HG nr. 90/2010 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

HG nr. 90/2010 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

Număr M.O.: 116

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. Art. 1 (1)Ministerul Culturii si Patrimoniului National, înfiintat prin reorganizarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor în domeniul culturii si patrimoniului national. (2)Ministerul Culturii si Patrimoniului National are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3. (la data 16-mar-2012 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 155/2012 ) Art. 2 În activitatea sa, Ministerul Culturii si Patrimoniului National asigura respectarea si promovarea libertatilor si drepturilor fundamentale, consacrate de Constitutia României, precum si de tratatele si conventiile internationale semnate si ratificate de România, în ceea ce priveste: a)libertatea de expresie si de creatie; b)accesul liber, neîngradit si egal la cultura, inclusiv la patrimoniul cultural pentru generatia prezenta, protejarea si conservarea valorilor culturale ale natiunii pentru uzul generatiilor viitoare; (la data 06-iun-2012 Art. 2, litera B. modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 563/2012 ) c)participarea tuturor cetatenilor la viata culturala, inclusiv la formularea politicilor culturale; d)dreptul la identitate culturala, precum si dreptul la diversitate culturala si lingvistica. e)libertatea constiintei si a credintelor religioase. (la data 06-iun-2012 Art. 2, litera D. completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 563/2012 ) Art. 3 Ministerul Culturii si Patrimoniului National îsi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale: a)creatia culturala este domeniul privilegiat al libertatii de exprimare, fiind o sursa a progresului uman; b)sustinerea si promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetatenilor: acces la cultura si participare la viata culturala, în interdependenta si relatia acestora cu celelalte drepturi fundamentale; c)sustinerea, respectarea si protejarea dreptului la diversitate culturala, religioasa si lingvistica, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; d)promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul de dezvoltare durabila si ca instrument esential în coeziunea sociala si în lupta împotriva excluziunii sociale; e)promovarea si stimularea creativitatii, a creatiei contemporane, ca factor inconturnabil în dezvoltarea umana si în cresterea calitatii vietii; f)promovarea rolului central al culturii si artelor, al creativitatii si inovarii în societatea bazata pe cunoastere, includerea culturii ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona relansate si pentru conturarea noii strategii UE 2020; g)protejarea patrimoniului cultural national, ca factor determinant al identitatii culturale a României si ca resursa neregenerabila; (la data 06-iun-2012 Art. 3, litera G. modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 563/2012 ) h)protejarea si respectul identitatilor culturale, a traditiilor si mostenirii culturale, a patrimoniului material si imaterial; i)protejarea si respectarea dreptului la proprietate intelectuala al creatorilor si artistilor. j)cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale în fata autoritatilor statului. (la data 06-iun-2012 Art. 3, litera I. completat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 563/2012 Art. 4 În activitatea sa, Ministerul Culturii si Patrimoniului National urmareste îndeplinirea urmatoarelor obiective generale: a)dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii si alte sectoare de activitate, precum sectorul educational, social, economic, si elaborarea unor politici publice transsectoriale; b)protejarea patrimoniului cultural national, precum si a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovarii eficiente si proactive a patrimoniului national, precum si prin programe si masuri specifice privind evaluarea, restaurarea si conservarea, respectiv punerea lor în valoare si reinsertia în viata comunitatii, prin dezvoltarea de proiecte integrate si de retele de cooperare; (la data 06-iun-2012 Art. 4, litera B. modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 563/2012 ) c)sustinerea mostenirii si diversitatii culturale, conservarea identitatilor culturale, atât la nivel national, cât si în cadrul comunitatilor locale, prin implicare proactiva a acestora în viata culturala si recunoasterea valorilor patrimoniale; d)cresterea gradului de acces si de participare a publicului la cultura; e)dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea unui cadru juridic, economic si financiar-fiscal eficient si stimulativ care sa raspunda nevoilor specifice ale creatorilor, producatorilor si mediatorilor, institutii publice de cultura, organizatii neguvernamentale si IMM-uri din cadrul industriilor culturale si creative, si ale consumatorilor/publicului; f)dezvoltarea, renovarea si înzestrarea corespunzatoare a infrastructurilor culturale în acord cu nevoile culturale actuale, sprijinirea înfiintarii de noi muzee si spatii expozitionale; g)sustinerea creatiei artistice contemporane si stimularea dezvoltarii industriilor culturale, a circulatiei bunurilor culturale, inclusiv prin promovarea dialogului intercultural si a diplomatiei culturale; h)gestiunea eficienta si eficace a resurselor umane din sectorul culturii, managerii din administratia culturala, specialistii din reteaua institutiilor si asezamintelor publice de cultura, artistii si creatorii, prin programe specializate; i)sustinerea si promovarea de studii si cercetari privind tendintele si evolutiile actuale ale consumului si ofertei de bunuri si servicii culturale, pentru fundamentarea politicilor culturale; j)promovarea rolului proactiv al institutiilor si asezamintelor publice de cultura în satisfacerea nevoilor culturale ale consumatorului si asumarea de catre acestea a misiunii de centre de acces universal la informatie si de educare continua pentru toate segmentele de public; k)promovarea valorilor culturii române, precum si a celor apartinând minoritatilor nationale în circuitul cultural international si sustinerea mobilitatii creatorilor, artistilor, specialistilor din domeniul culturii, prin implementarea unui program de masuri de sprijin, care sa cuprinda acordarea de sprijin financiar si material/logistic pentru calatorii, studii si cercetari, pentru stimularea prezentei si pozitionarii pe piata culturala internationala; l)sustinerea participarii comunitatilor la dezvoltarea cunoasterii, promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritatilor; m)reforma si descentralizarea, dupa caz, a sistemului institutional al culturii, pentru a raspunde nevoilor culturale exprimate de colectivitate si pentru a diversifica oferta culturala si a o apropia de consumator; n)reforma si diversificarea sistemelor publice si private de finantare a culturii, cu accent pe transparenta, acces egal si nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate si evaluare specializata, cu scopul de a promova diversitatea, calitatea, excelenta si inovarea, inclusiv prin forme alternative de expresie artistica; o)dezvoltarea unor politici comune între cultura si educatie, atât în ceea ce priveste educarea publicului tânar pentru consumul cultural si dezvoltarea abilitatilor lor creative, cât si în ceea ce priveste educatia artistica specializata, precum si pentru formarea profesionala continua si reconversia profesionala; p)elaborarea si implementarea, într-o prima faza prin proiecte-pilot, a unei politici publice pentru dezvoltarea prioritara a turismului cultural, baza a dezvoltarii durabile în plan local; q)utilizarea fondurilor europene în sectorul cultural, în principal pentru: restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea centrelor istorice, încurajarea/promovarea traditiilor si mestesugurilor, turismul cultural, industriile culturale si creative, formarea profesionala; r)pregatirea unui program operational dedicat sectorului cultural pentru urmatoarea perioada programatica a fondurilor structurale, 2013-2019; s)sustinerea initiativei private în cultura si a sectorului cultural independent si stimularea cooperarii culturale transfrontaliere; s)sustinerea accesului si participarii la cultura a publicului din mediul rural si urban mic, precum si din zonele defavorizate, în parteneriat cu autoritatile locale si cu sectorul independent; t)sustinerea ofertei culturale si a accesului publicului prin dezvoltarea programatica a digitizarii resurselor culturale, în cooperare si în parteneriat cu autoritatile centrale si locale si cu alti detinatori de asemenea resurse, în respectul drepturilor de proprietate intelectuala; t)sustinerea luptei împotriva încalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, prin cooperarea cu celelalte autoritati si institutii cu competente în domeniu, cu accent pe educarea publicului consumator si pe sustinerea unor modele comerciale care sa respecte drepturile titularilor si sa faciliteze, în acelasi timp, accesul la aceste continuturi; u)colaborarea cu Ministerul Administratiei si Internelor la elaborarea cadrului legal care sa asigure accesul liber la fondurile arhivistice; v)colaborarea cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu organele abilitate de lege pentru combaterea activitatii infractionale în domeniul patrimoniului cultural national; x)formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective. y)sprijinirea cultelor recunoscute de lege. (la data 06-iun-2012 Art. 4, litera X. completat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 563/2012 ) Art. 5 (1)În vederea îndeplinirii rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii si Patrimoniului National are urmatoarele atributii principale: 1.asigura gestionarea eficienta a sistemului sau institutional specific, cuprinzând inclusiv institutiile subordonate si serviciile publice deconcentrate; 2.elaboreaza, cu consultarea si participarea atât a autoritatilor publice interesate, a institutiilor publice de cultura, a altor operatori culturali si specialisti în domeniul culturii, cât si a societatii civile, strategii, politici publice, programe nationale si directii de dezvoltare pentru domeniile din sfera sa de competenta; 3.promoveaza si finanteaza, în conditiile legii, printr-un sistem competitional deschis, proiecte, programe si activitati culturale în domeniul culturii si patrimoniului cultural national, cu respectarea principiului transparentei decizionale, a liberului acces la informatia publica si a primordialitatii valorii; 4.elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile specifice de activitate sau având incidenta cu acestea, cu respectarea principiului transparentei decizionale; 5.initiaza si negociaza, în conditiile legii, încheierea de conventii, protocoale, acorduri si alte întelegeri internationale în domeniul sau de activitate sau formuleaza propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, dupa caz, si, respectiv, dispune masurile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor rezultate, semnarea si ratificarea acestora, pentru domeniile sale de competenta si activitate; 6.propune si promoveaza parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale si cu structurile societatii civile pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor publice oferite de institutiile si asezamintele de cultura, în vederea satisfacerii necesitatilor culturale si educative ale publicului; 7.sprijina, în colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, buna functionare si activitatea institutiilor si a asezamintelor de cultura aflate în subordinea autoritatilor judetene sau locale; 8.promoveaza recunoasterea competentelor profesionale, respectiv garanteaza drepturile si interesele creatorilor, artistilor si specialistilor din domeniul culturii; 9.asigura, cu respectarea legislatiei în vigoare, colaborarea si consultarea cu sindicatele si patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societatii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenta asupra sectorului cultural si pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali; 10.gestioneaza, în conditiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autoritati, pentru armonizarea initiativelor legislative si a masurilor administrative din domeniile sale de interes; 11.elaboreaza, potrivit legii, norme, regulamente si metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activitatilor din toate institutiile si asezamintele culturale, indiferent de subordonarea acestora; 12.coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor subordonate, numeste si revoca conducatorii acestora, sau, dupa caz, încheie contracte de management cu acestia; 13.contribuie la întarirea capacitatii institutionale a institutiilor, structurilor si serviciilor publice deconcentrate din subordinea sa, respectiv la formarea profesionala a personalului angajat în cadrul acestora; 14.propune Guvernului masurile pentru descentralizarea administrativa si financiara a institutiilor din subordine; 15.initiaza proiecte de acte normative pentru înfiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordine, respectiv avizeaza, în conditiile legii, înfiintarea ori reorganizarea institutiilor si a asezamintelor publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora; 16.aproba, potrivit legii, preturi si tarife pentru serviciile asigurate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin institutiile din subordinea sa; 17.asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii; 18.exercita atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea caruia functioneaza operatorii economici din domeniul sau de activitate; 19.colaboreaza cu institutiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare si pentru prelucrarea acestora; 20.initiaza, organizeaza si sustine, în conditiile legii, concursuri interne si internationale, tabere, rezidente de creatie si interpretare, precum si alte manifestari similare, cu respectarea principiului transparentei decizionale, a liberului acces la informatia publica si a primordialitatii valorii; 21.acorda, în conditiile legii, burse, granturi de studii si calatorie, premii si distinctii pentru toate domeniile sale de activitate si sustine participarea specialistilor în domeniul culturii, a creatorilor si artistilor români la manifestari culturale si stiintifice din strainatate, cu respectarea principiului transparentei decizionale, a liberului acces la informatia publica si a primordialitatii valorii; 22.colaboreaza atât cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cât si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii nationale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural national generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune si metodologii de lucru în acest domeniu si implementarea acestora; 23.colaboreaza cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Mediului si Padurilor, cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabila 2030 si a strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizarii legislatiei si politicilor în aceste domenii; 24.colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învatamânt artistic si diversificarea ofertei de specializari necesare domeniului culturii, respectiv implementarea acestora; 25.colaboreaza atât cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, cât si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii nationale de promovare a valorilor culturii române si de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea unui set de politici comune în acest domeniu si implementarea acestuia; 26.colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Departamentul pentru Afaceri Europene în cadrul sistemului national de coordonare a afacerilor europene; 27.colaboreaza cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice, precum si cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în vederea asigurarii unui cadru juridic, financiar-fiscal si economic pentru dezvoltarea economiei culturale, stimularea IMM-urilor din industriile creative si culturale, precum si sustinerea si stimularea creatorilor; 28.colaboreaza cu organele abilitate de lege pentru combaterea activitatii infractionale în domeniul patrimoniului cultural; 29.propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publica pentru organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cultelor, cu respectarea normelor legale; (la data 06-iun-2012 Art. 5, alin. (1), punctul 29. modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 563/2012 ) 30.participa la procesul decizional al Uniunii Europene, pentru promovarea si sustinerea corespunzatoare a intereselor României în domeniile de competenta. (2)Ministerul Culturii si Patrimoniului National urmareste îndeplinirea masurilor necesare, specifice domeniului culturii, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeana si garanteaza ducerea la îndeplinire a obligatiilor României rezultate din actul aderarii, inclusiv prin elaborarea de politici publice si strategii de armonizare a legislatiei specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si oricaror altor reglementari comunitare cu caracter obligatoriu în domeniile sale de activitate. Art. 6 (1)În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale, Ministerul Culturii si Patrimoniului National are urmatoarele atributii specifice: 1.coordoneaza, împreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Româna si cu alte institutii interesate, dupa caz, activitatea si programele institutelor culturale ale României din strainatate, promoveaza si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea; 2.numeste si elibereaza din functie, prin ordin comun al ministrului culturii si patrimoniului national, al ministrului afacerilor externe si al presedintelui Institutului Cultural Român, în conditiile legii, directorii si directorii adjuncti ai institutelor culturale ale României din strainatate; 3.avizeaza numirile si eliberarile din functie ale personalului diplomatic cu atributii în domeniul culturii; 4.propune Guvernului, împreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Român, înfiintarea de noi institute culturale ale României în strainatate; 5.promoveaza si sustine, în conditiile legii, programe si proiecte culturale cu participarea diasporei românesti si colaboreaza în acest scop cu autoritati, institutii, organizatii neguvernamentale sau cu alte entitati; 6.stabileste si implementeaza, prin comisiile de specialitate, Strategia nationala de salvgardare si promovare a patrimoniului cultural national material si imaterial, în vederea actualizarii Planului national de dezvoltare 2007-2013 în privinta patrimoniului cultural si a elaborarii sectiunilor specifice ale Planului national de dezvoltare 2014-2020; 7.elaboreaza si implementeaza norme, regulamente si metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii; 8.coordoneaza activitatile de cercetare, conservare, evidenta, proiectare si restaurare, regenerare si punere în valoare a patrimoniului cultural national, material si imaterial, si asigura finantarea adecvata a acestora, potrivit legii; 9.avizeaza, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate din cadrul sau, planurile de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv pentru cele unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii; (la data 06-iun-2012 Art. 6, alin. (1), punctul 9. modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 563/2012 ) 10.avizeaza temele de proiectare si solutiile arhitecturale si de arta monumentala, cu consultarea organizatiilor profesionale si de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de arta monumentala care se realizeaza din bugetele publice; 11.actioneaza, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national sustrase sau exportate ilicit; 12.contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care sa se asigure pastrarea, dezvoltarea si punerea în valoare a artei si culturii minoritatilor nationale din România; 13.colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaste, a respecta si a pune în valoare patrimoniul cultural national; 14.sustine programe pentru promovarea, protejarea si revitalizarea culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial; 15.promoveaza si coordoneaza, în conditiile legii, programe de formare în domeniul mestesugurilor si ocupatiilor traditionale; 16.coordoneaza activitatea de atestare a artistilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum si activitatea de atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic; 17.suspenda sau retrage, dupa caz, avizele si/sau atestatele acordate, în cazul nerespectarii de catre titulari a actelor normative în vigoare; 18.colaboreaza cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile de specialitate si cu organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului din aparatul propriu si al serviciilor publice deconcentrate, precum si din institutiile publice de cultura, contribuind la organizarea si finantarea, în conditiile legii, a cursurilor sau a altor forme specifice de pregatire; 19.editeaza publicatii de specialitate si de informare pentru domeniile sale de competenta; 20.gestioneaza, asigura si monitorizeaza, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare si îndeplinirea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii în domeniul afacerilor si infrastructurii culturale; 21.elaboreaza, în colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, Strategia nationala în domeniul audiovizualului; 22.coordoneaza atât elaborarea de catre Centrul National al Cinematografiei a Strategiei de dezvoltare a cinematografiei nationale, cât si formularea si implementarea politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei; 23.contribuie, în conditiile legii, la recunoasterea si protectia drepturilor de autor si ale artistilor interpreti. 24.stabileste politicile specifice domeniului cultelor si masurile necesare asigurarii relatiilor statului cu toate cultele legal recunoscute din România; 25.propune Guvernului recunoasterea cultelor, pe baza documentatiei întocmite de Secretariatul de Stat pentru Culte, potrivit legii; 26.sprijina cultele recunoscute în activitatea de evidenta, pastrare, conservare, restaurare si punere în valoare a bunurilor culturale mobile si imobile, aflate în proprietatea sau în folosinta cultelor, în conditiile legii; 27.asigura sprijin financiar, în conditiile legii, pentru sprijinirea cultelor. (la data 06-iun-2012 Art. 6, alin. (1), punctul 23. completat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 563/2012 ) (2)Ministerul Culturii si Patrimoniului National îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege. Art. 7 Pentru realizarea obiectivelor si pentru îndeplinirea atributiilor sale generale si specifice, pentru conceperea si punerea în aplicare de politici si actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Culturii si Patrimoniului National actioneaza în cooperare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societatii civile si ale mediului de afaceri, din tara si din strainatate, conform legii. Art. 8 Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii si Patrimoniului National este abilitat sa solicite si sa primeasca informatii si date de la autoritatile administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul sau de competenta. Art. 9 (1)Structura organizatorica a Ministerului Culturii si Patrimoniului National este prevazuta în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, se pot înfiinta, în conditiile legii, compartimente, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari. (2)Numarul maxim de posturi este de 146, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. (la data 06-iun-2012 Art. 9, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 563/2012 ) (3)Atributiile si modul de functionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national. (4)Ministrul culturii si patrimoniului national poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative care sa participe la elaborarea strategiilor din domeniu si la fundamentarea deciziilor de specialitate. Art. 10 (1)În vederea asigurarii managementului proiectelor finantate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, la nivelul Ministerului Culturii si Patrimoniului National functioneaza, în conditiile legii, unitati de management al proiectului. (2)Structura organizatorica, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare pentru unitatile de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national. (3)Ministrul culturii si patrimoniului national numeste personalul unitatilor de management al proiectului si stabileste atributiile directorilor acestora. (4)Salarizarea personalului unitatilor de management al proiectului se stabileste conform legislatiei în vigoare. Art. 11 (1)Conducerea Ministerului Culturii si Patrimoniului National se exercita de catre ministrul culturii si patrimoniului national. (2)Ministrul culturii si patrimoniului national conduce activitatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si îl reprezinta în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. (3)Ministrul culturii si patrimoniului national este ordonator principal de credite. (4)În exercitarea atributiilor sale, ministrul culturii si patrimoniului national emite ordine si instructiuni. (5)În îndeplinirea atributiilor sale, ministrul culturii si patrimoniului national este ajutat de 2 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general si un secretar general adjunct. (la data 06-iun-2012 Art. 11, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 563/2012 ) (6)Ministrul culturii si patrimoniului national poate dispune exercitarea temporara de catre alti demnitari sau functionari a unor atributii prevazute prin Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Culturii si Patrimoniului National. (7)În situatia în care nu îsi poate îndeplini temporar atributiile, ministrul culturii si patrimoniului national poate delega exercitarea acestora, prin ordin, potrivit legii. Art. 12 (1)Secretarii de stat si subsecretarul de stat se subordoneaza ministrului culturii si patrimoniului national si îndeplinesc atributiile si sarcinile stabilite de acesta. (2)Secretarii de stat coordoneaza compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, potrivit anexei nr. 1 si regulamentului de organizare si functionare a ministerului. (la data 06-iun-2012 Art. 12 modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 563/2012 ) Art. 13 (1)Secretarul general este subordonat ministrului culturii si patrimoniului national si îndeplineste atributiile prevazute prin lege si sarcinile stabilite de acesta si de regulamentul de organizare si functionare a ministerului. (2)În realizarea atributiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct. (3)Secretarul general adjunct este functionar public de cariera, numit prin concurs sau examen, conform legii. Art. 14 (1)Ministrul culturii si patrimoniului national numeste si revoca, potrivit legii, presedintii si membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale de Arheologie, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, Comisiei Nationale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii. (2)Fondurile necesare functionarii comisiilor de specialitate se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, în conditiile legii. (3)Prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, se stabilesc, în conditiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor de specialitate care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii si Patrimoniului National. Art. 15 (1)Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor sale generale si specifice, Ministerul Culturii si Patrimoniului National poate colabora cu specialisti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de conventii civile sau contracte individuale de munca cu timp partial, dupa caz, în conditiile legii. (2)În situatiile în care persoanele prevazute la alin. (1) se deplaseaza în tara, în interesul institutiei, Ministerul Culturii si Patrimoniului National poate suporta cheltuielile de transport, cazare si diurna, în conditiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în masura în care prin conventiile civile sau contractele individuale de munca cu timp partial încheiate s-a prevazut acest lucru. Art. 16 (1)La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National. (2)Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti sunt conduse de un director, potrivit legii. (3)Directorii sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, potrivit legii. Art. 17 (1)Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale: a)îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national; b)colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu; c)participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe; d)solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin; e)controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege; f)îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit legii. (2)Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decât cele prevazute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national. Art. 18 (1)Unitatile care functioneaza în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National ori în coordonarea ministrului culturii si patrimoniului national sunt prevazute în anexa nr. 2. (2)Structurile organizatorice, regulamentele de organizare si functionare, precum si statele de functii pentru institutiile publice subordonate se aproba prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, daca legea nu dispune altfel. Art. 19 (1)Ministerul Culturii si Patrimoniului National are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2)Ministerul Culturii si Patrimoniului National are, de asemenea, în dotare, pentru activitatile sale specifice, doua autoturisme, cu un consum ce se stabileste potrivit reglementarilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare. (la data 06-iun-2012 Art. 19, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 563/2012 ) Art. 20 (1)Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre. (2)Încadrarea în numarul de posturi si în noua structura organizatorica se aproba prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri. (3)Prevederile art. 13 alin. (2) si (3) intra în vigoare la data de 1 aprilie 2010. Art. 21 Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificarile ulterioare. ANEXA Nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICA a Ministerului Culturii si Patrimoniului National Numarul maxim de posturi – 146 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetul ministrului) [POZA – a se vedea actul modificator] * Se organizeaza la nivel de compartiment conform legislatiei în vigoare, prin ordin al ministrului. (la data 06-iun-2012 anexa 1 modificat de anexa 1 din Hotarirea 563/2012 ) DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERCULTURALITATE SECRETAR DE STAT DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL MONUMENTE DE FOR PUBLIC ŞI ARHITECTURĂ CONTEMPORANĂ * DIRECŢIA BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE SECRETAR GENERAL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE* SERVICIUL JURIDIC INFORMAŢII CLASIFICATE* AFACERI EUROPENE * DIRECŢIA ARTELE SPECTACOLULUI, CINEMATOGRAFIE, AUDIOVIZUAL AUDIT PUBLIC INTERN * BIROUL CULTURĂ SCRISĂ, BIBLIOTECI DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIV BIROUL MANAGEMENT CULTURAL, STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE CABINET SUBSECRETAR DE STAT SERVICIUL LEGISLATIV ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI * SECRETAR DE STAT PATRIMONIU CONSTRUIT * ARHEOLOGIE * PATRIMONIU MOBIL * PATRIMONIU IMATERIAL * PROGRAME, FORMARE, ATESTARE* CABINET CABINET SECRETAR GENERAL ADJUNCT DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI DIALOG SOCIAL M I N I S T R U ACHIZIŢII PUBLICE * ADMINISTRATIV, ARHIVA, IT * ANEXA Nr. 2: UNITATI care functioneaza în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National ori în coordonarea ministrului culturii si patrimoniului national Nr. crt. Denumirea unitatii Sursa de finantare Unitati care functioneaza în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National I. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat 1. Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti – servicii publice deconcentrate Bugetul de stat 2. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*) Bugetul de stat 3. Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bugetul de stat 4. Secretariatul de Stat pentru Culte Bugetul de stat NOTA: Unitatile prevazute la nr. crt. 1-4 pot utiliza un numar maxim de 469 de posturi. II. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice de cultura de importanta nationala finantate din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat 1. Centrul National al Cinematografiei Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 2. Biblioteca Nationala a României Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 3. Muzeul National de Arta al României din Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 4. Muzeul National de Arta Contemporana al României Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 5. Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 6. Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 7. Muzeul National „Brukenthal Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 8. Muzeul National „Peles Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 9. Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 10. Muzeul National al Taranului Român din Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 11. Muzeul National Bran Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 12. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 13. Complexul Muzeal National „Moldova Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 14. Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 15. Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 16. Muzeul de Arta „Vasile Grigore – pictor si colectionar Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 17. Muzeul National „George Enescu” din Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 18. Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 19. Teatrul National „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 20. Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 21. Teatrul National „Mihai Eminescu” din Timisoara Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 22. Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 23. Teatrul National din Târgu Mures Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 24. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 25. Opera Nationala Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 26. Opera Nationala Româna din Cluj-Napoca Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 27. Opera Maghiara din Cluj-Napoca Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 28. Opera Nationala Româna din Iasi Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 29. Opera Nationala Româna din Timisoara Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 30. Teatrul National de Opereta „Ion Dacian Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 31. Teatrul National de Opera si Balet „Oleg Danovski” din Constanta Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 32. Filarmonica „George Enescu Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 33. Centrul National al Dansului Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 34. Centrul National de Cultura a Romilor Romano Kher Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 35. Centrul National de Arta „Tinerimea Româna Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 36. Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 37. Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 38. Centrul de Cultura „Arcus” din Covasna Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 39. Centrul Cultural Toplita Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 40. Institutul National al Patrimoniului Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 41. Studioul de Creatie Cinematografica din Bucuresti Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 42. Editura „Video Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 43. Centrul de Cercetare si Consultanta în Domeniul Culturii Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 44. Administratia Fondului Cultural National Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat 45. Corul National de Camera „Madrigal Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat NOTA: Unitatile mentionate la nr. crt. 1-45 pot utiliza un numar maxim de 6.086 de posturi. III. Institutii publice finantate din venituri proprii 1. ARTEXIM Venituri proprii 2. Centrul de Pregatire Profesionala în Cultura Venituri proprii IV. Unitati care functioneaza sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National 1. Compania Nationala a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. 2. Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm 3. Studioul Cinematografic „Rofilm” – S.A. 4. Studioul Cinematografic „Sahia Film” – S.A. 5. Studioul Cinematografic „Animafilm” – S.A. 6. Societatea Comerciala „Editura Scrisul Românesc” – S.A. *) Organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat în coordonarea ministrului culturii si patrimoniului national. (la data 06-iun-2012 anexa 2 modificat de anexa 2 din Hotarirea 563/2012 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 116 din data de 22 februarie 2010

Lasă un răspuns