ORDIN Nr. 2684 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia

In temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Ministrul culturii şi cultelor emite următorul ORDIN: Art. 1. – Se aproba Metodologia de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si continutul acesteia, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. – Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Institutul National al Monumentelor Istorice si directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin. Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul culturii si cultelor, Razvan Theodorescu Bucuresti, 18 iunie 2003. Nr. 2.684. ANEXA Nr. 1 Metodologie de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – (1) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este un document obligatoriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de intretinere a unui monument istoric. (2) Obligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din cartea tehnica a constructiei. In situatia in care aceasta nu exista, Obligatia privind folosinta monumentului istoric tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobil, in conditiile legii. Art. 2. – Obligatia privind folosinta monumentului istoric insoteste actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere pe tot parcursul existentei imobilului in cauza. Art. 3. – Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita in folosul imobilului si se inscrie in Cartea funciara de catre proprietar, respectiv titular al dreptului de administrare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. CAPITOLUL II Redactarea Obligatiei privind folosinta monumentului istoric Art. 4. – (1) Emitentul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric este directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala este situat monumentul istoric. (2) Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste de catre specialistii serviciilor monumente istorice din cadrul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazute la alin. (1), in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin. (3) Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste numai dupa cercetarea, la fata locului, a imobilului. Art. 5. – (1) Obligatia privind folosinta monumentului istoric cuprinde formularul Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, Inventarul monumentului istoric, prevazut in anexa A la Obligatia privind folosinta monumentului istoric, si Procesul-verbal de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric, prevazut in anexa B la Obligatia privind folosinta monumentului istoric. (2) Anexele A si B fac parte integranta din Obligatia privind folosinta monumentului istoric. Art. 6. – (1) La pct. 1 „Date de identificare” din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, variantele corecte vor fi marcate prin bifare, in casutele corespunzatoare. (2) La pct. 1 „Date de identificare” din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 1.1 va fi completat cu codul numeric al monumentului istoric, prevazut in Lista monumentelor istorice, si se va marca prin bifare casuta corespunzatoare listei in care figureaza monumentul istoric. (3) La pct. 1 „Date de identificare” din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, la subpct. 1.4, 1.5 si 1.6 vor fi mentionate denumirile cu care monumentul istoric este inregistrat in Lista monumentelor istorice. (4) La pct. 2 „Localizare administrativa/Amplasament” din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 2.1, 2.2 si 2.3 vor fi completate si cu denumirile anterioare si originare ale localitatilor si strazilor, precum si cu numerele anterioare si originare, daca este cazul. (5) La pct. 2 „Localizare administrativa/Amplasament” din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 2.6 va fi completat cu datele privind delimitarea zonei de protectie, prevazute in ordinul ministrului culturii si cultelor de clasare a monumentului istoric. (6) In situatia in care pentru un imobil exista documentatie tehnica cadastrala intocmita si avizata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, subpct. 2.7 din formularul mentionat la alin. (5) va fi completat cu numarul cadastral, respectiv numarul de Carte funciara. (7) Subpunctele de la pct. 5 „Descriere sumara” din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric vor fi completate pe baza datelor prevazute in Inventarul monumentului istoric si in Procesul-verbal de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric. (8) La pct. 6 „Conservare, restaurare, prezervare” din cap. I al formularului Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, subpct. 6.1 va fi completat pe baza datelor din Procesul-verbal de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric. Art. 7. – (1) Rubricile cap. IV „Conditiile de utilizare, de exploatare si intretinere ale monumentului istoric” vor fi completate distinct, pentru fiecare monument istoric, in functie de natura folosintei, de starea de conservare si de caracteristicile structurale si stilistice ale acestuia. (2) Prevederile cap. IV „Conditiile de utilizare, de exploatare si intretinere ale monumentului istoric” vor specifica: a) masuri pentru evitarea surselor potentiale de umiditate (invelitori, terase, jgheaburi si burlane, canalizari exterioare, izolatii termice – legate si de functiune, izolari la puntile termice clasice – contur goluri exterioare, spatii ventilate mecanic); b) masuri pentru asigurarea climatului corespunzator necesar conservarii monumentului istoric; c) masuri pentru asigurarea bunei functionari a instalatiilor electrice (curente, de forta, impamantari, paratrasnet), sanitare (apa-canal), incalzire (in special sobe, cosuri de fum, dar si centralele proprii); d) masuri pentru remedierea degradarilor primare la tencuieli interioare si exterioare, zugraveli, vopsitorii, etansari, pardoseli, tamplarie, feronerie; e) masuri pentru protejarea decoratiilor originare impotriva actiunii factorilor fizici sau chimici; f) materiale si tehnici adecvate pentru realizarea lucrarilor de consolidare, conservare si restaurare a monumentului istoric. (3) Lista categoriilor de masuri specifice pentru exploatarea monumentului istoric, prevazute la alin. (2), nu este limitativa. CAPITOLUL III Transmiterea Obligatiei privind folosinta monumentului istoric Art. 8. – (1) Obligatia privind folosinta monumentului istoric va fi inmanata proprietarului, sub semnatura, in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului ministrului culturii si cultelor de clasare a monumentului istoric. (2) Pentru monumentele istorice din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, Obligatia privind folosinta monumentului istoric va fi inmanata institutiilor publice titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilor imobile respective, in conditiile prevazute la alin. (1). Art. 9. – In cazul ansamblurilor si siturilor monument istoric, Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste pentru fiecare proprietar sau titular al dreptului de administrare asupra imobilelor aflate in perimetrul acestora si se transmite potrivit procedurii prevazute la art. 8. Art. 10. – Obligatia privind folosinta monumentului istoric se intocmeste in trei exemplare, dintre care un exemplar va fi transmis Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, un exemplar va fi pastrat de catre directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, emitenta, si un exemplar va fi transmis proprietarului, respectiv titularului dreptului de administrare asupra monumentului istoric. Art. 11. – Specialistii serviciilor monumente istorice din cadrul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor verifica periodic, cel putin o data pe an si in mod obligatoriu la fiecare sesizare, modul in care sunt respectate prevederile Obligatiei privind folosinta monumentului istoric. Art. 12. – Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor furniza proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, precum si altor titulari de drepturi reale asupra monumentelor istorice, la cerere, informatii privind legislatia din domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si listele oficiale cuprinzand agentii economici autorizati de Ministerul Culturii si Cultelor sa efectueze interventii asupra monumentelor istorice. ANEXA Nr. 2 MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national a judetului …………………./ a municipiului Bucuresti OBLIGATIE privind folosinta monumentului istoric nr. …………… din …………………. CAPITOLUL I Informatii generale 1. Date de identificare 1.1. Cod nr. …………………. [] Lista 1955 [] Lista 1991-1992 [] Lista 2004 1.2. Grupa: [] A – monument istoric de valoare nationala si universala [] B – monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local 1.3. Categorie: [] Monument [] Ansamblu [] Sit 1.4. Denumirea actuala ……………………………………………… 1.5. Denumiri anterioare ……………………………………………. 1.6. Denumirea originara ……………………………………………. 2. Localizare administrativa/Amplasament 2.1. Localitate ……………………………………………………. 2.2. Strada ………………………………… nr. ………………… 2.3. Sector ………………… /Judet ……………………………… 2.4. Cod postal ……………………………………………………. 2.5. Referinte cartografice/Toponimie ………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 2.6. Referinte privind zona de protectie a monumentului istoric …………. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 2.7. Date cadastrale ……………………………………………….. …………………………………………………………………….. 2.8. Reglementarile urbanistice in care se inscrie …………………….. …………………………………………………………………….. 2.9. Categoria de arhitectura ……………………………………….. 2.10. Tipul de folosinta sau functiunea ………………………………. 2.11. Folosinta actuala …………………………………………….. 2.12. Folosinta anterioara ………………………………………….. 2.13. Folosinta originara …………………………………………… 3. Datare 3.1. Perioada …………………………………… an …………….. 4. Persoane si evenimente asociate istoriei monumentului ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 5. Descriere sumara 5.1. Materiale si tehnici de constructie utilizate/structura ……………. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 5.2. Componente artistice …………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 5.3. Mobilier ……………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 5.4. Inscriptii ……………………………………………………. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 5.5. Incadrare stilistica …………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 6. Conservare, restaurare, prezervare 6.1. Starea generala de conservare in momentul eliberarii Obligatiei privind folosinta monumentului istoric …………………………………………. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 6.2. Propuneri de restaurare, reabilitare, reconversie …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. CAPITOLUL II Regim juridic 1. Proprietar actual ……………………………………………….. 2. Titlul de proprietate ……………………………………………. 3. Concesionarul/locatarul/titularul dreptului de administrare actual ……. 4. Proprietari anteriori ……………………………………………. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. CAPITOLUL III Obligatiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor si locatarilor monumentelor istorice 1. Sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a prezentei Obligatii privind folosinta monumentului istoric. 2. Sa asigure paza monumentelor istorice si sa ia masuri pentru apararea impotriva incendiilor. 3. Sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul localitatii in a carei raza teritoriala se afla situat monumentul istoric, despre orice modificari sau degradari in starea fizica a monumentelor istorice detinute. 4. Sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetari, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta. 5. Sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 422/2001 . 6. Sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai de catre persoanele fizice sau juridice atestate in acest sens si sa prevada in contracte conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate. 7. Sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate atunci cand executa ei insisi lucrari de intretinere curenta sau orice alte interventii. 8. Sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate in conditiile legii. 9. Sa permita montarea si sa intretina insemnul si sigla „Monument istoric”. 10. Sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate, in cazul in care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice in circuit public. 11. Sa comunice directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, dupa caz, asupra monumentelor istorice. 12. Sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre intentia de a instraina monumentul istoric, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile Legii nr. 422/2001. 13. Sa notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chirias sau concesionar, regimul juridic al monumentului istoric pe care il detine, precum si Obligatia privind folosinta monumentului istoric. 14. Sa instiinteze in scris directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor, potrivit legii, si sa transmita acesteia o copie de pe acte. 15. Sa inscrie Obligatia privind folosinta monumentului istoric in Cartea funciara, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. 16. Sa asigure o intretinere curenta corespunzatoare prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric. 17. Sa utilizeze monumentul istoric numai in scopuri compatibile cu destinatia sa initiala. CAPITOLUL IV Conditiile de utilizare, de exploatare si intretinere ale monumentului istoric …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Prezentul act a fost intocmit in trei exemplare si a fost transmis proprietarului/titularului dreptului de administrare direct/prin posta/prin mandatar la data de …………………………… Directia pentru cultura, culte si patrimoniul Proprietar persoana fizica, cultural national a judetului …………… …………………………………… ………………../a municipiului Bucuresti (numele si prenumele in clar si semnatura) Director, Proprietar persoana juridica/ ……………………………………… Titular al dreptului de administrare, (numele si prenumele in clar, …………………………………… semnatura si stampila) …………………………………… (denumirea persoanei juridice/institutiei publice) Sef Serviciu monumente istorice, …………………………………… (numele si prenumele in clar si semnatura) Conducatorul persoanei juridice/ institutiei publice, …………………………………… (functia, numele si prenumele in clar, semnatura si stampila) ANEXA A la Obligatia privind folosinta monumentului istoric nr. …….. din ………. MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national a judetului …………………./ a municipiului Bucuresti INVENTARUL monumentului istoric A. Date generale Monumentul istoric …………………………………………………. ……………………………………………………………………., grupa ……………., inregistrat cu nr. ……………., cod nr. ………., in Lista monumentelor istorice din anul ………, situat in localitatea ……, str. ………… nr. ……., judetul/sectorul ……., cod postal ………. . Proprietar/titular al dreptului de administrare ……………………., cu sediul/domiciliul in localitatea ………………., str. ………………… nr. ….., judetul/sectorul …………., reprezentat de …………………, cu functia de ………………………………………………………. . B. Descrierea monumentului/ansamblului 1. Suprafata imobilului ………………………………….. m2 2. Numarul corpurilor de cladire …………………………., din care monumente istorice ……………………………. ——————————————————————————– Corpuri Nr. incaperi/incaperea Suprafata (denumirea) (m2) ——————————————————————————– 1. ………… …………… …………….. 1/1 …………….. 1/2 …………….. 1/3 …………….. ——————————————————————————– 2. ………… …………… …………….. 2/1 …………….. 2/2 …………….. C. Inventarul fix al incaperilor Corp/incapere Inventarul fix ——————————————————————————- 1/1 ………………………………………………….. 1/2 ………………………………………………….. ………………………………………………….. 6 6 6 ——————————————————————————- 2/1 ………………………………………………….. 2/2 ………………………………………………….. 6 6 6 ——————————————————————————- D. Inventarul elementelor de amenajari exterioare Element Pozitie in spatiu ——————————————————————————- D1 …………………… ……………………………………….. D2 …………………… ……………………………………….. ……………………………………….. 6 6 6 6 6 ——————————————————————————- Directia pentru cultura, culte si patrimoniul Proprietar persoana fizica, cultural national a judetului …………… …………………………………… ………………../a municipiului Bucuresti (numele si prenumele in clar si semnatura) Director, Proprietar persoana juridica/ ……………………………………… Titular al dreptului de administrare, (numele si prenumele in clar, …………………………………… semnatura si stampila) …………………………………… (denumirea persoanei juridice/institutiei publice) Sef Serviciu monumente istorice, …………………………………… (numele si prenumele in clar si semnatura) Conducatorul persoanei juridice/ institutiei publice, …………………………………… (functia, numele si prenumele in clar, semnatura si stampila) ANEXA B la Obligatia privind folosinta monumentului istoric nr. …… din ……… MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national a judetului ………………./a municipiului Bucuresti PROCES-VERBAL de constatare a starii generale de conservare a monumentului istoric Monumentul istoric …………………………………………………, grupa …………….., inregistrat cu nr. ………., cod nr. ……………, in Lista monumentelor istorice din anul …., situat in localitatea ……….., str. …………… nr. …….., judetul/sectorul ……, cod postal ……… Astazi …………, subsemnatii: ………………………, in calitate de reprezentant al Directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national a judetului …………./a municipiului Bucuresti, si ……………………, in calitate de proprietar/reprezentant al proprietarului persoana juridica/ titularului dreptului de administrare ………………………………….., am incheiat prezentul proces-verbal prin care se face constatarea privind starea generala de conservare a monumentului istoric. Date tehnice (pe corpuri de cladiri)1) ——————————————————————————– Natura elementelor Elementul de constructie (materialul din care este Starea de conservare2) realizat) si incaperea ——————————————————————————– Elemente de structura: – fundatii ……………………. ………………. – ziduri ……………………. ………………. – plansee ……………………. ………………. – bolti ……………………. ………………. – scari ……………………. ………………. – sarpanta ……………………. ………………. ——————————————————————————– Elemente de arhitectura: – invelitori ……………………. ………………. – jgheaburi, burlane, ……………………. ………………. aruncatoare de apa ……………………. ………………. – parament exterior ……………………. ………………. – tamplarii exterioare ……………………. ………………. (usi, ferestre) – pardoseli ……………………. ………………. – parament interior ……………………. ………………. (tencuieli, placaje etc.) – tamplarii interioare ……………………. ………………. ——————————————————————————– 1) Analiza se face pe fiecare corp de cladire. 2) Aprecierea, dupa calificativele: foarte buna, buna, rea, distrus (disparut). ——————————————————————————– Elemente de mobilier fix inclus: – …………………………………………………………………… – …………………………………………………………………… ——————————————————————————– Decoratii exterioare …………………… ………………….. …………………… …………………… ………………….. …………………… ——————————————————————————– Decoratii interioare …………………… ………………….. …………………… …………………… ………………….. …………………… ——————————————————————————– Dotari: – instalatii electrice ………………….. …………………… – instalatii sanitare ………………….. …………………… (apa-canal) – instalatii incalzire ………………….. …………………… – instalatii paratrasnet ………………….. …………………… – alte instalatii ………………….. …………………… ——————————————————————————– Elemente de amenajari exterioare: – trotuare, pavaje ………………….. …………………… – alei ………………….. …………………… – plantatii ………………….. …………………… – elemente de mobilier ………………….. …………………… exterior (lampadare, statui, fantani etc.) ………………….. …………………… – altele (dupa caz) ………………….. …………………… ——————————————————————————– Directia pentru cultura, culte si patrimoniul Proprietar persoana fizica, cultural national a judetului …………… …………………………………… ………………../a municipiului Bucuresti (numele si prenumele in clar si semnatura) Director, Proprietar persoana juridica/ ……………………………………… Titular al dreptului de administrare, (numele si prenumele in clar, …………………………………… semnatura si stampila) …………………………………… (denumirea persoanei juridice/institutiei publice) Sef Serviciu monumente istorice, …………………………………… (numele si prenumele in clar si semnatura) Conducatorul persoanei juridice/ institutiei publice, …………………………………… (functia, numele si prenumele in clar, semnatura si stampila)

Lasă un răspuns