Ordin privind stabilirea personalului împuternicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de actele normative din domeniul culturii, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintarii de plata

In conformitate cu prevederile:

– art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, republicată;

– art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

–  art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările ulterioare;

– art. 80 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;

– art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

– art. 12 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor Cultului Mozaic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2002;

– art. 38 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;

– art. 28 alin. (2) din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată;

– art. 9 alin. (3) din Legea monumentelor de for public nr. 120/2006,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:

Art. 1. – Persoanele împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni sunt numite prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional sau, după caz, prin decizie a directorului coordonator al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, conform legii.

Art. 2. – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, utilizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pentru contravenienţii persoane fizice şi, respectiv, pentru contravenienţii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B.

Art. 3. – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al înştiinţării de plată, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. – Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate menţionate la art. 2 şi 3 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. – Se aprobă modelul legitimaţiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. -Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Direcţiile şi compartimentele din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi persoanele numite potrivit art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional,

Theodor Paleologu

ANEXA Nr. 1A

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului/Municipiului Bucureşti

Str…………………………nr……, bl……………

Nr………………../…………………………..

L.S.

Regim special

Seria M.C.C.P.N., nr……………………..

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiei

Nr…………..din………………………

Incheiat astăzi: ziua………………………………………….., luna……………….., anul…………, în localitatea……………………………

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………………………………….., în calitate de (numele şi prenumele)………………………………….. la……………………………………………., am constatat că persoana fizică (numele şi prenumele)……………………………………………………………………….., fiul/fiica lui…………şi al/a………., născut/născută la data de…….. în………………….., domiciliat/domiciliată în…………, str…………………….. nr….., bl……, sc. …, et. …, ap. …, sectorul/judeţul….., posesor/posesoare al/a BI/CI seria…..nr……………, eliberat/eliberată de ……………la data de………….., CNP…………….(pentru contravenientul cetăţean străin, persoană fără cetăţenie sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează şi următoarele date: paşaport/alt document de trecere a frontierei seria……nr…………., eliberat la data de …………., statul emitent ……….), având funcţia de …………la ……………., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:……………………………….., săvârşită/săvârşite la data de………………., ora…….., în localitatea …………………., în următoarele împrejurări:……………………………………………………………….

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art…….. alin…….lit…….din………şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art……alin……lit…..din………, care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la…………..la…………..lei.

Agentul constatator aplică amenda de…………..lei.

Agent constatator,

………………………………………………..

Martor,

………………………………………………..

Contravenient,

………………………………………………..

Alte menţiuni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..

Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:…………………………………………………………………………………………………………………………

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul………………………………, fiul/fiica lui…………………………………………..şi al/a……………………………………….., născut/născută la data de……………………………. în…………………….., domiciliat/domiciliată în…………………….., str……………..nr….., bl….., sc….., et….., ap….., sectorul/judeţul……, posesor/posesoare al/a BI/CI seria…..nr………, eliberat/eliberată de………………la data de……………….., CNP……………………….

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor:…………………………………

Impotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înştiinţarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi,……………/vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Agent constatator,

…………………………………………..

Martor,

…………………………………………..

Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.

Contravenient,

…………………………………………..

ANEXA Nr. 1B

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului/Municipiului Bucureşti

Str…………………………nr……, bl……………

Nr………………../…………………………..

L.S.

Regim special

Seria M.C.C.P.N., nr……………………..

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiei

Nr…………..din………………………

Incheiat astăzi: ziua……………….., luna……………….., anul…………, în localitatea………………………………………………………..

Subsemnatul/Subsemnata, (numele şi prenumele)………………………………………………………………………….,în calitate de………………………………… la………………………………., am constatat că persoana juridică (denumire)……………………………………………………………………., cu sediul social în (localitatea)…………………………………………………….., sectorul/judeţul……………..,(adresa completă) CUI……………, din data de…………………..

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art…….. alin…….lit…….din………şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art……alin……lit…..din………, care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la…………..la…………..lei.

Agentul constatator aplică amenda de…………..lei.

Agent constatator,

…………………………………………..

Martor,

…………………………………………..

Contravenient,

…………………………………………..

Alte menţiuni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..

Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:…………………………………………………………………………………………………………………………

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul………………………………, fiul/fiica lui…………………………………………..şi al/a………………………………………….., născut/născută la data de…………………………, în……………………., domiciliat/domiciliată în………………………, str……………..nr….., bl….., sc….., et….., ap….., sectorul/judeţul……, posesor/posesoare al/a BI/CI seria…..nr………, eliberat/eliberată de………………la data de……………….., CNP………………

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor:………………………………….

Impotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înştiinţarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi,……………/vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Agent constatator,

…………………………………………..

Martor,

…………………………………………..

Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.

Contravenient,

…………………………………………..

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului/Municipiului Bucureşti

Str…………………………nr……, bl……………

Nr………………../…………………………..

L.S.

Regim special

Seria M.C.C.P.N., nr……………………..

ÎNŞTIINŢARE  DE  PLATĂ

Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr…………………………, încheiat la data de……………………………, aveţi obligaţia să o achitaţi în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, urmând să predaţi o copie de pe chitanţă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator.

In caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

Agentul constatator,

…………………………………………..

Am luat cunoştinţă.

Contravenient,

…………………………………………..

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICI  DE  TIPĂRIRE

Denumire:

  1. a) Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria………………nr………………

Caracteristici tehnice:

– fiecare formular de proces-verbal se tipăreşte, pe faţă, în 3 exemplare;

– hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;

– format A4;

– sistem de înscriere propriu: seria M.C.C.P.N. nr. 0.000.001.;

– formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale.

  1. b) Inştiinţare de plată pentru debitor:

Fiecare formular se tipăreşte în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.

Formularele se broşează în carnete, conţinând câte 120 de file fiecare.

ANEXA Nr. 4

LEGITIMAŢIE

Coperta Interior
FOTO
LEGITIMAŢIE Legitimaţie nr…………………………..

Numele……………………………………

Prenumele………………………………..

Funcţia……………………………………..

BI/CI seria…………….nr………………….., eliberat/eliberată de …………………… la data de ………….., este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile constatate, potrivit prevederilor actelor normative indicate prin Ordinul nr………..

Conducătorul instituţiei,

…………………………………………..

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Interior

Vize anuale
2009 2010 2011
2012 2013 2014

Emitentul legitimaţiei va fi, după caz, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional sau serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în funcţie de instituţia publică în care este încadrat titularul acesteia.

Lasă un răspuns