MUZEE ȘI COLECȚII PUBLICE

PREVEDERI LEGISLATIVE PRIVIND FUNCȚIONAREA MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR PUBLICE

Funcționarea muzeelor și colecțiilor publice se face în baza prevederilor Legii nr. 311/2003, actualizată, a procedurii de obținere a avizului prealabil în vederea înființării din OMC nr. 2297/2006, a normelor de acreditare a muzeelor cuprinse în OMC nr. 2057/2007, a normelor de conservare a bunurilor culturale clasate aprobate prin OMC nr. 1546/2003 și a normelor de clasificare prevăzute în OMC nr. 2185/2007.

  Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice. După obținerea acestui aviz de la Minister, se va întocmi documentația în vederea acreditării muzeului/colecției publice, care se transmite din nou la Minister.

 ATENȚIE!

Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora.

Acreditarea unui muzeu/unei colecții publice se dispune prin Ordin al Ministrului Culturii și Identității Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României. 

A.CRITERIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ UN MUZEU SAU O COLECȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNFIINȚARE:

a) să dețină un patrimoniu cultural mobil propriu, constituit sistematic şi coerent;

b) să dețină un spaţiu adecvat funcţionării unui muzeu sau a unei colecţii publice şi organizării unei activităţi specific muzeale, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să dețină o organigramă adecvată structurii şi specificului muzeului sau colecţiei publice pentru care se solicită avizul prealabil;

d) să dovadească faptul că deține surse de finanţare pentru susţinerea activităţii muzeului sau a colecţiei publice pentru o perioadă de cel puţin un an, din partea persoanei fizice ori juridice care solicită avizul prealabil.

B.PROCEDURA DE OBȚINERE A AVIZULUI PREALABIL PENTRU ÎNFIINȚARE:

 În vederea obţinerii avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice, persoana fizică sau juridică depune la direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, respectiv sediul, următoarea documentaţie:

a) cererea de solicitare a avizului prealabil pentru înfiinţarea muzeului sau a colecţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii;

b) motivarea intenţiei de înfiinţare a muzeului, incluzând enunţarea misiunii acestuia, a scopurilor şi obiectivelor sale de activitate;

c) prezentarea grupului-ţintă/beneficiarilor, a impactului asupra comunităţilor/colectivităţilor cărora se adresează;

d) lista bunurilor culturale ce vor constitui patrimoniul muzeului sau al colecţiei publice, cu menţionarea denumirii tipologice a bunului, a titlului bunului în cazul lucrărilor de artă, a autorului şi a provenienţei bunurilor, cu specificarea sursei din care provine bunul: donaţie, achiziţie, descoperire rezultată dintr-o cercetare de teren, arheologică, etnografică etc., precum şi a informaţiilor despre localizarea bunului, specificând zona şi perioada în care acesta a fost creat;

e) dovada existenţei unui sediu/spaţiu pentru muzeul sau colecţia publică, împreună cu planurile acestuia, cuprinzând alocarea spaţiilor şi cu menţionarea circuitului administrativ, de vizitare sau de depozitare;

f) planul expoziţional şi tematica expoziţională;

g) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice, proiectul de organigramă şi statul de funcţii;

h) proiecţia bugetară pentru organizarea muzeului sau a colecţiei publice;

i) graficul activităţii de organizare a muzeului sau a colecţiei publice, cu menţionarea termenelor de desfăşurare a acţiunilor specifice;

j) proiecţia bugetară pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice;

k) planul de activităţi pentru primul an de funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice;

l) documentaţie atestând capacitatea organizatorică a solicitantului: experienţa naţională sau internaţională, colaborări şi parteneriate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz;

m) nominalizarea partenerilor şi a responsabililor de proiect, însoţite de CV-urile acestora.

Model cerere tip solicitare obtinere aviz prealabil infiintare muzeu

Documentaţia depusă trebuie să poarte semnătura solicitantului, respectiv semnătura solicitantului şi ştampila persoanei juridice, pe fiecare pagină.

Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau înfiinţează muzee şi colecţii publice în baza avizului prealabil obținutprin procedura prezentată anterior, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru cultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecţiei publice respective.

C. CRITERIILE  NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII ACREDITĂRII MUZEULUI/COLECȚIEI PUBLICE:

Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se face în baza următoarelor criterii:
a) administrarea unui patrimoniu cultural constituit şi dezvoltat pe baze ştiinţifice, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
b) existenţa personalului calificat, corespunzător funcţiilor de bază, în număr suficient pentru derularea
activităţilor specifice, conform dispoziţiilor Legii nr. 311/2003, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
c) desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică a patrimoniului muzeal administrat, conform planificărilor
anuale de cercetare;
d) documentarea patrimoniului muzeal administrat şi menţinerea unui sistem actualizat de evidenţă a acestuia,
inclusiv prin intermediul registrului informatizat;
e) asigurarea conservării şi, după caz, a restaurării patrimoniului muzeal administrat;
f) existenţa unor spaţii de depozitare şi expunere organizate ştiinţific şi dotate pentru a asigura conservarea
bunurilor culturale, conform prevederilor legale în vigoare;
g) punerea în valoare a patrimoniului muzeal sau al colecţiilor publice prin organizarea de expoziţii
permanente şi temporare, organizarea de programe şi activităţi educative destinate publicului, precum şi prin
activităţi de marketing cultural (editare de materiale de promovare etc.).

D. DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU OBȚINEREA ACREDITĂRII MUZEULUI/COLECȚIEI PUBLICE.

În vederea obţinerii acreditării muzeului sau a colecţiei publice, solicitantul va depune la direcţia
de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cazul muzeelor şi al colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi a altor autorităţi publice centrale, sau la serviciul
deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor în a cărui arie de competenţă îşi desfăşoară activitatea muzeul
sau colecţia publică, în restul situaţiilor, următoarele documente:
a) solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colecţiei publice, cu precizarea denumirii şi a
formei de organizare ale muzeului sau ale colecţiei publice, în care să se menţioneze autoritatea ori instituţia
tutelară sau, după caz, persoana juridică de drept privat ori persoana fizică în subordinea, respectiv în
proprietatea căreia se află muzeul sau colecţia publică;
b) descrierea şi un scurt istoric ale instituţiei muzeale, respectiv ale colecţiei publice;
c) rapoarte de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la ultima acreditare, corelate
prin indicatori de performanţă cu planurile de activitate corespunzătoare;
d) raport privind starea de conservare a patrimoniului muzeal, întocmit de o comisie internă formată din
specialişti în domeniul conservării şi restaurării, pe baza proceselor-verbale de constatare periodică, a fişelor de
conservare actualizate şi a celor de restaurare, precum şi a altor documente relevante;
e) planul de restaurare a bunurilor culturale pentru următorii 2 ani, structurat pe priorităţi;
f) organigrama, statul de funcţii, alte documente relevante pentru organizarea şi funcţionarea muzeului sau ale
colecţiei publice şi pentru calificarea personalului de specialitate în raport cu funcţia ocupată;
g) planificarea strategică pe termen mediu a activităţii muzeului sau a colecţiei publice;
h) planul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an, în cazul muzeelor;
i) planul de valorificare expoziţională a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an calendaristic;
j) alte documente relevante pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare.

ATENȚIE!

Rapoartele de activitate prevăzute la lit. c) vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:
a) situaţia bunurilor culturale intrate în inventar, respectiv a achiziţiilor, donaţiilor şi obiectelor provenind din
săpături arheologice;
b) situaţia împrumuturilor, interne şi internaţionale, de bunuri culturale mobile, în vederea organizării
expoziţiilor;
c) numărul de fişe analitice de evidenţă, fişe de conservare şi fişe de restaurare întocmite;
d) numărul de înregistrări efectuate în registrul informatizat raportat la numărul total de obiecte înscrise în
inventar;
e) numărul bunurilor culturale clasate;
f) numărul bunurilor culturale pentru care s-a iniţiat procedura de clasare raportat la numărul obiectelor
înregistrate în inventarul muzeului sau al colecţiei publice;
g) numărul publicaţiilor elaborate: ghiduri, cataloage de expoziţii, volume cu caracter ştiinţific şi alte categorii
de publicaţii;
h) numărul expoziţiilor temporare, interne şi internaţionale, cu indicatorii de performanţă aferenţi;
i) proiectele culturale asociate expoziţiei de bază;
j) numărul programelor şi activităţilor educative;
k) numărul de vizitatori;
l) prezentarea activităţilor de marketing cultural: pagina de internet, materialele de promovare tipărite,
campaniile publicitare şi alte modalităţi de promovare a muzeului sau a colecţiei publice;
m) numărul obiectelor restaurate anual, prezentate sub forma unei liste detaliate pe suporturi materiale;
n) lista dotărilor cu aparatura specifică măsurării şi înregistrării parametrilor microclimatici.

FORMULARE TIP NECESARE:

Fisa de muzeu

GHID_ACREDITARE_MUZEE