HOTARARE Nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 77 alin. (1) lit. g) si alin. (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. Articol unic Se aproba Normele privind comertul cu bunuri culturale mobile, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 900 din data de 16 decembrie 2003. ANEXA: NORME din 4 decembrie 2003 privind comertul cu bunuri culturale mobile CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 (1) Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata poate fi efectuata numai de catre agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor în baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. (2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum si eliberarea autorizatiei de functionare, prevazuta la alin. (1), se efectueaza în conditiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil si ale prezentelor norme. (3) Comercializarea operelor de arta plastica si fotografica, a operelor de arta decorativa sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale mestesugarilor populari, precum si a altor opere create de autori în viata care nu pot face obiectul clasarii, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusa prevederilor prezentelor norme. CAPITOLUL II: Eliberarea autorizatiei de functionare Art. 2 (1) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, agentul economic solicitant va depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor HG 1420/2003 2/13 urmatoarele documente, dupa caz: a) cerere tip, completata conform modelului prevazut în anexa nr. 1 la prezentele norme; b) documentarul sintetic al activitatii, cu principalii indicatori înregistrati la data înfiintarii agentului economic, completat conform modelului prevazut în anexa nr. 2 la prezentele norme; c) copie legalizata de pe actul constitutiv al agentului economic; d) copie de pe încheierea pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului privind înregistrarea agentului economic solicitant; e) copie legalizata de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, a agentului economic solicitant; f) copie legalizata de pe actele de studii ale consilierului de specialitate; g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate si al asociatilor agentului economic. (2) Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionata de angajarea unui consilier de specialitate si de îndeplinirea conditiilor necesare conservarii, în conditiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate. (3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, având ca atributii principale evaluarea si autentificarea obiectelor supuse comercializarii. Art. 3 (1) În vederea eliberarii autorizatiei de functionare, este necesar ca solicitantul sa îndeplineasca criteriile minime de autorizare, dupa cum urmeaza: a) agentul economic sa detina documentele legale de constituire; b) agentul economic trebuie sa aiba mentionat în actul constitutiv, ca obiect de activitate, comertul cu bunuri culturale mobile; c) spatiul de comercializare sa fie folosit în exclusivitate pentru comertul cu bunuri culturale mobile; d) casa de licitatii, galeria de arta sau magazinul sa aiba un afisaj stradal cu denumirea agentului economic si a obiectului de activitate; e) spatiul de comercializare sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa aiba încheiat contract de prestari servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza umana permanent; f) sa afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile; g) reprezentantul legal al titularului autorizatiei de functionare sa nu aiba cazier judiciar. (2) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor se constituie o comisie tehnica de evaluare, ale carei atributii sunt de a verifica, inclusiv prin deplasare la fata locului, îndeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare. (3) Comisia tehnica de evaluare este formata din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti. HG 1420/2003 3/13 (4) Comisia tehnica de evaluare întocmeste un raport privind îndeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare, pe care îl înainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în vederea avizarii. Art. 4 (1) Autorizatia sau, dupa caz, refuzul motivat de acordare a autorizatiei se comunica în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei prevazute la art. 2 alin. (1). Autorizatia se emite conform modelului prevazut în anexa nr. 3 la prezentele norme. (2) Autorizatia sau, dupa caz, refuzul motivat de acordare a autorizatiei de functionare se comunica solicitantului în termen de 24 de ore de la emitere, respectiv, de la formulare. (3) În cazul refuzului de acordare a autorizatiei, solicitantul se poate adresa ministrului culturii si cultelor cu o contestatie în termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii; în cazul în care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii. Art. 5 Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata în termen de 15 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuarii modificarilor în baza de date a directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor. Art. 6 În cazul în care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul comercializarii, dispar sau sunt distruse, agentii economici autorizati, care comercializeaza sau organizeaza licitatii cu bunuri culturale, au obligatia sa anunte de îndata organele de politie si Ministerul Culturii si Cultelor în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, disparute sau exportate ilegal. Art. 7 (1) Autorizatia de functionare poate fi suspendata, pe o perioada nedeterminata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în urmatoarele cazuri: a) asociatii agentului economic sau, dupa caz, personalul încadrat al acestuia încalca prevederile Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme; b) angajatii agentului economic savârsesc erori profesionale care determina distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile. (2) Masura suspendarii prevazuta la alin. (1) poate fi ridicata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, numai daca agentul economic face dovada ca acele cauze care au determinat încalcarea prevederilor Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme sau, dupa caz, savârsirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlaturate. (3) Autorizatia de functionare poate fi anulata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, daca în privinta personalului de conducere al agentului economic este pronuntata o hotarâre judecatoreasca definitiva pentru savârsirea, dupa caz, a urmatoarelor infractiuni: furt, tâlharie, abuz de încredere, înselaciune, gestiune HG 1420/2003 4/13 frauduloasa, distrugere de bunuri culturale mobile apartinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tainuirea si favorizarea de infractiuni privind patrimoniul cultural national, dare de mita, luare de mita, marturie mincinoasa, infractiunile prevazute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile de evaziune fiscala prevazute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata, infractiunile prevazute de art. 24 si 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie. CAPITOLUL III: Reguli de desfasurare a comertului cu bunuri culturale mobile Art. 8 (1) Vânzarea publica a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata sau intermedierea vânzarii se efectueaza numai prin agentii economici autorizati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme. (2) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa detina un registru numerotat si stampilat, în care sa mentioneze, corect si complet, numele si adresa ofertantului, descrierea si pretul fiecarui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul si titlul lucrarii sau, dupa caz, ce reprezinta lucrarea respectiva, semnat/nesemnat, inclusiv pozitionarea semnaturii si culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscriptii, precum si orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informatiile continute în registru au caracter confidential, la acestea având acces numai angajatii ale caror contracte de munca cuprind clauze de confidentialitate. (3) Registrul prevazut la alin. (2) se înregistreaza la directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, care tin evidenta acestor documente, separat, pentru fiecare agent economic autorizat. (4) Registrul prevazut la alin. (2) poate fi consultat de catre organele de politie, organele de urmarire penala sau instantele de judecata ori de câte ori verificarile sau cercetarile efectuate de acestea o impun. Art. 9 (1) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia de a înstiinta în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, despre existenta unor bunuri susceptibile de a fi clasate. (2) Înstiintarea prevazuta la alin. (1) se completeaza potrivit formularului prevazut în anexa nr. 4 si tabelului prevazut în anexa nr. 4a) la prezentele norme. (3) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia ca în termen de 5 zile sa informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declansare a procedurii de clasare. (4) În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care fac obiectul înstiintarii prevazute la alin. (1), s-a stabilit ca bunurile în cauza nu sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, comunica aceasta proprietarului si agentului economic respectiv, conform modelului prevazut în anexa nr. 5 si tabelului HG 1420/2003 5/13 prevazut în anexa nr. 5a) la prezentele norme. Art. 10 (1) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati ca, în termen de 3 zile de la data înregistrarii în registrul propriu a bunurilor clasate, sa comunice în scris directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national în a carei raza teritoriala îsi au sediul punerea acestora în vânzare. (2) Bunurile culturale mobile prevazute la alin. (1) pot face obiectul unei vânzari publice numai în conditiile exercitarii dreptului de preemptiune de catre statul român, prin Ministerul Culturii si Cultelor. (3) Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sunt obligate sa transmita Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de 3 zile de la primirea comunicarii scrise a agentului economic autorizat, urmatoarele documente: a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur; b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur; c) documentatia privind achizitionarea bunului respectiv, elaborata conform dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice; d) fotografii color ale bunului, ansamblu si detalii; e) rapoartele de expertiza efectuate în momentul clasarii bunului respectiv. (4) Termenul de exercitare a dreptului de preemptiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrarii comunicarii prevazute la alin. (3), iar valoarea de achizitionare este cea negociata cu vânzatorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultata din licitatia publica. (5) Ministerul Culturii si Cultelor comunica agentului economic intentia de a achizitiona bunul clasat în tezaur, în termenul prevazut la alin. (4). (6) Nerespectarea dispozitiilor alin. (2) atrage nulitatea absoluta a vânzarii. Art. 11 (1) Ministerul Culturii si Cultelor stabileste anual, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, Comisia de achizitii prin exercitarea dreptului de preemptiune. Aceasta este formata din specialisti recunoscuti în domeniu. (2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevazute la art. 10 alin. (3), comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza oferta privind bunul cultural mobil clasat si întocmeste o nota justificativa privind achizitionarea bunului respectiv prin utilizarea procedurii de achizitie prin negociere cu o singura sursa sau, dupa caz, o nota de respingere o ofertei si o înainteaza ministrului culturii si cultelor în vederea aprobarii. În cazul în care se propune achizitionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia pretul si obligatia de a stabili daca accepta pretul propus de vânzator sau, dupa caz, de a hotarî pretul maxim care poate fi oferit în situatia în care se organizeaza licitatia. Art. 12 Anexele nr. 1-5a) fac parte integranta din prezentele norme. HG 1420/2003 6/13 ANEXA Nr. 1: CERERE pentru obtinerea avizului Ministerului Culturii si Cultelor privind autorizarea agentilor economici care comercializeaza bunuri culturale Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor Avizam favorabil Subsemnatul(a) …………., domiciliat/domiciliata în localitatea ………., str. ………. nr. …., bl …., sc. …., et. …., ap …., sectorul …, judetul ……., tel ……, posesor al B.I./C.I. seria ……. nr. ………, eliberat/eliberata de ……… la data de …….., cod numeric personal ………., pe baza celor înscrise în documentarul sintetic, potrivit competentelor Ministerului Culturii si Cultelor si Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, va rog sa avizati functionarea ………………., cu respectarea prevederilor legislatiei si a reglementarilor în vigoare, cunoscând totodata ca trebuie sa remit fara întârziere institutiilor împuternicite datele necesare de interes national si international. Denumirea unitatii Tipul activitatilor pentru care se solicita avizul Obiectul activitatii Numarul salariatilor si principalele specializari ale acestora Sediul unitatii, adresa, telefon, fax Data întocmirii ……………… Semnatura titularului …………………… HG 1420/2003 7/13 ANEXA Nr. 2: DOCUMENTAR SINTETIC Denumirea agentului economic ………………….. 1. Obiectul de activitate ………………………………………………… 2. În ce regim functioneaza: fara asociati …….. cu asociati ………. numarul asociatilor ……… Nr. crt. Numele si prenumele titularului, inclusiv ale asociatilor Studii Locul de munca, functia, în cazul persoanelor angajate în alte unitati Observatii 3. Numarul salariatilor ………., din care angajati si ai altor agenti economici cu capital de stat sau privat ………………. . 4. Daca titularul este specialist în domeniu …………………, studiile ………………………………………………………………… ; daca desfasoara activitati profesionale în cadrul altor agenti economici cu capital de stat (denumirea agentilor economici) ………., functia/functiile ………, sau daca desfasoara activitati profesionale în cadrul altor agenti economici cu capital privat (denumirea agentilor economici) ……….., calitatea ………… ; daca este pensionar …………… . 5. Persoana/persoanele care va/vor raspunde de activitatea unitatii sub aspectul probitatii profesionale1): Nr. crt. Numele si prenumele Calitatea raspunderii Studiile Locul de munca si functia, în cazul în care este salariat 6. Unitatea preconizeaza activitati de export …………. import …………. . 7. Daca a luat la cunostinta de legislatia care reglementeaza functionarea unitatilor HG 1420/2003 8/13 private ………., inclusiv de reglementarile legale cu referinta directa la domeniul de activitate al unitatii …………………………………… . 8. Date privind sediul în care functioneaza: – este proprietatea titularului (asociatilor) ………………………… – este proprietate de stat ……………………………………………… – este închiriat de la o persoana particulara ……………………… – adresa: localitatea …………, str. ………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap ….., sectorul ……, cod ………., judetul ………., tel …….., fax …….. 9. Numarul autorizatiei de functionare ……………, data eliberarii ……………. . Data completarii ……………….. Semnatura titularului …………………… _____ 1) Titularul este obligat sa comunice imediat Ministerului Culturii si Cultelor schimbarile persoanelor cu responsabilitati în asigurarea probitatii profesionale a activitatii unitatii. HG 1420/2003 9/13 ANEXA Nr. 3: AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE ROMÂNIA Nr. ………………. MINISTERUL CULTURII Sl CULTELOR Data ……………… Ministerul Culturii si Cultelor, în baza hotarârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, avizeaza favorabil cererea domnului/doamnei ……, domiciliat(a) în localitatea ………………, str. …………. nr. ……, bl ….., sc. …., et. ….., ap ….., sectorul …., judetul …….., posesor al B.I./C.I. seria ……. nr. …….., eliberat/eliberata de ……….. la data de ……….., privind functionarea ………………………………… . Autorizatia de functionare se refera, în exclusivitate, la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privata a solicitantului desfasurata în baza autorizatiei nr. …………., eliberata de ………………………… . Agentul economic îsi va desfasura activitatea, având drept consilier de specialitate pe domnul/doamna ………, nascut(a) în anul …… luna ……. ziua ….., în localitatea ………….., judetul ……….., posesor B.I./CI. seria …….., nr. ……. eliberat/eliberata de …….. la data de ………., persoana agreata de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea mentionata, ca titular de firma, asociat sau salariat. Acest înscris intra în componenta documentelor care conditioneaza si mentin valabilitatea autorizatiei de functionare, pe numele titularului firmei obligat sa raspunda sub raportul calitatii si al respectarii reglementarilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizatie de functionare. Consilierul de specialitate îsi poate desfasura activitatea în cadrul agentului economic mentionat în autorizatia de functionare, numai pentru operatiuni privind obiectul de activitate al acesteia. În cazul transferului, retragerii sau demiterii consilierului de specialitate, valabilitatea autorizatiei înceteaza pâna la data angajarii unui nou consilier care va fi luat în evidenta Ministerului Culturii si Cultelor. Titularul autorizatiei de functionare si consilierul de specialitate vor respecta prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil. Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor Presedinte, ………………….. Titular aviz, …………………… Directia monumente istorice si muzee Director, ………………………. Consilier de specialitate, …………………. HG 1420/2003 10/13 ANEXA Nr. 4: ÎNSTIINTARE privind vânzarea de bunuri culturale mobile Denumirea agentului economic ……………………… Agentul economic …………….., din localitatea ……………, str. …………. nr. ……, bl …., sc. …., et. …., ap …., cod …….., sectorul/judetul ………., tel ….., fax …….., înstiinteaza Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ………. / a Municipiului Bucuresti ca începând cu data de ………… vor fi puse în vânzare bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat, care nu au fost expertizate în vederea clasarii potrivit prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil. Data ………………. Reprezentantul agentului economic …………………………………. HG 1420/2003 11/13 ANEXA Nr. 4a: Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate, puse în vânzare la data de …………. Denumirea agentului economic ………………………… TABEL Nr. crt. Denumirea bunului cultural Materialul Titlul (daca este cazul) Autorul Datarea Valoarea Numarul de bucati Proprietarul Data ………………. Reprezentantul agentului economic …………………………………. NOTA: Tabelul se anexeaza la înstiintarea de vânzare a bunurilor culturale mobile si se include în dosarele întocmite de catre directiile teritoriale pentru clasarea bunurilor culturale mobile care fac obiectul unei vânzari prin licitatie publica cu strigare sau prin intermediul unei galerii de arta. HG 1420/2003 12/13 ANEXA Nr. 5: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National …….. / a Municipiului Bucuresti Nr. ………. /data …………… Catre ………………………….. Ca urmare a înstiintarii nr. ……, din data ……….., prezentata Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ………. /a Municipiului Bucuresti va facem cunoscut ca bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat nu întrunesc conditiile necesare clasarii, prevazute de legislatia în vigoare. Drept urmare, acestea nu au fost transmise spre aprobare Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. Anexam, în copie, rapoartele de expertiza întocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor. Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ………/……….. a Municipiului Bucuresti Director, ……………………….. HG 1420/2003 13/13

Lasă un răspuns

Translate »