuna 437 OLT 128588 RUSANESTI comuna 438 OLT 128613 SCARISOARA comuna 439 OLT 129282 STEFAN CEL MARE comuna 440 OLT 129184 STUDINA comuna 441 OLT 129460 TIA MARE comuna 442 OLT 129629 URZICA comuna 443 OLT 129718 VADASTRA comuna 444 OLT 129745 VADASTRITA comuna 445 OLT 129898 VISINA comuna 446 OLT 130375 VISINA NOUA comuna 447 SATU MARE 136483 SATU MARE municipiu resedinta de judet 448 SATU MARE 136526 CAREI municipiu, altul decat resedinta de judet 449 SATU MARE 138039 LIVADA oras 450 SATU MARE 136599 NEGRESTI-OAS oras 451 SATU MARE 179873 AGRIS comuna 452 SATU MARE 136768 ANDRID comuna 453 SATU MARE 136919 BATARCI comuna 454 SATU MARE 137032 BERVENI comuna 455 SATU MARE 137069 BIXAD comuna 456 SATU MARE 137185 BOTIZ comuna 457 SATU MARE 137229 CALINESTI-OAS comuna 458 SATU MARE 137274 CAMARZANA comuna 459 SATU MARE 179677 CAMIN comuna 460 SATU MARE 136553 CAPLENI comuna 461 SATU MARE 137292 CAUAS comuna 462 SATU MARE 137407 CERTEZE comuna 463 SATU MARE 179882 CIUMESTI comuna 464 SATU MARE 137443 CRAIDOROLT comuna 465 SATU MARE 137611 DOBA comuna 466 SATU MARE 137675 DOROLT comuna 467 SATU MARE 137728 FOIENI comuna 468 SATU MARE 137746 GHERTA MICA comuna 469 SATU MARE 137764 HALMEU comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 470 SATU MARE 137960 LAZURI comuna 471 SATU MARE 138084 MEDIESU AURIT comuna 472 SATU MARE 138164 MICULA comuna 473 SATU MARE 138208 MOFTIN comuna 474 SATU MARE 138280 ODOREU comuna 475 SATU MARE 138351 ORASU NOU comuna 476 SATU MARE 138431 PAULESTI comuna 477 SATU MARE 138501 PETRESTI comuna 478 SATU MARE 138538 PIR comuna 479 SATU MARE 138574 PISCOLT comuna 480 SATU MARE 180028 PORUMBESTI comuna 481 SATU MARE 180091 RACSA comuna 482 SATU MARE 138663 SANISLAU comuna 483 SATU MARE 138734 SANTAU comuna 484 SATU MARE 139009 TARNA MARE comuna 485 SATU MARE 139143 TARSOLT comuna 486 SATU MARE 139054 TEREBESTI comuna 487 SATU MARE 139107 TIREAM comuna 488 SATU MARE 139170 TURT comuna 489 SATU MARE 139214 TURULUNG comuna 490 SATU MARE 139250 URZICENI comuna 491 SATU MARE 139330 VAMA comuna 492 SATU MARE 139358 VETIS comuna 493 SUCEAVA 146628 RADAUTI municipiu, altul decat resedinta de judet 494 SUCEAVA 146931 MILISAUTI oras 495 SUCEAVA 146655 SIRET oras 496 SUCEAVA 146708 SOLCA oras 497 SUCEAVA 151095 VICOVU DE SUS oras 498 SUCEAVA 146860 ARBORE comuna 499 SUCEAVA 146995 BALCAUTI comuna 500 SUCEAVA 147036 BILCA comuna 501 SUCEAVA 147205 BREAZA comuna 502 SUCEAVA 147241 BRODINA comuna 503 SUCEAVA 151521 BURLA comuna 504 SUCEAVA 147580 CALAFINDESTI comuna 505 SUCEAVA 147713 CARLIBABA comuna 506 SUCEAVA 148293 DORNESTI comuna 507 SUCEAVA 148667 FRATAUTII NOI comuna 508 SUCEAVA 148694 FRATAUTII VECHI comuna 509 SUCEAVA 148872 GALANESTI comuna 510 SUCEAVA 148916 GRAMESTI comuna 511 SUCEAVA 148970 GRANICESTI comuna 512 SUCEAVA 149101 HORODNIC DE JOS comuna 513 SUCEAVA 151479 HORODNIC DE SUS comuna 514 SUCEAVA 151442 IASLOVAT comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 515 SUCEAVA 149183 IZVOARELE SUCEVEI comuna 516 SUCEAVA 149290 MARGINEA comuna 517 SUCEAVA 149502 MOLDOVA-SULITA comuna 518 SUCEAVA 149539 MOLDOVITA comuna 519 SUCEAVA 149584 MUSENITA comuna 520 SUCEAVA 150043 PUTNA comuna 521 SUCEAVA 150196 SATU MARE comuna 522 SUCEAVA 151460 SERBAUTI comuna 523 SUCEAVA 150294 STRAJA comuna 524 SUCEAVA 150418 SUCEVITA comuna 525 SUCEAVA 150702 ULMA comuna 526 SUCEAVA 151077 VICOVU DE JOS comuna 527 SUCEAVA 151558 VOITINEL comuna 528 SUCEAVA 151120 VOLOVAT comuna 529 SUCEAVA 151246 ZAMOSTEA comuna 530 SUCEAVA 151344 ZVORISTEA comuna 531 TELEORMAN 151683 TURNU MAGURELE municipiu, altul decat resedinta de judet 532 TELEORMAN 151978 ZIMNICEA oras 533 TELEORMAN 152127 BOGDANA comuna 534 TELEORMAN 152234 BRAGADIRU comuna 535 TELEORMAN 152252 BRANCENI comuna 536 TELEORMAN 152314 BUJORU comuna 537 TELEORMAN 152500 CERVENIA comuna 538 TELEORMAN 151709 CIUPERCENI comuna 539 TELEORMAN 152564 CONTESTI comuna 540 TELEORMAN 152662 CRANGU comuna 541 TELEORMAN 155109 DRACEA comuna 542 TELEORMAN 155118 FANTANELE comuna 543 TELEORMAN 152993 FRUMOASA comuna 544 TELEORMAN 152948 FURCULESTI comuna 545 TELEORMAN 151736 ISLAZ comuna 546 TELEORMAN 153106 IZVOARELE comuna 547 TELEORMAN 153124 LISA comuna 548 TELEORMAN 151763 LITA comuna 549 TELEORMAN 153151 LUNCA comuna 550 TELEORMAN 153400 NASTURELU comuna 551 TELEORMAN 153561 PIATRA comuna 552 TELEORMAN 153589 PIETROSANI comuna 553 TELEORMAN 153829 PUTINEIU comuna 554 TELEORMAN 155145 SAELELE comuna 555 TELEORMAN 154139 SEACA comuna 556 TELEORMAN 154184 SEGARCEA-VALE comuna 557 TELEORMAN 154344 SLOBOZIA MANDRA comuna 558 TELEORMAN 154380 SMARDIOASA comuna 559 TELEORMAN 154460 SUHAIA comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 560 TELEORMAN 154736 TRAIAN comuna 561 TELEORMAN 155154 UDA-CLOCOCIOV comuna 562 TELEORMAN 154914 VIISOARA comuna 563 TIMIS 156357 CIACOVA oras 564 TIMIS 155458 DETA oras 565 TIMIS 157086 GATAIA oras 566 TIMIS 155494 JIMBOLIA oras 567 TIMIS 155528 SANNICOLAU MARE oras 568 TIMIS 155591 BANLOC comuna 569 TIMIS 155724 BEBA VECHE comuna 570 TIMIS 155760 BECICHERECU MIC comuna 571 TIMIS 155911 BILED comuna 572 TIMIS 159366 BIRDA comuna 573 TIMIS 156213 CARPINIS comuna 574 TIMIS 156259 CENAD comuna 575 TIMIS 156277 CENEI comuna 576 TIMIS 159375 CHECEA comuna 577 TIMIS 156437 COMLOSU MARE comuna 578 TIMIS 156669 DENTA comuna 579 TIMIS 159384 DUDESTII NOI comuna 580 TIMIS 156712 DUDESTII VECHI comuna 581 TIMIS 157004 FOENI comuna 582 TIMIS 159400 GHILAD comuna 583 TIMIS 157273 GIERA comuna 584 TIMIS 157317 GIULVAZ comuna 585 TIMIS 159419 GOTTLOB comuna 586 TIMIS 159428 IECEA MARE comuna 587 TIMIS 157362 JAMU MARE comuna 588 TIMIS 157424 JEBEL comuna 589 TIMIS 157451 LENAUHEIM comuna 590 TIMIS 159491 LIVEZILE comuna 591 TIMIS 157530 LOVRIN comuna 592 TIMIS 157781 MORAVITA comuna 593 TIMIS 159525 OTELEC comuna 594 TIMIS 159437 PARTA comuna 595 TIMIS 158065 PECIU NOU comuna 596 TIMIS 158109 PERIAM comuna 597 TIMIS 159507 PESAC comuna 598 TIMIS 158564 SACALAZ comuna 599 TIMIS 159464 SANDRA comuna 600 TIMIS 158699 SANMIHAIU ROMAN comuna 601 TIMIS 158733 SANPETRU MARE comuna 602 TIMIS 159455 SARAVALE comuna 603 TIMIS 158859 TEREMIA MARE comuna 604 TIMIS 159473 TOMNATIC comuna 605 TIMIS 159142 UIVAR comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 606 TIMIS 159482 VALCANI comuna 607 TIMIS 159213 VARIAS comuna 608 TIMIS 159339 VOITEG comuna 609 TULCEA 159614 TULCEA municipiu resedinta de judet 610 TULCEA 159687 ISACCEA oras 611 TULCEA 159730 MACIN oras 612 TULCEA 159767 SULINA oras 613 TULCEA 161552 BESTEPE comuna 614 TULCEA 159883 C.A. ROSETTI comuna 615 TULCEA 159945 CARCALIU comuna 616 TULCEA 160092 CEAMURLIA DE JOS comuna 617 TULCEA 160047 CEATALCHIOI comuna 618 TULCEA 160172 CHILIA VECHE comuna 619 TULCEA 160261 CRISAN comuna 620 TULCEA 160387 FRECATEI comuna 621 TULCEA 160430 GRECI comuna 622 TULCEA 160458 GRINDU comuna 623 TULCEA 160476 HAMCEARCA comuna 624 TULCEA 160528 HORIA comuna 625 TULCEA 161525 I. C. BRATIANU comuna 626 TULCEA 160564 IZVOARELE comuna 627 TULCEA 160617 JIJILA comuna 628 TULCEA 160644 JURILOVCA comuna 629 TULCEA 160680 LUNCAVITA comuna 630 TULCEA 160724 MAHMUDIA comuna 631 TULCEA 160779 MALIUC comuna 632 TULCEA 160877 MIHAIL KOGALNICEANU comuna 633 TULCEA 161035 NICULITEL comuna 634 TULCEA 161053 NUFARU comuna 635 TULCEA 161133 PARDINA comuna 636 TULCEA 161231 SFANTU GHEORGHE comuna 637 TULCEA 161286 SMARDAN comuna 638 TULCEA 161302 SOMOVA comuna 639 TULCEA 161543 VACARENI comuna 640 TULCEA 161482 VALEA NUCARILOR comuna 641 TULCEA 161561 VALEA TEILOR comuna 642 VASLUI 161829 HUSI municipiu, altul decat resedinta de judet 643 VASLUI 164981 MURGENI oras 644 VASLUI 162149 ARSURA comuna 645 VASLUI 162498 BEREZENI comuna 646 VASLUI 162559 BLAGESTI comuna 647 VASLUI 162871 BOTESTI comuna 648 VASLUI 162924 BUNESTI-AVERESTI comuna 649 VASLUI 163002 CODAESTI comuna Nr. crt. Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT 650 VASLUI 163208 CRETESTI comuna 651 VASLUI 164277 DIMITRIE CANTEMIR comuna 652 VASLUI 167286 DODESTI comuna 653 VASLUI 163618 DRANCENI comuna 654 VASLUI 163681 DUDA-EPURENI comuna 655 VASLUI 163789 EPURENI comuna 656 VASLUI 163832 FALCIU comuna 657 VASLUI 163903 GAGESTI comuna 658 VASLUI 164197 HOCENI comuna 659 VASLUI 164749 LUNCA BANULUI comuna 660 VASLUI 164829 MALUSTENI comuna 661 VASLUI 164892 MICLESTI comuna 662 VASLUI 165069 OLTENESTI comuna 663 VASLUI 165185 PADURENI comuna 664 VASLUI 165899 SOLESTI comuna 665 VASLUI 165979 STANILESTI comuna 666 VASLUI 166137 SULETEA comuna 667 VASLUI 166235 TACUTA comuna 668 VASLUI 166315 TATARANI comuna 669 VASLUI 166672 VETRISOAIA comuna 670 VASLUI 166707 VIISOARA comuna 671 VASLUI 166770 VINDEREI comuna 672 VASLUI 167035 VUTCANI comuna ANEXA Nr. 3 NORME METODOLOGICE pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Culturii Art. 1. – Prezentele norme metodologice reglementeaza procedurile privind emiterea avizului specific al Ministerului Culturii pentru vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan, pe care se afla situri arheologice, in care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, in conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege. Art. 2. – (1) Inainte de demararea procedurilor prevazute la art. 6 din lege, la solicitarea vanzatorului, in termen de 3 zile de la inregistrarea cererii, primaria elibereaza o adresa conform modelului din anexa nr. 3 A, prin care se comunica daca este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii. In cazul in care avizul specific este necesar, un exemplar original al adresei se comunica de catre primarie biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, in vederea notarii in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului. (2) Vanzatorul va prezenta notarului public adresa prevazuta la alin. (1), la incheierea contractului de vanzare-cumparare. (3) Avizul specific al Ministerului Culturii se elibereaza prin directia judeteana pentru cultura. (4) Pentru emiterea avizul specific vanzatorul va depune la directia judeteana pentru cultura o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 3B. (5) Directia judeteana pentru cultura va verifica in termen de 3 zile lucratoare documentatia depusa si va emite avizul specific care poate fi favorabil, conform modelului prevazut in anexa nr. 3C, sau negativ, conform modelului prevazut in anexa nr. 3D. (6) La eliberarea avizului specific se vor avea in vedere urmatoarele elemente: a)amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Sterografic 1970, eliberat de oficiu ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta caruia s-a solicitat avizul; b)prezenta patrimoniului arheologic; c)implicatiile asupra conservarii patrimoniului arheologic. (7) In cazul in care documentele ce insotesc cererea mentionata la alin. (4) nu sunt lizibile, sunt incomplete sau exista neconcordante in documentatie, directia judeteana pentru cultura va emite un aviz specific negativ motivat pe care il va comunica vanzatorului, primariei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Avizul specific negativ se comunica in original biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, in vederea notarii lui in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului. (8) Avizul specific negativ se radiaza din cartea funciara in baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vanzatorului, sau a unei hotarari judecatoresti definitive. (9) In vederea emiterii unui nou aviz, vanzatorul va depune o noua cerere in acest sens, urmand ca termenul de 20 de zile lucratoare sa curga de la data inregistrarii noilor documente. (10) In situatia in care dupa depunerea noii cereri prevazute la alin. (9) se emite un aviz specific favorabil, directia judeteana pentru cultura il va comunica vanzatorului, primariei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Avizul specific favorabil se comunica in original biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, in vederea notarii lui in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului. (11) Avizul specific emis de directia judeteana pentru cultura va fi comunicat vanzatorului prin orice mijloc care poate confirma transmiterea si receptia lui. (12) Dupa emitere, un exemplar al avizului se publica pe siteul directiei judetene pentru cultura in termen de doua zile de la emiterea acestuia. (13) Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul specific este valabil si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis. Art. 3. – Prezentele norme metodologice nu se aplica procedurii privind preemtiunea in cazul transferului dreptului de proprietate prin vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispozitiilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare. ANEXA Nr. 3A la normele metodologice – Model – Judetul Nr. …………… din …………………… Unitatea administrativ-teritoriala Primar Numele si prenumele Secretar primarie Numele si prenumele ADRESA In baza cererii depuse de …………………….., CNP …………………, domiciliat in str. ………. nr. ………, bl. ……., sc. ……., ap. ……., judetul/sectorul ………….., telefon ………….., act de identitate ……… seria ………. nr. ……….., eliberat de …………… la data ………………., in calitate de vanzator, si inregistrata la primarie cu nr. ……………. din ………………………, tinand cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, pentru terenul in suprafata de …………….. ha identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii …………….., prin prezenta adresa se certifica urmatoarele: – pe terenul agricol situat in extravilan se afla situri arheologice, au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator: Da* □ Nu □ ______ * Daca aceasta optiune este bifata, avizul specific al Ministerului Culturii este necesar. – pe terenul agricol situat in extravilan se afla situri arheologice clasate ca monument istoric: Da* □ Nu □ ______ * Daca aceasta optiune este bifata, vanzarea-cumpararea se supune dispozitiilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare. Se intocmeste in 4 exemplare, din care unul pentru solicitant, unul pentru primarie, unul pentru directia judeteana pentru cultura si unul pentru biroul de cadastru si publicitate imobiliara competent. Primar, Secretar, ……………………… ………………………. L.S. ANEXA Nr. 3B la normele metodologice – Model persoana fizica – Catre: Directia pentru Cultura a Judetului ………………………… CERERE pentru eliberarea avizului specific 1. Subsemnatul/Subsemnata, ……………………., CNP ……………………, in calitate de …………….., identificat cu …….. seria ….. nr. …………, data si locul nasterii ………, localitatea …………….., judetul/tara ……………….., 2. cu domiciliul in: localitatea ……………………….., str. ……………… nr. …, bl. …., sc. …., et. ……., ap. …., judetul/sectorul ……, cod postal …….., tara ….., telefon …, fax. ………., e-mail ………….., cetatenia …………………, starea civila ………………….., 3. resedinta in Romania (daca este cazul): localitatea …………………….., str. …………………. nr. …, bl. ……, sc. ….., et. ….., ap. ….., judetul/sectorul ………………….., cod postal ……….., telefon ………………, fax. …………….., e-mail ……………………… 4. prin ………………………………………, CNP/CIF………………., in (numele si prenumele) calitate de ……………….., conform …………………………., localitatea …………………., str. ……………….. nr. ….., bl. …, sc. ….., et. ….., ap. …., judetul/sectorul ….., cod postal ………………, telefon ………………., fax. ………………………., e-mail ………………, prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan in suprafata de …….. ha, identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii ……………….. . Anexat depunem urmatoarele documente: a)copie a BI/CI al/a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; b)o copie legalizata sau certificata pentru conformitate de catre functionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare–primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); c)extras de carte funciara insotit de extrasul de plan cadastral al suprafetei supuse vanzarii, in sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile inainte de depunerea cererii; d)alte documente doveditoare, dupa caz. Va rugam sa ne comunicati decizia dumneavoastra in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare. Numele si prenumele ………………….. Semnatura …………. – Model persoana juridica si entitati fara personalitate juridica ce se inregistreaza in registrul comertului – Catre: Directia pentru Cultura a Judetului ………………….. CERERE pentru eliberarea avizului specific 1. Subsemnatul/Subsemnata, ………………………….., domiciliat in str. ………………… nr. ….., bl. ……, sc. ……, ap. ……, judetul/sectorul ……………, telefon …………….., act de identitate ……. seria …… nr. ………, eliberat de …………… la data ………, CNP/CIF/CUI ………………………, in calitate de …………………………….., prin ………………, conform …………………………, 2. pentru: …………………………………, avand numar de ordine in registrul comertului ………………………., cod unic de inregistrare ……………………, 3. cu sediul in: localitatea ………………………., str. ……………….. nr. ….., bl. ….., sc. …., et. ….., ap. …., judetul/sectorul …………………., cod postal ………………, telefon …………………, fax. ………………….., e-mail ………………., website …………………………….., prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan in suprafata de …….. ha, identificat cu numar cadastral ……………, inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii ……………….. . Anexat depunem urmatoarele documente: a)o copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor; b)procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si copii de pe CI/BI/pasaport imputernicit etc., dupa caz; c)o copie legalizata sau certificata pentru conformitate de catre functionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); d)extras de carte funciara insotit de extrasul de plan cadastral al suprafetei supuse vanzarii, in sistem de coordonate Stereografic 1970, emis cu maximum 30 de zile inainte de depunerea cererii; e)alte documente doveditoare, dupa caz.Va rugam sa ne comunicati decizia dumneavoastra in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare. Numele si prenumele …………………… Semnatura …………… Stampila, dupa caz ……………… ANEXA Nr. 3C la normele metodologice – Model – MINISTERUL CULTURII Directia pentru Cultura a Judetului ……………………… AVIZ SPECIFIC FAVORABIL Nr. …….. din ……….. In temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, avand in vedere Cererea nr. ……….. din ……………., depusa de …………………….. in calitate de vanzator, ca urmare a verificarii documentatiei, se emite AVIZ SPECIFIC necesar incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica de catre notarul public sau pronuntarii de catre instanta a unei hotarari judecatoresti care tine locul contractului de vanzare, pentru vanzatorul ……………………………., pentru terenul agricol extravilan in suprafata de ………. ha, identificat cu numar cadastral …………………….., inscris in cartea funciara nr. ……………….. a localitatii ………………… Mentiuni privind protejarea patrimoniului arheologic: ……………………….. Prin emiterea prezentului aviz specific isi inceteaza efectele Avizul negativ nr. ……. din ……….. . Director executiv, Numele si prenumele …………… Semnatura …………… L.S. ANEXA Nr. 3D la normele metodologice – Model – MINISTERUL CULTURII Directia pentru Cultura a Judetului ……………. AVIZ SPECIFIC NEGATIV Nr. …….. din ……….. In temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, avand in vedere Cererea nr. ……….. din ……………., depusa de ……………………., in calitate de vanzator, ca urmare a verificarii documentatiei, se emite AVIZ SPECIFIC NEGATIV pentru transferul dreptului de proprietate realizat prin contract de vanzare-cumparare in forma autentica de catre notarul public, precum si in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, de catre vanzatorul ……………, avand ca obiect terenul agricol extravilan in suprafata de …….. ha, identificat cu numar cadastral ……………., inscris in cartea funciara nr. …….. a localitatii ………………… . Motivat de: 1.documentele ce insotesc cererea nu sunt lizibile, □ respectiv …………………………………. 2.documentele ce insotesc cererea sunt incomplete, □ respectiv …………………………………. 3.exista neconcordante in documentatie, □ respectiv …………………………………. Prezentul aviz poate fi contestat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Director executiv Numele si prenumele …………. Semnatura …………. L.S.

Lasă un răspuns