ELIBERARE DOCUMENTE PRIVIND CIRCULAȚIA BUNURILOR CULTURALE MOBILE

  • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate aflate în proprietate publică sau privată

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ Cerere tip (de la secretariat sau de mai jos);

□ Expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale;

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export.

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2018

Aici puteți consulta registrul expertilor pe bunuri culturale mobile atestati de MCIN:

http://old.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/PatrimoniulMobil_R1/sel.asp

  • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile clasate aflate în proprietate publică – conform legii, aceste bunuri pot fi exportate doar cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

În vederea obținerii avizului de principiu al forului din cadrul MCIN, cu cel puțin 60 de zile înainte de data exportului vor fi transmise CNMC prin DJC Neamț următoarele documente:

□ adresa de susţinere;

□ scrisoarea de intenţie a organizatorului sau a partenerului extern şi proiectul tematic al expoziţiei;

□ nota de oportunitate privind operaţiunile de investigaţii, restaurare sau expertizare, după caz;

□ lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar;

□ propuneri pentru valorile de asigurare;

□ nominalizarea comisarului expoziţiei sau a curierului care însoţeşte bunurile, cu motivaţia propunerii.

După obținerea avizului de principiu al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, dosarul va fi completat cu (primele două documente vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul instituţiei sau autorităţii administraţiei publice în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea titularul dreptului de administrare):

□ contractul de împrumut ori contractul de prestări de servicii pentru investigaţii, restaurare sau expertizare, încheiat în formă autentică în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (dacă este cazul) – cf. Anexei nr. 1 la H.G. nr. 518/2004;

□ contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul „perete la perete” şi va fi încheiat cu o societate de asigurare cu sediul în România;

□ fişele de evidenţă a bunurilor;

□ fişele de conservare a bunurilor, semnate de conservator şi restaurator, după caz;

□ fotografii ale bunurilor: faţă, lateral, spate, detalii semnificative;

□ declaraţia din partea titularului dreptului de administrare că bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu;

□ mandatul comisarului expoziţiei sau al curierului care însoţeşte bunurile, cu menţionarea expresă a obligaţiilor acestuia – cf. Anexei nr. 2 la H.G. nr. 518/2004.

Dacă se obține avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, se va elibera Certificatul de export de către DJC Neamț. Documente necesare:

□ Cerere tip (de la secretariat sau de mai jos);

□ Expertiza tehnică realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale;

□ Copia contractului de asigurare;

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export.

Cerere elib certificat export actualizata iunie 2018

  • Eliberare adeverințe pentru exportul bunurilor culturale mobile realizate de autori în viață conform prevederilor art. 100 din Legea nr. 182/2000

Reglementări legale: LEGEA 182/2000, H.G. 518/2004

DOCUMENTE NECESARE:

□ Cerere de eliberare adeverință export (de la secretariat sau de mai jos);

□ Tabel cu descrierea bunurilor pentru care se solicită adeverința (de la secretariat sau de mai jos);

□ Câte două fotografii 9 x 12 pentru fiecare bun propus pentru export;

□ declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor înstrăinate fără intermedierea unui comerciant (de la secretariat sau de mai jos);

Cerere elib adeverinta export bunuri actualizata iunie 2018

Tabel bunuri pentru care se solicita adeverinta export

Declaratie propria raspundere actualizata iunie 2018

  • Autorizarea agenților economici pentru comercializarea de bunuri culturale mobile    

Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata poate fi efectuată numai de către agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor în baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionata de angajarea unui consilier de specialitate si de îndeplinirea conditiilor necesare conservarii, în conditiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate. Prin consilier de specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, având ca atributii principale evaluarea si autentificarea obiectelor supuse comercializarii.

În vederea obținerii acestui document, agentul economic va înainta DJC Neamț un dosar care trebuie să cuprindă, conform legii următoarele:

□ cerere tip de la secretariat sau anexat mai jos;

□ documentarul sintetic al activitatii, cu principalii indicatori înregistrati la data înfiintarii agentului economic, de la secretariat sau anexat mai jos;

□ copie legalizata de pe actul constitutiv;

□ copie de pe încheierea pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului privind înregistrarea agentului economic solicitant;

□ copie legalizata de pe certificatul de înregistrare;

□ copie legalizata de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;

□ cazierul judiciar al consilierului de specialitate si al asociatilor agentului economic.

Model cerere tip solicitare obtinere aviz prealabil infiintare muzeu

GHID_ACREDITARE_MUZEE