Informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ NEAMȚ

În scopul implementării Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Neamț – serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale – este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de tipul de document solicitat de instituție (aviz, adeverință, certificat) precum și în scopul exercitării, în cadrul autorității publice, a atribuțiilor prevăzute de legislația specifică în vigoare, astfel:

 • Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele dumneavoastră de identificare, de contact, bancare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră, atunci când solicitați eliberarea unui document sau din alte surse, în scopul exercitării atribuțiilor prevăzute de lege în cadrul autorității publice.

 • Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului și a celor care provin din alte surse (nume/prenume, CNP, domiciliu, date de contact, date bancare)

Parte din responsabilitatea noastra în aceasta relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispozitie şi de cele obţinute din alte surse.

 • Care este scopul prelucrării datelor personale ?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:

 1. Emiterea avizelor, certificatelor, adeverintelor specifice domeniului de activitate al instituției și eliberarea acestora către solicitanți;
 2. Transmiterea și obținerea de informații/documente de interes public pentru domeniul de activitate, conform Legii nr. 544/2001;
 3. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public și care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul (caz în care nu este cerut consimțământul persoanei vizate, conform art. 5, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 677/2001).
 • Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Comunicăm/obținem aceste date către/de la autorităţi publice, operatori, terți sau împuterniciţi, astfel:

– Beneficiarii de avize, certificate, adeverințe eliberate de DJC Neamț;

– Firme de proiectare, Birouri de arhitectură;

– Primării din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi, Consiliul Județean;

– Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazei de date;

– Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;

– Inspectoratul de Poliție județean;

– Alte instituţii ale Statului Român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin DJC Neamț şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

 • Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele dumneavoastră personale?

Menționăm că, pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul termenele de eliberare a documentelor solicitate, precum și perioadele necesare atingerii obiectivelor urmărite prin desfăşurarea activităţilor, în scopul exercitării atribuțiilor legale ale instituției.

 • Care sunt drepturile dumneavoastră?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale, astfel:

– Dreptul de informare al persoanelor vizate;

– Dreptul de acces la date;

– Dreptul de intervenție asupra datelor;

– Dreptul de opoziție (cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale în vigoare);

– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

– Dreptul de a se adresa justiției.

 • Cum se asigură confidențialitatea datelor personale?

Orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor operatorului, cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale.

 • Cum se asigură securitatea prelucrării datelor personale?

– Operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectiva comporta transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala.
– Aceste măsuri trebuie să asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare şi de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum şi în ceea ce priveşte natura datelor care trebuie protejate. Cerinţele minime de securitate vor fi elaborate de autoritatea de supraveghere şi vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic şi experienţei acumulate.
– Operatorul, atunci când desemnează o persoană imputernicita, este obligat sa aleagă o persoană care prezintă suficiente garanţii în ceea ce priveşte măsurile de securitate tehnica şi organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate, precum şi sa vegheze la respectarea acestor măsuri de către persoana desemnată.
– Autoritatea de supraveghere poate decide, în cazuri individuale, asupra obligării operatorului la adoptarea unor măsuri suplimentare de securitate, cu excepţia celor care privesc garantarea securităţii serviciilor de telecomunicaţii.
– Efectuarea prelucrarilor prin persoane împuternicite trebuie să se desfăşoare în baza unui contract încheiat în forma scrisă, care va cuprinde în mod obligatoriu:
a) obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în baza instrucţiunilor primite de la operator;
b) faptul că îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) revine şi persoanei împuternicite.

 

La nivelul DJC Neamt a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale, conform deciziei nr. 11/24.05.2018.

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelamuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri fie pe fax (la numărul 0233.215158), fie la sediul nostru din Mun. Piatra Neamt, b-dul Traian, nr. 17,  bl.A4, etaj 1.

Alte informații privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le veți putea găsi în curând pe site-ul nostru.