ORDIN Nr. 2043 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice

In temeiul prevederilor art. 32 alin. (6) si ale art. 36 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum si ale art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin: Art. 1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2 (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului culturii nr. 2.092/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice. Art. 3 Directia monumentelor istorice si Directia buget finante din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, precum si directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul culturii si cultelor, Razvan Theodorescu ANEXA 1 REGULAMENT de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, denumita in continuare Comisia, este organismul stiintific, consultativ si de avizare in domeniul protejarii monumentelor istorice, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor. Art. 2 Comisia propune strategiile si avizeaza, dupa caz, metodologiile, normativele si masurile tehnico-stiintifice in domeniul protejarii monumentelor istorice. Art. 3 (1) Comisia este condusa de un presedinte numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (2) Comisia este formata din personalitati si specialisti atestati in domeniul protejarii si punerii in valoare a monumentelor istorice, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (3) Presedintele reprezinta Comisia pe plan national si international. Art. 4 Functia de secretar al Comisiei este indeplinita de catre directorul Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Art. 5 (1) Comisia se constituie din 4 sectiuni, pe domenii de specialitate, conduse de catre un presedinte ales dintre membrii Comisiei; presedintii sectiunilor devin vicepresedintii Comisiei. (2) Secretarii sectiunilor sunt numiti de catre presedintele Comisiei dintre specialistii Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Art. 6 Sectiunile de specialitate ale Comisiei sunt: – Sectiunea de evidenta; – Sectiunea tehnica (arhitectura, inginerie, arheologie); – Sectiunea de componente artistice; – Sectiunea de urbanism si zone protejate. Art. 7 Comisiile regionale sunt in numar de 8, sunt conduse de catre un presedinte si un vicepresedinte numiti de presedintele Comisiei. Art. 8 Comisiile regionale ale monumentelor istorice au sediile si arondarile urmatoare: 1. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Iasi – Cuprinde judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui; 2. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Tulcea – Cuprinde judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea; 3. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Prahova – Cuprinde judetele: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman; 4. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Dolj – Cuprinde judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea; 5. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Timis – Cuprinde judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis; 6. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Cluj – Cuprinde judetele: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj; 7. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Brasov – Cuprinde judetele: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu; 8. – Sediul: D.C.C.P.C.N. Bucuresti – Cuprinde: municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Art. 9 (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul Comisiei formeaza Biroul Comisiei. (2) Membrii Biroului Comisiei fac parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Monumentelor Istorice. Art. 10 Comisia coordoneaza activitatea celor 8 comisii regionale. Art. 11 Autoritatea deciziilor Comisiei este garantata prin lege. Art. 12 (1) In alcatuirea Comisiei se va urmari reprezentarea echilibrata a tuturor domeniilor si specializarilor care contribuie la protejarea monumentelor istorice. (2) Nu pot face parte din Comisie persoane care au contribuit direct la distrugerea unuia sau mai multor monumente istorice. CAP. 2 Atributiile Comisiei si ale comisiilor regionale Art. 13 Comisia are urmatoarele atributii principale: a) fundamenteaza din punct de vedere stiintific si propune Ministerului Culturii si Cultelor strategia nationala de protejare a monumentelor istorice; b) avizeaza, pe baza propunerilor sectiunilor de specialitate, metodologiile, normele, normativele si reglementarile tehnico-stiintifice din domeniul protejarii monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor; c) hotaraste, pe baza propunerilor comisiilor regionale si a Sectiunii de evidenta, clasarea, neclasarea, declasarea si schimbarea grupei monumentelor istorice; d) stabileste, la propunerea sectiunilor, criteriile de atestare a specialistilor si expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice, precum si criteriile de avizare a agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari asupra monumentelor istorice; e) avizeaza sectiunile de specialitate prevazute in Planul de amenajare a teritoriului national; f) avizeaza planurile de amenajare a teritoriului judetean si planurile de amenajare a teritoriilor interjudetene; g) avizeaza, la propunerea Sectiunii de urbanism si zone protejate, planurile urbanistice generale ale localitatilor in care se afla monumente istorice din grupa A, precum si pe cele cu monumente istorice din grupa B, care cuprind o mare concentrare, diversitate si suprapuneri de ansambluri si situri, afectate de propunerile de dezvoltare a localitatii, precum si regulamentele de construire aferente acestor zone; h) avizeaza planurile urbanistice generale ale localitatilor declarate oras sau sat istoric; i) avizeaza, prin Sectiunea de urbanism si zone protejate, planurile urbanistice zonale ale zonelor protejate care cuprind monumente istorice din grupa A, precum si regulamentele de construire aferente acestora; in functie de importanta propunerilor, sectiunea poate propune validarea avizului in plenul Comisiei; j) in absenta documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului avizate si aprobate, avizeaza, prin Sectiunea tehnica, planurile urbanistice de detaliu care au drept obiect monumente istorice din grupa A si prin Sectiunea de urbanism si zone protejate, imobile din zona de protectie a acestora; in functie de importanta impactului pentru monument sau pentru zona, sectiunile propun validarea avizului de catre Comisie; k) avizeaza, potrivit competentei sale, in sedintele reunite ale Sectiunii de urbanism si zone protejate si ale Sectiunii de evidenta, studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru instituirea si delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit si, pe baza propunerilor Comisiei Nationale de Arheologie, ale ariilor siturilor arheologice protejate prin lege, precum si reglementarile generale de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale in vigoare, pentru zonele cu monumente istorice inscrise in grupa A; l) avizeaza, prin Sectiunea tehnica, documentatiile tehnice privind interventiile asupra monumentelor istorice din grupa A; fazele importante care presupun abordari conceptuale deosebite pot fi prezentate pentru avizare plenului Comisiei; m) avizeaza, prin Sectiunea de componente artistice, documentatiile de restaurare a componentelor artistice, indiferent de grupa monumentelor istorice; documentatiile pentru monumentele istorice din grupa A si cele care presupun abordari conceptuale deosebite, diferite de principiile cunoscute, se prezinta pentru avizare in plenul Comisiei; n) avizeaza din punct de vedere plastic, arhitectural si tehnic, prin Sectiunea tehnica, inscriptionarea si marcarea monumentelor istorice din grupa A, avand la baza texte avizate de organisme sau institutii stiintifice de specialitate; o) avizeaza, prin Sectiunea de urbanism si zone protejate, documentatiile tehnice privind interventiile asupra imobilelor din zonele de protectie a monumentelor istorice din grupa A; p) formuleaza prioritatile lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, in vederea fundamentarii sumelor necesare ce urmeaza sa fie alocate in acest scop de la bugetul de stat; q) examineaza si avizeaza prioritatile de finantare din fondurile aprobate de la bugetul de stat, precum si modificarile survenite pe parcursul anului bugetar; r) avizeaza propunerile de achizitii de monumente istorice ce se realizeaza prin Ministerul Culturii si Cultelor; s) controleaza aplicarea deciziilor sale de catre proprietarii sau detinatorii de monumente istorice cu orice titlu; s) avizeaza, prin secretarul Comisiei, contractele Oficiului National al Monumentelor Istorice privind interventiile asupra monumentelor istorice; t) propune monumente istorice pentru a fi incluse in Lista patrimoniului cultural si natural mondial in pericol, elaborata de UNESCO; t) sesizeaza organele de stat competente pentru aplicarea si luarea de masuri privind protejarea monumentelor istorice, ca urmare a constatarii incalcarii prevederilor legale referitoare la protejarea monumentelor istorice, in urma controalelor efectuate de catre membrii Comisiei, conform dispozitiilor legale in vigoare; u) sustine elaborarea de programe de pregatire a specialistilor, precum si de planuri de invatamant si specializare in domeniul protejarii monumentelor istorice; v) reprezinta Romania in cadrul organismelor internationale de specialitate similare; x) orice alte atributii date in competenta sa prin lege. Art. 14 Biroul Comisiei se intruneste la convocarea presedintelui Comisiei si are urmatoarele atributii principale: a) analizeaza, impreuna cu secretarul Comisiei si cu secretarii sectiunilor, activitatea sectiunilor de specialitate; b) analizeaza, impreuna cu presedintii comisiilor regionale, cu secretarul Comisiei si cu inspectorii Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, activitatea comisiilor regionale; c) identifica disfunctiile din activitatea sectiunilor si a comisiilor regionale si propune masurile de corectare si de corelare a activitatii acestora; d) identifica subiecte sau teme majore pe care le propune spre analiza si decizie plenului Comisiei; e) aduce la cunostinta comisiilor regionale, prin Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, deciziile si hotararile cu caracter metodologic, urmarind totodata si aplicarea acestora in teritoriu; f) analizeaza trimestrial activitatea Institutului National al Monumentelor Istorice, propunand masuri de imbunatatire a activitatilor; g) analizeaza trimestrial respectarea de catre Oficiul National al Monumentelor Istorice a prioritatilor si aplicarea programelor de restaurare a monumentelor istorice, avizate si aprobate, propunand masurile corespunzatoare; h) analizeaza contestatiile primite cu privire la avizele Comisiei, sectiunilor sau comisiilor regionale si, dupa caz, ia direct masuri de solutionare sau propune solutii spre adoptare plenului Comisiei; in rezolvarea contestatiilor beneficiaza de asistenta juridica de specialitate asigurata de Ministerul Culturii si Cultelor; i) prezinta Comisiei un raport cu privire la activitatea desfasurata in perioada dintre sedintele Comisiei. Art. 15 Comisiile regionale au urmatoarele atributii principale: 1. urmaresc aplicarea strategiei nationale de protejare a monumentelor istorice in regiunea lor de competenta; 2. analizeaza si propun Comisiei clasarea monumentelor istorice din regiunea lor de competenta in grupa A sau B, dupa caz; 3. a) avizeaza planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale si planurile urbanistice de detaliu ale localitatilor ce cuprind monumente istorice clasate in grupa B; b) avizeaza proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii sau de desfiintare in zonele de protectie a monumentelor istorice cuprinse in grupa B; 4. avizeaza studiile de fundamentare istorico-stiintifica pentru instituirea si delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit, a ariilor siturilor arheologice protejate prin lege, precum si reglementarile generale de amenajare a teritoriului acestora, pentru zonele cu monumente istorice inscrise in grupa B; 5. avizeaza planurile urbanistice de detaliu si proiectele de executie in zonele cu monumente istorice clasate in grupa A, pentru care exista reglementari avizate de Comisie; 6. avizeaza documentatiile tehnice care propun lucrari de cercetare, investigatii si expertize tehnice, proiectele tehnice si detaliile de executie pentru monumente istorice clasate in grupa B; 7. propun Comisiei si autoritatilor administratiei publice locale prioritatile de finantare si/sau de cofinantare, dupa caz, a lucrarilor de protejare a monumentelor istorice clasate in grupa B; 8. controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la protejarea monumentelor istorice de catre detinatorii cu orice titlu, precum si de catre cei care executa lucrari la monumente istorice sau in zonele de protectie a acestora, indiferent de grupa monumentelor istorice; 9. avizeaza documentatiile pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la monumente istorice clasate in grupa A, care nu aduc modificari de arhitectura ori ale componentelor artistice, in conditiile in care lucrarile se executa cu respectarea materialelor, tehnicilor si a formelor constructive initiale; 10. indeplinesc orice alte atributii date in competenta, potrivit dispozitiilor legale. CAP. 3 Organizarea Comisiei si a comisiilor regionale Art. 16 Comisia este compusa din 21 de membri, al caror mandat este de 5 ani. Art. 17 Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea: a) Academiei Romane – 2 membri; b) Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei – un membru; c) Ministerului Educatiei si Cercetarii – 2 membri; d) organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice – un membru; e) Ministerului Culturii si Cultelor – 15 membri, dintre care 8 sunt propusi de comisiile regionale ale monumentelor istorice. Art. 18 Comisia poate alege ca membri de onoare specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de recunoastere internationala din domeniul cercetarii si protejarii monumentelor istorice; membrii de onoare sunt propusi de catre presedintele Comisiei si sunt alesi cu votul majoritatii simple a membrilor Comisiei. Art. 19 Sectiunile sunt formate din cate 9 membri, inclusiv presedintele, cu exceptia Sectiunii tehnice care are 11 membri, si cuprind: membri de drept care sunt si membri ai Comisiei, membri cooptati din randul expertilor si specialistilor atestati si maximum 3 membri invitati, care sunt nominalizati si convocati la sedinte in functie de complexitatea subiectelor prezentate. Art. 20 Comisiile regionale au cate 9 membri numiti de catre presedintele Comisiei, la propunerea directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru un mandat de 5 ani. Art. 21 Secretarul fiecarei comisii regionale este numit de catre directorul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala are sediul comisia regionala, dintre specialistii directiei, la propunerea presedintelui Comisiei. Art. 22 (1) Calitatea de membru al Comisiei si, dupa caz, al comisiei regionale inceteaza in urmatoarele situatii: a) revocare, in cazul incalcarii prevederilor legale si a prezentului regulament; b) demisie; c) absente nejustificate la 3 sedinte consecutive sau 6 absente pe an; d) imposibilitatea de a-si exercita atributiile o perioada de cel putin 3 luni; e) deces; f) alte situatii prevazute de lege. (2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta presedintelui Comisiei, care le va aduce la cunostinta ministrului culturii si cultelor. (3) Eliberarea din functia de membru, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d), se realizeaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Art. 23 (1) In cazul in care unul dintre membrii Comisiei sau, dupa caz, ai comisiilor regionale pierde aceasta calitate, va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (2) Numirea unui nou membru al Comisiei se realizeaza la propunerea aceleiasi institutii care a propus numirea membrului al carui loc a devenit vacant. CAP. 4 Functionarea Comisiei si a structurilor sale Art. 24 (1) Comisia functioneaza in sedinte in plen, in sedinte ale Biroului Comisiei, in sedinte ale sectiunilor si in sedinte reunite ale sectiunilor. (2) Comisiile regionale functioneaza in sedinte in plen si in sedinte reunite. (3) Comisiile regionale se reunesc in sedinte comune in mod exceptional, atunci cand subiectele puse in discutie privesc amenajarea teritoriului interjudetean sau intercomunal ori cand se discuta probleme majore prioritare la un monument istoric. Art. 25 Sedintele sunt conduse de presedintele structurii respective sau de un vicepresedinte, in baza deciziei de delegare a presedintelui. Art. 26 (1) Sedintele Comisiei si ale structurilor sale, precum si ale comisiilor regionale sunt legal constituite in prezenta a doua treimi din numarul total de membri. (2) Deciziile sunt legal adoptate cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor prezenti; in caz de balotaj, votul presedintelui este decisiv. (3) Membrii invitati, secretarii si specialistii directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, nu au drept de vot. Art. 27 Sedintele Comisiei si ale comisiilor regionale au loc lunar, iar sedintele extraordinare au loc la convocarea ministrului culturii si cultelor, a presedintelui Comisiei, respectiv a presedintelui comisiei regionale respective. Art. 28 Biroul Comisiei poate avea sedinte comune cu Biroul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, al Comisiei Nationale de Arheologie, al Comisiei de Experti pentru Monumente de For Public sau al Comisiei pentru Lacasuri de Cult, dupa caz. Art. 29 (1) Ordinea de zi si data sedintelor Comisiei, Biroului Comisiei si ale sectiunilor Comisiei se stabilesc de catre presedintii acestora. (2) Convocarea membrilor se face de catre secretarii structurilor mentionate la alin. (1), dupa caz. Art. 30 (1) Ordinea de zi a sedintelor comisiilor regionale se stabileste de catre presedintii acestora, la propunerea sefilor serviciilor monumente istorice din directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, iar convocarea membrilor se face de catre secretarii comisiilor regionale. (2) Ordinea de zi a comisiilor regionale se aduce la cunostinta presedintelui si secretarului Comisiei. Art. 31 Cand in sedinte se analizeaza subiecte la elaborarea carora unul sau mai multi membri ai Comisiei sau ai sectiunilor au contribuit in calitate de autor, coautor sau colaborator, deciziile se adopta fara participarea la vot a respectivilor membri, iar votul este secret. Art. 32 Subiectele la care membrii comisiilor regionale sunt autori, coautori sau colaboratori se analizeaza in sectiunile de specialitate ale Comisiei, pe baza referatului inspectorului din cadrul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala este amplasat obiectivul, si al inspectorului Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Art. 33 Documentatiile se prezinta in sedinte de catre autorul acestora, iar daca acesta nu este prezent, subiectul se amana. Art. 34 Inspectorul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si al Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz, prezinta referatul sau cuprinzand concluziile specialistilor din directie si propunerile de avizare, cu conditii si recomandari, sau, dupa caz, de respingere, motivand propunerea. Art. 35 Referatele inspectorilor directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se arhiveaza la documentatie in original. Art. 36 Decizia privind acordarea avizelor, prin vot deschis sau, dupa caz, secret, se ia in absenta elaboratorului documentatiei si a beneficiarului acesteia. Art. 37 Presedintele de sedinta formuleaza decizia privind avizarea, conditiile, recomandarile sau motivatia respingerii, avand in vedere ca aceasta sa fie in concordanta cu faza de elaborare a documentatiei, cu conditiile impuse de avizele acordate la fazele anterioare si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Art. 38 Procesele-verbale ale sedintelor Comisiei, Biroului Comisiei, sectiunilor si ale comisiilor regionale se semneaza de catre toti membrii Comisiei. Art. 39 (1) La sedintele comisiilor regionale participa inspectorii si sefii serviciilor monumente istorice din cadrul directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si inspectorii Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. (2) Sefii serviciilor monumente istorice si inspectorii directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, care participa la sedintele comisiilor regionale, nu au drept de vot. (3) La sedintele comisiilor regionale pot fi invitati si arhitectii-sefi ai judetelor, care pot participa la discutii, dar care nu au drept de vot. (4) In functie de documentatiile primite pentru avizare, la sedintele comisiilor regionale vor fi invitati si maximum 3 specialisti din domeniul in discutie. Art. 40 (1) Procesele-verbale sunt confidentiale; acestea pot fi puse numai la dispozitia membrilor comisiilor respective, functionarilor Directiei monumentelor istorice, Directiei generale a patrimoniului cultural din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, demnitarilor, organelor si institutiilor abilitate prin lege. (2) Procesele-verbale ale sedintelor Comisiei, sectiunilor, Biroului Comisiei si ale comisiilor regionale se arhiveaza in original la Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Art. 41 (1) Avizele acordate de Comisie si de sectiuni se semneaza de inspectorii si referentii Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, de presedintele Comisiei si se aproba de catre ministrul culturii si cultelor. (2) Avizele acordate de comisiile regionale se redacteaza de catre inspectorii directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla obiectivul, si se semneaza de inspector, de seful serviciului monumente istorice si se aproba de catre directorul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti. Art. 42 Avizele se emit sub antetul Ministerului Culturii si Cultelor – Directia monumentelor istorice sau, dupa caz, al Ministerului Culturii si Cultelor – directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de competenta. Art. 43 (1) Impotriva deciziilor Comisiei, sectiunilor si comisiilor regionale se pot face contestatii in termen de 15 zile de la comunicare. (2) a) Contestatiile la deciziile Comisiei si ale sectiunilor se depun la Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. b) Contestatiile la deciziile comisiilor regionale se depun la directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla obiectivul care formeaza obiectul contestatiei. (3) Contestatiile, documentatiile si referatele directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si ale Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se prezinta Biroului Comisiei, impreuna cu propunerile de solutionare. (4) Contestatiile se rezolva in termen de 30 de zile de la data depunerii, pentru avizele emise de Comisie, si in termen de 45 de zile de la data depunerii, pentru avizele emise de comisiile regionale. (5) In cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii. Art. 44 In cazul in care sedintele sectiunilor sau ale comisiilor regionale nu pot avea loc din lipsa repetata de cvorum, vor fi numiti noi membri, la propunerea presedintilor structurilor respective, conform procedurii prevazute in prezentul regulament. CAP. 5 Dispozitii finale Art. 45 (1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei membrii acesteia incheie conventii civile cu Ministerul Culturii si Cultelor. (2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiilor regionale membrii acestora incheie conventii civile cu directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, pe care o reprezinta in cadrul comisiei regionale. Art. 46 Prezentul regulament se completeaza de drept cu actele normative in vigoare. Art. 47 Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii lui prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Lasă un răspuns