Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea unui membru al Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 5, alin (2), (3) şi (5), şi ale art. 6, alin (5) şi (6) din OG 432/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, în baza OMCC nr. 2483 bis/12.12.2006 privind instituirea modelelor ştampilelor, ale autorizațiilor, certificatelor, avizelor şi fişelor tehnice necesare cercetării arheologice, în temeiul prevederilor art. 13 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare Ministrul Culturii şi Cultelor emite prezentul ORDIN Art. 1. Se aprobă Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică, cuprinsă în anexa, parte integrantă a prezentului ordin. Art. 2. Direcțiile pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Național județene şi a Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Adrian IORGULESCU MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR 2 Anexa Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică I. Definiții Art. 1. Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităților umane curente. Art. 2. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ prin care se anulează regimul de protecție instituit anterior asupra terenului în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic. II. Proceduri Art. 3. Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice sau Repertoriul Arheologic Național, cuprinse sau nu în documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, autoritățile publice locale emit Certificatul de urbanism, cu specificarea necesității obținerii avizului din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, înainte de eliberarea autorizației de construire. Art. 4. În cazul descoperirii de vestigii arheologice întâmplătoare în timpul lucrărilor de construire din afara zonelor protejate de lege, primarul localității dispune: suspendarea autorizației de construire şi oprirea oricăror lucrări de construire sau de desființare de construcții, anunțarea, în 72 de ore, a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor şi organizarea pazei descoperirilor arheologice întâmplătoare. Art. 5. Documentațiile depuse de investitor la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea obținerii avizului sau, după caz, a Certificatului de descărcare arheologică, cuprind obligatoriu proiectul tehnic al investiției şi delimitarea acestuia în planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70. Art. 6. În vederea eliberării avizului favorabil pentru faza de execuție sau, după caz, a Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor solicită investitorului completarea documentației cu Raportul de cercetare arheologică preventivă. Art. 7. Raportul de cercetare arheologică preventivă este analizat, în această fază, de către Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau, după caz, de către Comisia Națională de Arheologie, conform competențelor prevăzute de lege. Art. 8. În vederea realizării de cercetări arheologice preventive sau de supravegheri arheologice, după caz, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor comunica beneficiarului lista completă a instituțiilor de specialitate abilitate de a realiza aceste activități, precum şi codul juridic al cercetării arheologice. 3 III. Supravegherea arheologică Art. 9. Supravegherea arheologică se desfăşoară acolo unde există posibilitatea ca lucrările aflate în desfăşurare să afecteze sau să distrugă patrimoniul arheologic mobil sau structuri constructive arheologice, astfel: a) în zone în care este susceptibilă prezența vestigiilor arheologice deşi nu este documentată (văile râurilor, platouri natural fortificate, etc.); b) în zonele de protecție ale obiectivelor din lista monumentelor istorice, atunci când nu sunt menționate situri arheologice, ci doar monumente de arhitectură; c) situații excepționale, când proiectul tehnic al investiției nu permite realizarea de cercetări arheologice preventive şi nu poate fi modificat din motive obiective. Art. 10. În cazurile în care se impune efectuarea supravegherii arheologice, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor eliberează Avizul favorabil, cu următoarele condiții obligatorii: a) supravegherea arheologică să fie efectuată de o instituție de specialitate, prin arheologii înscrişi în Registrul Arheologilor; b) beneficiarul să anunțe serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor data deschiderii şantierului şi recepția lucrărilor şi să asigure condiții specialiştilor acesteia pentru exercitarea atribuțiilor de control şi inspecție; c) raportul de supraveghere arheologică să fie depus ulterior la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor; d) în cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrărilor, beneficiarul să sisteze lucrările de construcție, în vederea solicitării autorizației şi executării cercetărilor arheologice preventive; e) alte condiții specifice. III. Cercetarea arheologică preventivă Art. 11. Cercetarea arheologică preventivă este prioritară în cazul intervențiilor în subsol, în zone cu patrimoniu arheologic. Art. 12. Cercetare arheologică preventivă se realizează în cazul următoarelor intervenții / lucrări: a) construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaŃie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcția de rețele magistrale, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de telecomunicații, amplasarea de relee şi antene de telecomunicații, lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări – necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum şi orice alte lucrări care afectează suprafața solului şi subsolul; b) în zonele cu patrimoniu arheologic reperat; c) indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităților; d) indiferent de forma de proprietate a terenului; e) întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat; f) determinate de lucrările de restaurare parțială sau totală a monumentelor istorice. 4 Art. 13. Cercetarea arheologică preventivă se realizează de către instituțiile publice de specialitate şi se efectuează numai pe baza autorizației emise de Ministerul Culturii şi Cultelor şi în conformitate cu aceasta. Art. 14. Cercetările arheologice preventive sau supravegherile arheologice se realizează în baza încheierii unui contract tip între beneficiar şi executant, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor. Art. 15. Toate etapele cercetării arheologice, constând în inventariere, diagnostic, săpătură, supraveghere şi intervenții asupra materialului arheologic, vor fi întreprinse folosindu-se toate acele metode, tehnici şi practici specifice considerate necesare pentru a obține maximum de informații referitoare la patrimoniul arheologic din zona cercetată şi se realizează numai pe baza unei autorizații. Art. 16. Executantul cercetării arheologice redactează Raportul de cercetare arheologică preventivă, realizat conform Standardelor şi Procedurilor arheologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor; rapoartele neconforme cu Standardele şi Procedurilor arheologice nu vor fi acceptate de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. Art. 17. Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectul cercetării este protejat ca sit arheologic, conform legii. IV. Emiterea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică Art. 19. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu obligația acestora de înştiințare a direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor în termen de 10 zile. Art. 20. Certificatul tip de descărcare de sarcină arheologică, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor, este emis doar în urma consultării unei comisii de specialitate. Art. 21. Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor iau act de soluțiile propuse de comisiile consultative de specialitate, consemnate în procesul verbal. Art. 22. În vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice şi pentru toate investițiile, cu excepția locuințelor particulare aflate în alte zone, rapoartele de cercetare se trimit de către Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, spre aprobare, Comisiei Naționale de Arheologie. Art. 23. În cazul obiectivelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice, documentațiile complete pot fi analizate de către Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice. Art. 24. Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau, după caz, Comisia Națională de Arheologie propun, în conformitate cu propunerile formulate în raport de responsabilul cercetării arheologice, acordarea următoarelor acte administrative: 5 • Certificatul de descărcare de sarcină arheologică; • avizul favorabil pentru faza de proiect tehnic, cu specificarea modificării proiectului tehnic al investiției în scopul protejării vestigiilor arheologice descoperite; • aviz negativ, pentru interzicerea oricăror activități de construcție şi propunerea de clasare a sitului arheologic, după caz; • solicitarea pentru completarea documentației, în cazul în care acest lucru este considerat necesar. Art. 25. În cazul investițiilor declarate de interes național, procedura de descărcare de sarcină arheologică va fi stabilită printr-o normă specială.

Lasă un răspuns