LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articol unic Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari: 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 2 (1) În sensul prezentei ordonante de urgenta, asezamintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfasoara activitati în domeniul cultural, de informare si de educatie permanenta, reprezentând servicii culturale de utilitate publica, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului la informatie.” 2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 3 (1) Autoritatile administratiei publice locale pot aproba functionarea asezamintelor culturale de drept public ca institutii-gazda de spectacole si/sau concerte, asigurând urmatoarele: a) existenta unui imobil care sa dispuna de conditiile tehnico-administrative necesare prezentarii de productii artistice; b) bugetul necesar functionarii si acoperirii cheltuielilor aferente prezentarii de productii artistice. (2) Productiile artistice sunt spectacolele si/sau concertele definite conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic.” 3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea în valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;” 4. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) conservarii, cercetarii si punerii în valoare a mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor;” 5. La articolul 4 alineatul (3), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: „f) organizarii de rezidente artistice.” 6. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Asezamintele culturale, institutii publice, pot purta numele uneia dintre personalitatile istoriei si culturii nationale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislatiei în vigoare.” 7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 6 (1) Autoritatile administratiei publice în subordinea carora functioneaza asezamintele culturale, institutii publice, aproba pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta: a) regulamentele de organizare si functionare proprii; b) numarul de posturi; c) statul de functii; d) bugetul de venituri si cheltuieli. (2) Orice modificare a modului de organizare si functionare a asezamintelor culturale, institutii publice, se aproba prin actul autoritatii administratiei publice centrale, respectiv prin hotarâre a consiliului local sau a consiliului judetean, dupa caz, adoptata cu votul a doua treimi din numarul total de consilieri. (3) În cazul asezamintelor culturale din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, prefectul vegheaza la respectarea dispozitiilor alin. (2), în conditiile legii.” 8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 8 La nivelul fiecarui judet se organizeaza si functioneaza, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, cel putin un asezamânt cultural, institutie publica, în subordinea consiliului judetean, care poate sprijini metodologic activitatea asezamintelor culturale la nivel comunal.” 9. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: „(2) Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finantarea proiectelor si programelor culturale.” 10. La articolul 21, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 21 (1) Ministerul Culturii si Cultelor poate finanta din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din alte surse, în conditiile legii, un Program national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program. ……………………………………………………………………………………………………………………. (3) Programul are ca principale obiective: a) reabilitarea si modernizarea infrastructurii culturale; b) construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii; c) dotarea asezamintelor culturale din mediul rural.” 11. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins: „(31) Dotarea asezamintelor culturale din mediul rural, conform alin. (3) lit. c), se va face cu echipamentul de practica culturala necesar, pentru: a) întarirea rolului asezamintelor culturale si transformarea acestora în centre comunitare de acces la informatie si cultura si de coeziune sociala; b) diversificarea ofertei culturale; c) cresterea gradului de acces si participare a populatiei rurale la viata culturala.” 12. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Programul se aplica începând cu anul 2007 si se va desfasura pe o perioada de 3 ani.” 13. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 22 (1) Pentru a putea beneficia de finantare în cadrul Programului, autoritatile administratiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autoritati publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate, vor elabora si vor propune, pe baza unei documentatii justificative, proiecte care trebuie sa fie însotite de programe si proiecte culturale desfasurate pe o perioada de minimum 3 ani, precum si de garantia asigurarii unei finantari, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totala a proiectului de constructie, reabilitare, modernizare si/sau dotare. (2) Valorile minime si cele maxime ale finantarilor alocate se stabilesc prin Ghidul operational al Programului, potrivit prevederilor art. 26.” 14. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 23 (1) Pentru implementarea Programului se constituie Comisia privind determinarea oportunitatii de finantare a proiectelor, denumita în continuare Comisie, formata din câte un reprezentant al primului-ministru, al Ministerului Culturii si Cultelor, al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Ministerului Economiei si Finantelor, al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, al Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru relatii interetnice, al Asociatiei Comunelor si al Asociatiei Oraselor din România, desemnati prin decizie a primului-ministru, prin ordin al ministrilor de resort sau prin decizie a presedintelui asociatiei, dupa caz.” 15. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 25 (1) Pentru monitorizarea implementarii Programului, în structura Ministerului Culturii si Cultelor se înfiinteaza un compartiment care va functiona cu un numar de 15 posturi, prin suplimentarea numarului de posturi al aparatului propriu al Ministerului Culturii si Cultelor.” 16. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Numarul maxim de posturi prevazut în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 192 de posturi, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.” 17. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu urmatorul cuprins: „Art. 251 Autoritatile administratiei publice locale care au fost selectate si beneficiaza de finantare în cadrul Programului au obligatia de a mentine destinatia de asezamânt cultural o perioada de minimum 15 ani.” 18. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 26 Ministerul Culturii si Cultelor împreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ghidul operational al Programului, care va cuprinde: conditiile de selectie, cheltuielile eligibile, modul de organizare si functionare a Comisiei, precum si alte detalii legate de implementarea si monitorizarea Programului, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.” -****- Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata. Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 351 din data de 23 mai 2007 PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILA

Lasă un răspuns

Translate »