EXERCITAREA PREEMȚIUNII STATULUI LA VÂNZAREA BUNURILOR CULTURALE

  • 1Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării monumentelor istorice din grupa B

Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copie legalizată act de proprietate sau copie simplă însoțită de actul original pentru certificare

□ cadastrul imobiliar

□ planuri ale imobilului monument istoric, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării

□ documentar fotografic

□ copie după actul de împuternicire al persoanei care depune solicitarea (dacă este necesar)

Model instiintare vanzare imobil actualizata 2022

  • Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării bunurilor culturale mobile clasate în tezaur

Reglementări legale: Legea nr. 182/2000, H.G. nr. 1420/2003

Răspunsul este emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, după analizarea documentelor pe care DJC Neamț este obligată să le transmită în termen de 3 zile de la data înregistrării înștiințării despre vânzarea bunului/bunurilor culturale clasate.

DOCUMENTE NECESARE:

□ înregistrarea privind punerea în vânzare a unui/unor bun/bunuri cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;

□ oferta agentului economic autorizat privind bunul/bunurile cultural/e mobil/e clasat/e în tezaur;

□ documentatia privind achizitionarea bunului/bunurilor respectiv/e, elaborata conform dispozițiilor legale în vigoare privind achizitiile publice;

□ fotografii color ale bunului/bunurilor, ansamblu si detalii;

□ raportul/rapoartele de expertiza efectuate în momentul clasarii bunului/bunurilor respectiv/e.