ORDIN Nr. 2009 din 12 februarie 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a expertilor

Ministrul culturii si cultelor, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si ale art. 77 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, emite urmatorul ordin: ARTICOL UNIC Se aproba Normele de acreditare a expertilor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Ministrul culturii si cultelor, Razvan Theodorescu ANEXA 1 NORME de acreditare a expertilor Art. 1 (1) Pentru acreditarea ca expert, solicitantii trebuie sa intruneasca minimum 40 de puncte conform punctajelor oferite de urmatoarele criterii: 1. Studii de specialitate (criteriu obligatoriu) 10 puncte 2. Vechime in specialitate: – 10 – 15 ani 5 puncte – 15 – 20 ani 10 puncte – peste 20 ani 15 puncte 3. Cursuri si/sau stagii de specializare: – cursuri de perfectionare organizate sub egida 3 puncte Ministerului Culturii/Ministerului Educatiei (pentru fiecare atestat) Nationale – stagii de specializare in strainatate 5 – 20 puncte (pentru fiecare atestat, in functie de durata si complexitatea stagiului) 4. Stagii si titluri stiintifice de specialitate: – masterat 5 puncte – doctorand 10 puncte – doctor 20 puncte 5. Stagii si titluri stiintifice: – masterat 3 puncte – doctorand 5 puncte – doctor 10 puncte 6. Lucrari stiintifice in specialitate: – catalog stiintific 3 – 10 puncte (pentru fiecare catalog) – studii si articole publicate in reviste de 3 puncte specialitate (pentru fiecare articol) – carte stiintifica cu autor unic 10 – 15 puncte – carte stiintifica in colaborare 5 puncte (pentru fiecare carte) 7. Experienta practica in domeniu: – expozitii permanente 10 puncte – expozitii temporare 2 – 4 puncte (pentru fiecare expozitie) – cercetare in teren 3 – 5 puncte (pentru fiecare campanie) (2) Acreditarea expertilor va determina inscrierea acestora in Registrul expertilor. Art. 2 (1) Dosarul de candidatura se va depune la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si va contine urmatoarele documente: a) cerere-tip; b) curriculum vitae; c) copii de pe actele de studii; d) copie de pe carnetul de munca; e) cazier judiciar; f) doua recomandari din partea unor institutii cu atributii in domeniu si/sau personalitati cu activitate recunoscuta; g) lista cuprinzand titlurile, editura si anul aparitiei. (2) Directia muzee, colectii, arte vizuale verifica toate actele depuse la dosar. In cazul in care dosarul este incomplet aceasta va solicita in scris in termen de 5 zile completarea dosarului; in termen de 10 zile candidatul va prezenta actele necesare in vederea completarii dosarului. Art. 3 (1) Directia muzee, colectii, arte vizuale inainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor dosarul de candidatura. (2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, in urma examinarii dosarului si sustinerii unui interviu, acrediteaza expertii. Art. 4 (1) Candidatilor admisi li se va elibera un atestat in forma prevazuta in anexa la prezentele norme. (2) Candidatii ale caror dosare au fost respinse de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor pot depune contestatie in scris in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii. (3) Contestatia va fi depusa in scris la Directia muzee, colectii, arte vizuale si va fi examinata in termen de 15 zile de o comisie numita prin ordin al ministrului culturii si cultelor; in cazul in care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii. Art. 5 Specialistii inscrisi in Registrul expertilor sunt singurii care au calitatea sa faca expertize pentru instantele judecatoresti si notari publici, la solicitarea acestora. ANEXA 1 la norme Nr. …………… Data ………….. ROMANIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR ATESTAT Ministerul Culturii si Cultelor, in conformitate cu prevederile art. 53 lit. l) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil si cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor din data de ………………….., atesta ca domnul/doamna …………………………, nascut/nascuta in anul …….., luna ………, ziua …………., in localitatea ………………………., judetul …………………….., care se legitimeaza cu ……….. seria …… nr. …………….., codul numeric personal ……………………, a obtinut, in baza documentelor prezentate, calitatea de expert in domeniul/domeniile.

Ministrul culturii si cultelor

Lasă un răspuns