LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public

CAPITOLUL*I

Dispoziții generale Art. 1. Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public,* definite*astfel*prin*prezenta*lege,*constituie*unul*dintre*principiile*fundamentale*ale* relaBiilor*dintre*persoane*şi*autorităBile*publice,*în*conformitate*cu*ConstituBia* României*şi*cu*documentele*internaBionale*ratificate*de*Parlamentul*României. ***Art.*2.*J În*sensul*prezentei*legi: ***a)*prin*autoritate*sau*instituBie*publică se*înBelege*orice*autoritate*ori*instituBie* publică*ce*utilizează*sau*administrează*resurse*financiare*publice,*orice*regie* autonomă,*companie*naBională,*precum*şi*orice*societate*reglementată*de*Legea*nr.* 31/1990,*republicată,*cu*modificările*şi*completările*ulterioare,*aflată*sub* autoritatea*unei*autorităBi*publice*centrale*ori*locale*şi*la*care*statul*român*sau,* după*caz,*o*unitate*administrativJteritorială*este*acBionar*unic*ori*majoritar; ****___________ ****Litera*a)*a*fost*modificată*prin*alineatul*din*Lege*nr.*76/2012*începând*cu* 15.02.2013. ***b)*prin*informaBie*de*interes*public*se*înBelege*orice*informaBie*care*priveşte* activităBile*sau*rezultă*din*activităBile*unei*autorităBi*publice*sau*instituBii*publice,* indiferent*de*suportul*ori*de*forma*sau*de*modul*de*exprimare*a*informaBiei; ***c)*prin*informaBie*cu*privire*la*datele*personale*se*înBelege*orice*informaBie* privind*o*persoană*fizică*identificată*sau*identificabilă. *** CAPITOLUL*II **Organizarea*şi*asigurarea*accesului*la*informaBiile*de*interes*public *** SEC_IUNEA*1 **DispoziBii*comune*privind*accesul*la*informaBiile*de*interes*public ***Art.*3.*J Asigurarea*de*către*autorităBile*şi*instituBiile*publice*a*accesului*la* informaBiile*de*interes*public*se*face*din*oficiu*sau*la*cerere,*prin*intermediul* compartimentului*pentru*relaBii*publice*sau*al*persoanei*desemnate*în*acest*scop. ***Art.*4.*J (1)*Pentru*asigurarea*accesului*oricărei*persoane*la*informaBiile*de*interes* public*autorităBile*şi*instituBiile*publice*au*obligaBia*de*a*organiza compartimente* specializate*de*informare*şi*relaBii*publice*sau*de*a*desemna*persoane*cu*atribuBii*în* acest*domeniu. ***(2)*AtribuBiile,*organizarea*şi*funcBionarea*compartimentelor*de*relaBii*publice*se* stabilesc,*pe*baza*dispoziBiilor*prezentei*legi,*prin*regulamentul*de*organizare*şi* funcBionare*a*autorităBii*sau*instituBiei*publice*respective. ***Art.*5.*J (1)*Fiecare*autoritate*sau*instituBie*publică*are*obligaBia*să*comunice*din* oficiu*următoarele*informaBii*de*interes*public: ***a)*actele*normative*care*reglementează*organizarea*şi*funcBionarea*autorităBii*sau* instituBiei*publice; ***b)*structura*organizatorică,*atribuBiile*departamentelor,*programul*de*funcBionare,* programul*de*audienBe*al*autorităBii*sau*instituBiei*publice; ***c)*numele*şi*prenumele*persoanelor*din*conducerea*autorităBii*sau*a*instituBiei* publice*şi*ale*funcBionarului*responsabil*cu*difuzarea*informaBiilor*publice; ***d)*coordonatele*de*contact*ale*autorităBii*sau*instituBiei*publice,*respectiv:* denumirea,*sediul,*numerele*de*telefon,*fax,*adresa*de*eJmail*şi*adresa*paginii*de* Internet; ***e)*sursele*financiare,*bugetul*şi*bilanBul*contabil; ***f)*programele*şi*strategiile*proprii; ***g)*lista*cuprinzând*documentele*de*interes*public; ***h)*lista*cuprinzând*categoriile*de*documente*produse*şi/sau*gestionate,*potrivit* legii; ***i)*modalităBile*de*contestare*a*deciziei*autorităBii*sau*a*instituBiei*publice*în* situaBia*în*care*persoana*se*consideră*vătămată*în*privinBa*dreptului*de*acces*la* informaBiile*de*interes public*solicitate. ***(2)*AutorităBile*şi*instituBiile*publice*au*obligaBia*să*publice*şi*să*actualizeze*anual* un*buletin*informativ*care*va*cuprinde*informaBiile*prevăzute*la*alin.*(1). ***(3)*AutorităBile*publice*sunt*obligate*să*dea*din*oficiu*publicităBii*un*raport* periodic*de*activitate,*cel*puBin*anual,*care*va*fi*publicat*în*Monitorul*Oficial*al* României,*Partea*a*IIIJa. ****___________ ****Alineatul*(3)*a*fost*modificat*prin*linia*din*Rectificare*din*26/02/2002*începând* cu*26.02.2002. ***(4)*Accesul*la*informaBiile*prevăzute*la*alin.*(1)*se*realizează*prin: ***a)*afişare*la*sediul*autorităBii*sau*al*instituBiei*publice*ori*prin*publicare*în* Monitorul*Oficial*al*României*sau*în*mijloacele*de*informare*în*masă,*în*publicaBii* proprii,*precum*şi*în*pagina*de*Internet*proprie; ***b)*consultarea*lor*la*sediul*autorităBii*sau*al*instituBiei*publice,*în*spaBii*special* destinate*acestui*scop. ***(5)*AutorităBile*şi*instituBiile*publice*au*obligaBia*să*pună*la*dispoziBia*persoanelor* interesate*contractele*de*privatizare*încheiate*după*intrarea*în*vigoare*a*prezentei* legi,*prin*consultarea*la*sediul*acestora.*Prevederile*de*mai*sus*nu*se*aplică*în*cazul* contractelor*de*privatizare*care*se*încadrează*în*sfera*de*aplicare*a*dispoziBiilor*art.* 12*alin.*(1). ****___________ ****Alineatul*(5)*a*fost*introdus*prin*alineatul*din*Lege*nr.*188/2007*începând*cu* 29.06.2007. ****___________ ****Pus*în*aplicare*prin*InstrucBiuni*din*07/12/2012*începând*cu*18.12.2012. ***Art.*6.*J (1)*Orice*persoană*are*dreptul*să*solicite*şi*să*obBină*de*la*autorităBile*şi* instituBiile*publice,*în*condiBiile*prezentei*legi,*informaBiile*de*interes*public. ***(2)*AutorităBile*şi*instituBiile*publice*sunt*obligate*să*asigure*persoanelor,*la* cererea*acestora,*informaBiile*de*interes*public*solicitate*în*scris*sau*verbal. ***(3)*Solicitarea*în*scris*a*informaBiilor*de*interes*public*cuprinde*următoarele* elemente: ***a)*autoritatea*sau*instituBia*publică*la*care*se*adresează*cererea; ***b)*informaBia*solicitată,*astfel*încât*să*permită*autorităBii sau*instituBiei*publice* identificarea*informaBiei*de*interes*public; ***c)*numele,*prenumele*şi*semnătura*solicitantului,*precum*şi*adresa*la*care*se* solicită*primirea*răspunsului. **** Punere*în*aplicare*Art.*6.*prin*Ordin*24/2010*: În*scopul*aplicării*unitare*a*prevederilor*art.*6*şi*7*din*Legea*nr.*544/2001,*cu* modificările*şi*completările*ulterioare,*toate*compartimentele*AutorităBii*NaBionale* Sanitare*Veterinare*şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor*vor*transmite*Serviciului* comunicare, IT*şi*relaBii*cu*massJmedia,*după*caz: a)*răspunsul*la*solicitarea*informaBiei*de*interes*public,*în*termen*de: 1.*5*zile*de*la*înregistrarea*la*registratura*AutorităBii*NaBionale*Sanitare*Veterinare* şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor;*şi 2.*cel*mult*25*de*zile*de*la*înregistrarea*la*registratura*AutorităBii*NaBionale*Sanitare* Veterinare*şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor*în*cazul*unor*informaBii*complexe; b)*refuzul*comunicării*informaBiilor*solicitate,*cu*motivaBia*corespunzătoare,*în* termen*de*3*zile*de*la*înregistrarea*cererii*la*registratura*AutorităBii*NaBionale* Sanitare*Veterinare*şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor. ***Art.*7.*J (1)*AutorităBile*şi*instituBiile*publice*au*obligaBia*să*răspundă*în*scris*la* solicitarea*informaBiilor*de*interes*public*în*termen de*10*zile*sau,*după*caz,*în*cel* mult*30*de*zile*de*la*înregistrarea*solicitării,*în*funcBie*de*dificultatea,*complexitatea,* volumul*lucrărilor*documentare*şi*de*urgenBa*solicitării.*În*cazul*în*care*durata* necesară*pentru*identificarea*şi*difuzarea*informaBiei*solicitate*depăşeşte*10*zile,* răspunsul*va*fi*comunicat*solicitantului*în*maximum*30*de*zile,*cu*condiBia* înştiinBării*acestuia*în*scris*despre*acest*fapt*în*termen*de*10*zile. ***(2)*Refuzul*comunicării*informaBiilor*solicitate*se*motivează*şi*se*comunică*în* termen*de*5*zile*de*la*primirea*petiBiilor. ***(3)*Solicitarea*şi*obBinerea*informaBiilor*de*interes*public*se*pot*realiza,*dacă*sunt* întrunite*condiBiile*tehnice*necesare,*şi*în*format*electronic. **** Punere*în*aplicare*Art.*7.*prin*Ordin*24/2010*: În*scopul*aplicării*unitare*a*prevederilor*art.*6*şi*7*din*Legea*nr.*544/2001,*cu* modificările*şi*completările*ulterioare,*toate*compartimentele*AutorităBii*NaBionale* Sanitare*Veterinare*şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor*vor*transmite*Serviciului* comunicare,*IT*şi*relaBii*cu*massJmedia,*după*caz: a)*răspunsul*la*solicitarea*informaBiei*de*interes*public,*în*termen*de: 1.*5*zile*de*la*înregistrarea*la*registratura*AutorităBii*NaBionale*Sanitare*Veterinare* şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor;*şi 2.*cel*mult*25*de*zile*de*la*înregistrarea*la*registratura*AutorităBii*NaBionale*Sanitare* Veterinare*şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor*în*cazul*unor*informaBii*complexe; b)*refuzul*comunicării*informaBiilor*solicitate,*cu*motivaBia*corespunzătoare,*în* termen*de*3*zile*de la*înregistrarea*cererii*la*registratura*AutorităBii*NaBionale* Sanitare*Veterinare*şi*pentru*SiguranBa*Alimentelor. ***Art.*8.*J (1)*Pentru*informaBiile*solicitate*verbal*funcBionarii*din*cadrul* compartimentelor*de*informare*şi*relaBii*publice*au*obligaBia*să*precizeze*condiBiile* şi*formele*în*care*are*loc*accesul*la*informaBiile*de*interes*public*şi*pot*furniza*pe*loc* informaBiile*solicitate. ***(2)*În*cazul*în*care*informaBiile*solicitate*nu*sunt*disponibile*pe*loc,*persoana*este* îndrumată*să*solicite*în*scris*informaBia*de*interes*public,*urmând*ca*cererea*să*îi*fie* rezolvată*în*termenele*prevăzute*la*art.*7. ***(3)*InformaBiile*de*interes*public*solicitate*verbal*se*comunică*în*cadrul*unui* program*minim*stabilit*de*conducerea*autorităBii*sau*instituBiei*publice,*care*va*fi* afişat*la*sediul*acesteia*şi*care*se*va*desfăşura*în*mod*obligatoriu*în*timpul* funcBionării*instituBiei,*incluzând*şi*o*zi*pe*săptămână,*după*programul*de* funcBionare. ***(4)*ActivităBile*de*registratură*privind*petiBiile*nu*se*pot*include*în*acest*program* şi*se*desfăşoară*separat. ***(5)*InformaBiile*de*interes*public*solicitate*verbal*de*către*mijloacele*de*informare* în*masă*vor*fi*comunicate,*de*regulă,*imediat*sau*în*cel*mult*24*de*ore. ***Art.*9.*J (1)*În*cazul*în*care*solicitarea de*informaBii*implică*realizarea*de*copii*de* pe*documentele*deBinute*de*autoritatea*sau*instituBia*publică,*costul*serviciilor*de* copiere*este*suportat*de*solicitant,*în*condiBiile*legii. ***(2)*Dacă*în*urma*informaBiilor*primite*petentul*solicită*informaBii*noi*privind* documentele*aflate*în*posesia*autorităBii*sau*a*instituBiei*publice,*această*solicitare* va*fi*tratată*ca*o*nouă*petiBie,*răspunsul*fiind*trimis*în*termenele*prevăzute*la*art.*7* şi*8. ***Art.*10.*J Nu*este*supusă*prevederilor*art.*7J9*activitatea*autorităBilor*şi* instituBiilor*publice*de*răspunsuri*la*petiBii*şi*de*audienBe,*desfăşurată*potrivit* specificului*competenBelor*acestora,*dacă*aceasta*priveşte*alte*aprobări,*autorizări,* prestări*de*servicii*şi*orice*alte*solicitări*în*afara*informaBiilor*de*interes*public. ***Art.*11.*J (1)*Persoanele*care*efectuează*studii*şi*cercetări*în*folos*propriu*sau*în* interes*de*serviciu*au*acces*la*fondul*documentaristic*al*autorităBii*sau*al*instituBiei* publice*pe*baza*solicitării*personale,*în*condiBiile*legii. ***(2)*Copiile*de*pe*documentele*deBinute*de*autoritatea*sau*de*instituBia*publică*se* realizează*în*condiBiile*art.*9. ***Art.*111.*J Orice*autoritate*contractantă,*astfel*cum*este*definită*prin*lege,*are* obligaBia*să*pună*la*dispoziBia*persoanei*fizice*sau*juridice*interesate,*în*condiBiile* prevăzute*la*art.*7,*contractele*de*achiziBii*publice. ****___________ ****Art.*111.*a*fost*introdus*prin*punctul*1.*din*Lege*nr.*380/2006*începând*cu* 16.10.2006. ***Art.*12.*J (1)*Se*exceptează*de*la*accesul*liber*al*cetăBenilor,*prevăzut*la*art.*1*şi,* respectiv,*la*art.*111,*următoarele*informaBii: ***a)*informaBiile*din*domeniul*apărării*naBionale,*siguranBei*şi*ordinii*publice,*dacă* fac*parte*din*categoriile*informaBiilor*clasificate,*potrivit*legii; ***b)*informaBiile*privind*deliberările*autorităBilor,*precum*şi*cele*care*privesc* interesele*economice*şi*politice*ale*României,*dacă fac*parte*din*categoria* informaBiilor*clasificate,*potrivit*legii; ***c)*informaBiile*privind*activităBile*comerciale*sau*financiare,*dacă*publicitatea* acestora*aduce*atingere*dreptului*de*proprietate*intelectuală*ori*industrială,*precum* şi*principiului*concurenBei*loiale,*potrivit*legii; ****___________ ****Litera*c)*a*fost*modificată*prin*punctul*2.*din*Lege*nr.*371/2006*începând*cu* 14.10.2006. ***d)*informaBiile*cu*privire*la*datele*personale,*potrivit*legii; ***e)*informaBiile*privind*procedura*în*timpul*anchetei*penale*sau*disciplinare,*dacă* se*periclitează*rezultatul*anchetei,*se*dezvăluie*surse*confidenBiale*ori*se*pun*în* pericol*viaBa,*integritatea*corporală,*sănătatea*unei*persoane*în*urma*anchetei* efectuate*sau*în*curs*de*desfăşurare; ***f)*informaBiile*privind*procedurile*judiciare,*dacă*publicitatea*acestora*aduce* atingere*asigurării*unui*proces*echitabil*ori*interesului*legitim*al*oricăreia*dintre* părBile*implicate*în*proces; ***g)*informaBiile*a*căror*publicare*prejudiciază*măsurile*de*protecBie*a*tinerilor. ****___________ ****Alineatul*(1)*a*fost*modificat*prin*punctul*2.*din*Lege*nr.*380/2006*începând*cu* 16.10.2006. ***(2)*Răspunderea*pentru*aplicarea*măsurilor*de*protejare*a*informaBiilor* aparBinând*categoriilor*prevăzute*la*alin.*(1)*revine*persoanelor*şi*autorităBilor* publice*care*deBin*astfel*de*informaBii,*precum*şi*instituBiilor*publice*abilitate*prin* lege*să*asigure*securitatea*informaBiilor. ***Art.*13.*J InformaBiile*care*favorizează*sau*ascund*încălcarea*legii*de*către*o* autoritate sau*o*instituBie*publică*nu*pot*fi*incluse*în*categoria*informaBiilor* clasificate*şi*constituie*informaBii*de*interes*public. ***Art.*14.*J (1)*InformaBiile*cu*privire*la*datele*personale*ale*cetăBeanului*pot*deveni* informaBii*de*interes*public*numai*în*măsura*în*care*afectează*capacitatea*de* exercitare*a*unei*funcBii*publice. ***(2)*InformaBiile*publice*de*interes*personal*nu*pot*fi*transferate*între*autorităBile* publice*decât*în*temeiul*unei*obligaBii*legale*ori*cu*acordul*prealabil*în*scris*al* persoanei care*are*acces*la*acele*informaBii*potrivit*art.*2. *** SEC_IUNEA*a*2Ja **DispoziBii*speciale*privind*accesul*mijloacelor*de*informare*în*masă*la*informaBiile* de*interes*public ***Art.*15.*J (1)*Accesul*mijloacelor*de*informare*în*masă*la*informaBiile*de*interes* public*este*garantat. ***(2)*Activitatea*de*culegere*şi*de*difuzare*a*informaBiilor*de*interes*public,* desfăşurată*de*mijloacele*de*informare*în*masă,*constituie*o*concretizare*a* dreptului*cetăBenilor*de*a*avea*acces*la*orice*informaBie*de*interes*public. ***Art.*16.*J Pentru*asigurarea*accesului*mijloacelor*de*informare*în*masă*la* informaBiile*de*interes*public*autorităBile*şi*instituBiile*publice*au*obligaBia*să* desemneze*un*purtător*de*cuvânt,*de*regulă*din*cadrul*compartimentelor*de* informare*şi*relaBii publice. ***Art.*17.*J (1)*AutorităBile*publice*au*obligaBia*să*organizeze*periodic,*de*regulă*o* dată*pe*lună,*conferinBe*de*presă*pentru*aducerea*la*cunoştinBă*a*informaBiilor*de* interes*public. ***(2)*În*cadrul*conferinBelor*de*presă*autorităBile*publice*sunt*obligate*să*răspundă* cu*privire*la*orice*informaBii*de*interes*public. ***Art.*18.*J (1)*AutorităBile*publice*au*obligaBia*să*acorde*fără*discriminare* acreditare*ziariştilor*şi*reprezentanBilor*mijloacelor*de*informare*în*masă. ***(2)*Acreditarea*se acordă*la*cerere,*în*termen*de*două*zile*de*la*înregistrarea* acesteia. ***(3)*AutorităBile*publice*pot*refuza*acordarea*acreditării*sau*pot*retrage* acreditarea*unui*ziarist*numai*pentru*fapte*care*împiedică*desfăşurarea*normală*a* activităBii*autorităBii*publice*şi*care*nu*privesc*opiniile*exprimate*în*presă*de* respectivul*ziarist,*în*condiBiile*şi*în*limitele*legii. ***(4)*Refuzul*acordării*acreditării*şi*retragerea*acreditării*unui*ziarist*se*comunică* în*scris*şi*nu*afectează*dreptul*organismului*de*presă de*a*obBine*acreditarea*pentru* un*alt*ziarist. ***Art.*19.*J (1)*AutorităBile*şi*instituBiile*publice*au*obligaBia*să*informeze*în*timp*util* mijloacele*de*informare*în*masă*asupra*conferinBelor*de*presă*sau*oricăror*alte* acBiuni*publice*organizate*de*acestea. ***(2)*AutorităBile*şi*instituBiile*publice*nu*pot*interzice*în*nici*un*fel*accesul* mijloacelor*de*informare*în*masă*la*acBiunile*publice*organizate*de*acestea. ***(3)*AutorităBile*publice*care*sunt*obligate*prin*legea*proprie*de*organizare*şi* funcBionare*să*desfăşoare*activităBi*specifice*în*prezenBa*publicului*sunt*obligate*să* permită*accesul*presei*la*acele*activităBi,*în*difuzarea*materialelor*obBinute*de* ziarişti*urmând*să*se*Bină*seama*doar*de*deontologia*profesională. ***Art.*20.*J Mijloacele*de informare*în*masă*nu*au*obligaBia*să*publice*informaBiile* furnizate*de*autorităBile*sau*de*instituBiile*publice. *** CAPITOLUL*III **SancBiuni ***Art.*21.*J (1)*Refuzul*explicit*sau*tacit*al*angajatului*desemnat*al*unei*autorităBi*ori* instituBii*publice pentru*aplicarea*prevederilor*prezentei*legi*constituie*abatere*şi* atrage*răspunderea*disciplinară*a*celui*vinovat. ***(2)*Împotriva*refuzului*prevăzut*la*alin.*(1)*se*poate*depune*reclamaBie*la* conducătorul*autorităBii*sau*al*instituBiei*publice*respective*în*termen*de*30*de*zile* de*la*luarea*la*cunoştinBă*de*către*persoana*lezată. ***(3)*Dacă*după*cercetarea*administrativă*reclamaBia*se*dovedeşte*întemeiată,* răspunsul*se*transmite*persoanei*lezate*în*termen*de*15*zile*de*la*depunerea* reclamaBiei*şi*va*conBine*atât*informaBiile*de*interes*public*solicitate*iniBial,*cât*şi* menBionarea*sancBiunilor*disciplinare*luate*împotriva*celui*vinovat. ***Art.*22.*J (1)*În*cazul*în*care*o*persoană*se*consideră*vătămată*în*drepturile*sale,* prevăzute*în*prezenta*lege,*aceasta*poate*face*plângere*la*secBia*de*contencios* administrativ*a*tribunalului*în*a*cărei*rază*teritorială*domiciliază*sau*în*a*cărei*rază* teritorială*se*află*sediul*autorităBii*ori*al*instituBiei*publice.*Plîngerea*se*face*în* termen*de*30*de*zile*de*la*data*expirării*termenului*prevăzut*la*art.*7. ***(2)*InstanBa*poate*obliga*autoritatea*sau*instituBia*publică*să*furnizeze*informaBiile* de*interes*public*solicitate*şi*să*plătească*daune*morale*şi/sau*patrimoniale. ***(3)*Hotărârea*tribunalului*este*supusă*recursului. ***(4)*Decizia*CurBii*de*apel*este*definitivă*şi*irevocabilă. ***(5)*Atât*plângerea,*cât*şi*recursul*se*judecă*în*instanBă,*în*procedură*de*urgenBă,*şi* sunt*scutite*de*taxă*de*timbru. ****___________ ****Alineatul*(5)*a*fost*modificat*prin*alineatul*din*Lege*nr.*76/2012*începând*cu* 15.02.2013. *** CAPITOLUL*IV **DispoziBii*tranzitorii*şi*finale ***Art.*23.*J (1)*Prezenta*lege*va*intra*în*vigoare*la*60*de*zile*de*la*data*publicării*în* Monitorul*Oficial*al*României,*Partea*I. ***(2)*În*termen*de*60*de*zile*de*la*data*publicării*prezentei*legi*în*Monitorul*Oficial* al*României,*Partea*I,*Guvernul*va*elabora,*la*iniBiativa*Ministerului*InformaBiilor* Publice,*normele*metodologice*de*aplicare*a*acesteia. ***Art.*24.*J (1)*În*termen*de*60*de*zile*de*la*data*intrării*în*vigoare*a*prezentei*legi* Ministerul*InformaBiilor*Publice,*Ministerul*ComunicaBiilor*şi*Tehnologiei* InformaBiei*şi*Ministerul*FinanBelor*Publice*vor*înainta*Guvernului*propuneri* privind*măsurile*necesare*pentru*ca*informaBiile*de*interes*public*să*devină* disponibile*în*mod*progresiv*prin*intermediul*unor*baze*de*date*informatizate* accesibile*publicului*la*nivel*naBional. ***(2)*Măsurile*prevăzute*la*alin.*(1)*vor*privi*inclusiv*dotarea*autorităBilor*şi* instituBiilor*publice*cu*echipamentele*de*tehnică*de*calcul*adecvate. ***Art.*25.*J Pe*data*intrării*în*vigoare*a*prezentei*legi*se*abrogă*orice*prevederi* contrare. ****Această*lege*a*fost*adoptată*de*Senat*în*şedinBa*din*13*septembrie*2001,*cu* respectarea*prevederilor*art.*74*alin.*(2)*din*ConstituBia*României. **** p.*PREŞEDINTELE*SENATULUI, PAUL*PĂCURARU ****Această*lege*a*fost*adoptată*de*Camera*DeputaBilor*în*şedinBa*din*18*septembrie* 2001,*cu*respectarea*prevederilor*art.*74*alin.*(2)*din*ConstituBia*României. *** PREŞEDINTELE*CAMEREI*DEPUTA_ILOR VALER*DORNEANU ****Bucureşti,*12*octombrie*2001. ****Nr.*544.

Lasă un răspuns

Translate »