Lege privind promovarea culturii scrise

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru sustinerea si promovarea culturii scrise.
(2) In sensul prezentei legi, prin cultura scrisa se intelege domeniul de referinta care cuprinde carti, reviste si alte publicatii avand caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din Romania, editate pe orice fel de suport.
Art. 2
De prevederile prezentei legi beneficiaza activitatile de creatie, productie editoriala si tipografica, de difuzare si promovare a culturii scrise.
Art. 3
Nu fac obiectul prezentei legi tipariturile de informare publicitara, publicatiile de moda, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicatiile pornografice si cele destinate jocurilor de noroc.

CAP. 2
Stimularea activitatilor de creatie si de productie editoriala

Art. 4
(1) Autorii din domeniul culturii scrise beneficiaza de protectia dreptului de proprietate intelectuala, potrivit legii.
(2) La solicitarea autorilor, Ministerul Culturii si Cultelor poate asigura asistenta juridica in cazul incalcarii dreptului de autor sau a clauzelor contractuale.
Art. 5
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice pot subventiona partial sau integral, singure sau in colaborare, editarea unor lucrari din categoria celor mentionate la art. 1.
(2) Sumele reprezentand subventia acordata in colaborare pot acoperi costurile de productie si drepturile de autor, intr-un cuantum de la 20% pana la integral.
(3) Autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice pot acorda subventiile prevazute la alin. (1) si (2), la solicitarea editorului, numai pe baza avizului Comisiei de stiinta, invatamant, cultura, culte, arta a consiliului judetean.
Art. 6
(1) Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii si alte ministere pot acorda, in baza unor proiecte, burse de documentare, in tara si in strainatate.
(2) Bursele in strainatate se pot acorda pe o perioada de pana la 3 luni, in cuantum de pana la 10.000 euro, incluzand cheltuielile de transport.
(3) Bursele in tara se pot acorda pe o perioada de pana la 3 luni, intr-un cuantum ce nu poate depasi salariul mediu lunar pe economie, la care se adauga cheltuielile de transport si cazare.
(4) Nefinalizarea proiectului in termenii prevazuti in contractul de acordare a bursei atrage restituirea sumei acordate.
Art. 7
Ministerul Culturii si Cultelor poate asigura autorilor cheltuielile de participare la lansarea lucrarilor proprii in strainatate.
Art. 8
(1) Ministerul Culturii si Cultelor, precum si alte autoritati ale administratiei publice centrale, singure sau in colaborare, pot acorda subventii pentru traducerea si editarea in strainatate de opere literare, stiintifice, filozofice si tehnice ale autorilor din Romania.
(2) Valoarea subventiilor prevazute la alin. (1) include plata drepturilor de autor corespunzatoare si costurile de productie/editare, in proportie de la minimum 20% pana la integral.
Art. 9
(1) Autoritatile administratiei publice centrale acorda subventiile si bursele prevazute la art. 5, 6 si 8 pe baza propunerilor Comisiei Nationale pentru Subventionarea Culturii Scrise, respectiv ale Comisiei pentru promovarea in strainatate a culturii nationale scrise.
(2) Dosarele cu solicitarile de subventie si burse prevazute la alin. (1) se depun la Ministerul Culturii si Cultelor de catre editorul interesat, respectiv prin serviciile culturale ale ambasadelor Romaniei in strainatate.
(3) Comisiile mentionate la alin. (1) analizeaza trimestrial proiectele depuse si decid cuantumul subventiilor acordate.
Art. 10
(1) Comisia Nationala pentru Subventionarea Culturii Scrise este formata din 13 membri, desemnati pe o perioada de doi ani, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Culturii si Cultelor – 3 membri;
b) Ministerul Educatiei si Cercetarii – 2 membri;
c) Academia Romana – 2 membri;
d) organizatiile profesionale ale scriitorilor din Romania – 2 membri;
e) asociatiile de editori – 2 membri;
f) organizatiile patronale ale difuzorilor de carte – 2 membri.
(2) Comisia Nationala pentru Subventionarea Culturii Scrise are urmatoarele atributii:
a) stabileste criteriile de acordare a subventiilor, urmarind, cu prioritate, realizarea de: enciclopedii, tratate, dictionare, atlase, editii critice ale scriitorilor clasici romani si straini, editii definitive de autor, debut literar, literatura nationala pentru copii;
b) recomanda nominalizarile pentru subventii si cuantumul acestora, in baza examinarii dosarelor depuse la directia de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor;
c) primeste si analizeaza contestatiile cu privire la acordarea subventiilor.
Art. 11
(1) Comisia pentru promovarea in strainatate a culturii nationale scrise este formata din 13 membri, desemnati pe o perioada de 2 ani, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Culturii si Cultelor – 2 membri;
b) Ministerul Educatiei si Cercetarii – 2 membri;
c) Ministerul Afacerilor Externe – 2 membri;
d) Ministerul Informatiilor Publice – 1 membru;
e) Academia Romana – 2 membri;
f) organizatiile profesionale ale scriitorilor – 2 membri;
g) asociatiile de editori – 2 membri.
(2) Atributiile Comisiei pentru promovarea in strainatate a culturii nationale scrise sunt urmatoarele:
a) stabilirea criteriilor de acordare a burselor de documentare in tara;
b) stabilirea cuantumului si a perioadei burselor de documentare in strainatate;
c) stabilirea criteriilor de acordare a subventiilor pentru traduceri si lansari de carte in strainatate;
d) primirea si analizarea contestatiilor cu privire la deciziile de acordare a subventiilor si burselor.

CAP. 3
Difuzarea si promovarea

Art. 12
Difuzarea publicatiilor prevazute la art. 1 beneficiaza pe teritoriul Romaniei de serviciile Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.
Art. 13
(1) In bugetul Ministerului Culturii si Cultelor sunt prevazute, in mod distinct, fonduri pentru: organizarea de targuri, saloane, expozitii de carte si publicatii culturale si pentru participarea cu stand national, inclusiv in colaborare cu organizatiile profesionale, la targuri, saloane, expozitii internationale de acest gen.
(2) In cazul in care reprezentarea Romaniei la un targ international este asigurata numai de organizatiile profesionale, Ministerul Culturii si Cultelor poate contribui, in limita fondurilor prevazute la alin. (1), la asigurarea sumelor necesare pentru organizarea standului.
Art. 14
(1) Targurile internationale de carte „Bookarest” si „Gaudeamus – carte de invatatura” din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Targu Mures, precum si Targul „Cart-Vest” din Timisoara si Targul „Librex” din Iasi sunt evenimente culturale de interes national.
(2) Guvernul Romaniei poate stabili, prin hotarare, ca fiind de interes national si alte targuri, saloane, expozitii nationale de carte si publicatii culturale.
(3) Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Educatiei si Cercetarii sprijina realizarea acestor evenimente culturale.
Art. 15
(1) In bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute distinct fonduri destinate achizitionarii si expedierii publicatiilor prevazute la art. 1 pentru biblioteci ale comunitatilor romanesti, ale centrelor culturale si lectoratelor de limba romana din strainatate.
(2) Ministerul Culturii si Cultelor desfasoara activitatea de achizitionare si expediere a publicatiilor prevazute la alin. (1) prin intermediul Bibliotecii Nationale a Romaniei.
Art. 16
Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii si autoritatile administratiei publice locale includ in bugetele proprii fonduri distincte destinate achizitionarii publicatiilor prevazute la art. 1 pentru bibliotecile publice si scolare.
Art. 17
In bugetele Ministerului Culturii si Cultelor si ale Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute, in mod distinct, fonduri pentru subventionarea editarii publicatiilor prevazute la art. 1.
Art. 18
(1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune difuzeaza, cel putin o data pe saptamana, o emisiune de promovare a publicatiilor prevazute la art. 1.
(2) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune acorda un procent de minimum 1% din spatiul destinat publicitatii pentru promovarea publicatiilor prevazute la art. 1, aplicand o reducere de 75% fata de preturile practicate pentru publicitatea comerciala.
Art. 19
Autoritatile administratiei publice locale acorda o reducere de 50% a tarifelor reprezentand chiria pe metrul patrat, percepute pentru spatiile comerciale destinate exclusiv difuzarii publicatiilor prevazute la art. 1, precum si pentru spatiile destinate publicitatii acestora.

CAP. 4
Aspecte fiscale

Art. 20
(1) Pentru lucrarile prevazute la art. 1, care promoveaza cultura romana in strainatate, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentand editarea se face in moneda tarii de unde provine cererea, prin transfer de credite in contul bancar al editurii.
(2) Pentru lucrarile prevazute la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor poate acorda un avans de 30% din valoarea integrala a contractului, in conditiile legii.
Art. 21
(1) Compania Nationala „Loteria Romana” – S.A. acorda 0,4% din profitul net pentru achizitia de publicatii prevazute la art. 1 destinate bibliotecilor publice si pentru acordarea unor tichete valorice pentru achizitionarea publicatiilor prevazute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenti, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum si nevazatorilor si surdo-mutilor.
(2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin directia de specialitate, care asigura si distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 22
Comisiile prevazute la art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1) se infiinteaza prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor, al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului afacerilor externe si, respectiv, al ministrului informatiilor publice, prin care se aproba si regulamentele de functionare ale acestora, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 23
(1) Editurile/editorii au obligatia sa tipareasca numerele internationale standard ISBN pentru carti si, respectiv, ISSN pentru publicatiile seriale.
(2) Editurile/editorii au obligatia sa tipareasca pe carti descrierea C.I.P. a Bibliotecii Nationale a Romaniei.
(3) Editurile/editorii au obligatia sa tipareasca pe publicatiile lor codul de bare, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 24
Societatile de difuzare pentru publicatiile prevazute la art. 1 sunt obligate ca, in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa asigure utilizarea codului de bare in evidenta computerizata a vanzarilor si a gestiunii.
Art. 25
Incepand cu anul scolar 2003 – 2004, Ministerul Educatiei si Cercetarii va include formele de invatamant si disciplinele necesare in domeniile editarii, tiparirii, difuzarii si promovarii publicatiilor.
Art. 26
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, Guvernul va aproba, prin hotarare, norme privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea publicatiilor prevazute la art. 1.
Art. 27
Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, vanzarea in rate a spatiilor comerciale avand destinatia de librarie se poate aproba aceluiasi cumparator pentru mai multe spatii.
Art. 28
(1) Incalcarea prevederilor art. 23 si 24 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele special imputernicite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
(3) Amenzile aplicate in temeiul prezentei legi se fac venit la bugetul de stat in cota de 75%, diferenta de 25% revenind autoritatii sau institutiei publice din care face parte agentul constatator.
(4) Fondurile constituite potrivit dispozitiilor alin. (3) vor fi utilizate de catre autoritatile publice pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor din domeniul de responsabilitate si, respectiv, de catre institutiile publice pentru achizitii de carte.
Art. 29
La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Lasă un răspuns