CONCURS

ANUNȚ

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant, aferent unei funcții publice de execuție, după cum urmează:

 1. Denumirea funcţiei publice vacante

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, NIVEL STUDII S, POST DIN COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE, SALARIZARE, ADMINISTRATIV,

ACHIZIȚII PUBLICE

 1. Condiţii de participare la concurs

Condiţii generale:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții de studii de specialitate și, după caz, alte condiții specifice, conform fișei de post:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • studiile universitare trebuie să fie în ramura de știință/domeniul de licență: filologie, studii culturale, științe ale comunicării, psihologie și științe comportamentale, științe economice, științe juridice, științe administrative, sociologie.
 • Vechime: – minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • Candidații trebuie să dețină carnet de conducere categoria B.
 • Spirit de inițiativă, creativitate, capacitate de lucru în echipă, disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren și uneori program prelungit.
 1. Etapele stabilite pentru concurs
 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu.
 1. Condiţii de desfăşurare a concursului

 

Concursul se desfăşoară la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamț din Mun. Piatra Neamț, Bvd. Traian nr. 17, Bloc A4, Etaj 1, astfel:

 • Selecţia dosarelor până în data de 25 februarie 2019, ora 16.00;
 • Proba scrisă în data de: 04 martie 2019, ora 10.00;
 • Interviul în data de: 07 martie 2019, ora 14.00.

 

5. Acte necesare la dosarul de înscriere la concurs

 

(1) Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 7. g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul judiciar;
 9. i) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
 10. j) copie după carnetul de conducere, categoria B.

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail precizată la finalul anunțului.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

 

Formularul de înscriere – formatul standard aprobat, precum și modelul de adeverință care atestă vechimea în muncă – actualizat se găsesc la secretariat și în format editabil pe site-ul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamț,  http://neamtdjc.ro/, la rubrica Anunțuri – Concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamț, situat în Piatra Neamț, bvd. Traian, nr. 17, bl. A4, et. 1, până în data de 19 februarie 2019, orele 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0233213945, pe fax: 0233215158 sau pe adresa de e-mail: patrimoniunt@gmail.com. Persoană de contact: Rocsana Josanu, tel: 0730130110.

ATENȚIE! RAMURILE DE ȘTIINȚĂ/DOMENIILE DE LICENȚĂ AU FOST ALESE PRIN CONSULTAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA nr. 158/2018 , PE CARE O PUTEȚI CONSULTA ACCESÂND LINK-UL DE MAI JOS:

HG 158 – 2018 Nomenclatorul domeniilor de studii universitare

 

Bibliografia pentru concurs

BIBLIOGRAFIE GENERALA

–  Constituția României;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  OMC nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul National, respectiv a municipiului București, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

–  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA:

 1. Legea nr. 22 din 18/11/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 2. Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;
 3. Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 actualizată privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 5. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 7. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicată.

Atributiile postului de inspector administrativ

FORMULAR-DE-INSCRIERE-LA-CONCURS – anexa-nr-3-HG-611-2008

Adeverinta dosar inscriere – Anexa 2D din HG 611 din 2008

 

 

Translate »